Väl Godkänt för skolmåltiden

Ett treårigt pilotprojekt som testar och implementerar schemalagda skolmåltider på lektionstid, samt vidareutvecklar de pedagogiska skolmåltiderna inom skolor i Västra Göralands län.

Sverige är ett av tre länder i världen som tillhandahåller skattefinansierad, lagad, näringsriktig skollunch varje dag till alla barn och unga i skolan. Detta är en fantastisk resurs, men idag utnyttjas den inte till sin fulla potential.

Skolmåltiden kan, utöver att ge näring och energi för att orka skoldagen, lära oss om hälsosam och hållbar livsstil samt väcka nyfikenhet och kunskap om olika livsmedel och hur de produceras. Den kan knytas till flera ämnen och öka måluppfyllelsen inom t.ex. biologi, geografi, kemi, historia, svenska och matematik. Måltiden kan även introducera och föra traditioner och kulturella arv vidare, och den kan vara en kulturbärare, isbrytare och en socioekonomisk utjämnare i ett segregerat samhälle.

Men för att detta ska kunna ske behövs en strukturell förändring av hur skolmåltiden förvaltas i skolan och hos dess personal – att skolmåltiden börjar användas som den pedagogiska resurs den skulle kunna vara. 

Forskning visar att satsningar på bättre schemaläggning, mer vuxennärvaro, ett pedagogiskt förhållningssätt till skollunchen och trevligare måltidsmiljö är steg mot bättre skolmåltider. Att dessutom införa schemalagda skolmåltider på lektionstid ger både skolor och elever en möjlighet att på ett konkret, utarbetat och förankrat förhållningssätt arbeta med pedagogiska måltider.

Pilotprojektet ”Väl godkänt för skolmåltiden” är ett 3-årigt pilotprojekt med start Oktober 2017, och det finansieras med medel från Västra Götalands folkhälsokommité.

Projektet syftar till att testa och implementera schemalagda skolmåltider på lektionstid, samt vidareutveckla de pedagogiska skolmåltiderna inom skolor i Västra Göralands län. Projektet genomförs tillsammans med utvalda pilotskolor, samt en följeforskare som mäter och följer resultatet längs projektets gång. 

Just nu söker vi pilotskolor som vill delta i projektet! För mer info och intresseanmälan:

Lina Andersson Fasth, lina.anderssonfasth@ri.se  Tel. 070-2196937