Regionstyrelsen den 3 november 2015

Fullmäktigeärenden

Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen (Ärende 1)

Beslut: Ärendet bordlades, och kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med regionstyrelsen den 9 november.

Godkänd årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling (Ärende 2)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Tolkförmedling Västs uppdrag är att förmedla språktolkar till Västra Götalandsregionens och övriga medlemmars verksamheter. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bildats tillsammans med Göteborgs stad, Borås kommun, Trollhättans kommun, Uddevalla kommun och Mariestads kommun.

Beslut: enligt förslag

Ansvarsfrihet för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus och kommunalförbundet för fastigheten Stretered (Ärende 3)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus samt direktionen för kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

Årsredovisning för 2014 har lämnats verksamheterna och för samtliga har revisionsberättelser lämnats som tillstyrker ansvarsfrihet för 2014.

Beslut: enligt förslag

Ändrad bolagsordning för Transitio AB (Ärende 4)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar ändringarna i bolagsordning, instruktioner och aktieägaravtal för AB Transitio.

AB Transitio ägs gemensamt av de 20 regioner/landsting/kommunalförbund som bedriver tågtrafik, däribland Västra Götalandsregionen.

Den revidering av aktieägaravtal och bolagsordning som genomfördes 2012, i samband med att bolaget omdanades, har överklagats. Efter en dom i kammarrätten har nu bolagsordningen och aktieägaravtalet ändrats när det gäller bolagets valberedning och det krävs därmed beslut hos var och en av delägarna.

Beslut: enligt förslag

Reviderade finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och anknutna stiftelser (Ärende 5)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer en ny riktlinje för likviditetsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. Bakom förslaget står nya förutsättningar. Dels behövs det inte längre, utifrån gällande redovisningsregler, någon särskild pensionsförvaltning och dels har Västra Götalandsregionens likviditet vuxit väsentligt i förhållande till 2007 då nuvarande riktlinjer beslutades.

Regionstyrelsen beslutade också för egen del att anta den reviderade finansiella riktlinjen för kapitalförvaltningen av Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser daterad 2015-08-18.

I båda riktlinjerna införs ett tillägg som innebär att Västra Götalandsregionen avstår från placeringar i företag vars huvudverksamhet är utvinning av fossila bränslen.

Beslut: enligt förslag

Nya och uppdaterade reglementen för nämnder och styrelser (Ärende 6)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer 29 reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser där ibland sjukhusens styrelser, regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och styrelsen för Botaniska trädgården.

Bakom förslaget finns ett tidigare fullmäktigebeslut om att nämndernas och styrelsernas reglementen måste anpassas utifrån den nya politiska organisationen från 2014 och utifrån hur Västra Götalandsregionen har utvecklats när det gäller styrning, ledning och ansvarsgränser mellan styrelser och nämnder.

Det är första gången sedan Västra Götalandsregionen bildades som det nu har gjorts en enhetlig och samlad översyn av reglementena. Dessutom har reglementena nu fått en gemensam struktur.

För egen del beslutade styrelsen att regiondirektören ska se över övriga reglementen samt uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott.

Beslut: enligt förslag

Översyn av styrande dokument (Ärende 7)

Åtta riktlinjer och policys ska upphöra och sju andra av Västra Götalandsregionens styrdokument revideras. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar. Bakgrunden är en översyn av de styrande dokumenten och fullmäktiges beslut tidigare i år om en femårsspärr för Västra Götalandsregionens styrande dokument. Spärren innebär att policys och riktlinjer, efter fem år, antingen måste uppdateras eller upphöra.

Styrelsens förslag innebär att styrdokumenten Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen och Kommunikationspolicy revideras samt att Personalvisionen, Kompetensförsörjningspolicyn, Lönepolicyn, Policy för jämställdhet och mångfald och Policy för hälsa och arbetsmiljö ska revideras och förs samman till ett dokument.

De styrdokument som enligt förslaget upphör är:

 • Riktlinjer för kontokort och inköpskort
 • Natur och kulturturismprogram
 • Policy för handikappfrågor
 • Regiongemensamma prioriteringar
 • Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
 • Inriktningsdokument för struktur- och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården
 • Folkhälsopolitisk policy
 • Internationell policy

Regionstyrelsen beslutade även att regiondirektören ska se över de styrande dokument som antagits av regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

Agnesbergs folkhögskola blir fristående 1 januari 2016 (Ärende 8)

Den 1 januari 2016 överlåts Agnesbergs Folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan och skiljs därmed från Västra Götalandsregionen. Anledningen till att Agnesbergs folkhögskola blir rörelseägd folkhögskola är att öka det romska inflytandet och bestämmande över skolans verksamhet.

Beslut: enligt förslag

Rapport om införandet av den nya servicemodellen (ärende 9)

Koncernkontoret har lämnat en rapport om hur det gått med införandet av en ny styrmodell för Västra Götalandsregionens serviceförvaltning Regionservice. Den nya styrmodellen beslutades under hösten 2014 och skulle införas snarast och få fullt genomslag från den 1 januari 2015.

Enligt beslutet ska regionstyrelsen följa, utvärdera och återrapportera implementeringen av styrmodellen till regionfullmäktige. I rapporten beskrivs införandet av principerna och detaljutformningen av styrmodellen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar informationen och beslutar att rapportuppdraget är utfört.

Beslut: enligt förslag

Beslut om pensionsersättning till förtroendevalda (Ärende 10-12)

Arvodesberedningen har föreslagit förändringar för de förtroendevaldas pensionsersättningar. Beredningen föreslår bland annat att fullmäktige beslutar att nuvarande pensionsförsäkring avslutas och att pensionspremien på 4,5 procent, som beräknas på ersättningen för förlorad arbetsinkomst, ska förvaltas av Västra Götalandsregionen.

Beredningen föreslår även att förtroendevalda med uppdrag på heltid eller minst 40 procent ska få pröva om tidigare intjänad pensionsersättningar från förtroendeuppdrag kan samordnas med ersättningen från Västra Götalandsregionen. Om ersättningen från VGR visar sig vara högre ska denna kunna samordnas med pensioner från tidigare huvudmän.

Dessutom ska förtroendevalda med uppdrag mindre än 40 procent, enligt beredningens förslag, omfattas av pensionsbestämmelserna men inte av omställningsstödet.

De förtroendevaldas pensioner regleras i ”Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL” som beslutades av regionfullmäktige den 13 maj 2014.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut enligt arvodesberedningens förslag.

Beslut: enligt förslag

Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner (Ärende 13)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes anmälas till regionfullmäktige och enligt beslut i regionfullmäktige 7 november 2006, § 181, ska bifallna motioner redovisas årligen.

Mellan oktober 2014 och juni 2015 har 9 motioner bifallits och 30 motioner inkommit till regionfullmäktige för beredning.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att lägga motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Motion om flexiblare upphandling busstrafik besvarad (Ärende 14)

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt med en flexiblare upphandling kring busstrafiken och i större utsträckning göra det möjligt att upphandla mindre bussar för att spara på miljö och ekonomi.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad med yttrandena från kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse. Dessa menar att det redan pågår arbeten och dialoger kring framtida lösningar både när det gäller upphandling, avtal och framtida lösningar när det gäller bra resmöjligheter och smarta lösningar för god samhällsnytta och lönsamhet.

Beslut: enligt förslag

Avslag på motion om översyn av rutiner för anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare (Ärende 15)

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att rutinerna för läkares anmälningsplikt av olämpliga fordonsförare ska ses över. Motionären menar att plikten ska göras tydligare för att öka trafiksäkerheten och så långt möjligt begränsa direkt olämpliga fordonsförare i trafikmiljön.
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Flera remissinstanser inom Västra Götalandsregionen menar att det inte finns behov av ytterligare riktlinjer på området och att alla medarbetare förväntas följa lagstadgade skyldigheter.

Beslut: enligt förslag

Reservation från SD till förmån för eget yrkande.

Gemensamt system för glasögonsubvention för unga utreds (Ärende 16)

Vänsterpartisterna Eva Olofsson och Jessica Wetterling föreslår i en motion att glasögonsubventionen till unga ska utökas.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige dels anser motionen besvarad och dels att fullmäktige enligt motionärernas förslag beslutar att Västra Götalandsregionen ska utreda hur ett gemensamt system för glasögonsubventioner kan skapas för alla berörda åldrar.

I ett yttrande till Socialdepartementet (HS 244-2015) har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarat att det är rimligt att höja åldersgränsen till 19 år så att alla barn och ungdomar garanteras bra syn, utan att begränsas av ekonomiska hinder, under tänkt skolgång och fritid. I yttrandet påpekas att alla landsting och regioner har redan idag bidrag till barn 0 – 7 år, men detta är inte enhetligt utan att det vore rimligare, vid eventuell lagreglering, att alla barn och ungdomar samlat, 0 – 19 år, ska kunna få glasögonbidrag.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Detaljerad investeringsplan 2016 - investeringar för 4,1 miljarder (Ärende 17)

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen om en detaljerad investeringsplan för det kommande året 2016. Inom ramen, som beslutades av fullmäktige i juni, ryms investeringar för 4,1 miljarder kronor i fastigheter, utrustning och en rad olika projekt. Totalt omfattar fullmäktiges investeringsram 4,4 miljarder kronor per år fram till 2018.

Beslut: enligt förslag

Kompensation 2015 för ekonomiska effekter till följd av ny styrmodell för Regionservice (Ärende 18-19)

Under 2015 har Västra Götalandsregionen infört nya regler och rutiner för leverans och ersättning för service till verksamheterna. Samtidigt har de ekonomiska effekterna av förändringen kartlagts. Flera förvaltningar har fått ökade kostnader i och med de nya rutinerna och regionstyrelsen beslutade därför om en kompensation på drygt 6,7 miljoner kronor för 2015. Pengarna ska fördelas till de verksamheter där kostnaderna ökat med mer än fem procent under året. Styrelsen beslutade också att avslå Sahlgrenska universitetssjukhusets och NU-sjukvårdens begäran om kompensation på 29,3 respektive 16,8 miljoner kronor. NU-sjukvården får istället en kompensation med närmare 4,5 miljoner kronor.

Även Södra Älvsborgs Sjukhus har begärt kompensation för de ökade kostnader, närmare 2,2 miljoner kronor, som sjukhuset fått i och med att de nya reglerna och rutinerna för service infördes. Regionstyrelsen beslutade att även avslå Södra Älvsborgs Sjukhus begäran.

Beslut: enligt förslag

Samordning av åtgärder på IT-området - Digital agenda införs i Västra Götaland (Ärende 20)

För att samordna åtgärder som behövs på IT-området införs nu en regional digital agenda för Västra Götalands län. Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", handlar bland annat om säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom IT-området. Digitala agendor finns både på nationell och på europeisk nivå. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet.

Målen för ”Smart Region Västra Götaland” som utgår från strategin VG2020 är:

 1. Enklare vardag för privatpersoner och företag
 2. Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

För att uppnå målen finns en rad strategier och en handlingsplan. Arbetet kommer att ledas av Västra Götalandsregionen genom ett digitaliseringsråd.

Den digitala agendan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Västkom och kommunalförbund/Business Region Göteborg och beretts av Beredningen för hållbar utveckling.

Beslut: enligt förslag

Specialistsjukhus byggs i Högsbo (Ärende 21)

Regionstyrelsen beslutade idag att det nya specialistsjukhuset i västra Göteborg ska placeras vid Högsbo sjukhus, utöver det som tidigare beslutats om i Frihamnen. I anslutning till specialistsjukhuset i Frihamnen byggs ett dagkirurgiskt centrum. Regionstyrelsen vill också utreda förutsättningarna för att bygga ett dagkirurgiskt centrum även vid Högsbo.

Beslut: enligt förslag

Reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till förmån för egna yrkanden.

Uppföljning av utvecklingsarbetet för intern kontroll (Ärende 22)

I maj 2015 godkände regionstyrelsen en inriktning för det övergripande utvecklingsarbetet för intern kontroll som måste göras enligt kommunallagen.

Enligt inriktningen ska det övergripande utvecklingsarbetet:

 • vara ett stöd till förvaltningar/nämnder som efterfrågar kunskap och utbyte
 • av erfarenheter kring intern kontroll
 • fortsätta följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
 • skapa ett tydligt regiongemensamt

En uppföljning av hitintills genomförda insatser visar att arbetsplanen för 2015 följs. Regionstyrelsen beslutade att notera informationen.

Beslut: enligt förslag

Ny arbetsinstruktion till regiondirektören (Ärende 23)

Ärendet utgick, och kommer att behandlas vid regionstyrelsens sammanträde den 17 november.

Västra Götalandsregionens politiska organisation utvärderas (Ärende 24)

Enligt ett uppdrag från fullmäktige ska regionstyrelsen göra en gedigen utvärdering och analys av Västra Götalandsregionens politiska organisation. Styrelsen fattade beslut om hur utvärderingen ska gå till samt att partierna i fullmäktige ska utse två representanter vardera till en styrgrupp för arbetet.

Det blir Högskolan i Borås, som tillsammans med bland andra SOM-institutet inom Göteborgs Universitet, kommer att göra utvärderingen som ska vara klar till hösten 2017.

Några av frågorna som utvärderingen ska titta på är:

 • om hur den kommunala demokratin fungerar med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens politiska organisation
 • hur den politiska organisationen påverkar förutsättningarna att styra och överföra politiska intentioner till praktisk handling och nytta för länets invånare
 • om demokratin är effektiv, det vill säga om invånarna har väl fungerande instrument att föra fram sin vilja och utkräva ansvar
 • om de demokratiska beslutsmetoderna är omständliga och försvårar genomförandet av den önskade politiken

Beslut: enligt förslag (Korrigerat för tidpunkt då utvärderingen ska vara klar)

30 miljoner till stråk 2 Strömstad – Bengtsfors – Åmål – Karlstad (Ärende 25)

Regionstyrelsen beslutade att godkänna den åtgärdsplan som tagits fram för förbättringar av vägen mellan Strömstad och Karlstad via Bengtsfors och Åmål, det så kallade stråk två.

Beslut: enligt förslag

Uppdaterad Epidemiberedskapsplan för Västra Götalandsregionen (Ärende 26)

Västra Götalandsregionens epidemiberedskapsplan har reviderats och gäller från den 1 januari 2016. Planen är ett komplement till organisationens krishanteringsplan och ska ligga till grund för sjukvårdsinrättningarnas lokala epidemiberedskapsplaner. Planen antogs 2007 och det är andra gången den reviderats. Den nya revideringen har gjorts för att anpassa planen till rådande förutsättningar.

Det är smittskyddsläkaren som har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet i Västra Götalandsregionen. Ansvaret innebär att planera, leda och organisera smittskyddet, vari ingår att utarbeta en epidemiberedskapsplan.

Beslut: enligt förslag

Nytt mätsystem ska följa utvecklingen av ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland (Ärende 27)

Ett förslag till nytt mätsystem för att mäta utvecklingen av ojämlik hälsa har tagits fram för befolkningen i Västra Götaland. Mätsystemet bygger på tre så kallade hälsoindikatorer och tre bestämningsfaktorer för hälsa. Indikatorerna är dödsfall före 75 års ålder, självskattad hälsa och självskattad psykisk hälsa. Faktorerna är barn i hushåll med små ekonomiska resurser, långvarig arbetslöshet och äldre med små ekonomiska resurser. Indikatorerna och faktorerna kommer var och en att relateras till utbildningslängd som ett mått på socioekonomisk grupp. Resultaten kommer att presenteras dels på regional nivå och dels på olika delregionala nivåer.

Regiondirektören ska enligt regionstyrelsen beslut införa mätsystemet och ansvara för uppdatering och utveckling.

Beslut: enligt förslag

Svar på revisionsrapport om samordnad vårdplanering för sjuka äldre (Ärende 28)

I en gemensam rapport från revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) och i Göteborgs stad påtalas brister i den samordnade vårdplaneringen för äldre. De styrelser i VGR som granskats är styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och primärvårdsstyrelsen. De berörda styrelserna avger själva svar på rapporten till revisorerna.

Revisorernas rekommendationer bedöms vara relevanta även för övriga verksamheter och för VGR:s sjukvårdssystem i stort. Regionstyrelsen uppmanar därför hälso- och sjukvårdsstyrelsen att överväga om fler åtgärder än de som redan pågår bör genomföras för att förbättra den samordnade vårdplaneringen. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas att beakta revisorernas iakttagelser i sitt arbete med att teckna och följa upp avtal med vårdgivarna.

Beslut: enligt förslag

VGR tar gärna ett större ansvar för den regionala fysiska planeringen (Ärende 29)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över Bostadsplaneringskommitténs betänkande "Ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning".

Kommittén föreslår bland annat att en fysisk planering på regional nivå införs.  Den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet - i Västra Götaland VGR - föreslås få denna uppgift. Vissa uppgifter kring bostadsförsörjning föreslås också tas över från länsstyrelsen, något som VGR ser positivt på då detta stödjer tanken med regionreformen.

VGR ser positivt på att få ta ett större ansvar för den regionala fysiska planeringen och tror att ökad samordning och samverkan kan möjliggöra en mer hållbar fysisk planering i regionen.

VGR anser att länsstyrelserna bör behålla tillsyn som rör fysisk planering, och förutsätter också att resurser tillförs för de tillkommande arbetsuppgifterna.

Beslut: enligt förslag

Långsiktighet viktigt utvecklingsområde för yrkeshögskolan (Ärende 30)

I promemorian "En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap" finns förslag från regeringskansliet för att säkra en större långsiktighet i yrkeshögskolan, öka tydligheten kring vilka förkunskapskrav som ska gälla och utveckla möjligheten för arbetsliv och studerande att bedöma utbildningarnas kvalitet.

Västra Götalandsregionen (VGR) är i huvudsak positiv till förslagen. Yrkeshögskolan är en viktig eftergymnasial utbildningsform av stor betydelse för både näringslivets kompetensförsörjning och för individens möjligheter till yrkesutbildning, kompetensutveckling och karriärväxling.
VGR vill särskilt trycka på behovet av förstärkt stabilitet och långsiktighet i yrkeshögskolans utbud samtidigt som flexibiliteten behålls för att kunna matcha arbetsmarknaden. Vidare behövs fasta studievägar för att möta behovet av utbildningar där det finns en kontinuerlig efterfrågan.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över ”Högre utbildning under tjugo år” (Ärende 31)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets remiss ”Högre utbildning under 20 år”.

Utredningen har bland annat haft som uppgift att bedöma högskolornas utbud i förhållande till behov och efterfrågan.
VGR uppmärksammar i sitt yttrande främst högskolans utbildningsutbud, dimensioneringen och samverkansfrågan. VGR efterlyser bland annat mer skarpa förslag för hur man ska få fler patser inom vård- och lärarutbildningarna, bristyrken som identifieras i utredningen.

Beslut: enligt förslag

Arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar måste beaktas men kräver uppföljning (Ärende 32)

Finansdepartementet föreslår i utredningen "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal" att det ska vara obligatoriskt för myndigheter att ställa så kallade särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid en upphandling. Villkoren gäller lön, semester och arbetstid. Även andra områden kan vara aktuella.

Västra Götalandsregionen (VGR) håller i sitt remissyttrande med utredningen om att EU-direktiven gör att medlemsstaterna måste se till att arbetsrättsliga skyldigheter beaktas vid upphandlingar. VGR anser dock att frågan om uppföljning också bör utredas. VGR ifrågasätter också om Upphandlingsmyndigheten har juridiska möjligheter att vara den myndighet som fastställer de särskilda kontraktsvillkoren, och om det är förenligt med likabehandlingsprincipen att ställa olika villkor beroende på vilken arbetsgivare som är aktuell.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över ”Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” (Ärende 33)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över förstudien "Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla". Målet med förstudien har varit att formulera förslag på hur ett framtida fördjupat samarbete kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas. VGR har ingått i styrgruppen för projektet.
Ett förslag till yttrande har behandlats av regionutvecklingsnämnden.

Frågan har också beretts av gruppledarna i regionstyrelsen (RS beredning)

I enlighet med gruppledarnas beredning beslutade regionstyrelsen att avstå från att avge yttrande på remissen.

Beslut: enligt förslag