V6-katalog

Det blir fel när jag läser in min V6-katalog. Vad kan jag göra?

Utöver att läsa in V6-filen som den är, så kan du även spara den i ett tabb-separerat textformat.

För att konvertera en V6-katalog till en tabbseparerad textfil gör så här:

 • När du har arbetat klart med din fil, gå till Arkiv -> Spara som
 • Ange det namn du vill spara filen som. Förslagsvis ditt avtalsnummer och under filformat välj ”Text (tabbavgränsad) (*.txt). Välj även plats där du vill spara ner filen.
 • Filen är nu sparat i ett textformat och du kan läsa in filen i Proocedos leverantörsportal.

Min produkt har ett GTIN-nummer, men när jag fyller i det så förkortas det. Varför?

Standardformatet för tal i Excel är allmänt, därför kan du visa upp till 11 siffror i en cell. Mer än 11 siffror förkortas och visas därför exempelvis såhär "3.21282E+17". 

För att GTIN-numret ska visas korrekt gör följande:

 •  Gå till Kolumnen ”GTIN”
 • Högerklicka och välj ”Formatera celler”
 • Välj text
 • Du kan nu fylla i GTIN-numret som kommer visas korrekt.
  OBS! Har du redan fyllt i ett GTIN-nummer gör föregående steg och dubbelklicka i cellen där du har fyllt i GTIN-numret. Det kommer nu visas korrekt.

Hur hanterar vi katalogerna om vi har flera avtal mot VGR?

Som leverantör laddar du upp en katalog per avtal. Har du dessutom både depåsortiment och leverans direkt mot kund ska sortimentet ligga i två olika kataloger.

Kommer produktinformationen föras över automatiskt?

Nej, detta behöver respektive leverantör själv göra.

Hur kommer prisöverenskommelser benämnas i Proceedo?

Prisöverenskommelse kommer i Proceedo att heta prislista.

Om produkterna ofta ändrar artikelnummer, hur ska det hanteras?

Det nya artikelnumret måste läggas till i er katalog. Det utgående artikelnumret ska tas bort från katalogen. Tänk på att använda ”ReplacesitemID” för att peka ut vilken produkt som ersätter det utgående artikelnumret.

Är det även möjligt för er att ta emot senare versioner av UNSPSC som version 19 eller 20?

Det fungerar att läsa in en senare version av UNSPSC, men om man skickar in en kod som inte finns i Vismas version tolkar Proceedo koden till närmaste giltiga nivå.

T.ex. inläst 42.42.42.42 som inte finns tolkas till 42.42.00.00.

Vilken nivå i klassificeringsträdet VGR vill ha, 1 – 4?

Helst nivå 4, men annars nivå 3.

Hur ska kataloginmatningen göras i Proceedo? Vi använder idag Nationella Hjälpmedelsdatabasen, kan denna information flyttas över?

Produktkatalogen försvinner och ersätts med Proceedo. All kataloginmatning görs via excelfiler in i Proceedos leverantörsavtal av leverantören. Vid integration finns även andra alternativ.

Går det att komplettera kataloger vid ett senare tillfälle?

Ja. Enligt beslut från VGR ska alltid importsätt: full väljas när uppdaterade kataloger skickas in, inte bara uppdateringar.

Ska en Excel-fil per avtal laddas upp, eller går det att fylla i en stor fil med alla avtalade produkter?

Leverantörer som har flera avtal mot VGR ska alltid skicka in en katalog per avtal i separata filer. Om avtalet även omfattar depåprodukter ska även dessa skickas i separata filer. Detta gäller oavsett hur leverantören är ansluten till Proceedo.

Gäller samma tidplan för EDI-filer som för de andra katalogerna för icke EDI?

Ja. EDI-filerna ska vara inne så fort som möjligt och samma sak gäller för övriga kataloger.

Går det att få ut en excelfil över vad vi har i katalogen idag?

Ja, kontakta leverantörssupporten för att få filen.

Går det lägga in olika beställningsvolymer på produktnivå, baserat på GLN-nummer? Exempelvis avd. förpackning, transportförpackning och pall?

Nej.

När ska katalogen skickas in?

Sista datum för att skicka in kataloger var 26 oktober 2018. Kontakta leverantörssupporten om du ännu inte skickat in dina kataloger.

Är det stor skillnad på de excelfiler vi nu ska använda jämfört med de vi använt i produktkatalogen?

Ja, det är skillnad, men likvärdiga kolumner.

Kommer det gå att ladda upp enskilda produkter?

Nej, bara hela kataloger.

Kommer de excel-mallar vi nu ska använda att skickas ut till leverantörerna?

Nej. I informationsbrevet som skickats ut finns hänvisning till var man hämtar upp V6 katalogen (Excel-filen). Du hittar också filen här.

Ifyllnadsanvisning V6 obligatoriska färger

Är det möjligt att få produktinformationen flyttad från nuvarande system till Visma Proceedo?

Det kommer inte finnas några möjligheter att få produktinformationen flyttad från nuvarande system till Visma Proceedo.

Leverantörssupporten kan hjälpa dig med är att ta ut kombofiler på de avtal du har, så att du kan klistra in informationen i de nya filerna. Kontakta Leverantörssupporten, marknadsplatsen.support@vgregion.se för att få hjälp med detta.

Är det bara aktiva produkter/avtalsrader som ska registreras in i V6 katalogen?

Ersättningshantering är en funktion som kommer att finnas i Proceedo (Kolumn ReplacesItemID i V6-katalogen). Däremot kommer VGR inte att registrera in inaktiva produkter/avtalsrader, vilket gör att ersättningshantering inte kommer att fungera från start.

Ska alla produkter som läggs in i Proceedo ha en UNSPSC kod?

UNSPSC är en kategoriseringskod för produkter. Alla produkter i Proceedo ska ha en UNSPSC kod, vilket kommer vara ett krav i framtiden. Mer information om UNSPSC finns på www.gs1.se.

En lista över UNSPSC-koder hittar du här:

UNSPSC-koder

Är det möjligt att ha en automatiskt överföring från vårt egna affärssystem för att minska det manuella arbetet?

Ja det är möjligt. Då används anslutning för integrerad lösning, integration.

Stämmer det att fliken "katalog" inte syns i Leverantörsportalen än?

Fliken katalog blir synlig om leverantören har ett aktivt avtal. EDI fliken finns nu för samtliga leverantörer.

Är det samma krav på kataloger för produkter som VGR:s kundservice lagt upp, de som kallas prisöverenskommelser?

Om ni som leverantör har sortiment i prislista (prisöverenskommelser) kommer VGR skapa en så kallad "VGR-hanterad katalog - med aktuellt sortiment". I det här fallet behöver ni inte skicka in någon fil.

Hur vet vi att bildlänkarna fungerar?

För att kontrollera att länken fungerar kan ni prova att klistra in länken i en webbläsare.
Om bilden då visas vet ni att länken fungerar.

 

Alla avtal innehåller kataloger med produkter. Katalogerna ska markeras med ett suffix på avtalsnumret som visar var produkterna levereras. Detta görs i Leverantörsportalen.

Vid inläsning av fil = katalog i Leverantörsportalen kan ni ha flera avtal att läsa in. Ni leverantörer som har både depåartiklar och övrigt sortiment ska skicka in två filer. Filer där produkter skickas till Sisjödepån ska laddas upp i Leverantörsportalen i en fil och sortiment som säljs direkt mot kund ska laddas upp i annan fil. Denna fil laddas upp mot avtal med suffix G efter avtalsnumret i Leverantörsportalen. VGR har förberett med avtalet som filen ska läsas in mot i Leverantörsportalen.

Följande suffix ska användas:

 • Depå = Inget suffix
 • Generell dvs. produkterna skickas från leverantör direkt till kund = G
 • Regiontryckeriet = RT

Om ni som leverantör dessutom har sortiment i prislista (prisöverenskommelser)
kommer VGR att skapa en så kallad "VGR-hanterad katalog - med aktuellt sortiment". I det fallet behöver ni inte skicka in någon fil.

Kontakt

Kontakta marknadsplatssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Senast uppdaterad: 2019-03-06 15:12