Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Agenda 2030

Bild på logotyper för de globala målen för hållbar utveckling: Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 2 Ingen hunger, Mål 3 god hälsa och välbefinnande, Mål 4 god utbildning för alla, Mål 5 jämställdhet, Mål 6 rent vatten och sanitet för alla, Mål 7 Hållbar energi för alla, Mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10 minskad ojämlikhet, Mål 11 hållbara städer och samhällen, Mål 12 hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 bekämpa klimatförändrignarna, Mål 14 hav och marina resurser, Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16 fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 genomförande och globalt partnerskap

FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål och delmål strävar till att utrota fattigdom och hunger, minska människans påverkan på klimatet, bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. De globala målen har både en direkt och indirekt relevans för den verksamhet som bedrivs inom Västra Götalandsregionen. På denna sida kan du läsa mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med de 17 målen.

I juni 2018 beslutade Sveriges regering om en handlingsplan för Agenda 2030 för att stärka arbetet med att genomföra agendan. Kommuner och landsting har en viktig roll i implementeringen av agendan genom aktivt arbete med bland annat miljö- och sociala frågor.

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

Mer information om de globala målen

Agenda 2030 i Västra Götalandsregionen

I VGR integreras Agenda 2030 i vår regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Den också är ett ramverk för arbetet och en viktig utgångspunkt i framtagandet av den nya kulturstrategin. Västra Götalandsregionen som är en av Sveriges största arbetsgivare driver också arbetet kring hållbarhet genom våra mål för miljö och social hållbarhet

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1 Ingen fattigdom

VGR har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och tillhandahålla grundläggande tjänster till alla. VGR verkar också för att regionen får ett utökat ansvar för kompetensförsörjning och arbetsmarknadspolitik, vilket skapar förutsättningar för att bekämpa fattigdom i regionen.

Mål 2: Ingen hunger

Mål 2 Ingen hunger

Genom hälso- och sjukvården bidrar VGR till att förbättra levnadsvanor. I tillägg har VGR en viktig roll när det gäller livsmedelsförsörjning och att skapa förutsättningar för ett hållbart lantbruk.

Exempel från VGR:
Skolmatsakademin
Naturbruksförvaltningen

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Vård och hälsa är ett av VGR:s huvudansvar. Läs mer på Hälsa och vård

Exempel från VGR:
Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) finns för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla. Genom forskning, utbildning och verksamhetsutveckling formar KJV förutsättningar för att jämna ut omotiverade skillnader.
Kunskapscentrum för jämlik vård

VGR:s mål att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska ansluter till det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Mer om arbetet med god och jämlik hälsa

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 4 God utbildning för alla

Enligt skollagen har kommunerna ansvaret för utbildning i form av förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. För VGR är kompetensutveckling ett av de prioriterade områdena i arbetet med regional utveckling, i den övergripande visionen för regionen samt i de folkhögskolor respektive naturbruksskolor som VGR bedriver.

Exempel från VGR:
Skolmisslyckanden skapar utanförskap – därför kraftsamlar VGR för att få fler att avsluta grund- och gymnasieskolan med fullföljda betyg.
Kraftsamling fullföljda studier

Mål 5: Jämställdhet

Mål 5 Jämställdhet

I Vision Västra Götaland är jämställdhet ett av fyra generella perspektiv som ska genomsyra hela verksamheten.

Exempel från VGR:
VGR har med finansiering av Tillväxtverket tagit fram och genomför en handlingsplan för jämställd regional tillväxt för perioden 2016-2018. Syftet är att bidra till mer jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män i Västra Götaland.
Mer information om handlingsplanen

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 6 Rent vatten och sanitet

VGR ser vatten som en viktig miljöfråga där samverkan på nationell och internationell nivå är en viktig förutsättning för effektivt arbete att lösa gränsöverskridande utmaningar. Den regionala utvecklingsstrategin VG2020 omfattar målområden som har koppling till vatten.
VG2020 - strategi för tillväxt och utveckling

 

Mål 7: hållbar energi för alla

Mål 7 Hållbar energi för alla

Omställningen till energianvändning som minskar klimatpåverkan är en viktig dimension i VGR:s regionala utvecklingsstrategi. VGR är en stor organisation och har som mål att minska energianvändningen samt öka energieffektiviteten i den egna verksamheten och egna fastigheter.

Exempel från VGR:
VGR ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. Målen i vår miljöplan 2017-2020 gäller för alla VGR:s egna verksamheter.
Mer om miljö i VGR

 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Enligt Visionen det goda livet handlar integration om att skapa ett öppet samhälle där alla invånare kan delta i samhällslivet på lika villkor. VGR främjar den ekonomiska tillväxten och full sysselsättning genom insatser riktade till nyföretagande, små och medelstora företag. VGR:s insatser för att främja innovation stärker konkurrenskraft och näringslivets hållbara tillväxt.

VGR är en stor arbetsgivare med arbetsmiljö och kompetensutveckling som viktiga frågor i den egna verksamheten. VGR har också möjlighet att påverka utanför regionen genom att ställa krav i inköps och upphandlingsprocesserna.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

VGR har till uppdrag att främja tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Därmed är regional utveckling en viktig utgångspunkt i de mest väsentliga styrdokumenten, bland annat Visionen det goda livet och den regionala utvecklingsstrategin.

VGR ansvarar för kollektivtrafiken och dess utveckling. VGR har också en bredbandsstrategi som syftar till att bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet.
Regional utveckling
Kollektivtrafik

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet

VGR ska främja ett jämlikt samhälle som bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser samt ekonomiskt och politiskt inflytande. Genom att öppna upp VGR för anställningar för personer som står långt från arbetsmarknaden underlättar VGR inträdet på arbetsmarknaden och succesiv kompetensutveckling hos utsatta grupper.

Exempel från VGR:
I VGR finns Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter: För varje människa. Handlingsplanen har konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare.
Mer om planen för mänskliga rättigheter

Mål 11: Hållbara städer och samhälle

Mål 11 Hållbara städer och samhälle

Som kollektivtrafikmyndighet har VGR en stor påverkan att skapa hållbara städer och samhällen mellan stad och land.

Exempel från VGR:
Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande.
Hållbart resande väst

Kulturen har en central roll i VGR. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.
Mer om kultur i VGR

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

12 Hållbar konsumtion och produktion

Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Det innebär en effektiv användning av resurserna, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.

Exempel från VGR:
Hållbar konsumtion och produktion är prioriterat för VGR både i arbetet med regional utveckling och som stor inköpare. Miljökrav och sociala krav ska säkras i inköps- och upphandlingsprocessen.
Hållbar upphandling

Västra Götaland ska bli en innovativ cirkulär arena för textil- och möbelbranschen. Här skapas framtidens designmetodik och en ny bransch växer fram som erbjuder professionella tjänster som ger produkter en längre livslängd i en cirkulär värdecykel. 
Mer om cirkulärt mode och hållbara miljöer

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

En av de viktigaste uppgifterna i arbetet med regional utveckling är att bidra till att minska Västra Götalands klimatpåverkan. Att bekämpa klimatförändringar och skapa nya tillväxt- och utvecklingsmöjligheter från behovet att minska samhällets klimatpåverkan går som en röd tråd i alla VGRs styrdokument.

Exempel från VGR:
Klimat 2030 – Västra Götalands gemensamma kraftsamling för klimatet.
Klimat 2030

VGR, Vinnova och kemiföretagen satsar på tioåriga projektet Klimatledande processindustri
Storsatsning i Västsverige på Klimatledande processindustri

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 14 Hav och marina resurser

Västra Götaland har ett stort kustområde som har viktig betydelse för flera olika industrier samt för samhället och kulturen i övrigt. Att bevara biologisk mångfald i känsliga områden är en fråga som berör många andra målområden.

Exempel från VGR:
Blå tillväxt handlar om att se havet som resurs. Västra Götalandsregionen stödjer satsningar på konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.
Hållbara maritima näringar

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald och genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är därför viktiga utmaningar.

Exempel från VGR:
Göteborgs Botaniska trädgård är en del av VGR:s verksamhet och påverkar miljön på flera sätt. Med trädgårdens växtsamlingar ger verksamheten ett viktigt bidrag till att säkerställa biologisk mångfald på lång sikt. Trädgården deltar aktivt i projekt för att bevara arter, både nationellt och internationellt.
Mer om botaniska trädgårdens miljöarbete

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

VGR är en politiskt styrd organisation med höga krav på ansvar och transparens. En väl fungerande förvaltning utgör grund för god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning. God samhällsstyrning är grundläggande mål och medel för utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Exempel från VGR:
Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin som får stöd från VGR.
Medier & demokrati

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

VGR kan spela en ledande roll i att skapa hållbara samhällen i Sverige och internationellt genom att dela med sig av regionens kompetens och erfarenhet. I den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 finns ett övergripande mål om att ta globalt ansvar med inriktningsmål om att ses som ett föredöme när det gäller utveckling, implementering och spridning av hållbara lösningar. Agenda 2030 integreras i vår regionala utvecklingsstrategi och är ett ramverk för arbetet.
Läs mer om vår regionala utvecklingsstrategi

Viveca Reimers

Avdelningschef Social hållbarhet

Senast uppdaterad: 2021-05-19 11:48