Uppväxtvillkor

Det finns ett mycket tydligt samband mellan ekonomiska resurser och hälsa. Ensamstående med minderåriga barn har en förhöjd risk för långvarig såväl som upprepad fattigdom vilket också innebär att de har en ökad risk för ohälsa.

Tobaksrök är en stor hälsorisk för barnen. Sett ur ett internationellt perspektiv är de svenska siffrorna låga men en stor andel av de kvinnor som slutat röka under graviditeten börjar igen efter förlossningen.

Barn som känner sig trygga når bättre skolresultat, lär sig ta ansvar och att framföra sina åsikter. Om personer har starka band till sin familj ökar förutsättningarna för att leva längre, en bättre hälsa och återhämtningsförmåga.
En hög alkoholkonsumtion eller hot om våld i hemmet påverkar upplevd trygghet negativt. Studier visar att det är vanligare att barn till föräldrar med alkoholproblem ofta blir beroende själva.
Våld i hemmet får negativa konsekvenser för barnets psykiska och fysiska hälsa såväl som sociala relationer. Dessutom visar vissa studier en ökad risk för att pojkar blir våldsutövare i vuxenrelationer och att flickor som vuxna själva blir utsatta för våld.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26