Regionstyrelsen den 30 augusti 2016

Fullmäktigeärenden

Ansvarsfrihet för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus (ärende 1)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de tre stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus. Verksamheterna har lämnat sina årsredovisningar för 2015 och revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för året.

Stiftelsen Stenebyskolan bildades 1991 med ändamålet att vid Stenebyskolan bedriva hantverksutbildning. Högskoleutbildningarna vid Steneby är från 2012 en del av Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg.

Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden, Västkuststiftelsen, som bildades 1962 för att bevara värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige. Stiftelsen arbetar även för att bevara landskapsbilden och övriga värdefulla eller karaktäristiska områden i den västsvenska naturen.

Stiftelsen Simmersröds barnhus äger en skogsfastighet. Avkastningen från fastigheten ska bidra till barns utbildning.

Beslut: enligt förslag

Revisorskollegiets iakttagelser om politisk organisation och styrmodell läggs till handlingarna (ärende 2)

Inför varje ny mandatperiod utvärderar de politiska partierna i regionfullmäktige Västra Götalandsregionens politiska organisation. De eventuella förändringsförslagen ska lämnas till fullmäktige i god tid innan det kommande valet. Den nuvarande detaljutformningen av den politiska organisationen beslutades av Regionfullmäktige i april 2014.

På uppdrag av fullmäktige påbörjade styrelsen hösten 2015 en utvärdering av den politiska organisationen och styrmodellen. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för samtliga partier.

Revisorskollegiet vill uppmärksamma ledamöterna på att det finns svårigheter i tillämpningen av Västra Götalandsregionens styrmodell, beställar-utförarmodellen, och fullmäktiges möjligheter att ansvarspröva nämnder och styrelser. Revisorskollegiet beslutade därför i början av sommaren att använda sin rätt att ta upp ett ärende i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar dokumentet ”Revisorskollegiets iakttagelser och bedömningar med avseende på beställar-utförarmodellen 2006-2015” samt att regionstyrelsen ska ta med revisorskollegiets synpunkter i den pågående utvärderingen av den politiska organisationen.

Beslut: enligt förslag

Ny taxa på intyg om alkolås. Taxa för intyg för god man/förvaltarskap avskaffas (ärende 3)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen från och med den 1 oktober 2016 ska ändra avgifterna för två intyg. Det gäller dels intyget för Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri dels intyget för God man/förvaltare.

För intyg Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri föreslår styrelsen att en avgift tas ut. Avgiften grundas på en timkostnad samt självkostnad för provtagning. Även vid enbart provtagning, inför intyg Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri, ska självkostnad tillämpas.

Syftet med regionstyrelsens förslag är att anpassa avgifterna till Västra Götalandsregionens gemensamma prislista angående taxor vid utfärdande av intyg, samt att förtydliga vilka priser som ska tas ut vid enbart provtagning.

När det gäller intyg God man/förvaltare föreslår styrelsen att ingen avgift ska tas ut. Enligt kommunallagen får ett landsting inte ta ut avgifter för tjänster som det är skyldigt att utföra. Utfärdandet av intyget God man/förvaltare är ett sådant intyg.

Beslut enligt förslag

Mammografiscreening gratis från halvårsskiftet - motion besvarad (ärende 4)

Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta bort patientavgiften för mammografiscreening.

Eftersom riksdagen beslutat införa avgiftsfri mammografiscreening i Sverige från halvårsskiftet 2016 och ersätta landstingens kostnader för screeningen med 100 miljoner kronor 2016 föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige anser motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Fördjupad analys av skillnader i förskrivning av blodförtunnande läkemedel. Bifall till S-motion (ärende 5)

I en motion till regionfullmäktige har Ann-Christine Andersson (S) föreslagit att Västra Götalandsregionen ska göra en fördjupad analys av skillnader i förskrivning av nyare och äldre blodförtunnande läkemedel. En ny typ av blodförtunnande läkemedel finns på marknaden, så kallade NOAK-läkemedel. Enligt Andersson ger de nya läkemedlen möjlighet till en högre livskvalitet. Förskrivningen av de olika läkemedlen skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i Västra Götaland och Andersson vill att Västra Götalandsregionen utreder vad som är orsaken till skillnaderna. Det görs redan idag uppföljningar av förskrivningarna men Andersson anser att det behövs en djupare analys.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska genomföra en analys enligt motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag

Bok- och språkbussar till asylsökande ska utredas – bifall till S-motion (ärende 6)

Ann Charlotte Karlsson (S) föreslår i en motion att kulturnämnden ska undersöka om det går att införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att tillsammans med kommunerna möta asylsökande. Enligt motionären borde befintliga kommunala bokbussar kunna användas för uppsökande verksamhet på asyl- och flyktingboenden.

Både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommitté för mänskliga rättigheter har svarat att de är positiva till motionens förslag. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige bifaller motionen och att kulturnämnden ska utreda möjligheten att, i samverkan med kommunerna, införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att möta asylsökande.

Beslut: enligt förslag

Motion om kostnadsfria läkemedel för barn besvarad - läkemedel för barn under 18 år gratis sedan 1 januari 2016 (ärende 7)

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om läkemedel kan bli helt kostnadsfria för barn som bor i Västra Götaland. (SD) vill även att barn ska slippa betala för de läkemedel och förbrukningsvaror de får på recept.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar till att motionens syfte redan är uppnått, efter ett beslut i riksdagen i december 2015. Från och med den 1 januari 2016 ska barn och unga under 18 år få receptbelagda läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna kostnadsfritt.

Beslut: enligt förslag

Avslag på motion om strategi för att förebygga allergi i Västra Götaland (ärende 8)

Kristdemokraterna Monica Selin, Magnus Berntsson och Dan Hovskär föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen, i väntan på nationella riktlinjer, bör ta fram en strategi för allergisjukdomar som omfattar både förebyggande insatser och behandling. Strategin ske enligt förslaget tas fram i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Andelen barn med astma, allergisnuva och födoämnesallergi har ökat och motionärerna ser att det finns en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inom- och utomhusmiljö och anpassning av mat och undervisning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen. Regionstyrelsen hänvisar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som anser att frågan är angelägen men att den inte bör hanteras som en regional strategi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin bedömning tagit hänsyn till övriga remissinstanser inom Västra Götalandsregionen.

Beslut enligt förslag

Motion om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö besvarad (ärende 9)

Socialdemokraterna Alex Bergström och Karin Engdahl föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trafikverket snabbt ska sätta igång med utbyggnaden av dubbelspåret i Grohed och elektrifieringen av Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Lidköping. Finansieringen ska se med medel ur den regionala planen samt med hjälp av andra finansiärer till exempel Västtrafik och kommunerna. Motionärerna vill även påbörja planeringen inför en elektrifiering av Kinnekullebanan mellan Lidköping och Gårdsjö.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Styrelsen hänvisar till regionutvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens yttranden. Enligt dessa pågår det redan arbeten i linje med motionärernas intentioner. Förslagen är planerade att hanteras utifrån den ordning man kommit överens om för genomförande av den regionala transportinfrastrukturplanen.

Beslutet avgjordes genom votering. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om bifall till motionen.

Styrelseärenden

Ändring av specialdestinerade statsbidrag för budget 2017 (ärende 10)

Inför budgeten 2016 beslutade regionstyrelsen att de specialdestinerade statsbidragen ska samlas centralt inom Västra Götalandsregionen och sedan, i samband med budgeten, fördelas till nämnder och styrelser.

I budgeten för 2017 beslutades vilka belopp som gäller för nästa år. Nya överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort att vissa av de överenskomna bidragsbeloppen förändrats.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna förändringarna samt den föreslagna fördelningen av de specialdestinerade statsbidragen.

Beslut: enligt förslag

Regionstyrelsens beslut om de reviderade riktlinjerna för fysisk tillgänglighet bör stå fast - Yttrande till förvaltningsrätten (ärende 11)

Regionstyrelsens beslut i april att godkänna de reviderade riktlinjerna för fysisk tillgänglighet har överklagats och styrelsen lämnade ett yttrande i frågan till förvaltningsrätten i juni. Västra Götalandsregionen har nu fått möjlighet att yttra sig till rätten över tillkommande skrivelser där man bland annat ytterligare utvecklar bristerna i beslutet och anser att regionstyrelsens beslut strider mot policyn om handikappfrågor, som inte längre gäller.

Koncernkontoret har bedömt att det krävs ett nytt bemötande och har tagit fram ett förslag till yttrande. Förslaget innebär inte någon ändring i regionstyrelsens tidigare inställning. Västra Götalandsregionen anser att det inte heller nu finns skäl för upphävande av beslutet och att överklagandet ska avslås.

Regionstyrelsen beslutade att lämna ett yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg enligt koncernkontorets förslag.

Beslut enligt förslag

Överenskommelse med anledning av konkurserna i Panaxiabolagen (ärende 12)

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna en överenskommelse om Västra Götalandsregionens fordran i samband med konkurserna i Panaxiabolagen. Hittills har Västra Götalandsregionen fått tillbaka drygt 1,9 miljoner kronor av den ursprungliga fordran på närmare 8,4 miljoner kronor. Överenskommelsen med konkursföretagens revisor, PricewaterhouseCoopers AB (PwC), innebär att Västra Götalandsregionen får tillbaka ytterligare 2,5 miljoner.

Panaxiabolagen bedrev, innan de försattes i konkurs, verksamhet inom värdetransporter och kontanthantering med mera. Panaxias olika bolag transporterade sedlar och mynt till och från kunder eller uttagsautomater och skötte tömning av serviceboxar. I samband med konkurserna kom det fram att det saknades pengar och kundernas fordran på Panaxiabolagen uppgick till cirka 656 miljoner kr.

Beslut: enligt förslag

Styrelsemötet 6 september ställs in - träffas den 27 september i Göteborg (ärende 13)

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 30 augusti att ställa in sammanträdet den 6 september eftersom det är för få anmälda ärenden till mötet.

Styrelsen beslutade även att flytta mötet den 27 september till Göteborg eftersom det sammanfaller med ett seminarium i Göteborg om hälso- och sjukvårdens omställning.

Styrelsen fattar själv beslut om sina sammanträdestider och mötesplats. För att kunna vara vägledande för övriga nämnders sammanträdestider fattar styrelsen beslut om nästkommande års sammanträden i juni varje år. Styrelsen sammanträder normalt i Vänersborg.

Beslut enligt förslag

Positivt till att Statens Skolverk utvecklar de nationella proven, bedömningsstöden och kunskapsutvärderingen på grund- och gymnasieskolan (ärende 14)

Regionstyrelsen har beslutat att lämna ett svar till betänkandet ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning" (SOU 2016:25)

Enligt betänkandets förslag ska Statens Skolverk få ett samlat uppdrag att utveckla nationella proven, bedömningsstöden och kunskapsutvärderingen på grund- och gymnasieskolan. I uppdraget ska det bland annat ingå att informera om och utbilda i det nya systemet för kunskapsbedömning och dess olika delar. Betänkandets förslag innebär i första hand utökade uppgifter för Skolverket.

I sitt svar till betänkandet ser Västra Götalandsregionen bland annat positivt på utredningens förslag i stort. VGR anser att det är viktigt att de nationella proven ska stärka likvärdig betygsättning och elevernas rättssäkerhet samt att de olika nationella bedömningsstöden förtydligas.

Västra Götalandsregionen tycker att det är viktigt att nationella prov endast ska ses som en del i betygssättningen och vill uppmuntra till kunskapsmätningar även på andra sätt kopplat till formativ bedömning. VGR ser också paralleller till det egna pågående arbetet med att öka antalet ungdomar med fullföljda studier i grundskola och gymnasieskola.

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen positivt till ny kommunal bokföring och redovisning (ärende 15)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets betänkande "En ändamålsenlig kommunal redovisning".

Betänkandet föreslår en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning som ska ge en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet över tid och mellan kommuner och landsting.

I sitt yttrande tillstyrker Västra Götalandsregionen de flesta delarna i förslaget men avvisar förslaget om ett införande av fullfonderingsmodell.

Förslaget skapar förutsättningar för en rättvisande bild av resultaten framförallt genom att hela pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen.

VGR ser dock en konsekvens av Finansdepartementets förslag. Redovisningen av pensionsåtagandet kommer att bli en utmaning och ställa nya krav på synen på god ekonomisk hushållning. Den nya redovisningen innebär en risk genom att ekonomin kan uppfattas vara bättre än den egentligen är vilket kan leda till felaktiga ekonomiska beslut med risk för kostnadsökningar eller skattesänkningar. VGR:s bedömning är att det kommer att krävas budgeterade överskott för att eliminera dessa risker.

Enligt förslaget ska den nya kommunala redovisningslagen börja gälla från den 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen positiv till längre bussar i kollektivtrafiken (ärende 16)

Västra Götalandsregionen positiv till längre bussar i kollektivtrafiken. Yttrandet ges i ett remissvar till Transportstyrelsens utredning om att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik.

Idag får en buss med mer än en ledad sektion vara som mest 18,75 meter. Transportstyrelsen föreslår i sin rapport att längden ska öka till 24 meter för dubbelledad buss. Transportstyrelsen föreslår också möjligheten att koppla en släpvagn till bussar, som utrymme för fler resenärer. Även där med en maximal längd på 24 meter. Hastighetsbegränsningen för dessa fordon föreslås till 60 km/h.

På uppdrag av regeringen har Transportstyrelsen utrett möjligheterna till effektivisering av kollektivtrafiken, genom att tillåta längre bussar som kan transportera fler passagerare per buss. Längre bussar kan öka kapaciteten för linjer som har många resande under större delen av dygnet. En buss med tillkopplad släpvagn kan enkelt öka bussens kapacitet på linjer som har varierande antal resande under dygnet.

Göteborg, Mölndal och Partille jobbar långsiktigt mot att minska antalet fordon i stadstrafiken. Det är lämpligt att välja större fordon framför tätare trafik, menar avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur inom VGR.

Regionstyrelsen önskar även att den utökade fordonslängden bör innefatta enkelledade bussar. De menar att det finns ett stort behov av längre enkelledade bussar, som tillåts i exempelvis Tyskland.

Västra Götalandsregionens yttrande sker efter ett beslut i regionstyrelsen på tisdagen.

Beslut: enligt förslag