Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som innefattar en rad olika aspekter av psykiska problem. Det gäller allt från självrapporterade besvär såsom trötthet, oro och ångest, till depression och andra psykiatriska sjukdomar. Det psykiska välbefinnandet påverkas av en mängd olika faktorer som exempelvis individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, ekonomiskt utsatthet eller social isolering.

För att bedöma nedsatt psykiskt välbefinnande har frågebatteriet GHQ-12 använts. GHQ-12 består av ett antal frågor som mäter psykiska reaktioner på påfrestningar. Källa: Folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor".

Självmordstankar: andel som uppgett att de haft självmordstankar de senaste tolv månaderna.

Psykiatrisk sjuklighet: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med psykiatrisk diagnos. De vanligaste är depressioner, ångest, alkoholberoende och för äldre demens

Bland ungdomar mäts andelen som är nöjda med sig själva genom CAN drogvaneundersökning.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26