Regionstyrelsen den 8 november 2016

Fullmäktigeärenden

Västtrafik föreslås få prioritera fortsatt utveckling av mobilapp (ärende 1)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en förändrad inriktning i Västtrafiks utvecklingsarbete kring biljetter och betalsystem. Utvecklingsarbetet görs efter uppdrag från regionfullmäktige 2014. Sedan dess har den digitala utvecklingen gått mycket snabbt och förväntan från kunderna om digitala biljett-och betallösningar har vuxit. Den förändrade inriktningen innebär bland annat att utvecklingsuppdragen som gäller nuvarande betalsystem avbryts, och att tempot i utvecklingen av appen Västtrafik To Go istället ökas ännu mer. Appen stöder arbetet mot ett förenklat biljettsortiment som passar många olika kundgrupper, och innebär också att resor kan göras utan att man checkar ut vid resans slut.

Beslut: Enligt förslag

Hållbarhet och fler kollektivtrafikresor huvudmål i trafikförsörjningsprogram (ärende 2)

Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka, och resandet med kollektivtrafik fördubblas. Det är det övergripande målet i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020. Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige antar programmet. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas, och fastställs vart fjärde år. Fördubblingsmålet som antagits tidigare står fast, vilket innebär att antalet resor med kollektivtrafiken totalt sett ska fördubblas mellan åren 2006 och 2025.

Förutom det övergripande målet finns fyra delmål:
 • Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland
 • Attraktiv kollektivtrafik
 • Alla resenärsgrupper beaktas
 • Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken
Jämfört med nuvarande program är målen delvis omformulerade, men har kvar i stort sett samma innehåll och ambitionsnivå. Programmet har tagits fram tillsammans med kommunerna i länet.

Beslut: Enligt förslag

Riktlinjer för Folktandvårdens prislista (ärende 3)

Tandvårdsstyrelsen har uppdraget att varje år fastställa förändringar i Folktandvårdens prislista. Som grund för beslutet inför 2017 finns ett förslag till riktlinjer som regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa. Riktlinjerna innebär bland annat att tandvårdsstyrelsens beslut om prislista ska främja en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag

Mark på fastigheten Borås  Solhem 1 föreslås säljas (ärende 4)

Regionstyrelsen ställer sig bakom att en del av fastigheten Borås Solhem 1 i Borås styckas av och säljs. Det köpande företaget planerar att bygga flerbostadshus på marken.
På fastigheten bedriver Västra Götalandsregionen flera verksamheter, bland annat administration, rehabilitering och psykiatrimottagning. Nordöst om byggnaderna på fastigheten ligger att område på 11 800 kvadratmeter som består av förvuxen parkmark och parkeringsplatser. Flera fastighetsexploatörer har visat intresse för marken, och en budgivning har genomförts. Det vinnande budet slutade på drygt 43 miljoner kronor, men  den exakta köpesumman kan fastställas först efter att ny detaljplan är klar. Köpekontraktet som upprättats förutsätter också att avstyckningen av marken godkänns.

Beslut: enligt förslag

Gemensam handlingsplan för arbete med mänskliga rättigheter (ärende 5)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar en ny handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter.
Förslaget till handlingsplan har tagits fram av kommittén för mänskliga rättigheter, och ersätter nuvarande separata handlingsplaner för jämställdhet, barnets rättigheter och personer med funktionsnedsättning. Planen innehåller tolv mål, till exempel förbättra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, stärka rättigheter för barn och unga, vidga deltagande  i kulturlivet och jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser.  Till varje mål anges åtgärder och så kallade indikatorer som ska användas för att se  hur väl målen har nåtts. Den nya handlingsplanen ska gälla åren 2017-2020.

Beslut: enligt förslag med ett tillägg för att MVC

Fortsatt fri tandvård föreslås för 24-åringar (ärende 6)

Fri tandvård för unga finns sedan flera år i Västra Götaland, där nuvarande avtal gäller för åldrarna 20-24 år. Syftet är att nå en långsiktig förbättring av tandhälsan i befolkningen genom tätare besök hos tandvården.

Riksdagen väntas under hösten besluta om fri tandvård för 20-23-åringar i hela landet från 2017.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att det nuvarande systemet i Västra Götaland successivt ersätts av det nationella systemet när det gäller åldersgruppen 20-23 år. Regionstyrelsen föreslår också att Västra Götalandsregionen ska fortsätta ha gratis tandvård även för 24-åringar.
Den nationella reformen innebär att åldersgränsen för det nationella systemet höjs i tre steg under perioden 2017-2019. Regioner och landsting kommer att få statsbidrag för den fria tandvården för 20-23-åringar.

Beslut: enligt förslag

Samma valkretsar föreslås för valet till regionfullmäktige som för riksdagsvalet (ärende 7)

Valkretsarna för val till regionfullmäktige  ska vara samma som vid val till riksdagen. Det anser regionstyrelsen och föreslår regionfullmäktige att fatta detta beslut.
Enligt vallagen räknas från och med 2015 varje landsting/region som en enda valkrets vid valet till landstingsfullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Regionstyrelsen har tidigare föreslagit en indelning som motsvarar de fem valkretsar som gäller vid val till riksdagen, det vill säga Göteborgs kommun och Västra Götalands län Västra, Norra, Södra och Östra. Förslaget har därefter varit på remiss till kommunerna, där 34 av de 37 kommuner som har svarat säger ja till förslaget, medan tre kommuner avstår från att yttra sig.

Beslut: enligt förslag

Motioner redovisade (ärende 8)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de lämnades in anmälas till regionfullmäktige.  Fullmäktige har också beslutat att motioner som bifallits av regionfullmäktige ska redovisas årligen.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige lägger den så kallade motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner  till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård (ärende 9)

Ett förslag till långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård har tagits fram. Styrelsen för trädgården har lyft fram ett stort behov av investeringar, och utveckling av botaniska trädgården är dessutom ett av fokusområdena i Västra Götalandsregionens budget 2016 och 2017.
Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att fastställa inriktningen, som omfattar fem punkter.

Botaniska trädgården ska

  •  ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning,
  •  nå barn och unga i hela Västra Götaland,
  •  vara en angelägenhet för hela Västra Götaland,
  •  vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar.
  • Botaniska trädgårdens unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland.

Regionstyrelsen beslutade också om strategiska ägarfrågor kring botaniska trädgården. Bland annat fick regiondirektören uppdrag gällande förbättrad tillgänglighet till trädgården, och att återkomma med förslag till hur verksamheten Grön Rehab ska finansieras och vara organiserad i framtiden.

Beslut: enligt förslag

Motion om antibiotikafri mat i regionens verksamheter (ärende 10)

Multiresistensa bakterier är ett stort problem inom hälso-och sjukvården. Det är därför viktigt att minska användningen av antibiotika, både när det gäller förskrivning av läkemedel och inom lantbruk. Djur som behandlas för sjukdom måste vara fria från läkemedel innan exempelvis kött och mjölk används som livsmedel. För att garantera att produkterna är fria från läkemedlen omfattas djuren av en karenstid efter behandling. Karensen är olika för olika typer av läkemedel. KRAV-godkänd produktion har ofta extra karenstid för många läkemedel, ofta dubbelt så lång tid som för produktion som inte är KRAV-godkänd.
 
Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion förslagit att Västra Götalandsregionen ska ändra sina inköpsrutiner så att konventionella- samt ekologiska livsmedel med dubbel karenstid, ska prioriteras för att måltider som serveras inom regionen ska vara fria från antibiotikaresistenta bakterier.

 I dagsläget är det inte rimligt att ställa krav på dubbel karenstid för konventionellt producerade livsmedel vid en upphandling. Det är inte heller säkert att en dubbel karenstid får de effekter på minskad antibiotikaresistens som man önskar. Det finns inte heller möjlighet att följa upp kraven, eftersom det inte finns system för att skilja kött från konventionell djurproduktion med dubbel respektive konventionell karenstid.  Genom att arbeta vidare med Västra Götalandsregionens mål kring ekologiska livsmedel och öka andelen animaliska livsmedel från ekologisk produktion, så garanterar man dubbel karenstid för dessa produkter. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen avslås..

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen och reserverade sig mot beslutet

Kommunerna behövs i utvecklingen av EU-arbetet (ärende 11)

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att en utredning ska tillsättas i samråd med kommunerna i Västra Götaland för att gemensamt vidareutveckla arbetet med EU vid Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.
Det pågår ett utvecklingsarbete där Västra Götalandsregionen håller på att undersöka möjligheterna för hur samverkan med kommunerna kan stärka EU-arbetet i Västra Götaland. Under våren 2016 har det förts en regelbunden dialog med kommunerna angående detta då det är viktigt att arbeta tillsammans.
 
Regionstyrelsen föreslår för fullmäktige att motionens syfte är omhändertagen och motionen föreslås vara besvarad.

Beslut: enligt förslag

Gratis besök till ungdomsmottagningar kan bli möjligt (ärende 12)

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att avgifterna för samtliga patientbesök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen ska tas bort. Regionstyrelsen bedömer att införande av fria besök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen är i linje med tidigare beslut om avgiftsfria kuratorsbesök och det skulle underlättar för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen kan på samma sätt som övriga storstadsregioner i Sverige erbjuda avgiftsfria besök till dessa.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att frågan om avgifter på ungdomsmottagningar ska ses över i den kommande översynen av patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Motionen föreslås att vara besvarad.

Beslut: enlig förslag

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och yrkar bifall till motionen.

Styrelseärenden

Övergripande riktlinjer för parkeringsverksamheten (ärende 13)

Regionstyrelsen beslöt idag att anta de övergripande riktlinjerna för parkering i Västra Götalandsregionen. Västfastigheter ansvarar sedan några år tillbaka för alla parkeringar vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Taxan för parkeringsavgifter och parkeringstillstånd ska varje år bestämmas av regionstyrelsen. Fastighetsnämnden har nu tagit fram riktlinjer för att kunna beräkna avgifterna för parkering från 2017.  Förslaget innebär bl a att vid en prioritering av parkeringsplatser vid Västra Götalandsregionens fastigheter så ska de som gör korta stop,  parkering för rörelsehindrade och parkering för besökare främst premieras. Förslaget innehåller också riktlinjer för parkeringsavgifterna på externt hyrda parkeringsplatser.

Beslut: enligt förslag

Förslag till utbyggnad av cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götaland (ärende 14)

En förslag för vilka gång- och cykelvägar (gc-vägar) som ska byggas under 2016-2020 på det regionalt/statliga vägnätet i Västra Götaland har nu tagits fram i samarbete med länets kommuner, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Förslaget bygger på de förslag till prioriteringar som bestämdes i den regionala cykelstrategin som i sin tur bygger på transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2014-2025. Alla kommuner har tillfrågats om vilka behov de har och 37 kommuner har skickat in förslag på gång- och cykelvägar längs vägar.  Planen har sammanställts av Trafikverket och innehåller förslag på 30 olika utbyggda gång- och cykelvägar över hela Västra Götaland.
Regionstyrelsen ställde sig bakom planen.

Beslut: enligt förslag

Ansökan om tillstånd att bedriva viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård (ärende 15)

Västra Götalandsregionen vill ansöka om tre olika kirurgiska ingrepp som rikssjukvård hos rikssjukvårdsnämnden. Med rikssjukvård menas att hälso- och sjukvården utförs av ett landsting och har hela landet som upptagningsområde. Ingreppen som ansöks om att bli rikssjukvård rör olika medfödda missbildningar inom avancerad barn- och ungdomskirurgi bl a  diafragmabråck och missbildningar av matstrupen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan länge en stor erfarenhet och kompetens inom dessa områden. 

Beslut: enligt förslag

Nya lokaler ska byggas för psykiatrin vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås (ärende 16)

Regionstyrelsen beslutade att byggprojektet "Psykiatrins kvarter" vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Borås ska genomföras. Projektet innebär att en helt ny vårdbyggnad byggs och en befintlig byggnad byggs om. Därigenom ersätts psykiatrins gamla lokaler som har stora behov av upprustningar och där det inte finns förutsättningar för att utveckla vården på ett funktionellt sätt.

De två byggnaderna kommer att sammanlänkas av en ny entré där det också ska finnas café, incheckning och lokaler för utbildning, SÄS campus.

Satsning på psykiatrisk vård är ett fokusområde i Västra Götalandsregionens budget 2017.  SÄS har historiskt relativt få vårdplatser för allmänpsykiatri i förhållande till antalet invånare i upptagningsområdet, jämfört med andra sjukhus i regionen.

Psykiatrins kvarter blir en av Västra Götalandsregionens största satsningar på psykiatrisk vård på många år. Den godkända investeringen uppgår till cirka 755 miljoner kronor i dagens penningvärde, motsvarande cirka 840 miljoner i löpande pris under byggtiden. Byggnationen är planerad att starta våren 2017 och pågå till 2021.

Beslut: enligt förslag

Förslag till ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik (ärende 17)

Västra Götaland har flera företrädare som deltar i diskussionerna om EU:s framtida regionala politik. Västra Götaland vill göra sin röst hörd och den framtida sammanhållningspolitiken för 2021-2027 är mycket viktig för länet. Sammanhållningspolitikens syfte i EU är att utjämna ekonomiska, social och territoriella skillnader mellan olika regionala delar av Europa. Sammanhållningspolitiken är nu starkt ifrågasatt från olika håll och flera anser att mindre pengar ska fördelas och dessutom enbart gå till fattiga regioner.

Förslaget innebär bl a att Västra Götaland anser att den gemensamma flernivåstyrningen genom sammanhållningspolitiken är unik och bör vara kvar. Det är viktigt att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget.  Det är också viktigt att EU:s budget för regional utveckling även i framtiden går till Västra Götaland. Lokal och regional kännedom är ofta en avgörande framgångsfaktor för utvecklingsinsatser.

Beslut: enligt förslag

Universitetsklinikernas särskilda uppdrag inom Folktandvården (ärende 18)

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om ett nytt reglemente för Tandvårdsstyrelsen som gäller från 2016. Tandvårdsstyrelsen får liknande uppdrag som styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har när det gäller samverkan med universitetet och externa intressenter.  Uppdraget är en ambitionshöjning bland annat gällande forskning och kommer att genomföras i samverkan med Sahlgrenska akademin.
Regionstyrelsen tilldelar 15 miljoner kronor till Folktandvården för 2017 för universitetsklinikernas nya uppdrag.

Beslut: enligt förslag

Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst (ärende 19)

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och Västra Götalandsregionen samverkar i Samordningsförbundet Väster för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och arbetslöshet. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt. Regionstyrelsen beslutar i regionen om eventuella ändring i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. Nu föreslås en ändring i § 19. Ändringen innebär att ansvaret för att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska ligga på arkivmyndigheten istället för på kommunstyrelsen. I detta fall innebär det att arkivansvaret flyttas från Sotenäs kommun till Uddevalla kommun.

Beslut: enligt förslag
Bemyndiganden och fullmakter för Västra Götalandsregionen 2017 (ärende 20)

Regionstyrelsen beslutade om vilka personer som ges olika bemyndiganden och fullmakter när det gäller  Västra Götalandsregionen (moder- och finansförvaltning) och stiftelser för år 2017.

Beslut: enligt förslag

Fullmakt att företräda regionen inför domstol 2017 (ärende 21)

Regionstyrelsen beslutade att chefsjurist Lina Kolsmyr och fastighetsdirektör Lars Janson får fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen och bevaka organisationens rättigheter vid kontakt med domstol och andra myndigheter. Fullmakten kan delegeras och gäller år 2017.
Enligt kommunallagen får regionstyrelsen själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan i alla mål och ärenden. Styrelsen utser årligen chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över underlagsrapporter inför att Sveriges första nationella skogsprogram tas fram (ärende 22)

Västra Götalandsregionen är positiv till förslagen i Näringsdepartementets underlagsrapporter.  I Västra Götaland är skog- och tränäringen av mycket stor betydelse. Västra Götalandsregionen är också huvudman för den skogliga utbildningen på gymnasienivå. Rapporterna tar ett samlat grepp om skogsnäringen på ett positivt sätt och belyser möjligheterna med skogen och skogsmiljöerna. Västra Götalandsregionen saknar gymnasienivån i underlagsrapporterna och menar att det är viktigt att det finns koppling mellan gymnasiets naturbruksprogram och universitetets skogsutbildningar. Västra Götalandsregionen blir gärna en av de piloter som utses enligt förslaget om ”Arena Skogen”, ett regionalt utvecklings- och samverkans forum som ska sammanföra olika intressenter inom skogsområdet. Västra Götalandsregionen ställer sig också bakom förslaget att stimulera urbant träbyggande.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/rapporter/2016/09/underlagsrapporter-till-arbetet-med-det-nationella-skogsprogrammet/fran-arbetet-med-att-ta-fram-sveriges-forstanationella-skogsprogram/

Beslut: enligt förslag

Yttrande över att intyg från folkhögskolornas allmänna linjer placeras i nationell skala (ärende 23)

Västra Götalandsregionen ser i stort positivt på betänkandet från Utbildningsdepartementet ”Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande”. Promemorian innehåller förslag om att folkhögskolornas allmänna linje, både på grundskole- och gymnasienivå, ska regleras så att det går att se vilken nivå kursen motsvarar i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SQF. I skrivelsen tydliggörs också Folkbildningsrådets roll i arbetet med kvalitetssäkring av folkhögskolornas allmänna kurser inklusive utfärdande av intyg. Författningsändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2017.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/08/nivaplacering-av-folkhogskolornas-allmanna-kurser-i-den-nationella-referensramen-for-kvalifikationer-for-livslangt-larande/

Beslut: enligt förslag

Yttrande över Hur står det till med den personliga integriteten (ärende 24) 

Västra Götalandsregionen kommer att yttra sig över delbetänkandet från Justitiedepartementet "Hur står det till med den personliga integriteten? Integritetskommitténs uppdrag har varit att kartlägga och analysera de risker som finns för intrång i den personliga integriteten som kan ske i samband med användning av informationsteknik i privat och offentlig verksamhet.  

länk till utredningen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201641/

Beslut: ärendet utgår och återkommer till regionstyrelsens möte den 22 november