Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukdomar och övriga besvär

Här redovisas några självrapporterade folksjukdomar som har en relativt hög förekomst i befolkningen, och inte går att följa tillfredsställande utifrån vårdregisterdata.

Diabetes

Diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar såväl barn som vuxna. I Västra Götaland antas cirka 50 000 personer ha diabetes. Diabetes är inte en utan flera sjukdomar med förhöjda blocksockernivåer som gemensam nämnare. Sjukdomen är kronisk och medför ofta komplikationer på lång sikt såsom en ökad risk för hjärtinfarkt. Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och svarar för 80–90 procent av alla fall. Till riskfaktorerna hör stigande ålder, övervikt, rökning och brist på fysisk aktivitet. Typ 1-diabetes kallas den form av diabetes som barn drabbas av men även vuxna kan utveckla denna diabetesform. Vid typ 1-diabetes har kroppens insulinproduktion upphört.

Sjukdomen kan medföra avsevärda problem och komplikationer i vardagen vilka medför stora kostnader för sjukvården och nedsatt livskvalitet som följd. I detta material redovisas typ 1 och typ 2 sammanslaget.

Sex procent av de svarande uppger att de har diabetes. Högst andel med självrapporterad diabetes finns i områden med en högre andel äldre. Bland personer över 50 år är diabetes vanligare bland män än bland kvinnor. Diabetes rapporteras i högre grad bland personer födda utomlands.

Astma och allergi

Allergi handlar om att kroppen reagerar på ämnen som människor vanligen tål. Ibland kan det räcka med minimala doser eller till och med lukten av något ämne för att utlösa en reaktion. I hela västvärlden har antalet människor som rapporterat att de lider av allergisjukdomar ökat betydligt under de senaste decennierna.

Flertalet av dem som insjuknar i allergisjukdom gör det under barnaåren, men under senare år har det visats att nyinsjuknande bland vuxna inte är ovanligt. Orsaken är till stor del okänd men fler kvinnor än män drabbas. Övervikt anses spela en roll liksom rökning och ett lågt intag av antioxidanter.

En av tre uppger allergiska besvär. Andelen med allergi förefaller att öka; 2005 angav en av fyra att de hade allergiska besvär medan var tredje angav allergiska besvär 2015. Allergierna minskar med stigande ålder. Allergier är något vanligare bland personer med lång utbildning (33 procent) än kort utbildning (27 procent). Orsakerna till detta är dåligt studerat. En förklaringsmodell är den så kallade hygien-hypotesen vilken hävdar att en stigande levnadsstandard med förbättrade hygieniska förhållanden har lett till en minskad exponering för mikroorganismer vilket tycks ha betydelse för skydd mot allergier.

Högt blodtryck

Förekomsten av högt blodtryck är omfattande i Sverige. Antalet individer i Västra Götaland med förhöjt blodtryck uppskattas till omkring 300 000 personer. Andelen med högt blodtryck ökar med stigande ålder. Högt blodtryck är något vanligare hos män än hos kvinnor.  Högt blodtryck är i sig ingen sjukdom, ett lätt förhöjt blodtryck ger i allmänhet inga symtom men är däremot en behandlingsbar riskfaktor för framtida hjärt-kärlsjukdom. Den som har högt blodtryck löper ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Läkemedelsbehandling av högt blodtryck har ofta god effekt men lika viktigt är livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet och viktnedgång.

En av fem rapporterar högt blodtryck.  Personer med kort utbildning, sjuk/aktivitetsersättning respektive ett lågt socialt deltagande uppger i högre utsträckning än övriga grupper av de svarande högt blodtryck.

Senast uppdaterad: 2018-01-09 14:26