Ekonomiska villkor

De ekonomiska förutsättningarna har stor påverkan på hälsan. Personer med hög inkomst har i högre grad en god hälsa än personer med låg inkomst. Studier har visat att hälsan förbättras gradvis med stigande inkomst, till en viss nivå, oavsett vilken socioekonomisk grupp vi tillhör. 

Med ekonomisk stress menas att de svarande någon gång de senaste tolv månaderna haft svårigheter att betala de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar med mer.

För att mäta förekomsten av ekonomisk stress bland ungdomar redovisas andel ungdomar som är nöjda med sin familjs ekonomiska situation, samt andel ungdomar som flera gånger inte har haft råd att köpa saker som andra i deras ålder har från CAN drogvaneundersökning.

Med ekonomiskt utsatta avses personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige, räknat per konsumtionsenhet.
Med konsumtionsenhet menas att inkomsten per familj räknas om till en standardiserad konsumtionsenhet genom att en vuxen i varje familj tilldelas 1,0 konsumtionsenhet, varje övrig vuxen 0,5 konsumtionsenheter och varje barn under 14 år räknas som 0,3 konsumtionsenheter

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26