CAN-drogvaneundersökning

Hur har de unga det i Västra Götaland? CAN-undersökningen 2016 har svar om livet, alkohol och droger 

Under våren 2016 fick ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet svara på frågor om sin användning och erfarenhet av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Dessutom har ungdomarna svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj.

Motsvarande undersökning gjordes 2013 varför det nu går att jämföra och ana trender över tid.

Västra Götaland följer i stort utvecklingen i riket – men det finns skillnader mellan kommunerna. För Västra Götaland som helhet är resultaten när det gäller drogvanor i stort sett i nivå med genomsnittet för hela riket.

Resultat

Alkohol

En mångårig trend av en sjunkande andel elever som dricker alkohol fortsätter.

Andelen alkoholkonsumenter och ungdomar som intensivkonsumerat alkohol har minskat, både bland pojkar och flickor, jämfört med undersökningen 2013. Andelen intensivkonsumenter har minskat från 11 procent till 8 procent i årskurs 9 och från 32 procent till 27 procent i gymnasiet år 2. Andelen intensivkonsumenter bland gymnasieungdomarna är något högre i Västra Götaland än rikets genomsnitt.

Det vanligaste sättet att komma över alkohol är genom en pojk- eller flickvän, kompis eller kompisars syskon.

Narkotika

Cannabis är sedan många år den vanligaste narkotikan i årskurs nio såväl som i gymnasiet. Något färre har använt narkotika nu än 2013.

Sniffning/boffning: Att sniffa var betydligt vanligare på 70-talet än idag. Undersökningen visar att sniffningen minskat ytterligare sedan 2013.

Tobak

Generellt har rökningen minskat i hela landet sedan 2013. Siffrorna i Västra Götaland visar på motsvarande minskning och andelen rökare har minskat, både bland pojkar och flickor, från 15 procent till 12 procent i årskurs 9 och från 33 procent till 27 procent i gymnasiet år 2. Särskilt noterbart är att rökningen bland flickor på andra året i gymnasiet minskat med åtta procentenheter i Västra Götaland.

Kunskap även kring skol- och familjesituation

Eleverna har i undersökningen även fått svara på frågor kring så kallade risk- och skyddsfaktorer som mobbning, skolk, skoltrivsel, familjesituation och andra relationer.

- Huvudrapporten fokuserar på ungdomarnas drogvanor men även kunskapen vi nu har kring risk- och skyddsfaktorer är mycket viktig och något som vi kommer att arbeta vidare med i det förebyggande arbetet. I materialet ser vi en tydlig försämring av flickornas trivsel i skolan både i nian och i tvåan på gymnasiet. Det måste vi bli uppmärksamma på, säger Marlene Nilsson, regionutvecklare vid avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen.

Nya frågor om ekonomi

I årets enkät ställdes även frågor om ungdomarnas syn på ekonomi. Drygt 80 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin familjs ekonomiska situation medan knappt fem procent är missnöjda eller mycket missnöjda. En större andel pojkar än flickor är nöjda med sin familjs ekonomiska situation liksom en större andel grundskoleelever jämfört med gymnasieelever.

Vissa skillnader inom Västra Götaland

Det finns vissa skillnader mellan olika delar av Västra Götaland när det gäller de flesta frågeområden som har undersökts. Till exempel är andelen rökare högst i östra hälso- och sjukvårdsnämndens område medan andelen rökare i norra nämndens område har minskat mer än i regionen i stort. Andelen intensivkonsumenter av alkohol är högst i norra nämndens område, det går också att se att intensivkonsumtionen av alkohol tycks ha minskat betydligt mer bland gymnasieungdomarna i södra nämndens område än bland övriga gymnasieungdomar i Västra Götaland.

Viktiga resultat

Resultaten är mycket värdefulla för ansvariga för folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen genomför därför fyra workshops för att gå igenom och dra slutsatser runt rapporten.

Samordning av stort värde

Det här är andra gången en gemensam undersökning och sammanställning görs av drogvanorna bland regionens unga invånare vilket gör att man kan jämföra de tidigare resultaten med den aktuella undersökningen. Totalt har 23 354 elever deltagit i årets drogvaneundersökning i Västra Götaland, 12 751 i årskurs 9 och 10 783 på gymnasiets år 2.

Undersökningen har genomförts av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, på uppdrag av Västra Götalandsregionen, genom fyra hälso- och sjukvårdsnämnder (Norra-, östra-, södra- och västra nämnderna) och folkhälsokommittén. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunerna och länsstyrelsen.

CAN har gjort den heltäckande undersökningen för Västra Götaland i samband med sin årliga riksundersökning av skolungdomars drogvanor. Förutom huvudrapporten får kommunerna tillgång till tabellmaterial, data och kommunspecifik information som kan analyseras vidare och användas i det drogförebyggande arbetet.

Senast uppdaterad: 2018-08-29 11:17