Kvalitet och patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Enhet patientsäkerhet tar tillvara patienternas intressen, synpunkter och erfarenheter för att använda dessa i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom hela Västra Götalandsregionen för att nå en säker och jämlik vård. 

Avdelningen arbetar med långsiktiga patientsäkerhetsfrågor genom ett kontinuerligt och strategiskt arbete. Avdelningen ansvarar för kontakter med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra Götalandsregionens roll som vårdgivare. Inom avdelningen ingår även Strama Västra Götaland som jobbar med utbildnings- och uppföljningsarbete kring antibiotikafrågor. Avdelningen ansvarar för funktionsgrupp chefläkare i Västra Götalandsregionen.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Genom att bidra till en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling arbetar enheten för att all hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ska hålla en god och jämlik kvalitet. Avdelningen har det samlade ansvaret för att öka jämlikhet inom hälso- och sjukvård och identifierar, initierar och driver utvecklings- och innovationsprojekt för att förbättra sjukvårdssystemet och öka vårdens kvalitet och effektivitet. Avdelningen samarbetar med till exempel universitet och högskolor samt nationella och internationella sjukvårdsorganisationer.

Kunskapscentrum för jämlik vård är en integrerad del av enheten.

www.vgregion.se/jamlikvard

Karin Möller

Avdelingschef patientsäkerhet
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-01-12 08:31