Granskningsrapporter 2018

November

Styrning av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i VGR

Maj

Tillämpning av beställar-utförarmodellen inom regionsal utveckling

Samverkan avseende samsjukliga

April

Uppföljning av granskning av avtalstvister

Granskning av beredning av beslut avseende avtal med SOS- alarm AB

Mars

Uppföljning av vårdgarantin inom primärvården

Februari

Ändamålsenligheten i hälso- och sjukvårdsnämndernas utövande av beställarrollen

Uppföljning av privata utförare utifrån av regionfullmäktige fastställt program

Införandet av ny inköpspolicy

Vård på lika villkor - delstudie 2

Januari

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utformning av sin styrning utifrån reglementet.pdf

Regionstyrelsens ledning och samordning av regionens arbete.pdf

Senast uppdaterad: 2018-11-30 10:47