Regionstyrelsen den 8 december 2015

Fullmäktigeärenden 

Kompletteringar i budgeten för 2016 (ärende 1)

Nya förutsättningar, som uppkommit efter att budgeten för 2016 beslutades av fullmäktige i juni, gör nu att regionstyrelsen föreslår kompletteringar i budgeten för nästa år. Nya skatte- och pensionsprognoser för 2016, visar på en obetydlig förändring vad gäller skatter och en något bättre prognos avseende pensioner. Nya statsbidrag till hälso- och sjukvården påverkar budgeten.

Läs mer i pressmeddelandet

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Partistöd 2016 (ärende 2)

Partierna i regionfullmäktige får varje år ett ekonomiskt stöd för sitt arbete från Västra Götalandsregionen, det så kallade partistödet. Stödet beräknas utifrån ett antal kronor per invånare och år. Regionstyrelsen föreslår nu att partistödet 2016 ska vara 34 kronor och två öre per invånare.

Partistödet har stöd i kommunallagen som säger att kommuner och landsting får ge ekonomiskt och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Det är fullmäktige, minst en gång per år, som beslutar om partistödet.

Västra Götalandsregionens partistöd är uppdelat i två delar. Det består dels av ett grundstöd som för 2016 blir 975 410 kronor per parti och dels av ett stöd som ges utifrån hur många mandat varje parti har. 2016 blir det mandatbundna stödet 321 005 kronor. Partistödet räknas under mandatperioden årligen upp med 3 procent.

Hur partierna använder partistödet ska redovisas till fullmäktige varje år.

Beslut: enligt förslag

Fler ledamöter i beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin (ärende 3)

Regionfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning som ska följa upp och återrapportera arbetet med Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin i Västra Götaland. Regionstyrelsen föreslår nu att företrädarna för den sociala ekonomin ska bli fler för att skapa en mer jämbördig dialog mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Idag består beredningen av åtta politiker, en representant för varje parti i fullmäktige, och fyra representanter för den sociala ekonomin. Regionstyrelsens förslag innebär att den sociala ekonomin ska representeras av ytterligare fyra företrädare. Beslut fattas slutligen av regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

Styrelseärenden

Finansiering av klinisk behandlingsforskning (ärende 4)

Efter en rekommendation från SKL, Sveriges kommuner och landsting, medfinansierar Västra Götalandsregionen mellan åren 2014 - 2016 klinisk behandlingsforskning. Den årliga summan är enligt budgetbeslutet från 2013 8,4 miljoner kronor. I de ursprungliga underlagen gällde dock summan endast det första året, 2014. Regionstyrelsen beslutade därför att öka Västra Götalandsregionens medfinansiering med 4,2 miljoner de två återstående åren, 2015 och 2016 till 12,6 miljoner.

Beslut: enligt förslag

Detaljbudget 2016 för regionstyrelsen och regionfullmäktige (ärende 5)

Regionstyrelsen beslutade att fastställa detaljbudgeten för den egna verksamheten och regionfullmäktige 2016.  Detaljbudgeten utgår från de mål och de uppdrag som regionfullmäktige lämnat till regionstyrelsen i samband med att budgeten beslutades i juni.

Under nästa år kommer regionstyrelsen fokusera på två av fullmäktiges prioriterade mål, att möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras samt att arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Regionstyrelsen har även tagit fram ett eget mål, att styrelsens uppsiktsaktiviteter och insatser för att stärka den interna styrningen och kontrollen ska stödja styrelsers och nämnders arbete för att nå verksamhet i balans.

I styrelsens detaljbudget nämns sex fokusområden som man särskilt kommer att arbeta med under året. Dessa är att:

 1. Uppfylla vårdgarantin
 2. Satsa på ledarskap
 3. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling
 4. Systematisera arbetsmiljöarbetet, och på bredden införa goda exempel och pröva arbetstidsmodeller
 5. Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro
 6. Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Koncernkontoret har tagit fram sin första verksamhetsplan med förvaltningsgemensamma, prioriterade aktiviteter. En utveckling av processen för ärendehanteringen pågår och under året införs ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Konsolideringen av den nya förvaltningen fortsätter med utbildningsinsatser för medarbetare och chefer. En första utvärdering av organisationen sker våren 2016.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektör och utskott (ärende 6)

Två gånger om året ska koncernkontoret rapportera till styrelsen om hur det går med de uppdrag som kontoret fått av styrelsen och utskotten.

En sammanställning över lämnade uppdrag, med korta kommentarer om uppdragens genomförande, finns nu för tiden 2012-01-01 - 2015-11-01.

Regionstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Ekonomisk reglering efter flytt av Inköp till koncernkontoret (ärende 7)

Inköp, som tidigare tillhörde Regionservice, ingår sedan en omorganisation i våras i Koncernkontoret. Som en följd av förändringen beslutade regionstyrelsen att även reglera regionbidraget och föra över 84 miljoner kronor från servicenämnden till regionstyrelsen. Pengarna motsvarar kostnaden för Inköp från och med den 1 april till årets slut 2015.

Beslut: enligt förslag

Överskott hos Regionservice kan gå tillbaka till kärnverksamheten (ärende 8)

Servicenämnden ska betala tillbaka överskott till kärnverksamheterna om det egna kapitalet uppgår till mer än två procent av bruttokostnaderna. Det har regionstyrelsen beslutat. En eventuell återbetalning kommer att genomföras i samband med årsboksluten.

Bakgrunden är fullmäktiges beslut sommaren 2014 om en ny styrmodell för samspelet mellan serviceorganisationen Regionservice och kärnverksamheterna, till exempel sjukhusen. En av de viktiga delarna i samspelet är att parterna med gemensamt arbete kan frigöra resurser till kärnverksamheten och att de verksamheter som nyttjar servicetjänsterna har möjlighet att få del av de eventuella överskott som genereras inom Regionservice.

Servicenämnden hanterar servicefrågor och bedriver merparten av regionens serviceverksamheter. Det övergripande syftet är att avlasta kärnverksamheten genom att finna stordriftsfördelar, särkompetens och ha fokus på servicefrågor.

Beslut: enligt förslag

Utredning om finansieringsmodeller för samfinansierade kulturinstitutioner i Göteborg med mera (ärende 9)

Regionstyrelsen och kommunstyrelsen i Göteborg har begärt en utredning av den nuvarande finansieringsmodellen för de samfinansierade kulturinstitutionerna i Göteborg. I uppdraget ingick det också att återkomma med förslag om långsiktiga och hållbara lösningar.

I den rapport som nu presenterats föreslår utredaren bland annat fortsatt samfinansiering vad gäller Göteborgs Stadsteater, och alternativa finansieringsmodeller vad gäller de fyra museerna. Utredaren föreslår även antingen fortsatt samfinansiering eller att ett eller två museer övertas helt av Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att utredningsuppdraget förklaras genomfört samt att anteckna rapporten "Finansieringsmodeller för samfinansierade kulturinstitutioner i Göteborg mm” och att nriktningen ska vara att renodla ägandet och det finansiella ansvaret av respektive verksamhet till endera huvudman.

Beslut: enligt förslag

Svar på revisionsrapporten Basgranskning Skaraborgs Sjukhus (ärende 10)

En granskningsrapport av Skaraborgs sjukhus sjukhusstyrelses interna styrning och kontroll visar bland annat på en rad brister i styrelsens arbetsformer, i arbetet med målstyrningen, men också i ledningsgruppens arbete och i utvecklingen av vårdprocesser och vårdkvalitet. Granskningen, som genomförts av Västra Götalandsregionens revisorskollegium, är en del i arbetet utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt.

I ett svar till granskningsrapporten pekar koncernkontoret bland annat på att regionstyrelsen behöver försäkra sig om att riktlinjerna för detaljbudgetarbetet, delårsboksluten och årsredovisningen är tillräckligt tydliga, så att styrelser och nämnder knyter an regionfullmäktiges mål, fokusområden och uppdrag till den egna verksamheten. Koncernkontoret konstaterar också att det inte finns någon fastställd regiongemensam riktlinje för ett systematiskt arbete med utveckling av vårdprocesser och vårdkvalitet.

Koncernkontorets slutsats är att det finns ett behov av att intensifiera stödet till och uppföljningen av Skaraborgs sjukhus när det gäller intern styrning och kontroll. Detta kommer att ske i samråd med förvaltningsledningen på SKAS.

Regionstyrelsen beslutade att notera resultatet av granskningen och skicka svaret till revisorerna.

Beslut: enligt förslag

Avtal klart med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulanser (ärende 11)

Västra Götalandsregionen och SOS Alarm kommer att ha fortsatt avtal om prioritering och dirigering av ambulanser och liggande sjuktransporter. Det nya avtalet gäller från 1 april 2016 och har det nu gällande avtalet som grund.

Läs mer i pressmeddelandet

Beslut: enligt förslag

Bättre läkemedelshantering inom barnsjukvården ska minska vårdskador (ärende 12)

För att minska riskerna för vårdskador på grund av läkemedel hos barn fattade regionstyren en rad beslut. Problematiken kring läkemedelsrelaterade vårdskador hos barn uppmärksammandes i en motion som bifölls i regionfullmäktige 2013. Arbetet utifrån motionen har resulterat i ett projekt där fyra förvaltningar genomfört riskanalyser och tagit fram förslag till åtgärder.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna riskanalyserna samt att Västra Götalandsregionen bland annat ska integrera ett nationellt beslutsstöd för läkemedelsordination till barn i det elektroniska journalsystemet samt att Västra Götalandsregionen vid upphandling av läkemedel ska beakta tillgången till läkemedel anpassade för barn och att minimera riskerna för förväxling av läkemedel.

Beslut: enligt förslag

Ökad ersättning till hälso- och sjukvården med anledning av de ökande flyktingströmmarna (ärende 13)

Regionstyrelsen beslutade under tisdagen att öka ersättningen till de verksamheter som tar hand om flyktingar som kommer till Sverige och Västra Götaland. Pengarna, 26 miljoner kronor, ska gå till de verksamheter som utför hälsoundersökningar inklusive kostnadsfri tuberkulostestning. De ska också användas till att erbjuda gratis behandling mot skabb, kompetenshöjande insatser på asylboenden och till kompetenshöjande insatser för primärvårdens personal. Möjligheten till ökad ersättning gäller resterande del av 2015 och under 2016.

Läs mer i pressmeddelandet

Beslut: enligt förslag

Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen (ärende 14)

Regionstyrelsen fattade beslut om en extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen.

Syftet med den externa påverkansagendan är att Västra Götalandsregionens externa intressen ska bli tydliga samt att samla de högst prioriterade påverkansfrågorna i en agenda. Agendan ska bidra till att påverka de diskussioner som förs och beslut som tas av riksdag, regering, myndigheter och EU-institutioner som är viktiga för Västra Götalands utveckling.

Den externa påverkansagendan innehåller sex prioriterade frågor för Västra Götalandsregionen att bedriva ett påverkansarbete mot:

 • Regeringens aviserade nya industrialiseringsstrategi ska främja västsvensk industris utveckling
 • Indelning av Sverige i större och färre regioner är positivt ur ett invånarperspektiv
 • Säkra svensk forsknings intressen i den pågående förhandlingen om en ny dataskyddsförordning inom EU
 • Nuvarande skattelättnader för biogas ska bibehållas genom ett förlängt undantag från EU-kommissionen
 • Verka för ett beslut om dubbelspår mellan Öxnered och Halden
 • Regionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansieringen av Götalandsbanan

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionens till Almedalsveckan 2016 (ärende 15)

Västra Götalandsregionen, VGR, kommer att medverka vid Almedalsveckan i Visby 2016. Det beslutade regionstyrelsen vid sammanträdet i Vänersborg på tisdagen. VGR kommer likt föregående år att samverka med andra västsvenska aktörer inom den Västsvenska arenan.

Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2016 får kosta maximalt 600 000 kronor.

Läs mer i pressmeddelandet

Beslut: enligt förslag

Det fortsatta arbetet med regionfrågan (ärende 16)

Regionstyrelsen fastställde under förra året fem prioriterade frågor för Västra Götalandsregionens nationella påverkansarbete. En av de prioriterade frågorna är att arbeta för ett riksdagsbeslut om ny regional samhällsorganisation utifrån Ansvarskommitténs förslag. Förslaget innebär att Sverige delas in i 6-9 stora regioner istället för 21 regioner och landsting i olika storlekar och med olika ansvar.

Den kommitté som regeringen tillsatt för att göra en ny indelning av län och landsting har skickat ut ett antal frågor till regioner och landsting som rör det fortsatta arbetet med ny läns- och landstingsindelning.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att sända ett svar till indelningskommittén och att anteckna "Argumentationspunkter hälso- och sjukvård”, som en del i det fortsatta arbetet i regionfrågan.

Beslut: enligt förslag

Plan för intern kontroll 2016 för regionstyrelsen (ärende 17) 

Enligt kommunallagen är varje nämnd ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Därför beslutade regionstyrelsen att fastställa en plan för den interna kontrollen 2016 och att regiondirektören ska följa upp och redovisa genomförda kontroller i anslutning till delårsrapporterna.

Beslut: enligt förslag

Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning (ärende 18)

Regionstyrelsen beslutade om två tillägg i sin delegeringsordning, det vill säga det dokument som talar om till vem som regionstyrelsen delegerat rätten att besluta i vissa frågor.

De nya tilläggen innebär att regiondirektören ges rätt att utse ansvariga tjänstemän för de politiska nämnder som får sitt tjänstemannastöd från Västra Götalandsregionens centrala förvaltning Koncernkontoret. Regiondirektören ges också rätt att besluta kring vissa frågor som rör dokumenthantering och arkivering.

Beslut: enligt förslag

Bemyndiganden och fullmakter (ärende 19)

Regionstyrelsen beslutade att ge rättigheter till olika tjänstemän när det gäller bland annat att utföra betalningar, ingå avtal, underteckna deklarationer och hantera frågor kring skattemål och försäkringar.

Beslut: enligt förslag

Västra Götalandsregionen instämmer med E-delegationens förslag (ärende 20)

Den så kallade E-delegationen har i sitt slutbetänkande "En förvaltning som håller ihop”(SOU 2015:66) lämnat flera förslag på hur Sverige kan bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånarna. Bland annat föreslås att digitala tjänster ska vara förstahandsval i kontakt med invånare och företag.

Västra Götalandsregionen (VGR) instämmer i sitt remissvar i delegationens rekommendationer och ställningstaganden. VGR lyfter särskilt fram vikten av långsiktigt hållbar finansiering för gemensamma digitala tjänster och att regeringen kontinuerligt arbetar för att lösa juridiska hinder som kan uppstå, inte minst på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

Vidare framhåller VGR vikten av att olika vårdgivare har tillgång till nödvändig patientinformation utan att patienternas integritet påverkas negativt.

Beslut: enligt förslag

Läs utredningen

Kompletterande upphandlingsbestämmelser kan ge färre avtalstvister (ärende 21)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig om Finansdepartementets promemoria "Kompletterande bestämmelser om upphandling".

Ett av förslagen innebär att kontrakt ska innehålla villkor som talar om hur kontraktet eller ramavtal ska avslutas i vissa situationer. VGR tycker förslaget är bra och tror bland annat att det kan leda till färre avtalstvister.

Gällande ett förslag om vilket det högsta belopp som ska vara tillåtet vid så kallad direktupphandling av en koncession tycker VGR att det föreslagna beloppet (cirka 2,4 miljoner kronor) är för lågt, och pekar på Norges gräns på sex miljoner norska kronor.

VGR tycker inte att ytterligare riktlinjer vid direktupphandling av koncessioner behöver införas, eftersom dessa typer av upphandlingar inte görs så ofta.

Koncession handlar om överenskommelser där en leverantör kan ta betalt av den som nyttjar tjänsten, till exempel drift av en personalmatsal.

Läs utredningen

Beslut: enligt förslag

Yttrande över förslag till ändring i regler om statsstöd (ärende 22)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig om Näringsdepartementets promemoria "Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler". Det är svensk lag som föreslås ändras eftersom Europeiska kommissionen gjort ändringar i reglerna för statsstöd.

Ena ändringen handlar om skyldighet för den som lämnar stöd att föra ett register över beviljade stöd. VGR stöder i huvudsak förslagen, men anser att det är bättre med ett enda nationellt register.

Den andra ändringen handlar om att svenska domstolar ska kunna ta hänsyn till yttranden från Europeiska kommissionen i mål som handlar om statligt stöd, utan att parterna i målet själva begärt det. Detta förslag tycker VGR är bra då det stämmer med de krav som finns i bakomliggande rättsregler i unionen.

Beslut: enligt förslag

Läs utredningen

Även Komvux och rektorer borde omfattas av statsbidrag till löner (ärende 23) 

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets promemoria "Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier." Utredningen föreslår bland annat att statsbidrag ska ges till skolhuvudmän som höjer lönen för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen och få bättre kunskapsresultat. 

VGR tycker bland annat att intentionerna i promemorian är bra och att ambitionen att höja lärares status är välkommen, men att lönen bara är en del i detta arbete.
VGR anser att även vuxenutbildningen borde omfattas av förslagen, liksom undervisningen för nyanlända och andra invandrare. Bidragen borde också kunna användas även till rektorerna.

VGR poängterar också att sådana här bidrag kommer att påverka lönebilden för hela sektorn. Tjänster som är likvärdigt värderade riskerar att halka efter, alternativt kan bidragen leda till löneinflation.

Beslut: enligt förslag

Läs utredningen

Yttrande om utredning kring nya mått för att mäta livskvalitet (ärende 24)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig om Finansdepartementets betänkande "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet". Utredningens uppdrag har bland annat varit att kartlägga, analysera och föreslå nya och kompletterande mått på livskvalitet för det svenska samhället.

VGR lämnar flera synpunkter till utredningen. Bland annat ställer sig VGR bakom tanken på att genomföra en återkommande och omfattande uppföljning av hur livskvaliteten utvecklas i Sverige på individnivå och som är nedbrytbar till regional nivå.
VGR ser i betänkandet vissa brister som ställer Sverige och svenska regionen utanför den internationella utvecklingen på området. VGR tycker också att frågor om invånarnas mentala välbefinnande kan ingå.

Beslut: enligt förslag