Regionstyrelsen den 9 februari 2016

Fullmäktigeärenden

Riktlinjer vid användning av e-post (Ärende 1)

Regionstyrelsen vill införa nya riktlinjer för användning av e-post. Bakgrunden är ett förslag från Arkivnämnden om ändring i de gällande styrdokumenten samt förslag på vilka krav som kan ställas på eposthanteringen i förhållande till offentlighet och sekretess.

Riktlinjerna ska bidra till att regler, skyldigheter och ansvar är tydligt för alla användare av Västra Götalandsregionens e-postsystem. Målet är också att bidra till en ökad medvetenhet hos alla användare kring möjligheter och risker vid användning av e-postsystemet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige, som ett svar till arkivnämnden, överlämnar förslag till riktlinjer vid användning av epost i Västra Götalandsregionens verksamheter.

För egen del beslutade regionstyrelsen att anta riktlinjerna för användning av e-post inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska förvalta, revidera och besluta kring framtida riktlinjer för e-postanvändning och ta fram rutiner för e-postanvändningen.

Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att fullmäktige överlämnar riktlinjerna till arkivnämnden.

Obligatorisk utbildning för att upptäcka våld mot barn bör utredas (Ärende 2)

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till en motion om att utreda möjligheterna att införa en obligatorisk utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn. Motionen kommer från Annika Tännström (M). Hon lyfter fram att undersökningar visar att många av de brott som barn och ungdomar utsätts för aldrig upptäcks och anmäls. Hon föreslår därför att regionfullmäktige ska utreda möjligheterna att införa en obligatorisk utbildning på vårdutbildningarna.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska bifallas. Regionstyrelsens personalutskott har föreslagit att Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för våld i nära relationer (VKV) och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) får ett samordningsansvar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att styrelsen för beställd primärvård och styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset ska ta fram ett underlag och utreda möjligheterna, att i dialog med lärosäten och vårdutbildningar, införa en obligatorisk utbildning om symtom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp.

Nej till förslag om logistikcentrum (Ärende 3)

Många olika initiativ till förbättringar av patientflöden görs på olika sjukhus i Västra Götalandsregionen, konstaterar Matz Dovstrand (SD) i en motion. Han vill att regionstyrelsen utreder möjligheterna att skapa en särskild enhet för att samla denna kompetens och goda exempel och sprida kunskaperna vidare.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen anser i ett remissyttrande att frågorna redan är omhändertagna. Västra Götalandsregionens koncernkontor arbetar redan idag med att hålla samman och förmedla sådant utvecklingsarbete inom VGR.

Regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Sammanslagen utbildningsverksamhet bör inte utredas (Ärende 4)

Regionstyrelsen tycker inte att Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet ska samlas i en enda organisation med en gemensam nämnd. Förslaget till regionfullmäktige är därför att avslå en motion från Sverigedemokraterna där man föreslår en utredning i frågan.

Sverigedemokraterna tror bland annat på samordningsvinster och att flera olika utbildningar kan drivas på samma skola.

Samtliga remissinstanser föreslår att motionen avslås, bland annat för att regelverken för folkhögskolor och naturbruksgymnasier skiljer sig åt. Att låta dessa verksamheter ingå i en ny organisation under en enda politisk nämnd bedöms inte ge sådana fördelar att en utredning bör genomföras.

Vidare samlades förra året alla folkhögskolor till en enda förvaltning. Här pågår arbetet med att finna effektiva och tydliga strukturer för denna verksamhet.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Styrelseärenden

Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige godkändes (Ärende 5)

Regionstyrelsens och regionfullmäktiges årsredovisning behandlar de mål och uppdrag som regionfullmäktige gett regionstyrelsen för 2015, samt uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal.

Regionstyrelsen har under året prioriterat uppgiften att nå en samlad verksamhet med hög kvalitet och i ekonomisk balans. Utvecklingsarbetet mot en samlad regionorganisation, gemensamma förhållningssätt och ett mer standardiserat arbetssätt har fortsatt.

I april etablerades Koncernkontoret som regionstyrelsens egen förvaltning, som också ger förvaltningsstöd åt ett antal andra politiska organ. Koncernkontoret har sänkt kostnaderna med 20 miljoner kronor och gjort effektiviseringar motsvarande sex miljoner, i enlighet med beslut i regionfullmäktige.

Årsredovisning för Agnesbergs folkhögskola godkändes (Ärende 6)

Regionstyrelsen godkände årsredovisningen 2015 för Agnesbergs folkhögskola i Göteborg.

Under året har både Västra Götalandsregionen och Folkbildningsrådet sagt ja till Interkulturella folkhögskolan som ny huvudman för Agnesbergs folkhögskola från 1 januari 2016. Det innebär att skolan skildes från Västra Götalandsregionen den 31 december.

Ledningssystem för hälso- och sjukvården godkändes (Ärende 7)

Socialstyrelsen har krav på att varje vårdgivare har ett ledningssystem för sin verksamhet. Regionstyrelsen är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som drivs i Västra Götalandsregionens egen regi, och har tagit fram ett förslag på en samlad och övergripande dokumentation kring ledningen av hälso- och sjukvården.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ledningssystemet och att respektive utförarstyrelse ansvarar för att anpassa sitt eget ledningssystem efter detta.

Nya parkeringstaxor 2016 (Ärende 8)

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att godkänna Västfastigheters förslag om taxehöjningar för parkeringar inom Västra Götalandsregionens fastigheter. Beslutet innebär att parkeringsavgiften på flera platser höjs för sjukhusens anställda, patienter och besökare.

Läs mer i pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen (Ärende 9)

Regionstyrelsen fattade vid dagens sammanträde beslut om hur det extra statsbidraget på 231 miljoner kronor, som Västra Götalandsregionen fått för hantering av flyktingsituationen, ska fördelas.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Läs mer i pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Regionstyrelsen kan avgöra tvister mellan nämnder och styrelser (Ärende 10)

Primärvårdsstyrelsen har genom förvaltningen Närhälsan bett regionstyrelsen om ett förtydligande när det gäller möjligheten att överklaga beslut i hälso- och sjukvårdsnämnderna om ekonomiska sanktioner. Bakgrunden är oenighet om en sanktion som riktats mot en av Närhälsans vårdcentraler gällande avtalsbrott kring ett bemanningskrav.

Regionstyrelsen konstaterar att en privat driven vårdcentral vid tvist om en ekonomisk sanktion kan låta bli att betala och på så sätt låta tvisten föras till domstol. Detta gäller dock inte för olika enheter inom en och samma juridiska person, Västra Götalandsregionen (VGR). Den möjlighet som finns vid tvister mellan olika nämnder och styrelser inom VGR är att hänskjuta tvisten till regionstyrelsen som kan medla och avgöra.

Arbete pågår för bättre styrning av läkares schemaläggning (Ärende 11)

Västra Götalandsregionens (VGR) revisorer har granskat hur regionstyrelsen och styrelserna för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av läkares schemaläggning och bemanning på sjukhusen.

Rapporten visar att det finns brister, men också att VGR:s koncernledning och flera av sjukhusen anser att det är angeläget att styra läkares schemaläggning mer. Regionstyrelsen framför i sitt svar till revisorerna bland annat att regiondirektören 2015 beslutade om en gemensam viljeinriktning som syftar till just detta.

Koncernledningens och sjukhusens HR-avdelningar ska tillsammans stödja införandet av viljeinriktningen.

Regionstyrelsen skriver också att frågan om schemaläggning och bemanning är starkt kopplad till sjukhusens produktions- och kapacitetsplanering och ansvaret för planering och genomförande ligger på respektive sjukhusstyrelse och sjukhuschef.

Regionstyrelsens svar till revisorerna avser endast regionstyrelsen och VGR:s koncernkontor.

Representanter utsedda till förhandlingar om nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar (Ärende 12)

Regionstyrelsen utsåg Johnny Magnusson (M), Helen Eliasson (S) och Birgitta Losman (MP) till Västra Götalandsregionens representanter i kommande förhandlingar med kommunalförbunden om naturbruksutbildningar.

Nuvarande samverkansavtal har genom åren successivt förlängts. Nya lagar, regler och förordningar och fler utbildningsanordnare gör att ett nytt samverkansavtal nu bör tecknas. Beslut om förändringar gällande Västra Götalandsregionens naturbruksutbildningar gör också att en fördjupad dialog med kommunerna om de gröna näringarnas kompetensbehov och utveckling bör genomföras.

Västra Götalandsregionen välkomnar EU-förslag om cirkulär ekonomi med ökad återvinning och återanvändning av material i produkter (Ärende 13)

Regeringen har gett Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att yttra sig om ett förslag från EU-kommissionen där målet är en övergång till så kallad cirkulär ekonomi i Europa.

I en cirkulär ekonomi strävar man bland annat efter ökad återvinning och återanvändning av material i produkter.

Förslaget innehåller en handlingsplan, förslag till ändringar i olika direktiv och ett ramverk för uppföljning. Fem prioriterade områden lyfts fram: matavfall, kritiska råmaterial, bygg- och rivningsavfall, biomassa och biobaserade produkter.

VGR välkomnar förslagen. En biobaserad och cirkulär ekonomi är en prioriterad fråga för VGR för att använda resurser effektivare och för att minska påverkan på miljö och klimat, samtidigt som det gynnar näringslivsutveckling och nya jobb.