Regionstyrelsen den 7 juni 2016

Fullmäktigeärenden

Justerade avtal och bolagsordning för Sahlgrenska Science Park (ärende 1)

Sedan beslutet togs i regionfullmäktige 2015 om att Västra Götalandsregionen blev en delägare av Sahlgrenska Science Park, har en del mindre ändringar gjorts i aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsordning. Västra Götalandsregionen äger Sahlgrenska Science Park tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Chalmers.  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ändringarna i avtalen och bolagsordningen. Ändringarna innebär bland annat att Göteborgs universitet får möjlighet att skjuta till medel till Sahlgrenska Science Park genom att köpa tjänster av verksamheten.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige nu beslutar att godkänna det ändrade förslaget i  aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsordning.

Beslut: enligt förslag

Avslag på motion om lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn (ärende 2)

I en motion föreslår Tord Gustafsson (M) att ett projekt på Skaraborgs sjukhus kring lustfyllda måltider ska fortsätta under tre år. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen eftersom Skaraborgs sjukhus arbetar kontinuerligt med att stimulera barnens lust och vilja att äta. Det sker bland annat genom ett samarbete mellan köket på Skaraborgs sjukhus och dietister inom barn- och ungdomsmedicin. Projektet som beskrivs i motionen är sedan ett tag avvecklat och arbetet sker nu inom den ordinarie verksamheten .

Beslut: enligt förslag

Motion om utredning ifall N2-metoden bör införas i den regionala tandvården (ärende 3)

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram en rapport för att ta reda på om N2-metoden kan användas i den regionala tandvården. N2 är ett metod som kan användas vid rotfyllning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen då Västra Götalandsregionen bör följa de nationella riktlinjerna som ges av Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De rekommenderar inte några andra material och metoder än de som idag används för rotfyllning i Västra Götalandsregionen. 

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Motion om plattform för dialog mellan regionen och näringslivet i Västra Götaland besvarad (ärende 4)

Patrik Karlsson (S) föreslår i en motion att skapa en plattform för regelbunden kontakt mellan Västra Götalandsregionen och näringslivet i Västra Götaland. 

I Västra Götaland arbetar bland annat Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Västsvenska Handelskammaren för en ökad dialog med näringslivet. Bland dem pågår det olika arbeten för att utveckla dialogen med näringslivet i syfte att skapa en gemensam bild av näringslivets behov.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion om Naturbruksskolor är besvarad (ärende 5)

I en motion, Naturbruksskolor – en nödvändig förutsättning för satsning på gröna näringar och framtidens jobb, har Gert-Inge Andersson (S) och Lena Hult (S) föreslagit att ha kvar naturbruksskolor i regionen och samtidigt se hur man kan utveckla kompletterande utbildningar för vuxna vid skolorna.
I september 2015 beslöt regionfullmäktige att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid tre skolor från och med höstterminen 2016:

  • Sötåsen med inriktningar lantbruk, djur samt gymnasiesärskola
  • Svenljunga med inriktning skog
  • Uddetorp med inriktning lantbruk
  • Strömma, Dingle och Nuntorp kommer att avvecklas.

Det pågår flera olika insatser som syftar till det motionärerna avsåg med sin motion. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Arkivnämnden får anslag för att ansluta system till Gbg stads IT-plattform (ärende 6)

Arkivnämnden, som är en gemensam nämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, kommer under 2016 att ansluta sitt IT-system till Göteborgs Stads IT-plattform. Det innebär ökade kostnader. Därför har Arkivnämnden begärt ett tilläggsanslag för 2016 med 1 890 tkr för att täcka de ökade kostnaderna. De har också begärt om årligen höjda anslag för verksamheten. Arkivnämnden har också ansökt om pengar för att flytta arkivhandlingar från  Göteborg till Vänersborg. 

Regionstyrelsen beslutade att Arkivnämnden får 1,89 miljoner kronor för de IT-kostnader som tillkommer för anslutning till Göteborgs Stads IT-plattform under år 2016. Regionstyrelsen avslog Arkivnämndens önskan om extra finansiering för att flytten av arkivhandlingar och avslog också förfrågan om att få årligen höjda anslag till verksamheten. 

Beslut: enligt förslag

Fortsatt digitalisering av äldre journaler från skolhälsovård och BVC (ärende 7)

Regionarkivet har journaler från BVC och skolhälsovård sedan 1930-talet. Det finns i sin helhet cirka 400 000 journaler bevarade. Dessa journaler är en unik källa för forskning om barns hälsa och tillväxt. Digitaliseringen av journalerna påbörjades 2012 är ännu inte klar. I dagsläget finns halva materialet i digitaliserad form och halva i pappersform.

Regionstyrelsen gör bedömningen att det är viktigt att fullfölja digitaliseringen av skolhälsovårds- och BVC-journalerna och avsätter 1,2 miljoner för den fortsatta digitalisering av skolhälsovårds- och BVC-journaler. 

Beslut: enligt förslag 

Nytt sätt att hantera och distribuera medicinska hjälpmedel (ärende 8)

Västra Götalandsregionen vill ha ett gemensamt sätt att hantera och distribuera hjälpmedel vid medicinsk behandling. Idag köper förvaltningarna själva in och äger sina hjälpmedel. Genom att istället hyra hjälpmedlen från hjälpmedelscentralen så kommer flera olika samordningsvinster att göras både när det gäller utbud och logistik. 

Hjälpmedelscentralen kommer att erbjuda ett gemensamt utbud av hjälpmedel i hela Västra Götalandsregionen och ansvara för distributionen. De kommer även ansvara för underhåll och reparationer. Förändringen kommer att underlätta arbetet med att rätt hjälpmedel ska finnas på rätt plats och i rätt tid för patienten. 

Regionstyrelsen godkände inriktningen mot en gemensam hantering av hjälpmedel vid medicinsk behandling via hjälpmedelscentralen och regiondirektören fick i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra förändringen.

Beslut: enligt förslag

Hur säkerställer vi att det finns tillräckligt med gynekologer (ärende 9)

Regionfullmäktige beslöt år 2015  att regionstyrelsen skulle utreda och säkerställa kompetensförsörjningen av gynekologer i regionen. I koncernkontorets utredning kommer det fram att det finns förutsättningar att säkerställa kompetensförsörjningen av gynekologer i regionen inom befintliga och nyligen genomförda metoder och arbetssätt. Några insatser måste dessutom förstärkas. Det gäller bland annat arbetet med kompetensförsörjningsplaner, ansvarsfördelningen mellan allmänmedicin och gynekologi och arbetet med att behålla befintlig personal.

Regionstyrelsen beslöt att regiondirektören får i uppdrag att stärka förutsättningar för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning av gynekologer genom att genomföra föreslagna åtgärder i TU. 

Beslut: enligt förslag

Psykosocialt stöd viktigt inom cancervården (ärende 10)

Västra Götalandsregionens revisorskollegium har granskat det psykosociala stödet inom cancervården.  

Kollegiets sammanfattande bedömning är att det finns ett psykosocialt stöd inom cancersjukvården, att följsamheten till kunskapsdokument är hög och att stödet har utvecklats den senaste tre-fyra åren särskilt när det gäller kontaktsjuksköterskefunktionen. Dock går tillgången till kontaktsjuksköterskor för cancersjuka att förbättra.  

Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska påtala, för förvaltningar och nämnder, vikten av att utveckla de psykosociala stödfunktionerna, särskilt när det gäller tillgången till kontaktsjuksköterskor och kuratorer.

Beslut: enligt förslag

Ny smittskyddsläkare utsedd (ärende 11)

Varje landsting ska enligt smittskyddslagen ha en smittskyddsläkare. I Västra Götalandsregionen utses smittskyddsläkaren av regionstyrelsen.

Ny smittskyddsläkare från och med 15 augusti är Thomas Wahlberg. Regionstyrelsen förordnar Birgitta Arnholm till smittskyddsläkare innan Thomas Wahlberg tillträder och efter hans tillträdandet blir hon ställföreträdande smittskyddsläkare.

Beslut: enligt förslag 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg (ärende 12)

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har begärt att få ändra sin förbundsordning. Förändringarna innebär bland annat förändrad mandatperiod samt tider för budget och ekonomiska redovisningar. Det nya i förbundsordningen är också att förbundet även ska arbeta förebyggande. Unga personer med ofullständiga betyg är en målgrupp där en ny metodik kan användas för att målgruppen skall kunna närma sig arbetsmarknaden. 

Samordningsförbunden uppgift är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning mellan de som ansvarar för rehabiliteringen i samhället – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och  kommunerna.

Beslut: enligt förslag

Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott år 2017 (ärende 13)

Regionstyrelsen beslöt att fastställa sammanträdestiderna för regionstyrelsen, ägarutskottet och personalutskottet.

Regionstyrelsen sammanträder under 2017
17 januari, 7 och 21 februari, 7 och 21 mars, 11 april, 2 och 30 maj, 27 juni, 29 augusti, 12 september, 3 och 17 oktober, 7 och 28 november och 12 december. 

Ägarutskottet sammanträder under 2017
25 januari, 15 februari, 1 och 22 mars, 12 april, 3 och 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 13 september, 4 och 25 oktober, 22 november och 6 december. 

Personalutskottet sammanträder under 2017
12 januari, 14 februari, 15 mars, 18 april, 4 maj, 15 juni, 22 augusti, 20 september, 18 oktober, 8 november och 6 december.

Beslut: enligt förslag

Tydliga krav och incitament för att sänka sjukfrånvaron finns redan (ärende 14) 

I ett svar på regeringskansliets promemoria "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna" vill Västra Götalandsregionen (VGR) framhålla att frågan om att komma tillrätta med den ökande sjukfrånvaron redan har fullt fokus inom organisationen och att sjukfrånvaron både är ett prioriterat mål och ett fokusområde. 

VGR delar arbetsgruppens syn att det är angeläget att arbetsgivarna tar ett aktivt och omfattande ansvar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och en ändamålsenlig rehabiliteringsprocess. VGR arbetar aktivt, både som arbetsgivare och huvudman för hälso- och sjukvården, med att förebygga ohälsa och delta aktivt i rehabiliteringsprocessen. 

I svaret till regeringen anser dock VGR att den förändring som promemorian föreslår innebär att kostnader och administration kommer att öka. Promemorians förslag försvårar troligen också möjligheterna för personer med ohälsohistorik och risk för långvarig sjukfrånvaro att komma in på arbetsmarknaden. Förslagen i promemorian, riskerar att stjälpa flera positiva initiativ som tagits i frågan, och kan visa sig vara kontraproduktiva. VGR anser sammantaget att det redan finns tydliga krav på och incitament för att arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvarotalen.

Beslut: enligt förslag

Permanent sänkning av hastigheterna på viktiga pendlingsstråk hämmar den regionala utvecklingen (ärende 15)

I ett yttrande över Trafikverkets rapport om anpassning av hastighetsgränserna, ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”, anser Västra Götalandsregionen (VGR) bland annat att inriktningen för anpassningen av hastighetsgränserna är god men att det saknas en plan för hur hastigheterna ska kunna bibehållas eller återställas på sikt. En mittseparering av vägar kommer inte att kunna genomföras med befintliga medel, för det krävs separat finansiering. Att permanent sänka hastigheterna på de föreslagna vägarna, varav flera viktiga pendlingsstråk, är hämmande av den regionala utvecklingen.

VGR anser vidare att analyserna av åtgärderna är främst kopplade till minskat antal döda och allvarligt skadade i trafiken, utsläpp och fordonskilometer. 

För att minska utsläppen, utan att permanent sänka hastigheten, kan ett alternativ vara att arbeta med variabla hastigheter. Genom att anpassa hastigheten efter trafikintensitet går det att skapa ett jämnare flöde i trafiken och därmed minska köbildning och utsläpp. Detta bör utredas vidare för identifiera aktuella sträckor och platser.

Det saknas en sammanställning över nya restider, effekter av förändrade restider, framför allt kopplat till pendling och lokala arbetsmarknader. Även om huvudsyftet med rapporten är att öka trafiksäkerheten omnämns också att negativa effekter i form av försämrad restid och tillgänglighet ska motverkas. Detta saknas dock helt i rapporten.

Beslut: enligt förslag

Insyn i regeringens EU-arbete skulle stärka Västra Götalandsregionens påverkansarbete (ärende 16)

I ett yttrande över Kulturdepartementets utredning "EU på hemmaplan" anser Västra Götalandsregionen (VGR) bland annat att regeringen bör göra ändamålsenlig information om sitt EU-arbete tillgänglig eftersom ett aktivt deltagande i lagstiftningsprocessen förutsätter att man, i ett tidigt skede, har tillgång till förhandsinformation och kan identifiera lagförslag. Detta skulle göra det möjligt får VGR och andra aktörer i Sverige stärka påverkansarbetet och tillsammans skapa förutsättningar för att Sverige får en mer aktiv och synlig roll i Europasamarbetet.

VGR anser vidare att Regioner bör få möjlighet att komma med inspel till regeringskansliets arbetsgrupp för riktlinjer, genomförande och uppföljning av de föreslagna förändringarna av regeringens EU-arbete. 

I utredningen nämns ”lokala och regionala aktörer” som viktiga att ta med i regeringens nya EU-arbete. VGR anser att definitionen bör specificeras så att det tydligt framgår att det är kommuner, landsting och regioner man menar.

Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheter att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU.

Beslut: enligt förslag

Utredningen ”Tolktjänst för vardagstolkning” bör omarbetas (ärende 17)

I ett svar till Socialdepartementet om remiss "Tolkningstjänst för vardagstolkning" anser Västra Götalandsregionen (VGR) bland annat att det finns så stora brister att förslaget bör tas tillbaka och omarbetas. Detta gäller bland annat de tre viktiga principer som fanns med i utredningen 2011 och som inte blir lösta med det nuvarande förslaget. Principerna är

  • En väg in för tolkanvändarna.
  • Tydlighet kring begreppet vardagstolkning
  • En jämlik/ likvärdig tolktjänst dvs att tolkanvändaren ska kunna få samma tolkuppdrag genomförda i hela Sverige vilket innebär någon form av gemensam prioriteringsordning.

VGR ser dock positivt på att landstingens tolkservice bryts ut ur hälso- och sjukvårdslagen, eftersom verksamheten inte gäller vård och behandling utan är en viktig service för döva och hörselskadade. Detta var också en av de viktigaste slutsatserna i SOU 2011:83, men den nya utredningen har inte arbetat igenom alla frågor ordentligt.

Beslut: enligt förslag