Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänt hälsotillstånd

Självrapporterat allmänt hälsotillstånd utgör ett grovt mått på individens hälsa. Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på den faktiska hälsan.

Vetenskapliga studier har visat att dålig självrapporterad hälsa är relaterad till ökad sjuklighet och kortare återstående livslängd. Allmän hälsa mätt på en femgradig skala är en av de frågor som EU använder som ett mått för att mäta befolkningens hälsa.

Nästan tre av fyra upplever att de har en bra eller mycket bra hälsa. Andelen har ökat med en dryg procentenhet sedan 2011, tre procentenheter sedan 2007 och med fem procentenheter sedan 2005. Personer med lång utbildning och hög inkomst mår bäst. Dålig självskattad hälsa är dubbelt så vanligt i grupper med kort utbildning, bland personer födda utanför Sverige och bland personer med svag ekonomi.

Figur 1. Andelen av kvinnor som anger dålig eller mycket dålig hälsa, fördelat efter utbildningslängd vid undersökningarna 2007, 2011 och 2015. Andelar i procent

Hälsorelaterad livskvalitet – EQ-5D

Självskattad hälsa kan även mätas som hälsorelaterad livskvalitet med instrumentet EQ-5D. Det är ett viktigt instrument i hälso- och sjukvårdsforskning, framförallt för olika sjukdomsgrupper. EQ-5D är tilläggsfrågor i Västra Götalands frågeformulär och baserat på fem enkätfrågor som omfattar rörlighet, möjlighet att klara av den egna hygienen, möjlighet att klara av sina huvudsakliga aktiviteter (arbete, studier, hushållssysslor, fritid), smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet. Det är graden av besvär som anges.

Svaren på frågorna viktas så att de besvär som är mest plågsamma får en högre vikt än de som anses mindre plågsamma. Om man har svarat ”inga problem” på alla fem frågor får man index 1 - full hälsa. Andra svarsalternativ ger avdrag i olika grad. Lägsta indexvärdet är 0.

EQ-5D-indexmedelvärdet bland de svarande är 0,82. Kvinnor har ett lägre EQ-5D-indexmedelvärde än män (0,79 respektive 0,84). Medelvärdet sjunker med stigande ålder. I gruppen 16-29 år är medelvärdet 0,86 medan det i gruppen 65-84 år sjunker till 0,78. EQ-5D varierar stort mellan olika grupper av de svarande, på liknande sätt som för självskattat allmänt hälsotillstånd.

Senast uppdaterad: 2017-11-20 08:56