Regionstyrelsen den 5 maj 2015

Fullmäktigeärenden

Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter (ärende 1)

Västra Götalandsregionens behöver en policy för att stärka Västra Götalandsregionens kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. Därför föreslår regionstyrelsen nu att fullmäktige antar en policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter.

Avslag på motion om sjukhusberedning för Dalslands sjukhus (ärende 2)

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att en beredning under regionfullmäktige ska undersöka Dalslands sjukhus framtida möjligheter.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen och hänvisar till presidiet i fullmäktige som på en remiss svarat att de är positiva till egna beredningar men att det är andra delar av organisationen än regionfullmäktige som ansvarar för frågan.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Styrelseärenden

Delårsrapport mars - överskott för regionstyrelsen och regionfullmäktige (ärende 3)

Det ekonomiska resultatet för regionstyrelsen och regionfullmäktige de tre första månaderna i år visar på överskott. Även prognosen är positiv. Det visar delårsrapporten per 31 mars 2015.

Det ekonomiska utfallet för regionfullmäktige uppgår till plus 1,6 miljoner kronor. Resultatet är bättre än budgeterat men sämre än för samma period förra året. För regionstyrelsen inklusive regionkansliet är resultatet ett plus på 69 miljoner kronor. Även detta resultat är bättre än budgeten men något sämre än resultatet för samma period 2014.

Under årets tre första månader har regionkansliets fokus varit att säkerställa att de mål och uppdrag som finns i budgeten genomförs.

Det har bland annat handlat om att utveckla och stärka ledningsfunktionerna, att genomföra kompetensförsörjningsstrategin och att ta fram förslag kring utveckling av den öppna specialiserade sjukvården i Göteborgsområdet.

Prognosen för helåret ligger på +/-0 för regionfullmäktige och +75 miljoner kronor för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkände delårsrapporten

Återrapportering av äldre budgetuppdrag (ärende 4)

Personalutskottet har redovisat tre äldre budgetuppdrag och regionstyrelsen beslutade att uppdragen därmed är fullgjorda.

Det första uppdraget, att utarbeta riktlinjer för att ge studenter och forskare möjligheter att göra student- och forskningsarbeten inom regionens verksamheter, kommer enligt återrapporteringen att tas om hand av personaldirektören och kommer att utföras av en studentmedarbetare.

Det andra uppdraget, att analysera framtida rekryteringsbehov inom bristyrken och återkomma med förslag till insatser som säkrar regionens Rekryteringsbehov, kommer att hanteras i det ordinarie arbetet med kompetensförsörjning eftersom HR-strategiska avdelningen bedömt att detta redan idag omhändertas inom ramen för ordinarie arbete.

När det gäller det tredje uppdraget, att utreda hur sjuksköterskestudenter vid Västra Götalandsregionens lärosäten redan i inledningen av sjuksköterskeprogrammet kan erbjudas anställning hos regionen efter examen, återrapporteras att förvaltningarna inte ser möjlighet till detta eftersom det i början av studierna inte går att avgöra om studenten är lämplig för yrket. Detta är en fråga som prövas först i slutet av utbildningen.

Föregående års budgetuppdrag redovisas i årsredovisningen medan äldre uppdrag redovisas till regionstyrelsen 1-2 gånger per år.

Västtrafik får genomföra ny- och reinvesteringar i hållplatsutrustning (ärende 5)

Kollektivtrafikens hållplatser räknas som entréer till Västtrafiks trafiksystem och är därför viktiga att underhålla och anpassa till nya standarder. Under 2015 planerar Västtrafik att investera 22,4 miljoner kronor i hållplatser främst i Göteborgsområdet. Investeringen ryms inom budgeten för 2015.

Regionstyrelsen beslutade att Västtrafik får genomföra ny- och reinvesteringar i hållplatsutrustning för 22,4 miljoner kronor 2015.

Västtrafik får uppföra resecentrum i Kungälv (ärende 6)

För att knyta ihop den lokala kollektivtrafiken i Kungälv med den regionala busstrafiken på E6 planerar Västtrafik och Kungälvs kommun att bygga ett nytt resecentrum. Västtrafik ansvarar för den byggnad som planeras medan Kungälvs kommun ansvarar för markanläggningarna. Kungälvs resecentrum finns med i VGR:s regionala plan för transportinfrastruktur 2014-2025 och det finns därför en möjlighet att staten står för hälften av kostnaden. Totalt beräknas bygget kosta 41 miljoner kronor. Västtrafiks andel blir med det statliga stödet maximalt 20,5 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade att Västtrafik får genomföra byggnationen av Kungälv Resecentrum.

285 miljoner kronor investeras i ny medicinsk utrustning (ärende 7)

Regionstyrelsen har beslutat att investera 135 miljoner kronor i strategisk medicinsk utrustning under 2015. Det handlar bland annat om 17 miljoner kronor till ny magnetkamera för hjärtdiagnostik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 50 miljoner kronor till utrustning för strålbehandling av patienter med tumörsjukdomar samt 150 miljoner kronor under 2017-2019 för att finansiera den tredje etappen av nya Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Långsiktig finansieringsmodell för IS/IT (ärende 8)

Regionstyrelsen beslutade om en ny finansieringsmodell för IS/IT inom Västra Götalandsregionen. I korthet innebär modellen att verksamheterna finansierar driftskostnader, support, vidareutveckling, avskrivningar, styrning av IS/IT-styrmodell, licenser och hyror med mera medan nationella satsningar, nyutveckling och investeringar finansieras centralt.

IS/IT-organisationen har i sin nuvarande form verkat sedan årsskiftet 2012/2013 då projektet för att ta fram en ny styrmodell för IS/IT avslutades.

Finansieringsmodellen har nu setts över för att skapa en tydligare struktur kring ekonomimodellen och för att den långsiktiga finansieringen av IS/IT skall säkerställas. Modellen ska inarbetas i budget 2016.

Fortsatt uppföljning av planer för intern kontroll (ärende 9)

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen inom Västra Götalandsregionen är god. Flera revisionsrapporter och en kartläggning av nämnders och styrelsers planer för den interna kontrollen har visat att det pågår ett arbete kring intern kontroll, men att detta behöver utvecklas vidare. Bland annat behövs ett tydligt regiongemensamt ledningssystem, där intern kontroll ingår som en naturlig del, prioriteras för att också kan vara ett stöd till förvaltningar/nämnder som efterfrågar kunskap och utbyte av erfarenheter kring intern kontroll.

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen om uppföljning av planer för intern kontroll 2014 samt att godkänna inriktningen på det fortsatta utvecklingsarbetet. En ny rapport ska lämnas till regionstyrelsen i oktober 2015.

Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program (ärende 10)

Våren 2013 fick kulturchefen i uppdrag att i samverkan med folkbildningens aktörer ta fram förslag till folkbildningspolitisk inriktning. Ett förslag har presenterats för kulturnämnden och remitterats inom Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade att skicka ärendet till Beredningen för hållbar utveckling för fortsatt handläggning.

Västra Götalandsregionens stöd till folkbildningen syftar till att förbättra förutsättningar för ett kulturutbud i hela Västra Götaland.

Samarbete med räddningstjänsten ökar tryggheten för invånarna i Västra Götaland (ärende 11)

Västra Götalandsregionens sjukhus uppmanas av regionstyrelsen att teckna så kallade IVPA-avtal med berörda kommuner. Styrelsen vill med avtalen förbättra samarbetet med räddningstjänster när det gäller akuta livräddande insatser.

Patienter ges möjlighet att läsa sin journal via nätet (ärende 12)

Nu ska patienter få möjlighet att läsa sin journal via nätet. Regionstyrelsen godkände därför en genomförandeplan för journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland.

Fortsatt behov av långsiktig och nationell samordning i digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet (ärende 13)

Regionstyrelsen beslutade att sända ett yttrande till regeringskansliet över Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid.

I yttrandet säger Västra Götalandsregionen bland annat att VGR delar Statskontorets bedömning att det finns fortsatt behov av långsiktig och nationell samordning i digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet och att

Digisam på ett framgångsrikt sätt fört det statliga digitaliseringsarbetet framåt.

Digisam är Riksarkivets särskilda enhet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/20010

Svar på remiss från Göteborgs Stad om handlingsplan för fattiga EU-medborgare (ärende 14)

Västra Götalandsregionen är positiv till Göteborgs Stads handlingsplan som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen. Det skriver Västra Götalandsregionen i ett remissyttrande till Göteborgs Stad.

VGR ser positivt på samverkan över organisationsgränser och önskar att offentliga aktörer på alla nivåer tillsammans kan ta ett helhetsgrepp om hur man skapar så goda förutsättningar som möjligt.

Västra Götalandsregionen vill särskilt betona vikten av att utgå från konventionen om barnets rättigheter. Här önskas att kommunerna har ett mer proaktivt förhållningssätt och aktivt erbjuder barn till EU-medborgare i socialt utsatta situationer möjlighet att delta i bland annat skolundervisning.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Valärenden (ärende 17)

Valförättades till:

  • Assembly of European Regions (AER)
  • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)
  • Nordsjökommissionen
  • Östersjökommissionen
  • Observatör till STRING-samarbetet

Yttrande: Undanta egenproducerad el som konsumeras internt från beskattning (ärende 18)

Regionstyrelsen beslutade att sända ett yttrande till regeringskansliet om ”PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016”. Västra Götalandsregionen anser att det förändrade undantaget från skatteplikt för el som nämns i avsnitt 5 i hög grad påverkar organisationer inom den offentliga sektorn där flera verksamheter bedrivs under samma juridiska person.

Västra Götalandsregionen är ägare av den egna fastighetsförvaltningen Västfastigheter och har ett ansvar och höga ambitioner för att driva på den regionala utvecklingen i Västra Götaland när det gäller installation och utveckling av solceller.

Västfastigheter har många lämpliga ytor som idag använts eller ligger i plan för att användas för solelinstallationer långt över 144 kW som nämns som gränsvärde för undantag från beskattning. Det låga gränsvärdet påverkar utnyttjandet av dessa ytor även om gränsen skulle ändras från per juridisk person till per fastighet eller per anläggning.

Västra Götalandsregionen föreslår i avsnitt 5, Förändrat undantag från skatteplikt för el, att undantaget för beskattning gäller all produktion som konsumeras inom den egna organisationen.