Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Vad är krisberedskap?

Lag (2006:544) föreskriver kommuner och landsting att upprätthålla beredskap för extraordinära händelser. Landstinget Västra Götalandsregionen bedriver samhällsviktig verksamhet och måste förbereda sig för att hantera inre eller yttre påfrestningar på verksamheten. Vi vill att verksamheten med sina sjukhus, ambulanser och primärvård ska kunna fortsätta fungera även vid exempelvis strömavbrott, IT-problem, snöoväder, brand, eller epidemiutbrott. Förberedelser sker genom analyser, planering, övning och utbildning. Målet är att skapa robusthet för att alltid i så stor utsträckning som möjligt kunna upprätthålla sådan verksamhet som skulle få allvarliga konsekvenser för samhället och enskilda människor om den sattes ur funktion.

Bärande principer

Krishantering i Sverige utgår från några bärande principer:

Ansvarsprincipen - Den som ansvarar under normala förhållanden ansvarar även under kris och krig.

Närhetsprincipen - Krisen ska hanteras där den inträffar och av närmast berörda och ansvariga.

Likhetsprincipen - Innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som möjligt ska vara den samma under normala förhållanden som under en kris. Sektorsansvar – Sektorsansvar innebär att alla myndigheter och organisationer inom ett verksamhetsområde har ansvar inom sitt område vid en kris. Landstingen har ansvar för krisberedskap inom sin sektor. Geografiskt områdesansvar – Varje kommun och länsstyrelse har ett geografiskt områdesansvar för att samordna de olika sektorernas arbete inom varje geografiskt område.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB lägger stort fokus på att samhällets aktörer ska stärka och utveckla sin krisledningsförmåga. Inte minst genom att samverka och samordna verksamheter inom sina egna samhällssektorer såväl som över sektorsgränserna.

MSB deltar också själv i hanteringen av olyckor och kriser. I uppgiften ingår både att genomföra insatser och att stödja samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser. Insatsrollen innebär att MSB ska kunna tillhandahålla olika typer av personella och materiella resurser, ibland i form av enskilda experter och ibland i form av mer komplext sammansatta moduler.

Enskildas ansvar

Det pågår en diskussion om hur man ska stärka den enskildes säkerhet. En central tanke i Svensk krishantering, som också återspeglas i principerna ovan, är att varje organisation, förvaltning och även individ har ett eget ansvar att förbereda sig för kriser.

Detta innebär att även den enskilde individen i samhället har ett ansvar för sig själv efter de individuella förutsättningar som finns. Samhällets resurser skall användas till att ta hand om det som går utöver hushållens egen förmåga att hantera, inte till att ersätta det egna ansvaret.

Vid en allvarlig händelse såsom exempelvis en kraftig storm tar det några dagar innan myndigheters åtgärder får effekt och samhället börjar normaliseras igen. En allmän målbild att ta sikte mot är att varje hushåll, individ, bör ha en egen förmåga och planering för att hantera en kris, såsom exempelvis frånvaro av el, vatten och uppvärmning i tre dygn - 72 timmar. Detta avlastar också myndigheterna så att de kan sätta in resurser till att hjälpa dem som inte har förmåga att klara sig själva. På motsvarande sätt bör varje förvaltning och organisation ha en egen beredskap.

För mer information om egenskydd läs mer nedan:

Egenskydd och säkerhet


Din säkerhet och krisberedskap
Krisinformation från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Vad är katastrofmedicinsk beredskap?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap SOSFS 2013:22 ska sjukvården i Västra Götalandsregionen vara organiserad för att kunna hantera allvarliga händelser med många skadade.

Vid allvarliga händelser ställs särskilda krav på sjukvården att kunna hantera en stor och plötslig belastning. Detta gäller allt från ambulansorganisationen till akutmottagningar, operation, intensivvård mm. För detta tas planer fram på både lokal, regional och nationell nivå.

Senast uppdaterad: 2018-11-01 13:50