Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. I år skickas enkäten ut till nästan 75 000 västragötalänningar.

Är du en av dem som fått enkäten?

Klicka här för mer information om hur du besvarar den

Om folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?"

  • ”Hälsa på lika villkor?” är en nationell enkätundersökning med frågor kring fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala relationer. Den sänds sedan 2004 ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16-84 år.
  • Undersökningen genomförs numera vartannat år (tidigare årligen) av Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) i samarbete med landsting/regioner och Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och att följa förändringar över tid.
  • Västra Götalandsregionen gör vissa år ett tilläggsurval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa.
  • År 2018 kommer nästan 75 000 enkäter skickas ut i Västra Götaland. Vi hoppas på en hög svarsfrekvens.
  • Undersökningen genomförs på webben men det finns även möjlighet att svara på en pappersenkät som skickas med posten.

Se filmen "Hur mår vi i Sverige?"

Folkhälsan har på flera sätt blivit bättre. Till exempel har andelen som röker minskat de senaste tio åren. Men hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen utan skiljer sig bland annat beroende på utbildningsnivå, kön och ålder.

Resultat från tidigare år

Resultatet från tidigare års enkäter finns i vänstermenyn. Resultaten redovisas för hela Västra Götaland, per hälso- och sjukvårdsnämndsområde med tidsserier 2005-2015 samt per kommun och stadsdel i Göteborg med data från 2007, 2011 och 2015.

Beskrivning av frågor och bakgrundsvariabler (kön, ålder, utbildning, socioekonomisk indelning, ekonomi och födelseland, familjeförhållanden och funktionsnedsättning) finns att läsa under Dokument nedan.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här finns resultat för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp. 

"Hälsa på lika villkor?" i Västra Götalandsregionens statistikdatabas

Senast uppdaterad: 2018-02-26 13:11