Hallå där Pernilla!

Varje dag tillagas 500 000 mål mat i offentliga kök i Västra Götaland, varav 340 000 i förskolor och skolor. Men få av råvarorna som används är regionalt producerade. För att främja den långsiktigt hållbara livsmedelsförsörjningen strävar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen med flera efter en ökad produktion och konsumtion av lokalt producerad mat. Pernilla Fischerström, processledare på Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar för att underlätta den offentliga upphandlingen av lokalproducerad mat.

Hur kom det här projektet igång?

Projektet kom till för att man såg att det fanns ett stort behov av en oberoende part som kunde stötta både kommuner och guida lokala producenter som inte är vana att svara på anbud. Västra Götalands län är ett av landets största livsmedelsproducerande län så det finns absolut förutsättningar för att ha en högre andel regionalt producerad mat i de offentliga köken i länet. Jag började jobba med det här projektet i december 2014 som finansieras av både Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Som vi vet nu har vi finansiering för att arbeta med det här till 2020. Eftersom ett livsmedelsavtal ligger i flera år så är det viktigt att man arbetar långsiktigt för att få bra resultat.

Vilka svårigheter ser du?

För producenterna ligger svårigheten ofta i att hitta en bra logistiklösning. En del kommuner har startat distributionscentral för att underlätta för fler producenter att leverera, men det finns andra lösningar också. Producenterna kan tex samarbeta med varandra eller med befintliga leverantörer.

Kommunerna behöver ofta hjälp med att hitta producenter som kan vara intresserade av att leverera sina råvaror. Även om det finns lantbruk i kommunen betyder inte det att alla kan leverera de förädlade produkter som köket kan ta emot. Här kan jag stötta med att hitta producenter tillsammans med till exempel LRF, Hushållningssällskapet och Lokalproducerat i Väst.

Hur kan man hantera Lagen om offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling är en utmaning för upphandlarna, det gäller att hitta de kriterier som är det unika med det lokalproducerade. För att kunna göra det är det viktigt att ha en bra dialog med de producenterna som kan leverera. Detta är tidskrävande och svårt men jag kan stötta upphandlarna och producenterna för att hitta rimliga kriterier. Upphandlingsmyndigheten har ett helt kriteriebibliotek, men det är inte alltid som de räcker för att nå målet.

Är det många som lyckas köpa närproducerat?

Absolut! Det är många kommuner som lägger ner ett stort arbete för att lyckas, vilket kanske inte alltid syns i media eller hos allmänheten. Eftersom det inte finns någon bestämd definition av vad som är närproducerat är det svårt att mäta mängden. Jag skickar ut ett förfrågningsunderlag några gånger per år för att se hur stor andel som är svenskt, ekologiskt och vilka lokala leverantörer som kostenheten köper av. Är man redan en lokal producent i en kommun kanske man är intresserad av att leverera till en kommun till och på så sätt kan kommunerna hjälpa varandra.

Hur gör jag om jag vill köpa mer lokalproducerat?

Man kontaktar mig! Eftersom alla 49 kommuner i Västra Götaland inte gör sina upphandlingar samtidigt kan jag hjälpa till som bollplank, hitta producenter som finns i närområdet och stötta de producenterna med hur de ska svara på anbud. Kontakta gärna mig på telefon 010-224 52 84 eller pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se