Uppföljning målområde energi

Näst efter kollektivtrafiken så står värme, kyla och el i Västra Götalandsregionens egna fastigheter för den största andelen använd energi. Åtgärder för energieffektivisering under 2017 har inte hunnit få genomslag och energianvändningen per bruksarea ligger kvar på 179 kWh/m2 BRA, samma som 2016.

Endast en anläggning använder fossila bränslen vid utgången av 2017, vilken kommer fasas ut under 2018. Klimatutsläppen från energianvändningen har minskat med 63 procent jämfört med 2006.

Energianvändningen per bruksarea (BRA) i Västra Götalandsregionens egenägda lokaler ligger kvar på samma nivå som år 2016. Flera stora åtgärder för energieffektivisering har genomförts, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2020. Mängden producerad solel har ökat med 28 procent jämfört med 2016.

Se figurer och text i dokumentet Uppföljning målområde energi 2017

Uppföljning målområde energi 2016

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 16:24