Regionstyrelsen den 27 september 2016

Fullmäktigeärenden

Nya ägardirektiv föreslås för Västra Götalandsregionens aktiebolag (ärende 1)

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa nya ägardirektiv för Västra Götalandsregionens (VGR) hel- och majoritetsägda aktiebolag: Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Regionteater Väst AB och Sahlgrenska International Care AB.

Frågan om ägarstyrning av Västra Götalandsregionens bolag har väckts i olika sammanhang de senaste åren. I budget för 2014 fanns ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiven, och i uppdraget ingick även frågan om hur bolagen kan omfattas av regiongemensamma effektiviseringskrav.

De nya direktiven innehåller bland annat ett förtydligande om att bolagen i möjligaste mån ska använda VGR:s serviceutbud, upphandlade varor och tjänster samt kompetenser inom olika stödområden. Förtydligande görs även kring varumärkesfrågor och grafisk profil.

Regionstyrelsen föreslås också få uppdrag ett utveckla formerna för dialog mellan ägare och bolag om och efterlevnad av ägardirektiven.

De nya direktiven ersätter förutom de gamla direktiven även den regiongemensamma bolagspolicy som finns idag.

Beslut: Enligt förslag

Aktieägartillskott istället för internlån för Västtrafik (ärende 2)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar Västtrafik AB ett så kallat ovillkorat aktieägartillskott på 2,3 miljarder kronor.

Västtrafik får idag motsvarande summa fast genom så kallat internlån från Västra Götalandsregionen. Pengarna används till investeringar som tåg, biljettutrustning och resecentrum.

På grund av beslut från Skattemyndigheten gällande avdragsrätt för interna räntekostnader inom kommunkoncerner föreslår regionstyrelsen att Västtrafik istället får pengarna genom ett så kallat aktieägartillskott. Denna lösning för inte med sig någon kostnad för Västra Götalandsregionen eller intäkt för Västtrafik, och påverkar heller inte koncernens likviditet.

Beslut: enligt förslag

Budget och plan för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (ärende 3)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling 2017-2019.

Kommunalförbundet ägs av de sju landsting och regioner som har ett universitetssjukhus, bland andra Västra Götalandsregionen. Behandlingsverksamheten bedrivs på Skandionkliniken i Uppsala.

Verksamheten finansieras till hälften genom ersättning per behandlingstillfälle, och till hälften genom en fast abonnemangskostnad. Abonnemangskostnaden för Västra Götalandsregionen beräknas till cirka 14 miljoner kronor för 2017.

Beslut: enligt förslag

Ny policy och nya riktlinjer för inköp (ärende 4)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om ny policy för de inköp som Västra Götalandsregionen gör.

Tidigare versioner av policy och riktlinjer är från 2004 och 2010 och behöver uppdateras. Tydligheten ska ökas kring ansvar, uppföljning och tillsyn för hanteringen av inköpsfrågor.

Fastighetsnämnden ansvarar för upphandling av fastighetsförvaltning och byggande, och Västtrafiks styrelse för trafik och trafikrelaterade tjänster. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för vårdavtal med externa vårdgivare och för avtal om hälsofrämjande insatser. Regionstyrelsen ansvarar för upphandling av övriga varor och tjänster.

Detta innebär att tjänstemannastödet för upphandling koncentreras till tre regionala inköpsfunktioner: fastighetsnämnden och Västtrafik AB har egna inköpsorganisationer, medan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får sitt tjänstemannastöd från den centrala förvaltningen Koncernkontoret.

Regionstyrelsen beslutade också i ett separat ärende att godkänna nya riktlinjer för inköp, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ny policy.

Beslut: enligt förslag

Mer fokus på giftfri miljö och hushållning med resurser i nya miljöplanen (Ärende 5)

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till ny miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020.

En av nyheterna i förslaget är att det blir sex prioriterade områden i Västra Götalandsregionens miljömål för området  Produkter och avfall: byggvaror, förbrukningsartiklar, elektronik, inredning, textil, livsmedel och lekmaterial.  Ett nytt miljömål för klimatpåverkan från livsmedel införs också.

I övrigt finns inriktningen på miljöarbetet kvar sedan föregående miljöprogram, som baseras på fyra prioriterade miljöutmaningar: Låg klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hållbar resursanvändning och Biologisk mångfald. I planens sju målområden finns mätbara mål och åtgärder.

Beslut om miljöplanen fattas slutgiltigt av regionfullmäktige den 11 oktober.

Beslut: Enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

För mer information se pressmeddelandet från Grönblå samverkan

Samrehab Mark-Svenljunga avvecklas hösten 2016 (ärende 6)

2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götaland. Det innebar att verksamheten inom Samrehab Mark-Svenljunga inte kunde fortsätta som tidigare. Svenljunga kommun, Marks kommun och Västra Götalandsregionen skrev då ett nytt avtal för tiden fram till och med 2018. Efter det skulle verksamheten avvecklas.

Problem med nyrekrytering och hög omsättning av medarbetare har medfört betydande svårigheter att fullgöra uppdraget och parterna är nu överens om att avsluta den gemensamma rehabiliteringsverksamheten tidigare redan under hösten 2016. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige skriver under avtalet som innebär att avtalet för Samrehab avslutas den 30 november 2016.

För att avtalet ska vara giltigt ska alla tre parterna fatta beslut om den nya avtalstiden.

Beslut: Enligt förslag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Nya taxor för intygsskrivning (ärende 7)

Regionstyrelsen föreslår att de taxor som tas ut vid olika typer av intygsskrivning höjs. Höjningen görs för att kompensera för den löpande kostnadsutvecklingen.

Regionstyrelsen föreslår också att det i fortsättningen ska vara hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar beslut om taxor för bland annat intyg och hälsoundersökningar.

Beslut: Enligt förslag

Avgiftsfrihet väntas för personer över 85 år (ärende 8)

Johanna Johansson med flera (SD) har i en motion föreslagit att personer över 85 år ska slippa avgift vid läkarbesök, sjukvårdande behandling och provtagning i den öppna hälso- och sjukvården.

Det pågår ett nationellt arbete där riksdagen förväntas fatta beslut om avgiftsfrihet för den här gruppen från och med 1 januari 2017. Vidare pågår det i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ett omställningsarbete som förväntas bidra till att äldres vårdbehov tillgodoses bättre.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige ska anse motionen vara besvarad.

Beslut: Enligt förslag

Styrelseärenden

Delårsrapport godkändes (ärende 9)

Regionstyrelsen godkände delårsrapport april-augusti för regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Delårsrapporten innehåller uppföljning av de mål, fokusområden och större frågor som regionstyrelsen arbetat med, samt uppföljning av ekonomi och personal.

Beslut: Enligt förslag

Indikatorer för att följa upp prioriterade mål fastställdes (ärende 10)

Regionfullmäktige har i budgeten för 2017 angett prioriterade mål inom Västra Götalands olika verksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvården är till exempel ett av målen att den psykiska ohälsan ska minska, och inom området regionutveckling att antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka.

Regionstyrelsen fastställde i sitt beslut vilka indikatorer som ska användas för att mäta hur väl verksamheterna lyckas nå målen. Det handlar dels om de indikatorer som regionstyrelsen ska använda i sin egen återrapportering till regionfullmäktige, dels om en förteckning av indikatorer som de olika nämnderna och styrelserna kan använda när de ska fastställa sina egna indikatorer.

Beslut: Enligt förslag

Syfte och innehåll i rapporter tydliggörs i rapportplan (ärende 11)

Inom den centrala förvaltningen Koncernkontoret har ett arbete pågått för att tydliggöra och precisera syfte och innehåll i olika rapporter som lämnas till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det handlar bland annat om budgetunderlag, budget, delårsrapporter och årsredovisning.

Regionstyrelsen fastställde den rapportplan som tagits fram i detta syfte, och även inriktningen för det fortsatta utvecklingsarbetet på området.

Beslut: Enligt förslag

Fördelning av extra statsbidrag 2016 (ärende 12)

Beslut: Enligt förslag från den politiska majoriteten GrönBlå Samverkan. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

(Se vidare ärende 13: Fördelning av extra statsbidrag 2017).

Statsbidrag för hantering av flyktingsituationen fördelat (ärende 12-13)

Regionstyrelsen beslutade om fördelning av 226 miljoner kronor av det extra statsbidrag som Västra Götalandsregionen (VGR) fått för hantering av flyktingsituationen under 2017.

Totalt för 2017 får VGR 376 miljoner kronor i extra statsbidrag för hantering av flyktingsituationen. Regionfullmäktige har redan bestämt att 150 av dessa ska användas till insatser inom psykiatri och tillgänglighet. Återstående 226 miljoner fick regionstyrelsen i uppdrag att fördela till nämnder och styrelser för att täcka merkostnader under 2017 på grund av de ökande flyktingströmmarna.

Regionstyrelsen gör följande fördelning:

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får 190 miljoner för att stimulera och stödja de verksamheter som i dagsläget har störst behov i sitt arbete för att förbättra och förebygga hälsan hos och vården för asylsökande och nyanlända.
 • Regionutvecklingsnämnden får 5,5 miljoner för att fortsätta satsningar från 2016 på snabbspår till arbetslivet för samhällsvetare, och koordinatorer som kan underlätta för nyanlända att få arbeten inom områden där det finns uttalade arbetskraftsbehov.
 • Kulturnämnden får 3 miljoner för fortsatt stöd till projekt som drivs av olika aktörer i civilsamhället.
 • Personalutskottet får 7 miljoner för fortsatta satsningar på språkutbildning, praktikplatser och läkarassistenstjänster. Läkarassistenttjänsterna erbjuder tidsbegränsade anställningar för asylsökande med läkarutbildning.
 • 600 000 kronor avsätts till kommunikationsinsatser. Ett bildstöd i kommunikationen inom hälso- och sjukvården med nyanlända har tagits fram och ska fortsätta utvecklas.
 • Kollektivtrafiknämnden får 2 miljoner för att tillsammans med Västtrafik och kommunerna ta fram en bra lösning gällande giltiga färdbevis till nyanlända.
 • 17,9 miljoner avsätts för framtida merkostnader.

Regionstyrelsen beslutade också om fördelning av de 39,2 miljoner kronor som var kvar att fördela från 2016 års statsbidrag:

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får 32 miljoner kronor för att stimulera och stödja de verksamheter som i dagsläget har störst behov i sitt arbete för att förbättra och förebygga hälsan hos och vården för asylsökande och nyanlända.
 • Kulturnämnden får 5,2 miljoner till ökade kostnader till följd av satsningar vid folkhögskolorna.
 • Kollektivtrafiknämnden får 2 miljoner för att tillsammans med Västtrafik och kommunerna ta fram en bra lösning gällande giltiga färdbevis till nyanlända.

Beslut: Enligt förslag i yrkande från den politiska majoriteten GrönBlå Samverkan Sverigedemokraterna reserverade sig mot besluten i ärende 12 och 13 till förmån för egna yrkanden.

(Se även ärende 12: Fördelning av extra statsbidrag 2016).

Västtrafik får köpa in 40 nya tågfordon (ärende 14)

Regionstyrelsen godkände ett beslut i Västtrafiks styrelse om att köpa in cirka 40 nya tågfordon under perioden 2018-2025. Tågen ska både ersätta gamla tåg men innebär också en utökning för att klara framtida resebehov.

Kollektivtrafiknämnden har tidigare i ett yttrande konstaterat att Västtrafiks förslag till tåginvesteringar stämmer bra överens med ambitionerna i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram och målbilden för den framtida tågtrafiken. I målbilden framgår att tågtrafiken ska utgöra ryggraden i trafiksystemet och klara tre gånger så många resenärer 2035 jämfört med 2010. Tågresandet har ökat under senare år och Västtrafik bedömer att ökningen fortsätter med 35 procent fram till år 2022.

Den sammanlagda investeringen beräknas till cirka 4 miljarder kronor.

Beslut: Enligt förslag

Infektionssjukvården vid SÄS Borås byggs ut (ärende 15)

Regionstyrelsen beslutade att infektionssjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås ska byggas ut och samlas till en enda avdelning.

Infektionsenheten i Borås är en av de kliniker i landet som har lägst antal isoleringsplatser. Redan idag finns logistiska problem med att säkerställa isoleringsvården, och behovet av vårdplatser med möjlighet till isolering väntas öka.

Idag är vårdplatserna för den specialiserade infektionssjukvården på SÄS fördelade på två olika avdelningar. Genom att slå ihop dessa till en enda avdelning med 28 vårdplatser skapas goda förutsättningar för hög effektivitet och patientsäkerhet. Den tillgängliga kompetensen samlas på ett enda ställe, arbetssätten standardiseras, flexibiliteten ökar och behovet av att förflytta patienter minimeras.

Investeringen innebär både nybyggnation och ombyggnation vid sjukhuset. Den beräknas till cirka 218 miljoner kronor plus drygt 16 miljoner för utrustning. Hela projektet beräknas vara klart under år 2021.

Beslut: Enligt förslag

Lab-verksamheterna vid SÄS Borås samordnas i ny gemensam lokal (ärende 16)

Regionstyrelsen beslutade att investeringen Framtida laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås ska genomföras.

Satsningen innebär att laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin samordnas i gemensamma lokaler, och att idag fyra fysiska arbetsplatser blir till en gemensam.

Lokalerna som används idag är slitna och medger inte att verksamheterna samordnas, något som bedöms som viktigt för att kunna möte sjukvårdens ökade behov av laboratorieanalyser. Byggnaden där flera av dagens lokaler ligger ska också enligt planerna för sjukhusområdet på sikt rivas för att ge plats åt annan verksamhet. Samordningen innebär också bättre möjligheter att hantera kommande pensionsavgångar.

Investeringen är beräknad till drygt 68 miljoner kronor plus 14,5 miljoner till utrustning.

Den nya gemensamma lokalen beräknas vara klar att tas i drift under 2018.

Beslut: Enligt förslag

Slutredovisning av vårdbyggnad vid SU godkändes (ärende 17)

Regionstyrelsen godkände slutredovisningen för en vårdbyggnad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, by 5124. Byggnaden innehåller vårdavdelningar i sex plan med verksamheter som flyttade in 2009.

Den ekonomiska avvikelsen jämfört med projektbudgeten på 529 miljoner kronor blev minus 20 miljoner, på grund av olika fördyringar under projektet.

Beslut: Enligt förslag

Riktlinje för tillämpning av ny policy för inköp (ärende 18)

Regionstyrelsen föreslår i ett separat ärende (se ärende 4, Policy för inköp) att regionfullmäktige antar en ny inköpspolicy. Under förutsättning av regionfullmäktige antar policyn fattade styrelsen beslut om en riktlinje för tillämpningen av den nya inköpspolicyn. Styrelsen uppmanar även hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen att anpassa sina delegeringsordningar till den nya inköpspolicyn och riktlinjerna. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska ta fram förslag till rutiner för införande av policyn i styrelser och nämnder.

Beslut: Enligt förslag

Riktlinjer och anvisningar för hur vårdlokaler ska utformas (ärende 19)

Regionstyrelsen fastställde riktlinjer för hur Västra Götalandsregionens vårdlokaler ska vara utformade i framtiden.

Riktlinjerna omfattar:

 • Offentliga miljöer och allmänna lokaler samt mottagningar
 • Vårdavdelningar
 • Teknikintensiva lokaler
 • Patientsäkra lokaler
 • Vård i hemmet.

Riktlinjerna ska ligga till grund för fortsatt arbete med konkret utformning av lokalerna. Fastighetsnämnden får i uppdrag att med riktlinjerna som grund ta fram förslag till typ-rum som standarder. Förslagen ska redovisas till regionstyrelsen kring årsskiftet 2017/2018.

Riktlinjerna har tagits fram i ett delprojekt inom ramen för utvecklingsarbetet "Framtidens sjukvård", och har gjorts tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska akademin.

Det övergripande syftet med att ta fram förslag till god fysisk vårdmiljö är att VGR:s vårdlokaler ska vara utformade så att de medger en effektiv, säker och tilltalande vårdmiljö, där rättighetsfrågorna är en självklarhet.

Beslut: Enligt förslag

Ersättningar till Kungälvs sjukhus (ärende 20)

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har tidigare begärt ersättning för att täcka ökade kostnader för hematologi (blodets sjukdomar) och för ST-läkare som tjänstgör stor del av sin tid på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Ersättningarna är enligt styrelsen nödvändiga för att Kungälvs sjukhus ska klara de krav på ekonomisk balans som regionfullmäktige tidigare fastslagit.

Regionstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsatt 10 miljoner till ST-läkare, och att södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillför 15 miljoner kronor för hematologi. Skrivelserna från sjukhusstyrelsen anses därmed besvarade.

Beslut: Enligt förslag

Renovering av Konserthuset (ärende 21)

Göteborgs symfoniker AB (GSO) har begärt mer pengar för renoveringar av Konserthuset. Renoveringarna är enligt bolaget nödvändiga för att anpassa huset till den moderna verksamhet som ska bedrivas där nu och i framtiden.

Redan under 2016 byttes stolarna i Stora salen och Stenhammarsalen. Planerade renoveringar under 2017 handlar om bättre ljusmiljö i foajéerna, mindre ljudstörning i Stora salen, och bättre WC-kapacitet.

Regionstyrelsen beslutade att finansiera avskrivningskostnaderna för de nya stolarna med regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. Finansieringen av den planerade renoveringen 2017 hänvisar regionstyrelsen till beställningsdialogen mellan kulturnämnden och GSO. Finansiering av ökade kostnader från 2018 och framåt hänskjuter regionstyrelsen till budgetberedningen för 2018.

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen vill digitalisera sitt arbete (ärende 22)

"Digitalt först" ska vara vägledande för regionstyrelsens eget arbete. Regiondirektören får därför i uppdrag att låta ta fram en applikation/app som hanterar de vanligaste administrativa arbetsmomenten för de förtroendevalda.

Bakgrunden till beslutet är ett yrkande från den politiska majoriteten GrönBlå Samverkan, som skriver att en övergång från papper till digital hantering ger nya möjligheter till förenkling, effektivisering och ökad demokratisering. Med "digitalt först" menas att det som kan hanteras digitalt ska hanteras digitalt och först när tekniken inte fungerar tar man till analoga lösningar.

Digitaliseringen av den politiska organisationen ska ske etappvis och snabbt. En pilotversion av applikationen bör kunna testas under början av 2017.

Beslut: enligt förslag

Strategi för framtidens godstransporter (ärende 23)

Regionstyrelsen har antagit en regional strategi och en handlingsplan för godstransporter för Västra Götaland. Strategin är den första i sitt slag i Sverige och ska bidra till bättre miljö, konkurrenskraft och livskvalitet. Strategin är framtagen i ett brett samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Beslut: Enligt förslag

För mer information se separat pressmeddelande

Olika alternativ för spårvagnstrafiken ska utredas (ärende 24)

När nuvarande avtal om spårvagnstrafiken i Göteborg löper ut 2019 behöver en ny avtalsstruktur tas fram eftersom lagstiftningen inte tillåter en fortsättning på samma sätt som tidigare. Förutsättningarna för avtalet förändrades när Västra Götalandsregionen (VGR) blev kollektivtrafikmyndighet i länet och ensam ägare av Västtrafik.

Ett alternativ är att VGR överlåter befogenheten att ingå avtal om spårvagnstrafiken till Göteborgs Stad. Regionstyrelsen har fått en rapport som beskriver detta alternativ, och vill nu utreda ytterligare två alternativ: att VGR upphandlar spårvagnstrafiken, eller att VGR övertar ägandet av Göteborgs Spårvägar AB.

Den nya utredningen ska rapporteras till regionstyrelsen senast i december 2016.

Beslut: Enligt förslag

Studentforum (ärende 25)

Studentkårerna, som finns representerade i Västra Götalands län, vill ha ett diskussionsforum där politiker och studenter kan prata om regionala frågor, relevanta för studenter. Fullmäktiges presidium har ansvar för övergripande demokratifrågor och träffade representanter för studentkårerna i maj 2016. Vid mötet insåg man att flera frågor behöver diskuteras såsom studenthälsa, kollektivtrafik och rekrytering till regionens verksamheter.

Regionstyrelsens beslutade att regionfullmäktiges presidium samordnar kontakterna med studentkårerna i Västra Götaland inom sitt för demokratifrågor och medborgardialog.

Enligt koncernkontorets förslag ska fullmäktiges presidium bereda de frågor som studentkårerna och regionen vill ta upp till dialog med stöd av de tjänstemän som ansvarar för demokrati och medborgardialog inom koncernkontoret. Man ska också se till att frågorna hamnar på rätt politisk nämnd. Västra Götalandsregionen tar ansvar för att inbjuda till en fortsatt dialog med studenterna.

Beslut: Enligt förslag

Sjukreseverksamhetens uppdrag (ärende 26)

Västra Götalandsregionens servicenämnd anser att sjukreseverksamhetens uppdrag och ansvar är oklart. Verksamheten regleras idag genom reglementen och avtal med flera olika parter vilket skapat otydlighet framförallt när det gäller vem som har rätt att ändra utbud, initiera upphandlingar och göra tilläggsbeställningar. Regionstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnderna, Servicenämnden och styrelsen för Västtrafik AB tar fram gemensamma rutiner för hur samråd med mera ska gå till.

Beslut: Enligt förslag

Krisberedskap för Västra Götalandsregionen (ärende 27)

Landstingen ska varje år följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys samt rapportera sin generella krisberedskap till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bedömningen är att Västra Götalandsregionens samhällsviktiga verksamheter generellt har en god krishanteringsförmåga, men att det finns utvecklingspotential inom områdena kontinuitetshantering och förvaltningsövergripande övningar.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten "Bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap för 2015 utifrån MSBFS 2015:4 indikatorer" och att regiondirektören ska rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Beslut: Enligt förslag

Redovisning av uppdrag från regionstyrelsen till regiondirektör och utskott (ärende 28)

Enligt ett beslut från 2008 ska Koncernkontoret två gånger varje år redovisa hur det går med arbetet med regionstyrelsen uppdrag till utskotten och regiondirektören. Regionstyrelsen beslutade att lägga redovisningen för perioden mellan april och augusti 2016 till handlingarna.

Beslut: Enligt förslag

Positivt med ny regionindelning förändringen bör dock ske i ett steg 2019 (ärende 29)

Västra Götalandsregionen (VGR) är positivt till att Sverige delas in i större och färre regioner. I ett yttrande över indelningskommitténs delbetänkande menar VGR dock att det idag inte finns några skäl att ändra indelningen för länet eftersom Västra Götaland redan idag uppfyller kommitténs utgångspunkter för indelningen. VGR ser dock inga hinder för den sammanslagning med Värmland som kommittén föreslår. Om en förändring av Västra Götalands gränser blir aktuell anser VGR dock att förändringen endast bör göras vid ett steg, från och med 2019.

Vid en regionbildning anser VGR bland annat att det är nödvändigt med en bra samverkan med kommunerna för att ska skapa tydliga och stabila strukturer för framtiden. VGR:s erfarenhet, från bildandet av VGR, är att man måste lägga stor vikt vid den "inomregionala balansen" när den nya organisationen utformas och lokaliseras. Utgångspunkten vid en sammanslagning bör vara att jämbördiga parter bygger något nytt tillsammans. Västra Götalandsregionen instämmer vidare i att de statliga myndigheternas regionala indelning måste följa länens och regionernas indelning. Detta för att uppnå en mer effektiv och samstämmig samhällsapparat som underlättar samverkan mellan den statliga, regionala och kommunala nivån.

Beslut: Enligt förslag. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Ytterligare utredning behövs innan barnkonventionen kan bli svensk lag (ärende 30)

Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till en utredning som vill stärka barns rättigheter och som föreslår att barnkonventionen ska bli svensk lag. Förslagen stämmer väl överens Västra Götalandsregionens pågående arbete i frågan. Innan barnkonventionen blir svensk lag anser VGR dock att utredningen behöver kompletteras inom ett antal områden.

Bland annat pekar VGR särskilt på att det behövs en fortsatt kartläggning och konsekvensanalys inom hälso- och sjukvårdsområdet av hur rättstillämpningen överensstämmer med barnkonventionen. VGR anser även att vårdnadshavares och föräldrars bestämmanderätt kontra barnets rätt måste utredas ytterligare.

Beslut: Enligt förslag

Bra med nationell klimatstrategi - yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (ärende 31)

I ett yttrande till regeringskansliet över utredningen "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige" välkomnar Västra Götalandsregionen (VGR) en nationell klimatstrategi. VGR, som länge arbetat med klimatfrågan i samverkan med andra aktörer i Västra Götaland, anser bland annat att det regionala målet att bli fossiloberoende även bör fastställas som nationellt mål. Målet innebär att växthusgaserna ska minska med 80 % mellan 1990 och 2030.

VGR anser vidare att det finns ett stort gap mellan målen och de åtgärder som genomförs idag och att VGR har en viktig roll på den regionala nivån. För att få ett effektivare och tydligare miljöarbete anser VGR att det vore bra om staten flyttar miljöutvecklingsansvaret till regionerna.

VGR är positivt beredningens förslag om att inrätta ett kunskapscentrum för energieffektivt byggande och ser gärna att det förläggs till Västra Götaland där det redan finn kompetens runt frågan.

Beslut: enligt förslag

Sjukhusen får mer pengar och viss ersättning för överproduktion (ärende 35:1)

Regionstyrelsen beslutade att hälso- och sjukvårdsnämnderna ska få ytterligare 150 miljoner kronor under 2017. Pengarna ska fördelas till sjukhusen för att täcka kostnader för olika uppdrag som åligger sjukhusen, bland annat valfrihetsvården för invånarna i sjukhusens upptagningsområden. 

Hur mycket pengar som sjukhusen får bestäms varje år i de så kallade vårdöverenskommelserna. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusens styrelser förhandlar då om hur mycket vård som ska produceras och vad det får kosta. Det nu beslutade tillskottet ska underlätta detta arbete.
Tillskottet för 2017 sker utanför budgeten för 2017 men är inte tillfälligt utan ska tas med i det ordinarie budgetarbetet för 2018.

Regionstyrelsen avsätter dessutom ytterligare 250 miljoner kronor för att sjukhusen ska kunna få ersättning om de utför mer vård än vad som är avtalat i vårdöverenskommelserna. Enligt beslutet ska regiondirektören ta fram en modell för att stimulera sjukhusen till ökad produktivitet genom att ersätta en viss överproduktion.

Beslut: enligt förslag

För mer information se pressmeddelandet från Grönblå samverkan.