Krishantering

När det gäller krishantering har alla myndigheter och organisationer i Sverige ansvar för sitt eget verksamhetsområde, ett så kallat sektorsansvar. Detta ansvaret gäller alltid och i alla situationer. Sveriges krishantering har tre viktiga principer. Samma principer gäller för Västra Götalandsregionen.

  • Ansvarsprincipen. Den som ansvarar under normala förhållanden ansvarar även under kris och krig.
  • Närhetsprincipen. Krisen ska hanteras där den inträffar och av närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen. Innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som möjligt ska vara densamma under normala förhållanden som under kris.

Varje förvaltning/bolag har ett ansvar att förbereda och anpassa sin krishantering efter Västra Götlalandsregionens krishanteringsprocess. Vid behov kan övriga förvaltningar/bolag bistå med kompetens och/eller resurser. Hur detta hanteras styrs i den regionala krishanteringsplanen.

Regional krishanteringsplan

inkluderar även Regional kriskommunikationsplan

Regiondirektörens krisledningsstöd

Som stöd för mindre förvaltningar i deras arbete med att skapa krishantering finns en grundmall att utgå från: Mall - enkel krishanteringsplan

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20