Regionstyrelsen den 8 mars 2016

Fullmäktigeärenden

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered upplöses (ärende 1)

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered bildades 1988 av Göteborgs stad och Bohuslandstinget. Förbundet har nu fullgjort sitt uppdrag med att förvalta, utveckla och avyttra fastigheten. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att upplösa kommunalförbundet, godkänna den ekonomiska slutredovisningen och anta förslaget kring hur kostnader och intäkter ska fördelas vid upplösningen.

Beslut enligt förslag.

Nya stadgar för Kosterstiftelsen (ärende 2)

Stadgarna i Kosterstiftelsen, f.d. stiftelsen Kosterhälsan, behöver justeras för att bättre anpassas till nuvarande verksamhet. Den viktigaste förändringen i förslaget till nya stadgar är att stiftelsens styrelse, istället för stiftarna, ska utse ledamöter och besluta om ändring av stiftelsens stadgar. Eftersom inriktningen på stiftelsens verksamhet ändrats från att vara en regional till en lokal utvecklingsresurs bör Västra Götalandsregionen godkänna förslaget till nya stadgar och avstå representation i stiftelsens styrelse.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till stadgeändring och avstå från representation i Kosterstiftelsens styrelse.

Kosterstiftelsen bildades år 1992 för att bl. a stötta ett projekt som studerade omvärldsfaktorers betydelse för åldrandet och köp och förvaltning av Kilesandsgården. Göteborgs universitet avslutade forskningsprojektet år 2000 och efter att Kilesandsgården såldes har stiftelsen mer fokuserat på att vara en resurs för hållbar utveckling av Kosteröarna.

Beslut enligt förslag.

Yttrande över motion om screening – gynekologisk hälsokontroll (ärende 3)

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen på prov ska ta bort screeningsavgifterna för gynekologiska hälsokontroller. I yttrandet över motionen framgår att gynekologisk cellprovskontroll och mammografi bör behandlas lika när det gäller avgifter.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på ett nationellt beslut om eventuell avgiftsfrihet för mammografiscreening.

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Styrelseärenden

Nämnders och bolags planer för intern kontroll 2015 (ärende 4)

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att regionens nämnder och styrelsers interna kontroll är god. Koncernkontoret har därför gått igenom planer för intern kontroll från år 2015 för samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag. En sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen har utvecklats i rätt riktning under 2015 men att det är viktigt med fortsatta utveckling. Regionstyrelsen noterar informationen och ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att stötta den interna kontrollen av nämnder och styrelser samt att regelbundet redovisa till regionstyrelsen hur arbetet utvecklas.

Beslut enligt förslag.

Investeringar för 112 miljoner kronor godkända (ärende 5)

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna flera investeringar för sammanlagt 112,2 miljoner kronor. Investeringarna är så kallade strategiska utrustningsinvesteringar som sjukhusen avsökt om att få göra.

Beslut enligt förslag.

 Läs mer i pressmeddelandet från sammanträdet

Ny hiss Sahlgrenska universitetssjukhuset – Mölndals sjukhus (ärende 6)

Eftersom Hus U1 på Mölndals sjukhus inte är tillgänglighetsanpassat behövs en utanpåliggande hiss för personal med funktionsnedsättningar. Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden får uppdraget att bygga en ny hiss och att investeringen får kosta 2 miljoner kronor.

Beslut enligt förslag.

Nytt resecentrum i Angered (ärende 7)

Vid tisdagens sammanträde gav regionstyrelsen klartecken till ett nytt resecentrum i Angereds centrum.

Beslut enligt förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från sammanträdet

Avtal för uthyrning av lokaler till ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan (ärende 8)

Den 1 januari 2016 tog den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan över ansvaret för Agnesbergs folkhögskola. Eftersom kontrakten för skolans lokaler gäller fram till nästa år beslutade regionstyrelsen att regiondirektören ska teckna ett andrahandshyreskontrakt för 2016. Västra Götalandsregionen kvarstår därmed som hyresgäst hos Gärdsås Torg KB och VGR hyr i sin tur ut till Interkulturella folkhögskolan året ut.

Beslut enligt förslag.

VGR hyr ut lokaler på Dingle naturbruksskola (ärende 9)

Västra Götalandsregionens kommer att hyra ut delar av naturbruksgymnasiet i Dingle till Munkedals kommun. Det har regionstyrelsen nu beslutat. I och med att naturbruksutbildningen flyttas och verksamheten i Dingle läggs ner, finns nu tomma lokaler på skolan.

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Omedelbar justering.

Läs mer i pressmeddelandet från sammanträdet

Reviderad riktlinje för personsäkerhet (ärende 10)

Västra Götalandsregionen har sedan 2009 haft en riktlinje för personsäkerhet. I riktlinjerna, som nu reviderats, finns principiella ställningstaganden och ansvar och arbetsuppgifter som ska underlätta för personalen att hantera olika situationer. 

Verksamheterna upplever att hot, våld och stalkning har blivit mer frekvent och det finns ett stort behov av trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder. För att kunna bemöta och hantera dessa problem, är det viktigt att hela VGR har en gemensam syn på problemen och ett väl genomtänkt förhållningssätt.

Hot och våld kan och ska inte accepteras inom Västra Götalandsregionens verksamheter, lika lite som i samhället i övrigt. Hot och våld mot personal och förtroendevalda är inte enbart ett angrepp mot personen, utan även ett angrepp på VGR och dess verksamhet.

Regionstyrelsen beslutade att anta de reviderade riktlinjerna för personsäkerhet.

Beslut enligt förslag.

VGR vill ha ökad produktion och användning av biogas - samverkar med Skåne (ärende 11)

Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för biogas och skriver därför tillsammans med Region Skåne en gång till på en avsiktsförklaring för arbetet fram till 2019.

Beslut enligt förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från sammanträdet

Kandidatur till ordförandeposten i Nordsjökommissionen (ärende 12)

I sommar ska Nordsjökommissionens generalförsamling välja en ny ordförande. Västra Götalandsregionens Kerstin Brunnström (S) bedöms ha goda chanser att få ordförandeposten. Kerstin är idag Nordsjökommissionens vice ordförande och tillförordnad ordförande fram till sommaren. Ordförandeskapet innebär ökad synlighet och påverkan i internationella sammanhang men också en plats i CPMR:s byrå1 vilket ger VGR ökat inflytande och tillgång till nya arenor för det internationella arbetet.

Eftersom det är ordföranderegionen som står för sekretariatets personalkostnader kommer det, om VGR får ordförandeskapet, krävas ytterligare resurser.

Regionstyrelsen beslutade att stödja Kerstin Brunnströms kandidatur tillordförandeposten i Nordsjökommissionen.

Beslut enligt förslag.

Svar på revisorskollegiets granskning av Koncernkontoret (ärende 13)

Våren 2015 omorganiserades Västra Götalandsregionens centrala förvaltningsorganisation, från att centrala nämnder och styrelser haft egna förvaltningsorganisationer till en gemensam organisation med samlade funktioner för stödet till politikerna - Koncernkontoret.

Revisorskollegiet har nu granskat omorganisationen. Granskningen omfattar regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Revisorerna konstaterar sammanfattande att

  • organisationen har utformats så att den har förutsättningar att upprätthålla en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning
  • organisationen bedöms ha förutsättningar att förse nämnder och styrelser med ett tillräckligt stöd så att de kan genomföra sitt uppdrag
  • stödet till hälso- och sjukvårdsnämnderna har inte säkerställts på ett balanserat sätt.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att notera resultatet av granskningen av Koncernkontoret och de åtgärder som regiondirektören vidtar utifrån revisionsrapporten och den interna kontrollen. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska ta initiativ till en detaljerad beskrivning och analys av respektive hälso- och sjukvårdsnämnds arbetsuppgifter och återkomma med förslag till arbetsformer samt att under hösten 2016 erbjuda hälso-och sjukvårdsnämnderna styrelseutbildning.

Beslut enligt förslag.

Svar på revisorskollegiets rapport ”Styrning och ledning i nämnder och styrelser – delsyfte 1” (ärende 14)

Revisorskollegiet har granskat styrning och ledning i nämnder och styrelser. Granskningen är den första delen i en större granskning som enligt planerna kommer att sträcka sig över hela mandatperioden.  Syftet med denna första granskning har varit att bedöma om nämnder och styrelser har upprättat ett väl fungerande styrsystem som utgår ifrån lagstiftning och författning, regionfullmäktiges styrdokument, visioner och policyer samt överenskommelser/uppdrag.

Granskningen av styrning och ledning i nämnder och styrelser pekar på ett antal obalanser och brister i hur nämnder och styrelser fullgör sina uppgifter. Bland annat hanteras policyer på ett mindre tydligt sätt än när det gäller fullmäktiges budgetbeslut och regionstyrelsen har inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över huruvida styrelserna och nämnderna har upprättat ett väl fungerande styrsystem. Granskningen visar också att nämnder och styrelser inte gör risk- och väsentlighetsbedömningar i sin verksamhet i tillräcklig utsträckning och att de i för hög grad, och utan tydliga beslut, överlämnar ansvar, styrning och kontroll av exempelvis policybeslut åt förvaltningen.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att regiondirektören senast i december ska lämna förslag till en policy för intern styrning och kontroll. Regiondirektören ska även, som ett komplement till befintliga reglementen, utarbeta en praktisk vägledning för nämndarbetet.

Beslut enligt förslag.

VGR skriver till regeringen – vill starta pilotverksamhet i Fyrbodal för att förbättra matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa (ärende 15)

Västra Götalandsregionen vill, med en pilotverksamhet i Fyrbodal, pröva ett nytt arbetssätt för att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga arbeten. VGR skriver nu till regeringen om en regeländring så att det går att studera vid reguljära utbildningar med aktivitetsstöd. Med förändringen blir det möjligt med en lokalt och regionalt anpassad arbetsmarknadspolitik som kan öka sysselsättningen och minska utanförskapet.

Beslut enligt förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från sammanträdet

Yttrande över ”Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen” (ärende 16)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Havs- och vattenmyndighetens remiss ”Förslag till inriktning för havsplanering med avgränsning av miljöbedömningen”.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att upprätta tre statliga havsplaner för Sveriges havsområden. Västra Götalandsregionen berörs av en av dessa; Västerhavsplanen. Myndigheten har nu tagit fram ett inriktningsdokument för området. Dokumentet innehåller förslag till planeringsmål och strategier samt väsentliga frågor. Det innehåller även förslag till avgränsning av den miljöbedömning som ska göras.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

I yttrandet svarar VGR på tre frågor:

  • Hur VGR ser på föreslagna planeringsmål och -strategier som vägledning för planeringsarbetet.
  • Vilka ytterligare väsentliga som frågor finns att hantera inom havsplaneområdena.
  • Hur VGR ser på föreslagen innehållsmässig avgränsning som en lämplig utgångspunkt för bedömning av havsplanernas betydande miljöpåverkan

Beslut enligt förslag.

Yttrande över ”Ny museipolitik” - varken ny lagstiftning eller myndighet behövs (ärende 17)

Utredningen Ny museipolitik, som presenterades för regeringen hösten 2015, ska föreslå en nationell museipolitik, beskriva samhällsutvecklingen ur internationella, nationella och regionala perspektiv, beskriva hur centralmuseerna uppfyller sina uppdrag och föreslå ändringar. Dessutom ska utredningen föreslå hur centralmuseerna bättre kan verka i hela landet. Västra Götaland berörs genom att ett av de 14 statliga centralmuseerna, Världskultur museet, finns i Göteborg.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionens yttrande till regeringen.

I sitt yttrande menar VGR bland annat att utredningen är gedigen och uppskattar den breda historiken, att många av centralmuseernas till synes grundmurade förhållanden och vanor belyses kritiskt samt den intressanta diskussionen om konvergenskultur och digitalisering.

VGR instämmer till stora delar i nulägesbeskrivningen och analysen men menar att de möts med fel åtgärder. Kunskapen om de regionala förutsättningarna brister. Det gäller museers förutsättningar lokalt och regionalt, samt hur den regionala nivån verkar.

När det gäller förslaget till ny lag, som stöd för museipolitiken, anser VGR att man kan åstadkomma lagens intentioner utan lagstiftning genom att formulera en museipolitik baserad på lagförslaget och lita till existerande lagstiftning. VGR ser inte heller något behov av en ny eller omvandlad myndighet.

Beslut enligt förslag.

Yttrande över ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” (ärende 18)

Västra Götalandsregionen, VGR, har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt kulturnämndens förslag.

Sammanfattningsvis menar VGR att följande punkter bör vara en del av den svenska framtida arkitektur-, form och designpolitiken:

  • En verkligt nationell politik för ett område som i så hög grad styr vår fysiska vardag, måste ha en direkt närvaro och välutvecklade nätverk av aktörer på flera platser i landet.
  • Ansvar för nationella uppgifter inom arkitektur, form och design ska av regeringen, alternativt den föreslagna myndigheten, kunna läggas på ett urval av regioner. Detta kan göras istället för att en eventuell ny myndighet upprättar egna regionala kontor på ett par orter i landet.
  • Ansvar för nationella uppgifter måste utgå från regionernas specifika kompetens.
  • I ett första skede bör ett par områden där det finns väletablerade institutioner och nätverk på regional nivå väljas ut.

Beslut enligt förslag.

Yttrande inför översyn av EU:s handikappstrategi för 2010-2020 (ärende 19)

Hur går det med EU-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Den frågan vill nu EUkommissionens General-Direktoriat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ha svar på, inför ett samråd om det fortsatta arbetet med handikappsstrategin för 2010-2020. Med ett frågeformulär samlar direktoratet nu in svar direkt från personer med funktionsnedsättningar och egen erfarenhet samt allmänhet, organisationer, myndigheter, företag och akademiker med flera.

VGR:s kommitté för mänskliga rättigheter har valt att svara på kommissionens frågor genom redovisa hur VGR arbetar med funktionshinderfrågor inom de åtta åtgärdsområdena som EU valt, tillgänglighet, delaktighet, likabehandling, sysselsättning, utbildning, socialt skydd, hälso- och sjukvård och internationella insatser.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna VGR:s redogörelse inför samrådet om översynen av EU:s handikappstrategi 2010-2020.

Beslut enligt förslag.