Regionstyrelsen den 24 maj 2016

Styrelseärenden

Justeringar i detaljbudgeten 2016 (ärende 1)

För att förbättra detaljbudgeten för 2016 beslöt regionstyrelsen att precisera flera poster. Förändringarna påverkar inte koncernens budgeterade resultat utan gör detaljbudgeten mer exakt.

Beslut: enligt förslag

Fullmäktigeärenden

Budget 2017 (ärende 2)

Regionstyrelsen beslutade att godkänna och lämna budgetförslaget från den politiska ledningen, GrönBlå Samverkan (M, MP, L, C och KD), till regionfullmäktige. I budgetförslag prioriterar GrönBlå Samverkan bland annat hälso-och sjukvårdsinsatser som ger en ökad tillgänglighet och en omställning av vården så att den kan klara framtida krav samt flera stora satsningar inom kollektivtrafiken.

Inom hälso- och sjukvården vill GrönBlå Samverkan göra flera insatser för att öka tillgängligheten till den planerade vården och avsätter därför 140 miljoner kronor årligen under tre år för detta. Tillgängligheten till psykiatrin prioriteras, framförallt den som riktas till barn- och ungdomar. GrönBlå Samverkan föreslår i sitt budgetförslag också stora insatser för att ställa om vården så att den kan möta framtidens utmaningar där mer vård kommer att ske nära patienten. I det arbetet kommer bland annat vårdcentralerna att bli allt viktigare. Under de närmsta tre åren ska drygt en miljard kronor att satsas för att möta framtidens krav med en mer effektiv sjukvårdsorganisation som kommer att ge en högre vårdkvalitet för patienterna.

I GrönBlå Samverkans budgetförslag är miljöarbetet i Västra Götalandsregionen fortsatt prioriterat. Under en treårsperiod vill den politiska ledningen avsätta drygt 270 miljoner till detta. En viktig del i arbetet är bland annat de stora satsningar som ska göras för att Västra Götalandsregionen ska bli en fossiloberoende region. GrönBlå Samverkan vill också göra satsningar för att få fler att åka kollektivt. Inom kollektivtrafiken vill man bland annat göra investeringar i tågtrafiken, med nya tåg och fortsatt upprustning av järnvägsnätet. GrönBlå Samverkan vill även sänka priset på Regionen Runt-kortet.

Med budgeten vill den politiska ledningen också fortsätta att stötta kulturlivet och särskilt fokusera på ökat deltagande.  

Partiernas budgetförslag för 2017 finns publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetyrkanden.

Delårsrapport mars - koncernresultatet i balans (ärende 3)

Västra Götalandsregionens delårsrapport för det första kvartalet 2016 mars visar ett totalt överskott på 621 miljoner kronor för koncernen som helhet. Det är 787 miljoner mer än budgeterat för perioden. Prognosen för hela året är ett överskott på runt 455 miljoner kronor.
 
De positiva resultaten för första kvartalet gäller främst verksamheterna inom regional utveckling och de koncerngemensamma verksamheterna men även Närhälsan och Folktandvården. De flesta akutsjukhusen fortsätter ha negativa resultat men beräknas kunna hålla sig inom de tillåtna underskott på 210 miljoner kronor som regionfullmäktige fattade beslut om i detaljbudgeten.
 
Totalt är resultatprognos för akutsjukhusen 2016 ett underskott på 271 miljoner kronor. Det är 61 miljoner mer än det tillåtna underskottet för året. Det arbete som påbörjades under hösten 2015, fortsätter enligt de beslutade planerna. Vid behov kommer planerna att kompletteras.
 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten mars 2016 och att sjukhusens styrelser vid behov ska genomföra fler åtgärder för att nå målen i detaljbudgeten. Styrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar att göra undantag för Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus när det gäller målet att uppnå ekonomisk balans till november 2016 samt att Kungälvs sjukhus får möjlighet att ha ett underskott för 2016 på högst 25 miljoner kronor.

I samband med förslaget till beslut i fullmäktige, fattade regionstyrelsen även ett antal beslut för egen del som bland annat syftar till att stärka ekonomin vid Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus.

Beslut: enligt förslag förutom att punkt åtta i förslaget till beslut i regionfullmäktige utgick.

Vänsterpartiet reserverade sig förmån för ett eget yrkande.

Upphandling av kärnsystem för vårdinformation (ärende 4)

Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting ska tillsammans upphandla en ny gemensam IT-lösning för att hantera vårdinformationen i framtiden. Projektet kallas 3R-framtidens vårdinformationsmiljö. Idag finns det många olika informationssystemen. Dessa ska framöver ersättas med en gemensam lösning, ett kärnsystem, som nu upphandlas och som ska stötta de flesta av vårdens verksamheter.

I framtiden ska vårdens medarbetare enkelt och säkert kunna logga in för att få tillgång till den information som behövs för arbetet och vårdsituationen och varje unik uppgift ska bara behöva registreras en gång. En strukturerad informationsmiljö kommer att göra vårddokumentationen både enklare och effektivare.
 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige ska godkänna programdirektivet för 3R- framtidens vårdinformationsmiljö och att en upphandling av ett gemensamt kärnsystem ska börja. Regionstyrelsen föreslår också att de ska återkomma till regionfullmäktige med ett förslag till finansiering.

Programmet 3R- framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne.

Beslut: enligt förslag

Regionstyrelsen vill säga upp avtalet för Samrehab Mark-Svenljunga (ärende 5)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att säga upp avtalet om Samrehab i Mark-Svenljunga.

Bakgrunden till förslaget är att den plan som styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, antagit om utvecklingen av verksamheten i Skene. Enligt planen ska strokevården framöver samlas till sjukhuset i Borås. Detta förändrar behovet av resurser för länssjukvårdsrehabilitering i Skene. De förändrade förutsättningarna gör att SÄS-styrelsen föreslår att avtalet med Samrehab ska sägas upp. Diskussioner har påbörjats med Samrehabs övriga ägare om hur avtalet kan avvecklas i förtid, men senast under år 2018.

Regionstyrelsen föreslår även att fullmäktige ska uppmana primärvårdsstyrelsen att se efter om det går att starta verksamhet inom Vårdval Rehab i Mark och Svenljunga.
För egen del beslutade styrelsen att regiondirektören ska ta om hand de frågor som uppstår kopplat till avtalets avveckling som exempelvis personal-, ekonomi-, lokal- och utrustningsfrågor.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande från Socialdemokraterna

Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård revideras inför 2017 (ärende 6)

Inför 2017 har Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård för vårdgivare reviderats. I Krav- och kvalitetsboken beskrivs de regler som vårdgivare inom VG Primärvård måste följa. Revideringen innebär bland annat förändringar när det gäller krav på bemanning av läkare och fast sjuksköterskekontakt och villkoren för kväll- och helgöppna mottagningar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer krav- och kvalitetsboken med tillhörande bilagor för VG Primärvård att gälla från och med första januari 2017.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget tilläggsyrkande.

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab revideras inför 2017 (ärende 7)

Inför 2017 har Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab för vårdgivare reviderats. I Krav- och kvalitetsboken beskrivs de regler som vårdgivare inom Vårdval Rehab måste följa. Revideringen innebär bland annat att kraven för filial och mottagningsbesök utanför rehabmottagning har utvecklats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer krav- och kvalitetsboken med
tillhörande bilagor för Vårdval Rehab att gälla från och med första januari 2017.

Beslut: enligt förslag

Samma glasögonbidrag för alla mellan 0 och 19 år (ärende 8)

Sedan den 1 mars i år har barn och ungdomar mellan 8 och 19 år rätt att få ett statligt bidrag till glasögon och linser på 800 kronor. I Västra Götaland har dock barn upp till och med 15 år redan sedan 2012 haft möjlighet till ett glasögonbidrag på maximalt 500 kronor per glas. Det statliga bidraget är högre än Västra Götalandsregionens bidrag och täcker inte åldrarna 0 - 7 år.

Olikheterna gör att regionstyrelsen nu föreslår att fullmäktige beslutar att de generella bidragsreglerna och ersättningsnivåerna harmoniseras och blir desamma för alla barn och ungdomar mellan 0 och 19 år det vill säga 800 kronor för glasögon och linser.

Beslut: enligt förslag 

Fastighetsreglering för bussterminal vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås (ärende 9)

Västra Götalandsregionen och Borås kommun byter mark med varandra så Borås stad kan förbättra trafiksituationen kring bussteminalen och bland annat ska byggas ut för att kollektivtrafiken ska kunna öka. I samband med ombyggnationen mister sjukhuset 16 parkeringsplatser vid terminalen. Dessa kommer dock att ersättas med 19 p-platser på ett annat ställe i anslutning till sjukhuset.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänner fastighetsreglering med Borås

Regionfullmäktiges sammanträdestider 2017 (ärende 10)

Regionfullmäktige fattar innan sommaren varje år beslut om tider för nästa års sammanträden. Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2017: 31 januari, 4 april, 16 maj, 12-13 juni, 19 september, 23-24 oktober och 21 november.

Styrelsen föreslår även att sammanträdena börjar kl. 09.30 och att sammanträdet dag två vid tvådagarssammanträde börjar klockan 09.00.

Beslut: enligt förslag

Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden (ärende 11)

Information om när regionfullmäktiges sammanträden sker, var man kan få information om dagordningen och var man kan få det justerade protokollet ska annonseras i lokala medier. Det står i kommunallagen. Syftet med annonseringen är att nå så många invånare som möjligt med informationen om fullmäktiges sammanträden och beslut.

Regionstyrelsen föreslår nu att fullmullmäktige fattar beslut om kriterierna för annonseringen, ett beslut som ska fattas varje mandatperiod. Jämfört med tidigare är det ingen förändring av själva kriterierna men i och med förändringarna på mediemarknaden föreslår styrelsen att framöver annonsering i Markbladet medan annonseringen i Melleruds nyheter avslutas.

Kriterierna för annonseringen innebär att annonserna ska nå minst 60 procent av hushållen i varje kommun i Västra Götaland samt att tidningarnas utgivningsort finns i Västra Götaland, att utgivningen sker minst en gång i veckan och att tidningen är av dagstidningskaraktär.

Annonsering ska enligt förslaget ske i följande tidningar: Ale-Kuriren, Alingsås tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalsläningen, Falköpings Tidning, Göteborgs Posten, Hjo-Tidning, Härryda-Posten, Lysekils-Posten, Mariestads tidning, Markbladet, Metro Göteborg, Nya Lidköpings tidning, ST-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Läns Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, Skövde Nyheter, Strömstads tidning, TT-ELA, Ulricehamns Tidning och Västgöta-Bladet.

Beslut: enligt förslag

Motion om utredning för fler laddstolpar för elbilar besvarad (ärende 12)

Jan Alexandersson med flera (V) föreslår i en motion en utredning om hur Västra Götalandsregionen kan installera fler laddstolpar för laddning av elbilar.

I Västra Götalandsregionen pågår flera aktiviteter som syftar till detta och regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter besvarad (ärende 13)

Inga-Maj Krüger med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens ska se över behovet av att montera laddstolpar vid flertalet av regionens fastigheter och att söka bidrag från Naturvårdsverket för denna investering.

I Västra Götalandsregionen pågår flera aktiviteter som ligger i linje med detta. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Södra Älvsborgs Sjukhus får återkomma om hyresbidrag för vuxenpsykiatrisk mottagning i Skene (ärende 14)

När den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar till Skene Lasarett från externa lokaler kommer hyreskostnaden för verksamheten att öka. Flytten innebär att Västra Götalandsregionens egna lokaler nyttjas i högre grad och att externa kostnader avvecklas.
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, har begärt att hyran för de nya lokalerna sänks eftersom man inte anser att verksamheten klarar av en högre hyra.

Regionstyrelsen beslöt att se positivt på framställan men att SÄS får återkomma inför år 2018 med ansökan om ett regionbidrag som neutraliserar kostnadsökningen då flytten är aktuell och kostnadsökningen är beräknad.

Beslut: enligt förslag

Operationssalar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs om för ny sterilhantering (ärende 15)

När den nya steriltekniska enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset står färdig år 2016 kommer nuvarande sterilverksamhet att avvecklas. Samtliga sju operationsavdelningar ska då byggas om för att kunna hantera de vagnar som levererar sterilt gods från den nya steriltekniska enheten.

Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden ska genomföra ombyggnaden av operationssalarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ny sterilhantering.

Beslut: enligt förslag

Kompletterande finansiering för tillbyggnad vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Ärende 16)

Regionstyrelsen har tidigare gett fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en tillbyggnad till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på SU Östra sjukhuset. Fastighetsnämnden har ansökt om kompletterande finansiering med anledning av förändring i innehåll och tidplan samt förändringar av kostnader.

Regionstyrelsen beslutade att komplettera finansieringen av projektet med totalt 214 mnkr, varav 175,5 mnkr kommer från regionstyrelsen och 38,5 mnkr från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska sjukhuset, Låghuset etapp 3B (ärende 17)

Låghusupprustningen på Sahlgrenska sjukhuset avslutas med etapp 3B, som är
kopplat till färdigställandet av Regionalt Bild- och Interventionscentrum (BoIC).
Denna sista etapp är en förutsättning för att BoIC ska fungera ihop med sjukhuset i övrigt.

Regionstyrelsen beslutade att Fastighetsnämnden ska genomföra låghusupprustningen etapp 3B på Sahlgrenska sjukhuset med 73,4 mnkr.

Nytt centra för specialisttandvård i Skövde (ärende 18)

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att bygga ett centrum för specialisttandvård i anslutning till Skaraborgs sjukhus, SkaS, i Skövde. Specialisttandvård får en ny byggnad på cirka 8 000 kvadratmeter och vara fördelat på tre plan. Lokalerna bedöms vara färdiga under tredje kvartalet 2018. Det kommande specialisttandvårdscentrum i Skaraborg kommer att bli ett av fem specialistcentrum inom Västra Götalandsregionen.

Ett komplett specialistcentrum i Skaraborg är tänkt att bli attraktivt för såväl patienter, personal, allmäntandläkare i närområdet och blivande specialister som ska välja utbildningsort. Förslaget innebär att Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet kommer att ha gemensamma lokaler vilket kommer att underlätta för både patienter och personal.

Beslut: enligt förslag

Delegering av beslut kring mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till ekonomidirektören (ärende 19)

Regionstyrelsen beslutade att ge Västra Götalandsregionens ekonomidirektör rätt att fatta beslut om mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar på mellan 5 och 25 miljoner kronor. Delegationen ska underlätta beredningen av mindre projekt för att de ska kunna komma igång snabbare. Delegeringen gäller inom de avsatta ramarna för mindre verksamhetsdrivna investeringar som politikerna varje år fattar beslut om.

Beslut: enligt förslag

Samlokalisering av dagkirurgiskt centrum i Högsbo och Frihamnen (ärende 20)

Under 2015 fattade regionfullmäktige och regionstyrelsen flera beslut om inriktningen för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet. Bland annat ska två specialistsjukhus med dagkirurgiska centrum byggas, ett i Frihamnen och ett i anslutning till Högsbo sjukhus.

På tisdagen beslutade regionstyrelsen att fullfölja planerna för Göteborgsområdet. Styrelsen fattade även beslut om den fortsatta inriktningen för den öppna dagkirurgin i Göteborg. Tillsammans med nämndernas beställningar ska motsvarande 10 000 operationer successivt flyttas från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till dagkirurgiska centrum utanför sjukhuset.

Den politiska ledningen vill att arbetet för att förbättra nivåstruktureringen av sjukvården ska komma i gång så snart som möjligt. Ledningens bedömning är att det snabbaste sättet att få fart på processen, mot dagkirurgiska operationer utanför akutsjukhusen, är ett nybyggt specialistsjukhus med tillhörande dagkirurgiskt centrum på samma tomt som Högsbo sjukhus.

Enligt planerna kommer de båda dagkirurgiska centren i Högsbo respektive Frihamnen få sex operationssalar vardera för operationer som inte kräver efterföljande slutenvård eller vårdplatser. I och med den nya inriktningen beslutade styrelsen även att se över det framtida investeringsbehovet av operationssalar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslut: enligt ett yrkande från den politiska ledningen, GrönBlå Samverkan

Nedreösterrikes appell om framtidens sammanhållningspolitik (ärende 21)

Regionen Nedreösterrike i Österrike har tagit initiativ till att samla Europas regioner bakom en appell riktad till Europeiska Kommissionen och andra beslutfattande organ inom EU. Appellen heter "En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020". Målsättningen är att alla 276 europeiska regioner ska ställa sig bakom skrivelsen. Deklarationen som är tänkt att vara bred innehåller bland annat punkter om att EU:s sammanhållningspolitik är viktigt för alla regioner i Europa.
EU:s politik för regional utveckling, sammanhållningspolitiken, har som mål att bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan människor.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Nedreösterrikes appell

VGR positivt till utredningen "Effektiv vård" (ärende 22)

Västra Götalandsregionen har av fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets utredning "Effektiv vård (SOU 2016:2)". Västra Götalandsregionen ställer sig bakom utredarens förslag. Många av förslagen är sådana att de bör genomföras inom Västra Götalandsregionens verksamheter utan beslut på nationell nivå.
Förslagen ligger i linje med fattade politiska beslut och arbetet med omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig enligt koncernkontorets förslag.

Socialdemokraterna och Väsnterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Yttrande över "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (ärende 23)

Västra Götalandsregionen har av fått möjlighet att yttra sig över Regeringskansliets remiss för delbetänkandet "Ett klimatpolitiskt ramverk".
Remissvaret tar utgångspunkt i regionens klimatstrategi, fossiloberoende Västra Götaland 2030, och miljönämndens uppdrag att visa hur detta mål ska uppfyllas.

Regionstyrelsen beslöt att yttra sig enligt miljönämndens förslag.

Inspel till strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (ärende 24)

Energimyndigheten ska att ta fram en strategi för hur transportsektorn ska kunna ställa om till att bli fossiloberoende. I det arbetet har de bjudit in bland andra regionala myndigheter till öppet forum. Västra Götalandsregionens inspel till arbetet med den nationella strategin utgår från bland annat det pågående arbetet med Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region till 2030. Detta arbete gör Västra Götalandsregionen tillsammans med länsstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna inspelet till strategi för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.