Regionstyrelsen den 7 februari 2017

Styrelseärenden

  

Ärende 1 

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2017

Ärendet utgick och återkommer vid nästa sammanträde.

 

Ärende 2

Nyttjande av eget kapital i samband med budget 2017

I samband med att nämnder och styrelser beslutat om budget för 2017, har ett flertal begärt nyttjande av eget kapital eller upplösning av obeskattade reserver.

Nyttjande av eget kapital har begärts av regionutvecklingsnämnden för underhåll av naturbruksskolor, folkhälsokommittén för en elevhälsodatabas, kulturnämnden för sociala avgifter och kulturpensioner, nämnden för Hälsan och stressmedicin för flytt av Göteborgsenheter, och styrelsen för Frölunda specialistsjukhus för införande av systemet T-DOC. 
Nämndernas och styrelsernas respektive begäran om nyttjande av eget kapital avser tillfälliga kostnader och regionstyrelsen ställde sig bakom dessa yrkanden. Totalt handlar det om 22 miljoner kronor.

Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan har begärt att få använda medel ur egna reserver för att kunna redovisa en budget i balans. Koncernkontoret föreslår att begäran avslås och att verksamheterna istället arbetar fram en åtgärdsplan för att komma i balans.

Västtrafik vill också använda medel ur egna reserver för projektet Pris och sortiment (steg 1). Då Västtrafik redovisade ett överskott 2015 och beräknas få ett överskott även 2016 bedöms kostnaderna rymmas inom ram och begäran avslås därför.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Strategiska utrustningsinvesteringar 2017

Regionstyrelsen godkände att 57,1 miljoner kronor fördelas till strategiska utrustningsinvesteringar under 2017.

Det inkom 22 ansökningar under hösten 2016 om totalt 160,8 miljoner kronor från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. Utvärdering av ansökningarna har gjorts enligt tidigare fastställda kriterier och har beaktat investeringens strategiska karaktär, specifikation, storlek och driftkonsekvenser.

Koncernkontoret föreslår att 15 av ansökningarna godkänns och att en, gällande övervakningsutrustning på Södra Älvsborgs Sjukhus, utvärderas ytterligare. Ansökningarna som fått avslag har bedömts inte vara av strategisk karaktär eller att de inte längre är aktuella.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Årsredovisning 2016 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Regionstyrelsen godkände årsredovisningen 2016 för regionstyrelsen och regionfullmäktige.
I redovisningen  framgår bland annat att det ekonomiska utfallet för regionfullmäktige uppgick till +6 miljoner kronor. För regionstyrelsen, inklusive förvaltningen, uppgick utfallet till +231,9 miljoner kronor.

De större frågor som regionstyrelsen arbetat med under året har varit insatser för att stärka styrningen och stödet till nämnder och styrelser, nya ägardirektiv för helägda och majoritetsägda bolag, ny policy och riktlinjer för inköp och fortsatt arbete kring Framtidens vårdinformationsmiljö.

Koncernkontoret hade vid årets slut 1 400 nettoårsarbetare, inklusive VGR IT och regiongemensamma utförarverksamheter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Redovisning av intern kontroll godkänd

I december 2015 beslutade regionstyrelsen i sin plan för intern kontroll 2016 att genomförda kontrollmoment ska redovisas i anslutning till delårsrapport/årsredovisning.
Redovisningen gäller för kontrollmoment som genomförts under perioden september- december 2016 inklusive de kontrollmoment som återstod för redovisning från perioden april- augusti. För varje kontrollmoment finns en dokumentation som redovisar resultat från granskningen samt eventuella förslag till åtgärder.

Regionstyrelsen godkände redovisningen.

Beslut: enligt förslag

  

Ärende 6:

Nej till sänkt avkastningskrav för primärvårdsstyrelsen

Primärvårdsstyrelsen inkom den 7 oktober 2016 med begäran om minskning av avkastningskravet till regionstyrelsen. Bakgrunden till begäran är att primärvårdsstyrelsen beslutade att stänga Närhälsan Brastads vårdcentral den 31 maj 2016 utan att ta hänsyn till norra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om tidpunkt för stängning,  1 september 2016.

Då nämnden såg detta som ett allvarligt brott mot regelverket i vårdvalssystemet VG primärvård beslutade nämnden att kräva Närhälsan på en straffavgift med 432 856 kronor. För att kostnaden inte ska belasta Närhälsans vårdverksamheter vill primärvårdsstyrelsen att regionstyrelsen minskar 2016 års avkastningskrav med motsvarande belopp.

Regionstyrelsen har enligt reglementet ett ansvar för verksamhet i egen regi. Ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar gentemot Västra Götalandsregionens egna utförarverksamheter. I ansvaret för verksamhet i egen regi ingår dock inte att finansiera sanktionsavgifter. Regionstyrelsen avslog därför primärvårdsstyrelsens begäran. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för yrkande från Socialdemokraterna.

 

Ärende 7:

Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018

Regionstyrelsen antog en kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018.
Planen omfattar utgångspunkter, principer, ansvar och arbetssätt för kommunikation vid störningar och kriser och ska vara ett stöd i det övergripande beredskaps- och krisarbetet. Planen vänder sig till de chefer och medarbetare som är en aktiv del av VGR:s störnings- och krisberedskap. 

Som en del i genomförandet av planen, för att stärka VGR:s totala krisberedskap, kommer koncerngemensamma övningar i kriskommunikation att göras minst vartannat år med start 2017.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8:

Närvårdssamverkan med kommunerna Alingsås och Lerum

Alingsås kommun, Lerums kommun och västra hälso- och sjukvårdsnämnden har skrivit till regionstyrelsen angående närvårdsamverkan i Alingsås och Lerum. Sedan januari 2016 står de bägge kommunerna utanför vårdsamverkan eftersom de har lämnat närvårdsamverkan i Södra Älvsborg. Kommunerna ville uppnå en mer lokalt förankrad samverkansorganisation.

Det finns inga hinder för västra hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om intermistisk vårdsamverkan inom Lerum och Alingsås kommuner. Därmed uppnås en formaliserad struktur för närvårdssamverkan på kort sikt. På längre sikt är organisatoriska förutsättningar för vårdsamverkan ett viktigt perspektiv att beakta i såväl omställningen av vården som vid implementering av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Regionstyrelsen rekommenderar västra hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om intermistisk närvårdsvårdsamverkan inom Lerums och Alingsås kommuner. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att säkerställa organisatoriska förutsättningar för vårdsamverkan inom Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9:

Plan antagen för införande av ny policy och nya riktlinjer för inköp

Regionstyrelsen godkände en plan för implementering av ny policy och nya riktlinjer för inköp.
Införandet ska genomförs stegvis i Västra Götalandsregionens  (VGR) förvaltningar under 2017. Ett samarbete mellan Koncerninköp och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjats för att se över vilka områden som saknar avtal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut då de står för cirka 25 procent av inköpen och tanken är att det arbetet ska ligga till grund för en enklare implementering på övriga förvaltningar.

För att möta behovet av ytterligare insatser av upphandling och service har Koncerninköps budgetutrymme förstärkts för 2017 med sju miljoner kronor. Avdelningen anställer nio nya medarbetare för att hantera det ökade trycket.

Att uppnå de mål och de intentioner som läggs fast i policyn och riktlinjerna är mycket viktigat för VGR. Det gäller såväl ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter av en god följsamhet till de avtal och upphandlingar som regionens har, som att nå regionens mål vad gäller miljö och arbetsrättsliga villkor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10:

Översyn av Västra Götalandsregionens politiska organisation inför mandatperioden 2019 - 2022

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Ansvaret för att genomföra översynen och upprätta förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 läggs på en politisk styrgrupp.

Styrgruppen ska bestå av två representanter för varje parti  i regionfullmäktige. Sammankallande och ordförande i styrgruppen utses av majoritetspartierna. Styrgruppen biträds av en arbetsgrupp bestående av en politisk sekreterare för varje parti.

Regionstyrelsen godkände förslag till uppdragshandling för översyn av den politiska organisationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11:

Överenskommelse med Göteborgs Stad om riskfördelning gällande spårvagnar

Regionstyrelsen godkände en riskfördelning i skiljedomsförfarandet mellan Göteborgs Stad och AnsaldoBreda gällande spårvagnar av typ M32. Huvudprincipen för fördelningen av risken är 50/50 mellan Göteborgs Stad och Västtrafik.

Göteborgs Stad har efter upphandling, som beslutades 2001, köpt 65 spårvagnar av modell M32 Sirio från AnsaldoBreda. Spårvagnarna har sedan de inledande leveranserna i varierande grad visat sig ha stora brister och har av säkerhetsskäl efter hand tagits ur trafik för att repareras. 

Sedan 2015 pågår ett skiljedomsförfarande mellan Göteborgs Stad och AnsaldoBreda där Göteborgs Stad riktat anspråk på ekonomisk ersättning för bristerna mot AnsaldoBreda, som i sin tur ställt krav på skadestånd mot Göteborgs Stad. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12:

Fortsatt dialog med Göteborgs Stad om spårvagnstrafiken

Idag har Västra Götalandsregionen (VGR) genom Västtrafik avtal om spårvagnstrafiken med Göteborgs stad, som i sin tur har avtal om själva driften av trafiken med Göteborgs Spårvägar. När nuvarande avtal löper ut 2019 behöver en ny avtalsstruktur tas fram eftersom lagstiftningen inte tillåter en fortsättning på samma sätt som idag.
Förutsättningarna för avtalet förändrades när VGR blev kollektivtrafikmyndighet i länet och ensam ägare av Västtrafik. Nuvarande modell bedöms inte heller gynnsam för styrning och utveckling av spårvagnstrafiken.

En förändrad organisation, styrning och finansiering har i en utredning konstaterats kunna ske på tre principiella sätt:

A: Västra Götalandsregionen (VGR) överlämnar befogenheten att ingå avtal om spårvagnstrafik till Göteborgs Stad
B: VGR upphandlar spårvagnstrafiken i konkurrens
C: VGR övertar ägandet av Göteborgs spårvägar – delen spårvagnstrafik – och bedriver trafiken i egen regi.

Inför sammanträdet presenterades ett förslag som samtliga partier utom vänsterpartiet ställde sig bakom.
Beslutet innebär att regionstyrelsen godtar alternativet att Västra Götalandsregionen överlämnar spårvagnstrafiken (alternativ A) som utgångspunkt för fortsatt dialog med Göteborgs Stad.

Skulle förhandlingarna enligt alternativ A inte kunna avslutas i enighet får regionstyrelsen i uppdrag att gå vidare med alternativet att Västra Götalandsregionen upphandlar spårvagnstrafiken (alternativ B). Innan förhandling enligt alternativ B sker ska frågan underställas regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade också att helt avskriva alternativ C.

Regiondirektören fick i uppdrag att föra förhandlingar med Göteborgs Stad och rapportera till en politisk styrgrupp som ska utses.

 För att följa tidplanen med en ny avtalsstruktur före utgången av 2019 behöver en principöverenskommelse mellan Göteborgs Stad och VGR nås före sommaren 2017.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

 

Ärende 13:

360 miljoner kronor till upprustning av de regionala järnvägarna

Med Västra Götalandsregionens "Målbild tåg 2035" som utgångspunkt har beredningen för hållbar utveckling (BHU) föreslagit om hur man ska fördela återstoden av de pengar som är avsatta i den regionala transportinfrastrukturen för åren 2014-2025 för upprustning av de regionala järnvägarna.

Regionstyrelsen beslutade att fördela 360 miljoner kronor ur potten för upprustningar och ombyggen till Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Södra Bohusbanan och Norra Bohusbanan. Åtgärderna innefattar bland annat att bygga ett mötesspår i Grohed för ökad kapacitet och en ombyggnad av Vänersborgs station.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14:

Yttrande om val av lokalisering av ny stambana - delsträckan Almedal-Mölnlycke

Trafikverket har genomfört en lokaliseringsutredning för att bedöma i vilken korridor den nya stambanan mot Stockholm ska byggas på delsträckan Almedal-Mölnlycke. Västra Götalandsregionen (VGR) har ombetts lämna synpunkter på utredningen.

I utredningen redovisas två huvudprinciper för hur den nya järnvägen ska dras. Antingen raka vägen mellan Almedal och Mölnlycke eller via Mölndal. Dessutom redovisas två alternativa korridorer för den framtida järnvägen mellan Mölndal och Mölnlycke. Även i Mölnlycke finns två alternativ. Totalt finns sex olika möjligheter att ta ställning till. 

Regionstyrelsen beslutade att VGR yttrar sig enligt förslag från avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur.  I förslaget framgår bland annat att en sträckning via Mölndal förordas, vilket överensstämmer med VGR:s Målbild Tåg 2035.  Även korridoren med en sträckning söder om Mölnlycke och bibana genom Mölnlycke centrum för regiontåg förordas i yttrandet.

Yttrandet uppmärksammar också behovet av en bättre statlig samordning och investeringsbehovet i Mölndalsåns dalgång.

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 15:

Yttrande över betänkande Ökad insyn i välfärden

 

Ärendet återremitterades.

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter