Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fler funktionsupphandlingar inom laboratorieområdet

Funktionsupphandlingar kan vara tidskrävande, men kan också innebära stora fördelar. Margaretha Ericsson på koncerninköp berättar om hur hon arbetat med metoden.

Den första funktionsupphandlingen i Västra Götalandsregionen (VGR) gjordes 2009. Detta var en upphandling av blododlingssystem, och metoden krävde godkännande från ekonomidirektören. All utrustning som inte köptes räknades som leasing och var inte tillåtet i VGR. Samtidigt pågick "Projektet för översyn av finansiering av medicinteknisk utrustning".

Inköpsrådet gav Inköpsstyrgrupp Laboratorie i uppdrag att utreda behovet av funktionsupphandlingar, och efter en remissrunda hos övriga berörda inköpsstyrgrupper godkände Inköpsrådet upphandlingen av funktion år 2011. Idag finns 7 funktionsavtal inom inköpsområde Laboratorie.

Vi betalar för vad vi får

Då vi bara betalar för utlämnade provresultat innebär detta att leverantören är noggrann med snabb service och utbyte av produkter som inte fungerar. Dessutom minimeras leveransförseningar av reagens och liknande.

Fungerar inte utrustningen får inte leverantören betalt.

Vi kan minska eller öka vår produktion, leverantören ska alltid se till att vi har det antal utrustningar och andra produkter som behövs för att våra krav ska uppfyllas. För att säkerställa att vi alltid har tillgång till den senaste tekniken ska utrustningen bytas ut om nya innovationer kan ge oss bättre funktioner. Detta är något som kravställs.

Vid regiongemensamma funktionsupphandlingar byts all utrustning ut samtidigt, och då alla laboratorium har samma utrustning medför detta många fördelar:

  • provresultaten är lika oavsett var i regionen provet analyseras
  • laboratorium kan samverka i olika frågor, så som att dela medicinsk och teknisk kompetens, verifieringen (inkörningen) av metoderna görs bara på en utrustning för hela regionen, vilket sparar både tid och pengar
  • personal kan arbeta mer flexibelt, då de snabbt kan hoppa in på en annan avdelning utan att behöva upplärning

Leverantören har totalansvaret även för IT-kopplingen mot andra kommunicerande IT-system och utrustningar som ingår under avtalstiden.

Att tänka på vid en funktionsupphandling

Den största skillnaden, och utmaningen, jämfört med kapitalköp är att få upphandlingsgruppen att inte kravställa detaljer eller antal utrustningsdelar utan snarare fokusera på vilken funktion som behövs.

Under avtalstiden krävs kvalitetsuppföljningar med tydliga kriterier. Ett exempel på ett sådant krav är svarstider. Detta innebär att avtalsvården kan bli mer tidskrävande för att kunna få ut bästa möjliga kvalitet och ekonomi under avtalstiden.

Det är också viktigt är att tänka igenom vilka viten man behöver lägga till i avtalsvillkoren. Detta för att få den tillgänglighet man önskar. Ett exempel är viten för driftstörningar, både lokalt och för koncernen som helhet. Driftstörningarna kan bero på utrustning som inte fungerar, IT- funktion eller leveransförseningar av reagens och förbrukningsmaterial.

Mål som VGR tillsammans med leverantören ska arbeta för att uppfylla under avtalstiden är viktiga att formulera i avtalsvillkoren. Målen utgör en del av avtalsvården.

Upphandlingen av utrustningsplattform kemi/immunkemi

I upphandlingen användes konkurrenspräglad dialog (KPD), vilket gör det möjligt att diskutera olika alternativ med anbudsgivarna. Alternativ som sedan utgör ett bra underlag för förfrågningsunderlaget. Vid funktionsupphandlingar är det oerhört viktigt med bra underlag till kravställandet.

KPD tar tid och resurser men ger mervärde. Det är viktigt att noggrannt beskriva implementeringsprocessen och beslutsvägar under hela avtalstiden i avtalsvillkoren. Avtalsansvarig på koncerninköp är därför en viktig del även i implementeringsprocessen.

Funktionsupphandling

En funktionsupphandling fokuserar på att uttrycka verksamhetens behov i termer av önskade funktioner, effekter och resultat. Då blir det möjligt för fler företag att komma med olika förslag på lösningar.

För att en funktionsupphandling ska övervägas inom laboratorieområdet ska kostnader för service, reagens och förbrukningsmaterial under utrustningens livstid överstiga utrustningens inköpskostnad, och/eller att det är en utrustningsplattform med snabb teknisk utveckling.

Utrustningen ägs av leverantören som ansvarar för att utrustningen har den tillgänglighet som kravställts genom snabb service och leverans av reagens och förbrukningsmaterial.

Senast uppdaterad: 2019-08-29 15:02