Regionstyrelsen den 26 april 2016

Fullmäktigeärenden

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (ärende 1)

Västra Götalandsregionens avtal med privata utförare ska publiceras på VGR:s hemsida. Beslutet fattades i regionstyrelsen på tisdagen för att öka allmänhetens insyn i verksamheten. Styrelsen föreslår även att fullmäktige ska godkänna ett program med mål och riktlinjer för de verksamheter som upphandlats och utförs av privata aktörer. Programmet som enligt kommunallagen ska upprättas varje mandatperiod, innehåller riktlinjer för uppföljning, direktiv för allmänhetens insyn i upphandlade, privata, verksamheter samt för återrapportering av uppföljning till regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

Förslag att avveckla Naturbruksskolan i Dingle tidigare (ärende 2)

Naturbruksgymnasiet i Dinge kommer troligen att avvecklas tidigare än planerat, redan efter vårterminen 2016. Att nedläggningen tidigareläggs är ett förslag till beslut i regionfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet. Bakgrunden är att naturbruksstyrelsen har meddelat att de inte kan garantera undervisning och kvalitet enligt skollagen och därmed inte heller fullfölja elevernas studieplaner. Anledningen är svårigheten med att rekrytera personal till vakanta tjänster för läsåret 2016-2017. 

Sedan tidigare är det bestämt att verksamheten i Dingle ska läggas ner och att eleverna erbjuds flytta till någon av Västra Götalandsregionens andra naturbruksskolor i länet. Verksamheten skulle enligt det tidigare beslutet fortsätta fram till våren 2017 men nu ser det alltså ut som om skolan avvecklas redan till sommaren.

Beslut: enligt förslag 

Förslag att sälja naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma (ärende 3)

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionens ska sälja fastigheterna där naturbruksgymnasierna i Dingle och Stömma bedriver sin verksamhet. Skolorna ska, efter ett beslut i höstas, avvecklas och Västra Götalandsregionen har därför ingen användning av de fastigheter där skolorna idag bedriver sin verksamhet. Sötåsens fastigheter ska enligt regionstyrelsen förslag säljas till Hushållningssällskapet Sjuhärad medan fastigheten i Dingle säljs till Munkedals kommun. Vid båda skolorna finns intresse att fortsätta med naturbruksutbildning i ny regi. Överlåtelserna av fastigheterna ska enligt planerna ske den 1 juli 2016.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om försäljningen vid sitt nästa sammanträde den 10 maj. 

Bakgrunden till försäljningarna är regionfullmäktige beslut i september 2015 att koncentrera Västra Götalandsregionens gymnasieutbildningar inom naturbruk till de tre skolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Beslutet innebär samtidigt att naturbruksgymnasierna i Dingle, Strömma och Nuntorp läggs ner. Fastigheterna I Strömma och Dingle säljs nu för att ge nya ägare möjlighet att utveckla ny varsamhet vid skolorna. För Nuntorp finns ännu inga färdiga planer.

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Beslutet avgjordes genom votering.

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2015 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling och Svensk Luftambulans (ärende 4)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna och beviljar direktionerna för de tre kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans ansvarsfrihet för 2015.

De tre kommunalförbunden driver språktolktjänster, en nationell anläggning för avancerad strålbehandling samt ambulanshelikopterverksamhet. Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2015. I revisionsrapporterna för respektive kommunalförbund tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundens direktioner.

Beslut: enligt förslag

Motion om att utreda hur Västra Götalandsregionen ekonomiskt kan stötta lantbrukare till att ställa om till ekologiskt jordbruk. (ärende 5)

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur regionen ekonomiskt kan stötta lantbrukare att ställa om från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk.

Regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår motionen. Att ge ekonomiskt stöd för att ställa om från konventionellt till ekologiskt jordbruk strider mot EU:s statsstödsregler. Västra Götalandsregionen driver omställningen till ekologiskt jordbruk på flera olika andra sätt.

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Motion om att starta en regional folkhögskola för undersköterskeutbildning (ärende 6)

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna att starta en regional folkhögskola med inriktning på undersköterskeutbildning.

Samtliga remissinstanser föreslår att motionen ska avslås eftersom utbildning till undersköterska bl. a är en kommunal angelägenhet. Den föreslagna ägandeformen och inriktningen stämmer inte heller överens med remissinstansernas uppfattningar om hur utbildningen bör organiseras. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Yttrande över motion av Bo Carlsson (C) om system för receptbelagd medicinering (ärende 7)

I en motion föreslår Bo Carlsson (C) en utredning av ett system där patienter kan välja var de ska få recept för sina läkemedel förlängda, samt ett system för kostnadsredovisning av läkemedel som är effektivt för både vårdgivaren och patienten. 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att redan idag kan en patient kan idag vända sig till den vårdgivare den önskar för att få medicinsk behandling eller få sina recept förnyade. Det finns däremot medicinska och juridiska hinder för att samtliga förskrivare ska ha möjlighet att förnya recepten av alla läkemedel. Den redovisningsmodell för läkemedel som finns idag ger vårdgivarna en medvetenhet om kostnaderna. Utan den finns det en stor risk att läkemedelskostnaderna skulle öka. Det skulle i sin tur innebära svårigheter för regionen att erbjuda så god vård som möjligt för så många patienter som möjligt.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över motion av Marith Hesse med flera (M) om livsstilsförändring på recept (ärende 8)

Marith Hesse med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att införa livsstilsförändring på recept. Syftet med livsstilsförändring på recept skulle vara att ta ännu ett steg för att stödja människor i att bättre kunna ta ansvar för sin egen hälsa mot ett mer hälsosamt liv.

Sedan motionen skrevs, har arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder påbörjats i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktiges är att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över motion av Valeria Kant (KD) om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa (ärende 9)

I en motion har Valéria Kant (KD) förslagit att Västra Götalandsregionen bör ta fram en samtalsstrategi för motiverande samtal som kan användas i hela kedjan från mödravårdscentral, barnavårdscentral, familjecentral och vårdcentraler. Samtalsstrategin bör utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

Ett särskilt regionuppdrag har nu sammanställts. Uppdraget, som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, innebär att Västra Götalandsregionen ska ta fram en övergripande strategi för hur hälso- och sjukvården och tandvården metodiskt ska arbeta med samtalsstöd för en bättre hälsa.

Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Överskott för styrelsen och fullmäktige första kvartalet - delårsrapport mars (ärende 10)

Det ekonomiska resultatet för regionstyrelsen och regionfullmäktige de tre första månaderna i år visar på överskott. Även prognosen är positiv. Det visar delårsrapporten per 31 mars 2016. Regionfullmäktige har ett överskott på 4,2 miljoner kronor för perioden och regionstyrelsen ett överskott på 108,5 miljoner. Helårsprognosen visar överskott på 2 respektive 100 miljoner kronor.

Regionstyrelsens delårsrapport innehåller uppföljning av de mål, fokusområden och större frågor som regionstyrelsen arbetat med samt uppföljning av ekonomi och personal.

Beslut: enligt förslag 

13 miljarder investeras mellan 2016-2018 (ärende 11)

De kommande tre åren kommer Västra Götalandsregionen investera drygt 13 miljarder kronor eller 4.4 miljarder per år i utrustning och fastigheter. Vad pengarna ska gå till och hur de fördelas har regionstyrelsen nu bestämt i den detaljerade investeringsplanen för åren 2016-2018. Drygt nio miljarder kronor investeras i fastigheter, 4,5 miljarder i utrustning, närmare 900 miljoner i trafik och en miljard kronor i projektet framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag 

Fristads folkhögskola byggs ut (ärende 12)

Fristads folkhögskola byggs om och byggs till för att få bättre och fler undervisningslokaler. Skolhuset byggs till med två undervisningssalar. Dessutom ska en av skolans andra byggnader byggas om för nya grupprum och öppna studieutrymmen. Med om- och tillbyggnaden vill skolan skapa utrymmen för fler klasser men också bättre förutsättningar för möten med deltagare från andra kurser som har sina lokaler i närheten vilket gynnar mångfald och integration. 

Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden ska genomföra projektet som enligt planerna får kosta 5,1 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

239 miljoner satsas på till ny infrastruktur för Östra sjukhuset (ärende 13)

Det pågår stora förändringar i och runt Östra sjukhuset i Göteborg. Det byggs nytt och rustas för framtidens sjukvård, bland annat det nya barnsjukhuset. Förändringarna ställer också krav på att infrastrukturen för sjukhusets verksamhet utvecklas. Flera projekt inom sjukhustomten har utvecklats snabbare än planerat och därför behöver även planer och genomförande av infrastrukturen snabbas på och samordnas. Arbetet kommer att ske i etapper och regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna planer och ekonomi för etapp ett i byggprojektet Ny teknisk infrastruktur Östra sjukhuset. Etappen som beräknas kosta närmare 239 miljoner kronor omfattar bland annat en ny huvudkulvert för transporter, under sjukhusområdet, som binder samman sjukhusets olika vård- och servicebyggnader.

Beslut: enligt förslag 

Ombyggnad för ny MR-kamera på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (ärende 14)

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, byggs om för att en ny MR-kamera för barnröntgen ska kunna installeras vid sjukhuset. Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om investeringen på drygt 16 miljoner kronor. Med den nya kameran kan sjukhuset möta patienternas behov på ett bättre sätt och undersöka fler patienter samtidigt som flexibiliteten, möjligheten att välja kamera utifrån vilken typ av undersökning som ska göras, ökar. Ombyggnaden ska enligt planerna vara klar i december 2016.

Beslut: enligt förslag 

Återrapportering efter nytt samverkansavtal mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska- och laboratorietekniska industrin (ärende 15)

I februari 2014 antog regionstyrelsen en överenskommelse om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen var en följd av att industrins möjligheter att finansiera konferenser och kurser för sjukvårdspersonal upphörde den 1 januari 2015.

Regiondirektören fick i samband med beslutet två uppdrag, dels att analysera konsekvenserna och lämna förslag till åtgärder utifrån att industrins bidrag inte längre är tillåtna och dels att lämna förslag till egenåtgärdssystem för att kunna följa upp att samverkansreglerna följs.

De båda uppdragen har nu återrapporterats till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade att godkänna återrapporteringen samt att godkänna det nya egenåtgärdssystemet.

Ett par av åtgärderna för att möta behovet av samordnad utbildning för sjukvårdspersonalen är öppnandet av utbildnings- och konferensverksamheten VGR-Campus Nya Varvet i Göteborg och inrättandet av VGR-akademin. Akademin ska på regional nivå samordna aktiviteter och verksamheter arbetar med kompetensutveckling samt ansvara för VGR:s regionala kontakter med universitet, högskolor och utbildningsföretag.

Beslut: enligt förslag 

Svar till Skaraborgs sjukhus om produktionsstyrning av höft- och knäledsproteser i Lidköping (ärende 16)

Mer och bättre vård med mer regiongemensam styrning var utgångspunkten när regionstyrelsen i december 2013 fattade beslut om koncentration och fördelning av vissa typer av vård mellan Västra götalandsregionens sjukhus. Beslutet omfattade även Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping som enligt planerna, när verksamheten startat 2018, skulle genomföra 1600 höft- och knäledsoperationer. Regionstyrelsen har nu beslutat ändra sitt beslut för SkaS Lidköping till 1500 höft- och knäledsoperationer 2018.

Bakgrunden till beslutet är att SkaS i en förstudie bedömt att behovet av antalet höft- och knäledsoperationer sjunkit. För den fortsatta planeringen och utvecklingen har sjukhuset även begärt att regionstyrelsen bestämmer hur många operationer sjukhuset ska genomföra.

Beslut: enligt förslag 

Södra Älvsborgs Sjukhus vill utföra fler operationer i Skene (ärende 17)

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har frågat regionstyrelsen om sjukhuset nästa år får utföra fler operationer i Skene. Sjukhuset har bedömt att det finns utrymme för ytterligare 1000 dagkirurgiska ingrepp inom allmänkirurgi och ortopedi. Regionstyrelsen beslutade att notera informationen från SÄS och ta med den i den fortsatta beredningen av produktions- och kapacitetsplaneringen inför 2017. 

Sedan ett par år planeras Västra Götalandsregionens vårdproduktion regiongemensamt. Målet är att den så kallade produktionsstyrningen ska ge mer och bättre vård till invånarna i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag 

Stiftelser och gåvors årsredovisningar godkända (ärende 18)

Västra Götalandsregionens 92 anknutna stiftelser och 15 gåvor har lämnat sina årsredovisningar för 2015. Stiftelserna och gåvorna omfattar en rad olika områden. Inom det patientsociala området lämnar stiftelserna till exempel bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götaland men även till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhusen. Kulturstiftelserna lämnar bland annat bidrag till Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner samt stipendier till elever inom specifika områden. Forskningsstiftelserna lämnar bidrag till forskning inom olika sjukdomsområden.

Vid årets slut uppgick stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde till 19 miljoner kronor. Marknadsvärdet på placeringarna var 473 miljoner. 2015 delade stiftelserna och gåvorna ut 6,3 miljoner kronor.

Från ett antal stiftelser har inga utdelningar skett under året. Stiftelseförvaltarna har under året annonserat att det finns stiftelser att söka bidrag ur men trots detta har inga ansökningar om bidrag inkommit.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2015.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet reviderade (ärende 19)

Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för fysisk tillgänglighet har reviderats. Riktlinjerna gäller krav på tillgänglighet och användbarhet vid förändringar, nyproduktion och förhyrning av lokaler, fastigheter och mark. Riktlinjerna som funnits i olika upplagor sedan 2002 gäller också åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde samt för befintliga allmänna platser och i arbetslokaler. Riktlinjerna gäller vid upphandlingar.

Riktlinjerna har bland annat använts som grund för Tillgänglighetsdatabasen, TD, en webbaserad informationstjänst där besökare och patienter själva kan få information om tillgängligheten i olika miljöer inomhus och utomhus och ta ställning till om verksamheten är möjlig att besöka eller inte. TD används både inom och utanför Västra Götalandsregionen och för uppföljning av den fysiska tillgängligheten.

Arbetet med riktlinjerna, för att göra miljöer tillgängliga för personer med olika svårigheter till exempel svårt att röra sig, höra, se samt svårt att bearbeta, tolka och förmedla information har bedrivits tillsammans med företrädare för kommunalförbunden, funktionshinderrörelsen, Västfastigheter, Koncernkontoret, Länsstyrelsen med flera. 

Regionstyrelsen godkände de reviderade riktlinjerna och att det är fastighetsnämnden som framöver ska fatta beslut om revideringar av riktlinjerna.

 Tillgänglighetsdatabasen

Beslut: enligt förslag 

Gemensamma åtgärder på systemnivå för ekonomi i balans (Ärende 20)

Regionstyrelsen har, utifrån ett beslut i fullmäktige i november 2015, tagit fram förslag till åtgärder på ”systemnivå” som bidrar till att ekonomin för sjukhusen utvecklas positivt totalt sett. Regionstyrelsen beslutade att regionfullmäktiges uppdrag är fullgjort.

Bakgrunden till uppdraget är att de åtgärder som behöver göras för att få balans i sjukhusens verksamhet och ekonomi måste kompletteras med åtgärder och insatser även på regiongemensam koncern- och systemnivå. Det kan till exempel handla om åtgärder som beslutas och genomförs på förvaltningsnivå, men som kräver ett gemensamt agerande av flera eller alla verksamheter för att ge resultat. I årets budgetunderlag som överlämnats till politikerna utvecklas och förtydligas ett antal områden för att ge ett mer konkret och tydligt underlag för den politiska beredningen. Inom koncernkontoret kommer arbetet med att konkretisera ”systemåtgärder” att fortsätta.

Beslut: enligt förslag 

Valkretsindelningen samma som för riksdagsvalet (ärende 21)

Västra Götalandsregionens fullmäktige får, efter en ändring i vallagen 2015, själva bestämma över indelningen av valkretsarna för region-/landstingsvalet. Länet kan nu delas in i en eller flera valkretsar. Regionstyrelsen föreslår nu att valkretsindelningen för val till regionfullmäktige ska vara samma som för valen till riksdagen det vill säga fem stycken. Valkretsarna är enligt förslaget Västra Götalands läns västra, norra, södra och östra valkretsar samt Göteborgs kommun.

Beslut om förändringar av valkretsarna måste fattas senast den 31 oktober året före valåret och fastställas av länsstyrelsen. Innan förändringar måste kommunerna fått möjlighet att yttra sig om förändringen. 

Regionstyrelsen beslutade att förslaget ska sändas på remiss till kommunerna i Västra Götalands län för svar senast den 30 augusti 2016.

Beslut: enligt förslag 

Nya riktlinjer ska stärka ledning och styrning av Västra Götalandsregionens strålningsverksamhet (ärende 22)

Med nya riktlinjer för strålningsverksamheten vill Västra Götalandsregionen stärka säkerheten för patienterna, personalen, allmänheten och miljön. Västra Götalandsregionen har tillstånd för hantering av strålning i verksamheten och har enligt lagar och föreskrifter ansvar för att verksamheten bedrivs på ett strålsäkert sätt. De nya riktlinjerna ska förbättra styrningen och ledningen av strålsäkerhetsarbetet och ställer bland annat tydliga krav på regelbundna uppföljningar och koncerngemensamma strålsäkerhetsmål.

Regionstyrelsen beslutade att fastställa de nya riktlinjerna för strålsäkerhet i Västra Götalandsregionen. Styrelsen beslutade även att Regiondirektören utifrån riktlinjen ska besluta om ytterligare riktlinjer och rutiner på området.

Beslut: enligt förslag 

Redovisning av styrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör läggs till handlingarna (ärende 23)

Två gånger om året ska Koncernkontoret rapportera arbetsläget för de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret. Koncernkontoret har nu överlämnat en sammanställning över uppdragen för tiden 2015-11-01-2016-04-12 till regionstyrelsen.

Styrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Återrapportering av budgetuppdrag (ärende 24)

Med budgeten bestämmer politikerna varje år inte bara de ekonomiska ramarna utan talar också om hur de vill att verksamheten ska utvecklas. Det sker genom ett antal så kallade budgetuppdrag till verksamheten. Hur det gått med uppdragen ska varje år redovisas för regionstyrelsen. De föregående årets uppdrag redovisas i årsredovisningen. Äldre uppdrag redovisas separat 1-2 gånger per år.

Regionstyrelsen beslutade att redovisade budgetuppdrag är fullgjorda

Beslut: enligt förslag 

Omfördelning av budget – Interreg Öresund Kattegatt Skagerack (ärende 25)

Inom programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2014-2020 finns idag en fastslagen procentuell fördelning av EU:s projektpengar mellan de tre geografiska områdena. 42 procent ska gå till delområdet Öresund, 36 procent till Kattegatt-Skagerrak (KASK) samt 22 procent till projekt som bedrivs över hela programområdet.

Eftersom antalet ansökningar för projekt som bedrivs över hela programområdet varit stort är denna del av projektpengarna nästan slut. Vilket gör att projekten, för att få pengar, tvingas välja bort samarbetspartners och arbeta endast inom ett av delområdena. Övervakningskommittén ska på sitt möte i sommar ta ställning till hur problemet ska lösas och kommitténs sekretariat har frågat regionerna om deras inställning i frågan. Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) har föreslagit att den fasta fördelningen av projektpengarna tas bort så att projektens kvalitet blir avgörande och att partners från hela geografin kan delta i projekten.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom BHU:s förslag och att meddela övervakningskommittén att Västra Götalandsregionen är positivt till att den fasta indelningen tas bort.

Beslut: enligt förslag 

Återrapportering av EU-programmens första år (ärende 26)

Ett av Västra Götalandsregionens uppdrag är att arbeta för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. I uppdraget ingår bland annat att delta i arbetet med att utforma och genomföra olika program inom EU:s sammanhållningspolitik. 

Arbetet med de regionala programmen startade under 2015. I programarbetet ansvarar Västra Götalandsregionen bland annat för att nominera och utse ledamöter i programmens beslutskommittéer, att vara värdorganisation för strukturfondspartnerskapet och att vara regional kontaktpunkt.

Verksamheten för EU-programmens första år har nu redovisats och regionstyrelsen beslutade att notera informationen.

Beslut: enligt förslag

Återrapportering av regionutvecklingsnämndens uppdrag om sociala investeringsmedel (ärende 27)

I rapporten ”Återrapportering av uppdraget sociala investeringsmedel i Västra Götalandsregionen” har regionutvecklingsnämnden redovisat arbetet med sociala investeringar. I uppdraget ingick att, i samverkan med folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnderna och kommittén för mänskliga rättigheter, ta fram en modell för Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel. Inriktningen var hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. 

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen och att regionutvecklingsnämndens uppdrag att koordinera genomförandet av 2014-2015 års arbete med sociala investeringsmedel är fullgjort.

Beslut: enligt förslag

Elbusspremie bra förslag (ärende 28)

Miljö- och Energidepartementet föreslår i en förordning om att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna få en premie för elbussar. I remissyttrandet till förslaget är Västra Götalandsregionen positiv till ett införande av en premie. Dessutom föreslår Västra Götalandsregionen att premien inte bara riktas till regionala kollektivtrafikmyndigheter utan även till upphandlande bolag (Västtrafik) och till trafikföretag som utför upphandlad eller kommersiell trafik.

 Regionstyrelsen beslöt att ställa sig bakom remissvaret och att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag till Västtrafik att ta fram förslag på möjliga utbyten av bussar för eldrift under perioden 2016– 2019.

Läs utredningen

Beslut: enligt förslag

Yttrande över Linbana över älven år 2021 (ärende 29)

Göteborgs stad har ambitionen att bygga en linbana mellan Wieselgrensplatsen, Lindholmen och Järntorget. Syftet är att skapa en tvärlänk som på ett bra sätt binder samman staden över älven. Trafikkontoret efterfrågar nu synpunkter.

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har deltagit i Göteborgs arbete med linbana. I den gemensamma Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, 2035 som är ute på remiss ingår tre föreslagna linbanesträckningar. Västra Götalandsregionen förordar läge A när det gäller stationsläget på Lindholmen. Västra Götalandsregionen är generellt positiva till linbana som ett nytt inslag i stadstrafiken och till den föreslagna sträckningen. Regionen ser gärna linbanan som en del av kollektivtrafiken så att Västtrafik kan ansvarar för driften. Linbanan bör ingå i storstadspaketet i Sverigeförhandlingen.

Läs utredningen

Beslut: enligt förslag

Yttrande om Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (ärende 30)

För att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten föreslår en utredning om statens bredbandsinfrastruktur en bättre samordning mellan Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB . 

Västra Götalandsregionen instämmer i stora delar av betänkandet. En effektivare användning av statligt ägd fiberinfrastruktur har ett stort värde för hela bredbandsmarknaden. Att de statliga bolagen och verken kan få behålla de pengar som de tjänar på bredbandsverksamheten gynnar utbyggnaden av mer bredband i områden som inte är så välförsedda med snabba och framtidssäkra bredbandsnät, ökar konkurrensen på bredbandsmarknaden och bidrar till större robusthet och redundans för fibernäten. Ett viktigt förslag i betänkandet är också att Trafikverket får i uppdrag att alltid lägga extra kanalisation vid större anläggningsarbeten eftersom det annars är dyrt och krångligt för andra att korsa dessa anläggningar i efterhand.

 Läs utredningen

Beslut: enligt förslag

Yttrande över förslag till ny lag om strålskydd (ärende 31)

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur EU:s strålskyddsdirektiv, 2013/59/Euratom, ska genomföras i svensk lagstiftning.  Strålsäkerhetsmyndigheten har nu tagit fram förslag till ny strålskyddslag och ny strålskyddsförordning. Nu är förslaget ute på remiss.

Västra Götalandsregionen ser ingen anledning att kommentera alla detaljer avseende förslagen i strålskyddsdirektiv (2013/59/EURATOM) eftersom direktivet nu kommer att införas i svensk lagstiftning. Bland annat anser Västra Götalandsregionen att förslaget sannolikt kommer att medföra ökade kostnader. 

Västra Götalandsregionen anser att det snarast bör tas fram en konsekvensanalys för vad införandet av strålskyddsdirektivet kommer att innebära.

Västra Götalandsregionen anser också att det krävs förtydliganden av lagtexter och att det finns behov av ett mer detaljerat underlag till lagtexterna så att framtida tolkningar och tillämpningar av lagtexten har förutsättningar att göras på ett rättssäkert sätt.

 Läs utredningen

Beslut: enligt förslag

Svar på EU-samråd om hållbar bioenergipolitik efter 2020 (ärende 32)

Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till en ny policy för biomassa. Nu är förslaget ute på remiss. I svaret från Västra Götalandsregionen går att läsa att regionen ser väldigt positivt på utvecklingen av bioenergi men att det även finns några risker att ta hänsyn till.

 Till samrådet

Beslut: enligt förslag

Svar på EU-samråd om Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 (ärende 33)

Europeiska kommissionen gör nu en utvärdering av Europeiska Regionalfonden 2007-2013. Utvärderingen genomförs i form av ett öppet samråd på Europeiska kommissionens hemsida under februari till april.  Tillväxtverket var den myndighet som förvaltade det västsvenska Regionafondsprogrammet 2007-2013. De håller också på att sammanställa en slutrapport över programmet.

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget på svar från Beredningen för hållbar utveckling.

Länk till samrådet

 Beslut: enligt förslag 

Svar på EU-samråd om Europeiska socialfonden 2007-2013” (ärende 34)

Europeiska kommissionen gör nu en utvärdering av Europeiska Socialfonden 2007-2013. Utvärderingen genomförs i form av ett öppet samråd på Europeiska kommissionens hemsida under februari till april. Svenska ESF-rådet var förvaltande myndighet för det nationella Socialfondsprogrammet 2007-2013. De håller också på att sammanställa en slutrapport över programmet.

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget på svar från Beredningen för hållbar utveckling.

Länk till samrådet

 Beslut: enligt förslag