Utbildning

Utbildning och arbete är skyddsfaktorer mot sociala problem, arbetslöshet och ohälsa.

Utbildning har mycket stor betydelse för ungdomars framtida möjligheter. Att klara grundskolan är avgörande för att gå vidare till gymnasieutbildningen, vilket idag oftast är en grundförutsättning att få arbete.

Befolkningens utbildningsnivå (25-64 år) år 2015

Högst förgymnasial utbildning (25-64 år) 2015 - kommunnivå

Med gymnasiebehörighet menas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program. För att vara behörig krävs minst godkänd i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt godkänt i minst 5 ytterligare ämnen.

Skolan ska erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, trygghet och studiero. Barn som känner sig trygga når bättre skolresultat, lär sig ta ansvar och att framföra sina åsikter. Skolnärvaron påverkar elevernas möjlighet att gå ut grundskolan med behöriga betyg. Även i gymnasiet är det viktigt att arbeta för att öka skolnärvaron. En gymnasieutbildning är viktig för att komma ut i arbetslivet.

Indikator skoltrivsel: andel ungdomar som svarat att de trivs bra/mycket bra i skolan, gymnasiet år 2 efter hemkommun.

Indikator skolk: andel ungdomar som svarat att de skolkat någon gång per termin eller oftare, gymnasiet år 2 efter hemkommun.

Källa: CAN drogvaneundersökning  

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26