Regionstyrelsen den 25 oktober 2016

Fullmäktigeärenden

Delårsrapport augusti (ärende 1)

Regionstyrelsen godkände delårsrapporten augusti 2016 för Västra Götalandsregionen (VGR). Det ekonomiska resultatet för VGR i sin helhet är i balans. Prognosen för resultatet för helåret 2016 är 1 500 miljoner kronor. De främsta bidragande orsakerna till överskottet är ökade intäkter i form av statsbidrag som inte var kända vid budgeteringstillfället, minskad kostnadsutvecklingstakt hos bland annat sjukhusen, och högre finansiella intäkter än beräknat.

De flesta nämnder och styrelser har en ekonomi i balans och lägger prognoser i enlighet med budget. 

För akutsjukhusen är ekonomin fortsatt ansträngd. Sjukhusen arbetar med beslutade åtgärdsplaner för att nå en ekonomisk balans. Den negativa resultatutvecklingen har dämpats och det finns förutsättningar att nå regionfullmäktiges beslutade finansiella mål.
Det samlade underskottet för akutsjukhusen beräknas bli 226 miljoner kronor. Sedan tidigare är sjukhusen beviljade att överskrida budget med 220 miljoner, och regionstyrelsen beviljade i sitt beslut att Frölunda sjukhus får avvika med sex miljoner kronor mot sin budget. 

Utifrån den ekonomiska långtidsprognosen är det väsentligt att VGR agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det prognosticerade resultatet för året kan bidra till detta.
Kommande års ekonomi kommer också att få bära stora kostnader för upphandling, avskrivning för investeringar och etablering av ett nytt och sammanhållet system för vårdinformation - Projekt 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, ett samarbete mellan VGR, Region Skåne och Stockholms läns landsting.  

Några händelser under perioden och noteringar i delårsrapporten: 

  • Styrelsen för naturbruksförvaltningen redovisar att omstruktureringen av skolorna fortsätter enligt plan och inom beslutade ekonomiska resurser. Trenden är positiv gällande sökande till utbildningarna och för studieresultaten.
  • Kulturinstitutionerna inklusive Göteborgs botaniska trädgård har under perioden haft en stabil publiktillströmning, och Göteborgsoperans intäkter ligger över budget.
  • Antalet resande med kollektivtrafiken har ökat med fyra procent, och kundnöjdheten har ökat.
  • Ung Företagsamhet inom Västra Götaland tog ett stort antal priser i Sverigefinalen.
    Förbättrad kollektivtrafik och ungdomar som vill utveckla entreprenörskap är viktiga delar i att utveckla regionen för framtiden.
  • VGR har aktivt förmedlat erfarenheter av det egna regionbildandet, och avgett svar på betänkandet från indelningskommittén. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i förslaget, men tycker inte att regionreformen ska genomföras i två steg.
  • 1 Januari införde regionfullmäktige ett program för klimatväxling i VGR. Programmet syftar till att styra tjänsteresandet från klimatbelastande resor som flyg och privat bil. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Principer antagna för finansiering av kärnsystem inom programmet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö (ärende 2)

Regionstyrelsen fastställde principerna för hur det så kallade kärnsystemet inom programmet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) ska finansieras.
3RFvm är ett utvecklingsarbete som bedrivs gemensamt av  Västra Götalandsregionen (VGR), Stockholms läns landsting och  Region Skåne. Arbetet ska bland annat leda till enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården och invånarna och mellan vårdens olika verksamheter. En viktig del i arbetet är upphandling av ett så kallat kärnsystem.
Av de nu beslutade principerna framgår hur ansvaret för kostnaderna i programmets olika faser fördelas mellan respektive förvaltning och VGR centralt.

Regionstyrelsen beslutade också att utreda förutsättningarna för att avsätta en del av det överskott som väntas för VGR för 2016  för att möta omställnings- och engångskostnader kommande år. (Se även ärende 1, Delårsbokslut augusti).

Beslut: enligt förslag

Redovisning av partistöd 2015 och utbetalning för 2017 (ärende 3)

Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd till alla partier i regionfullmäktige, enligt reglerna i kommunallagen. Stödet ges för att stärka partierna i den kommunala demokratin. Regionfullmäktige ska varje år besluta om partistödet för nästa år. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar redovisningen av hur partierna använt stödet för 2015, och att partistödet för 2017 ska fastställas enligt förslag.
Förslaget utgår från regler som regionfullmäktige beslutade om 2014.  För 2017 får varje parti ett fast partistöd på 1 004 672 kronor, samt 333 815 kronor per mandat i regionfullmäktige. 

Beslut: enligt förslag

Anpassning till nationellt system om fri tandvård för unga (ärende 4)

Fri tandvård för unga finns sedan flera år i Västra Götaland, där nuvarande avtal gäller för åldrarna 20-24 år. Riksdagen väntas under hösten bland annat besluta om gratis tandvård för 20-23-åringar från år 2017. I förslaget till beslut föreslår Regionstyrelsen att Regionfullmäktige ska bestämma att Västra Götalandsregionen (VGR) ska fortsätta att ha fri tandvård även för 24-åringar.

Beslut: ärendet återremitteras till regionstyrelsen och regiondirektören får ansvar för att tydliggöra vilka delar av det nationella systemet som VGR kan tillämpa. Ärendet återkommer till regionstyrelsen den 8 november.

Svar till patientnämnderna om förtydligande kring budget och organisation (ärende 5)

De fem patientnämnderna i Västra Götalandsregionen har tillsammans begärt att regionfullmäktige förtydligar ansvarsfördelningen mellan nämnderna när det gäller budgetordning och organisation. Bakgrunden är bland annat en ändring i den politiska organisationen 2014 som gjorde att antalet patientnämnder blev fem istället för fyra. Nämnderna har ett gemensamt kansli som tjänstemannastöd och norra patientnämnden har uppdraget att vara anställande myndighet för personal vid kansliet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar tjänsteutlåtandet i ärendet som svar till patientnämndernas begäran. 

Beslut: enligt förslag

Regional strategi kring sexuell och reproduktiv hälsa (ärende 6)

Regionstyrelsen vill att Västra Götalandsregionen ska ha en regional strategi för Västra Götalandsregionens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).  Styrelsen föreslår därför att regionfullmäktige bifaller en motion i ämnet från Karin Engdahl med flera (S). Motionärerna anser att det finns en brist på kunskap inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller hur sex och reproduktion påverkar det allmänna hälsotillståndet. 

Samtliga remissinstanser står bakom förslagen i motionen - kommittén för mänskliga rättigheter, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, styrelsen för beställd primärvård, folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Att arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa blir ett eget ämnesområde i Västra Götalandsregionen med en gemensam strategi kommer att effektivisera arbetet och bidra till ökad geografisk jämlikhet. Det stämmer också väl överens med de riktlinjer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger. Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen samordnar arbetet med att ta fram strategin.

Beslut: enligt förslag

Motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (ärende 7)

Det behövs inget resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inom Västra Götalandsregionen eftersom mycket arbete redan görs inom området. Det anser regionstyrelsen och föreslår att regionfullmäktige avslår en motion från Matz Dovstrand (SD).

Ett resurscentrum skulle enligt Matz Dovstrand arbeta med stöd och hjälp till ungdomar och unga vuxna som är drabbade av hederskultur, och även ge stöd till yrkesverksamma inom bland annat polis och socialtjänst.
Alla remissinstanser - kommittén för mänskliga rättigheter, styrelsen för beställd primärvård och hälso- och sjukvårdsstyrelsen - har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till att mycket av det som föreslås redan görs, om ej inom ramen för ett speciellt centrum.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och primärvårdsstyrelsen anser däremot att det saknas en regionövergripande bild och beskrivning av de olika verksamheternas uppdrag inom området och vilket stöd de kan ge, och föreslår därför att en kartläggning görs. Regionstyrelsen anser att ett särskilt beslut om en eventuell  kartläggning inte behövs utan att det ryms inom ramen för hälso- och sjukvårdsstyrelsens övergripande uppdrag. 

Beslut: enligt förslag

Motion om ett utredningsorgan inom regionen (ärende 8)

Ett utredningssystem likt det som finns på den statliga nivån behövs inte inom Västra Götalandsregionen anser regionstyrelsen. Regionfullmäktige föreslås därför avslå en motion från Kjell Nordström (S). 

Det statliga systemet innebär att särskilda kommittéer som är utsedda av regeringen lämnar betänkanden eller utredningar som sedan efter remiss ligger till grund för förslag till riksdagen.
Regionstyrelsen pekar på att varje enskild nämnd inom Västra Götalandsregionen redan idag kan bestämma på vilket sätt en fråga ska utredas.

Beslut: enligt förslag 

Motion om utredningstjänst för regionfullmäktiges ledamöter (ärende 9)

Västra Götalandsregionen bör inte inrätta en utredningstjänst likt den som riksdagens ledamöter har tillgång till. Det anser regionstyrelsen och föreslår att regionfullmäktige avslår en motion från Kjell Nordström (S).

 Riksdagens utredningstjänst gör främst utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partier. En anledning är att inte bara regeringspartierna ska kunna få utredningshjälp.
I Västra Götalandsregionen har alla partier som är representerade i regionfullmäktige samma tillgång till befintliga data och kunskap. Utredningar i övrigt görs utifrån politiska fattade beslut. Att inrätta en utredningstjänst där varje  enskild fullmäktigeledamot har rätt att begära utredningar riskerar att överbelasta förvaltningsorganisationen och göra den ineffektiv, anser regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag att avslå motionen

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.

Valfrihet inom högspecialiserad vård infört (ärende 10)

Jonas Andersson (L) har i en motion från 2013 föreslagit att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att avveckla remisstvånget för högspecialiserad vård för patienter i Västra Götalandsregionen.
Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny lag som innebar att patienter har rätt att söka öppen specialistvård över hela landet utan remiss.  Regionstyrelsen föreslår för fullmäktige att syftet med den ursprungliga motionsförslaget följts i och med den lagändring som gjorts. Motionen föreslås därför vara besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion om rätt till heltid och deltid som en möjlighet (ärende 11)

Eva Olofsson föreslår i en motion att rätt till heltid ska ges till alla som är månadsanställda i Västra Götalandsregionen. Hon föreslår också att arbetsgivarens inställning till anställdas möjlighet till att själv välja deltid ska vara generös. 
I Västra Götalandsregionen utgör redan anställning på heltid norm och anställning på deltid är istället en möjlighet för den anställde. Antalet heltidsanställda, deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda redovisas varje år  i årsredovisningen. Genom ett långsiktigt arbete har antalet anställda på deltid kunnat minskas de senaste åren. Västra Götalandsregionens har också en rutin att först fråga en deltidsanställd om hen vill gå upp i tjänstgöringsgrad innan en nyanställning sker. När det gäller förslaget om generös möjlighet till deltid så är beslutet arbetsgivarens och måste främst bestämmas av vilka behov som verksamheten har.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och yrkar bifall av motionen.

Styrelseärenden

Rapport om regiongemensam produktionsstyrning (ärende 12)

För att Västra Götalandsregionen ska kunna fortsätta att ge god vård till alla invånare är det helt avgörande att kunna styra och planera gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Västra Götalandsregionen har arbetat med regiongemensam produktionsstyrning på uppdrag av regionstyrelsen under de senaste tre åren. Arbetet har sammanfattats i en rapport. Rapporten behandlat bl a etablering av närsjukvårds- och dagkirurgisktscentrum, lokalisering av nya specialistsjukhus och koncentration av några verksamheter vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen.
Regionstyrelsen har noterat informationen och uppdraget till regiondirektören är avslutat.

Beslut: enligt förslag

Första jämställdhets- och jämlikhetsplan för Koncernkontoret (ärende 13)

Varje år ska arbetsgivaren skapa en plan för sitt jämställdhetsarbete enligt diskrimineringslagen. Koncernkontorets jämställdhets- och jämlikhetsplan är den första för förvaltningen. Planen gäller från november 2016 till december 2017 och innehåller bland annat en sammanfattning av vad som ska genomföras på området. En verktygslåda har också tagits fram för att stötta förvaltningarnas chefer i hur de kan arbeta med målen tillsammans med sina medarbetare. 

Regionstyrelsen fastställde jämställdhets- och jämlikhetsplanen.

Beslut: enligt förslag

VGR ska utveckla arbetet med analyser i delårsrapporter (ärende 14)

Revisionskollegiet har genomfört en granskning av Västra Götalandsregionens nämnder och styrelsers delårsrapporter och årsredovisningar 2015. Resultaten från granskningen visade att verksamheterna ibland redovisar stora skillnader mot de uppsatta målen när det gäller ekonomi, tillgänglighet och vårdkvalitet. Det saknas ibland en analys som kan förklara vilka orsakerna är och vad konsekvenserna kommer att bli. Det kan leda till ett otillräckligt underlag inför beslut   i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Koncernkontoret delar revisionens synpunkter om att det finns ett behov av att utveckla uppföljning och analyser. Arbetet är en viktig del aktivitet i Koncernkontorets verksamhetsplan för år 2016-2017 och kommer att ge en positiv utveckling av rapporteringen. 

Regionstyrelsen ställer sig bakom svaret till Revisionskollegiet och Regiondirektören får i uppdrag att utveckla arbetet med analyser i delårsrapporter. 

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen till Almedalsveckan 2017 (ärende 15)

Västra Götalandsregionen, VGR, kommer att medverka vid Almedalsveckan i Visby 2017.  VGR kommer likt föregående år att samverka med andra västsvenska aktörer inom den Västsvenska arenan.  Den Västsvenska arenan är känd som en av de största aktörerna i Almedalen och kommunicerar bilden av ett samlat Västsverige. Arenan känns igen, är kostnadseffektiv och har utvecklats mycket positivt. Under 2016 fanns på den Västsvenska arenan ca 100 programpunkter och totalt ca 6000 besökare.
Målet för Västra Götalandsregionens medverkan under Almedalsveckan är att fokusera på och påverka i frågor som är viktiga för Västra Götalandsregionen och för Västra Götaland som territorium. Det är också viktigt att fortsätta öka Västra Götalandsregionens synlighet nationellt och gentemot andra aktörer.

Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2017 får kosta maximalt 675 000 kronor.

Beslut: enligt förslag

Ny regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland (ärende 16)

Västra Götalandsregionen har tagit fram en analys, ”Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland”. Den kommer att utgöra ett av underlagen för Västra Götalandsregionens inspel till både den nationella och den regionala långsiktiga transportinfrastrukturplanen. Arbetet med analysen ska redovisas till Trafikverket under hösten 2016.

Regionstyrelsen ställer sig bakom analysen som ska redovisas till Trafikverket. 

Beslut: enligt förslag som ska justeras med ett kompletterande tjänsteutlåtande (TU)

Uppdrag om ersättningsmodell 2017 som stimulerar till ökad produktion och produktivitet fullgjort (ärende 17)

Regionstyrelsen beslutade tidigare i höst att avsätta 250 miljoner kronor för att sjukhusen ska kunna få ersättning om de utför mer vård än vad som är avtalat i vårdöverenskommelserna.
Styrelsen beslutade också att regiondirektören skulle ta fram en modell för att stimulera sjukhusen till ökad produktivitet genom att ersätta en viss överproduktion.
Regiondirektören har nu återrapporterat uppdraget till regionstyrelsen som beslutade att notera förslaget som lämnats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Styrelsen beslutade även att uppdraget är fullgjort. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Yttrande över ”Validering med mervärde” (ärende 18)

Regionstyrelsen beslutade att lämna ett yttrande till en remiss från Utbildningsdepartementet om promemorian Validering med mervärde.
Validering handlar om att synliggöra, värdera, dokumentera och ge erkännande åt människors tidigare lärande och kunskaper. Inom både EU och OECD lyfts validering fram som ett viktigt verktyg för social sammanhållning, tillväxt och kompetensförsörjning.
I sitt yttrande är Västra Götalandsregionen både positiv och kritisk till promemorians olika förslag. Bland annat är den största invändningen de inskränkningar i valideringen som förslaget innebär. Valideringsprocessen saknar individperspektiv och är snäv i sin utformning och ger inte utrymme för erfarenheter och kunnande som inhämtats utanför det traditionella svenska sammanhangen. Västra Götalandsregionen dock positiv till ansatsen att tydliggöra både begreppet och ansvaret när det gäller validering men anser att om kommunerna skall ansvara för validering så måste förslaget också innehålla en finansieringsmodell för att kommunerna skall klara sitt nya åtagande. Vidare anser Västra Götalandsregionen att den regionala potentialen i valideringsarbetet saknas. 

Beslut: enligt förslag

Yttrande över Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (ärende 19)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet - Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentligupphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse.
Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig enligt Koncernkontorets förslag.
Sammanfattningsvis tillstyrker Västra Götalandsregionen förslaget om ratifikation av konventionen. VGR håller med om att en ratifikation av konventionen kan genomföras men att möjligheterna att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling inte blir större. VGR anser vidare att den internationella jämförelsen, av sociala villkor i offentlig upphandling, är ett bra underlag för det fortsatta arbetet med frågan om hur VGR kan arbeta med att ställa sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar. 

Beslut: enligt förslag