Regionstyrelsen den 26 januari 2016

Fullmäktigeärenden

Avslag på motion om utökad subvention av preventivmedel (Ärende 1)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska subventionera samtliga preventivmedel med indikationen antikonception, och att den även i fortsättningen ska gälla upp till 25 års ålder.

På förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen fullmäktige avslår motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hänvisar till att det i regeringens höstproposition 2016 finns ett föreslag om att samtliga preventivmedel, som ingår i läkemedelsförmånen, ska vara kostnadsfria upp till 21 års ålder från och med 2017.

Beslut enligt förslag. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Motion om kompetenscentrum för äldrefrågor besvarad (Ärende 2)

Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsnämnderna ska skapa ett kompetenscentrum för de äldre inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Kompetenscentret ska bevaka och samordna insatser samt föreslå förbättringsåtgärder för patientgruppen.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad och hänvisar till att dessa frågor redan hanteras inom vårdsamverkansorganisationerna, inom arbetet med den regionala handlingsplanen "Det goda livet för sjuka äldre".

Istället för ett kompetenscentrum föreslår regionstyrelsen också att fullmäktige beslutar att VGR ska skapa ett regionalt äldreråd eftersom detta skulle ha betydligt större möjligheter att driva arbetet med att förbättra vården av äldre än ett kompetenscenter. Äldrerådet ska bestå av representanter från berörda verksamheter samt från universitet och högskola.

Beslut enligt förslag.

Avslag på motion om att sluta erbjuda könsstympning av pojkar (Ärende 3)

Håkan Lösnitz med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) omedelbart slutar erbjuda omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. 2009 beslutade dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet att följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation och erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till de pojkar som är bosatta inom Västra Götalands län. VGR har varken rättsliga eller andra ingående underlag för att ändra beslutet från 2009. VGR erbjuder inte idag omskärelse av pojkar. Det avtal som funnits med en privat utförare förlängdes inte på grund av att besöken uteblev.

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Motion om ordnat införande av E-hälsa besvarad (Ärende 4)

Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion från oktober att regionfullmäktige ska ta fram en modell för ett finansierat ordnat införande av e-hälsa i vården och att denna modell ska bygga på att införandet finansieras med hjälp av ett effektiviseringskrav på 0,2 procent.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad och hänvisar till att det redan pågår insatser enligt Birgitta Losmans och Göran Larssons (MP) intentioner.

 Beslut enligt förslag.

Styrelseärenden

Kraftsamling för fullständig studiegång (Ärende 5)

För att kunna kraftsamla kring samhällsutmaningen att alla elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med fullständig studiegång, har Västra Götalandsregionens Avdelning folkhälsa tagit fram rapporten "Kraftsamling för fullständig studiegång". Rapporten har två syften. Dels att aktualisera frågeställningen om utbildning som en välfärdsfråga. Dels att visa på vikten av en gemensam kunskapsbild för aktörer som är involverade.

Den fortsatta inriktningen för arbetet är att tillsammans, inom Västra Götaland, kraftsamla kring målet om fullständig studiegång samt att folkhälsokommittén fortsätter med det fördjupade utvecklingsarbete som redan pågår.

Regionstyrelsen beslutade att notera rapporten och informationen om den fortsatta inriktningen för arbetet samt att folkhälsokommittén om ett år ska återkomma med förslag på regiongemensamma åtgärder som stärker samarbetet med andra aktörer inom Västra Götaland.

Beslut enligt förslag. Ändring under punkt två i beslutssatsen om att folkhälsokomittén ska återkomma med åtgärder senast våren 2017.

Ändrade förbundsordningar för samordningsförbund (Ärende 6)

För att anpassa förbundsordningarna till kommunallagens bestämmelser om beslutsförhet har samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Väster samt Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har inkommit med ansökningar om ändringar av sina förbundsordningar.

För samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn finns dessutom ett tillägg om personliga ersättare och att ersättare endast ersätter ledamot från den egna parten.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna de ändrade förbundsordningarna.

Beslut enligt förslag.

VGR positivt till betänkandet ”Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (Ärende 7)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken.
Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig enligt förslaget från kommittén för mänskliga rättigheter.

Västra Götalandsregionen är i huvudsak positiv till utredningens förslag och uppskattar att utredningen har fokuserat på vilka förutsättningar som finns för att jämställdhetsintegrering ska få hållbara effekter. Västra Götalandsregionen har dock några synpunkter på betänkandet och önskemål om ändringar.

Beslut enligt förslag.