Levnadsvanor

Levnadsvanor kan i olika grad ha betydelse för folkhälsan. Vilka levnadsvanor man väljer beror till stor del på den sociala och kulturella omgivning man befinner sig i. De socioekonomiska förutsättningarna är också av allra största vikt när det gäller val av goda levnadsvanor. Ekonomiskt utsatta och arbetare med kort utbildning är grupper som har sämre hälsorelaterade levnadsvanor och mer ohälsa än personer med god ekonomi, arbete och lång utbildning.

De indikatorer vi har valt att ta med för att beskriva befolkningens levnadsvanor är kostvanor, fysisk aktivitet samt användning av alkohol, tobak och droger.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29