Klimatväxling - insatser 2018

Västra Götalandsregionen (VGR) har ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna. Under 2018 beräknas det ge cirka sju miljoner kronor till att göra olika klimatåtgärder inom VGR:s organisation. Insatser för mer hållbart resande är prioriterade.

äPengarna från VGR:s klimatväxling 2018 ska enligt miljönämndens beslut särskilt användas till:

 • Insatser för hållbart resande
 • Insatser för att minska verksamhetselen
 • Minskad klimatpåverkan från livsmedel

Insatser för hållbart resande

Trots en rad insatser inom Klimatväxlingen har resandet med privat bil i tjänsten och flyg inte minskat som förväntats.

Tidigare åtgärder för mer hållbart resande har fokuserat på elcyklar, säkrare cykelparkering, vintercykling, laddinfrastruktur, distansmötesutrustning och förenkling av uppföljning av körsträckor på tjänstebilar. 

För att få större genomslag av klimatväxlingsprogrammet och skapa bättre förutsättningar för att verksamheterna inom VGR ska resa mer hållbart, krävs ett mer samlat och strukturerat åtgärdsarbete. Det innebär en närmre dialog med de verksamheter som reser mycket i tjänsten och ett samlat stöd till dessa för att möjliggöra en förändring. Under 2018 ska klimatväxlingsmedel användas till:

 • resurser för koordinering av hållbart resande inom VGR
 • kommunikations-/dialoginsatser  
 • förenklad användning av kollektivtrafik till tjänsteresor  
 • insatser för ökad elbilsanvändning
 • utbyggnad av säkra cykelparkeringar
 • inköp av utrustning för distansmöten
 • inköp av elassisterade cyklar
 • finansiering av vintercyklister i egen verksamhet
 • åtgärder för förbättrad statistik om resvanor
 • finansiering av biogas tillägg enligt grön-gas principen

Uppskattad kostnad: 6 000 000 kronor

Minskad elförbrukning 

För att visa hur verksamheterna kan spara energi har fem avdelningar under 2017 deltagit i Energismarta avdelningar, ett pilotprojekt som letts av miljöavdelningen och Västfastigheter.

Projektet har ökat medvetenheten hos medarbetarna om energianvändningen relaterat till deras verksamhet, skapat stort engagemang för frågan och resulterat i konkreta energibesparingar. Dessa kunskaper och goda exempel behöver nu spridas för att bidra till en större besparing av verksamhetselen. Under 2018 ska klimatväxlingsmedel användas för att:

 • sammanställa och sprida kunskap och goda exempel från pilotprojektet Energismarta avdelningar  
 • ta fram ett kunskapsunderlag för att lokalt kunna göra energiförbättringsåtgärder i samtliga verksamheter
 • studera ytterligare avdelningar för att förbättra kunskapsunderlaget

Uppskattad kostnad: 1 000 000 kronor

Energismarta avdelningar

Minskad klimatpåverkan från maten i VGR:s restauranger

I miljöplan 2017-2020 finns mål om att klimatpåverkan ifrån livsmedel ska minska. För detta behövs ett kompetenslyft i måltidsorganisationen i VGR för bra och god vegetarisk mat samt pedagogiska sätt att visualisera klimatpåverkan ifrån livsmedel.

Under 2017 har en webbutbildning för livsmedels klimatpåverkan och vegetarisk matlagning påbörjats. Den ska göras klar och spridas under 2018. Utbildningen ska kompletteras av en fysisk utbildning med fokus på vegetarisk matlagning som ska utvecklas och genomföras under året. Under 2018 ska klimatväxlingsmedel användas till:

 • färdigställande och kommunikation av webbutbildning för livsmedels klimatpåverkan och vegetarisk matlagning 
 • utveckling och genomförande av fysisk utbildning om vegetarisk matlagning 

Uppskattad kostnad: 1 000 000 kronor 

Mer om VGR klimatväxling

Pia Damstén

Regionutvecklare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-01 10:46