Regionstyrelsen den 6 oktober 2015

Fullmäktigeärenden

Klimatväxling kan minska Västra Götalandsregionens klimatpåverkan (Ärende 1)

Sju miljoner kronor per år till internt klimatarbete. Det kan bli resultatet av ett internt program för klimatväxling för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag. Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att införa programmet 2016. Syftet är att ge ekonomiska incitament för mindre klimatbelastande resor i verksamheterna.

Beslut: enligt förslag

Regional kulturplan 2016-2018 (Ärende 2)

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 antogs av regionstyrelsen. Kulturplanen binder samman redan existerande policydokument på regional, nationell och internationell nivå och bidrar till en helhetsbild för utvecklingen av kulturen i hela Västra Götaland. Kulturplanen fungerar som en kompass för Västra Götalandsregionens kulturpolitiker.

Den 23 oktober fattar kulturnämnden beslut om Västra Götalands kulturella infrastruktur som omnämns i planen. Beslutet omfattar då verksamhetsstöd, nya långsiktiga uppdrag samt kulturstrategiska stöd.

Beslut: enligt förslag

Eva Olofsson (V) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Avtal om verkstadsdepå för Öresundståg AB (Ärende 3)

För att säkra en hög service och kvalitet för Öresundstrafiken föreslår regionstyrelsen nu att regionfullmäktige godkänner att Öresundståg AB skriver på ett ramavtal och ett 25-årigt hyresavtal med Region Skåne för en verkstadsdepå.

Tågtrafiken mellan Sverige och Danmark samordnas idag i ett gemensamt tågsystem kallat Öresundståg. På den svenska sidan organiseras trafiken i det samägda bolaget Öresundståg AB. Västra Götalandsregionen äger genom Västtrafik AB 12 procent av Öresundståg AB och står för mellan tre och fyra procent av trafikkostnaden. Övriga aktörer på den svenska sidan av tågsystemet är Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken.

Beslut: enligt förslag

Handlingsplan för minskad sårbarhet vid stora elavbrott (Ärende 4)

Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för att minska sårbarheten vid stora elavbrott. Bakom planen finns en risk- och sårbarhetsanalys som haft som inriktning att titta på vilka effekter ett större elbortfall skulle få på Västra Götalandsregionens verksamhet. Sannolikheten för omfattande regionala elavbrott eller effektbrist i elnätet är låg, men för stora, komplexa och geografiskt utspridda verksamheter som Västra Götalandsregionens kan bli särskilt utsatta vid elavbrott eller effektbrist och få omfattande konsekvenser om de inträffar.

Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige antar Västra Götalandsregionens Krishanteringsplan för 2015-2018. För egen del beslutade styrelsen även att godkänna de två rapporterna Västra Götalandsregions risk- och sårbarhetsanalys ”Regionalt elbortfall” och Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska genomföra aktiviteterna enligt handlingsplanen.

Beslut: enligt förslag

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Ärende 5)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Genom Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling driver Västra Götalandsregionen och sex andra landsting Skandionkliniken i Uppsala. Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi som gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Kliniken började byggas 2011 och i augusti i år behandlades de första patienterna. Skandionkliniken har till att börja med byggts för 1000 patienter per år men kan byggas ut för att senare kunna ta emot fler.

Skandionkliniken ägs gemensamt av ett kommunalförbund där de sju landsting som har universitetssjukhus ingår. Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften. 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2014 tillstyrkt att respektive region- eller landstingsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: enligt förslag

Budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (ärende 6)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhetsplanen och budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2016-2018.

Enligt den ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med underskott till och med 2018. Verksamheten ska dock bära sina egna kostnader genom patientintäkter enligt en modell där hälften av årskostnaden betalas som ett abonnemang och resterande betalas per behandlingstillfälle. För Västra Götalandsregionen innebär detta en abonnemangskostnad på närmare 14 miljoner kronor för 2016. Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet och ska enligt förbundsordningen ta ställning till budgetramen.

Beslut: enligt förslag

Avslag för motion om att ta ansvar för personer med narkolepsi (ärende 7)

Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska starta en sjukvårdsmottagning för narkolepsi och ta initiativ till en sjukvårdskonferens om narkolepsi.

Samtliga remissinstanser inom Västra Götalandsregionen anser att de insatser som erbjuds för patientgruppen är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Mobil röntgen utreds (ärende 8)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur mobil röntgen kan användas i olika delar av Västra Götaland antingen i egen regi eller i samarbete med kommunerna.

Flera av de interna remissinstanserna är positiva till vidare utredning av en mobil röntgenverksamhet och regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) får uppdraget att ytterligare kartlägga och utreda förutsättningarna för mobil röntgenverksamhet i Västra Götaland. HSS utredning ska leda fram till ett förslag om, och i så fall i vilken omfattning, mobil röntgenverksamhet ska införas. 

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Delårsrapport augusti 2015 för regionstyrelsen (ärende 9)

Regionstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten för styrelsens verksamhet per augusti 2015. Delårsrapporten omfattar uppföljning av de mål och uppdrag som regionfullmäktige gett regionstyrelsen för 2015 samt uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal.

Under årets första åtta månader har bland annat uppsiktsarbetet stärkts och en omorganisation av de centrala administrativa verksamheterna säkerställt sänkta kostnader för året. Arbetet med att utveckla ett koncerngemensamt ledningssystem gick in i ett intensivare skede, bland annat med en kartläggning av hur hälso- och sjukvården styrs på koncernövergripande nivå. 

Koncernkontoret hade den siste augusti 1 344 nettoårsarbetare varav 656 nettoårsarbetare för direkt tjänstemannastöd. I koncernkontoret ingår även VGR IT, och regiongemensamma specialistverksamheter. Sjukfrånvaron inom koncernkontoret är bättre än det mål som är satt inom Västra Götalandsregionen, 3,7 respektive 5 procent.

Den ekonomiska helårsprognosen pekar mot överskott både för styrelsen och fullmäktige med 125 respektive tre miljoner kronor. Hittills i år är resultatet ett överskott för både styrelsen och fullmäktige på 208 respektive 6 miljoner kronor. 

Beslut: enligt förslag

Uppföljning av regionfullmäktiges budgetmål 2016 (ärende 10)

För att kunna mäta och följa upp regionfullmäktiges prioriterade budgetmål 2016 beslutade styrelsen att godkänna de mätindikatorer som regiondirektören föreslagit. Målen fastställs varje år i Västra Götalandsregionens budget och omfattar exempelvis ekonomi, verksamhet, samhällsutveckling och miljö. Uppföljningen av målen ska redovisas i samband med delårsrapporterna och årsredovisningen.

Styrelsen noterade också den bruttolista med indikatorer som nu ska sändas till nämnder och styrelser som nu ska fastställa egna indikatorer för uppföljning. 

Ett exempel på mål i årets budget är det om att klimatutsläppen från fossila bränslen och att verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska i Västra Götaland under åren 2016-2018. Indikatorerna för målet ska mäta utvecklingen av användningen av fossil energi i egna verksamheter, andelen ekologiska livsmedel i egna verksamheter samt utsläppen av fossilt koldioxid.

Beslut: enligt förslag

Tidplan för delårsrapporterna (ärende 11)

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionens delårsrapporter från och med 2016 ska vara klara och presenteras för regionstyrelsen och regionfullmäktige efter den 31 mars, 31 maj och den 31 augusti.

Beslutet är en ändring av ett tidigare beslut från juni i år. Ändringen påverkar inte möjligheten för regionstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. 

Beslut: enligt förslag

Göteborgs botaniska trädgård får nya utbildningslokaler (ärende 12)

Regionstyrelsen beslutade att det ska byggas nya lokaler för utbildning i Göteborgs botaniska trädgård.

Beslut: enligt förslag

Handlingsplan för arbete mot oegentligheter (ärende 13)

2014 startade Västra Götalandsregionen en funktion som arbetar för att motverka organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan. Som en del i uppstartsarbetet har funktionen kartlagt risker och skydd mot oegentligheter samt upprättat en handlingsplan för Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen och att regiondirektören nu ska genomföra den.

Beslut: enligt förslag

Närsjukvård i Göteborgsområdet (ärende 14)

Till regionstyrelsen fanns ett förslag till beslut om fortsatt planering avseende etablering av specialistsjukvårdscentrum i Göteborgsområdet.

Ett yrkande i ärendet fanns från majoritetspartierna i Blågrön samverkan. Regionstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Beslut: Bordläggning.

Förhandlingar med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulanser ska fortsätta  (ärende 15)

Regionstyrelsen beslutade att återuppta  förhandlingarna med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulanser. Avsikten är att nå en förlängning av det avtal som finns idag.

5,8 miljoner delades ut 2014 från stiftelser och gåvor (ärende 16)

Västra Götalandsregionen har 92 anknutna stiftelser och 15 gåvor. Regionstyrelsen godkände de årsredovisningar som stiftelserna lämnat.

Stiftelserna och gåvorna omfattar olika områden, och lämnar bidrag och stipendier inom bland annat det patientsociala området, kultur, utbildning och forskning. Under 2014 delades 5,8 miljoner kronor ut. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde var vid årets slut 357 miljoner kronor. 

Beslut: enligt förslag

Nytt samordningsförbund bildas - Öckerö (ärende 17)

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen bildar Samordningsförbundet Öckerö, tillsammans med Öckerö kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Regionstyrelsen godkände också förbundsordningen.

Det är västra hälso- och sjukvårdsnämnden som blir Västra Götalandsregionens part i samarbetet.

I ett samordningsförbund lägger alla parter en summa pengar som sedan används till personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser för att så långt möjligt uppnå en egen försörjning.  Öckerö har tidigare inte ingått i något samordningsförbund, och bedömningen är att möjligheten att hjälpa personer ökar genom en utvecklad samverkan. 

Beslut: enligt förslag

VGR arbetar med åtgärder mot ökad sjukfrånvaro (ärende 18)

Västra Götalandsregionens (VGR) revisionsenhet har granskat hanteringen av den ökade sjukfrånvaron i några av VGR:s verksamheter. Revisorerna anser bland annat att det finns brister när det gäller helhetssyn och analyser.

Regionstyrelsens svar till revisorerna gäller enbart regionstyrelsen och VGR:s centrala förvaltning Koncernkontoret.

Regionstyrelsen konstaterar att Koncernkontoret redan har ett pågående arbete kring de områden som lyfts fram av revisorerna. Bland mycket annat förs  diskussioner med Försäkringskassan om att tillsammans kunna få fram djupare analyser.

Beslut: enligt förslag

VGR positiv till förslag till ny kommunallag (ärende 19)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på Finansdepartementets betänkande om ny kommunallag, "En kommunallag för framtiden". Betänkandet innehåller många förslag till förändringar av den nuvarande kommunallagen, både som rör såväl förtroendevalda som anställda. Utredningen föreslår också en rad förändringar som gäller kontrollen av den kommunala verksamheten, och dessutom en lagteknisk översyn.

VGR ställer sig bakom de flesta av utredningens förslag. De skapar förutsättningar för att forma en ändamålsenlig organisation, tydliggör samspelet med EU-rätten och ligger dessutom i linje med samhällsutvecklingen.
VGR tycker dock att förslaget ska avstyrkas i vissa delar som gäller kontroll och uppföljning av den egna verksamheten, utvidgning av medlemskapet i en kommun eller landsting, och borttagande av begränsningen av laglighetsprövning av vissa budgetbeslut. 

Beslut: enligt förslag

VGR välkomnar utökad tillsyn inom socialförsäkringsområdet (ärende 20)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på Socialdepartements utredning ”Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen”.

Utredningen innehåller bland annat förslag som gör det möjligt för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att bedriva generell tillsyn och att handlägga klagomål från enskilda. Syftet med förslagen är att stärka tilltron till socialförsäkringens administration och regelverk. 

VGR tycker det är bra att tillsynen inom socialförsäkringsområdet utökas. Särskilt positivt är förslagen kring krav på samverkan med arbetsmarknadsområdet, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

VGR:s patientnämnder får ibland frågor som har med  tillsyn över Försäkringskassan att göra. Försäkringskassans utredningar och beslut får stora konsekvenser för den enskilde och enligt uppgifter från patienter påverkas ibland sjukdomsförloppet negativt av Försäkringskassans beslut. 

Beslut: enligt förslag