Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning Data och analys

Koncernavdelning data och analys arbetar i huvudsak med uppföljning och analys samt med förädling av data och register. Avdelningen består av två analysenheter; Regional vårdanalys och Samhällsanalys, samt av Registercentrum Västra Götaland.

I de båda analysenheternas uppdrag ingår att fungera som analys- och metodstöd gentemot Koncernkontorets ledning, staber och avdelningar. Enheterna bistår även i uppföljning och utvärdering av program, projekt och verksamhetsbidrag samt arbetar med metod-, system- och verksamhetsutveckling.

Registercentrum arbetar med att driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren. I registercentrums uppdrag ingår också att fungera som stöd i kvalitetsregisterbaserad forskning och att verka för att kvalitetsregistren spelar en aktiv roll för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

För att fullgöra uppdraget samverkar medarbetarna med aktörer både inom och utanför Västra Götalandsregionen i aktuella uppdrag och projekt.

Medarbetare

Data och analys har c:a 100 medarbetare varav ungefär hälften tillhör Registercentrum.    Kontaktuppgifter

Rapporter och statistik från avdelningen

Analyser, utvärderingar och statistiksammanställningar från avdelningen finns sammanställda på Analysportalen. www.vgregion.se/analysportalen

Förfrågningar och underlag

Önskemål om underlag från koncernavdelning data och analys skickas till enheternas funktionsbrevlådor

Regional vårdanalys funktionsbrevlåda: regionalvardanalys@vgregion.se

Samhällsanalys funktionsbrevlåda: samhallsanalys@vgregion.se

Registercentrum Västra Götaland kontaktbrevlåda: registercentrum@vgregion.se 

 

Enheten ska, tillsammans med enheten samhällsanalys samt koncernavdelningens ledningsstöd, fokusera på koncernavdelningens funktionsområden, men ska även arbeta med enhetens specifika uppdrag:  

  • Fakta och statistik om hälso- och sjukvård
  • Kvalificerad analys, uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvård
  • Klassifikationer, beskrivningssystem och metodstöd ersättningsmodeller
  • Kravställande av IT-stöd avseende uppföljning, utvärdering och ersättning

Enhetens medarbetare kommer även att leda eller delta i olika utvecklingsprojekt.

Det finns flera mottagare av de sammanställningar, analyser och utredningar som tas fram av regional vårdanalys. Målgrupperna finns både inom och utanför Västra Götalandsregionen

Fakta och statistik

Enheten ansvarar för insamling, lagring, bearbetning, kvalitetssäkring och återkommande publicering av fakta och statistik om den hälso- och sjukvård och tandvård som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Uppföljning, analys och utvärdering

Enheten ska genomföra uppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvård inklusive tandvård finansierad av Västra Götalandsregionen samt av utvecklingsprojekt inom detta område. Uppföljning innebär att studera vad som händer, utveckling över tid. Utvärdering innehåller en värdering av hur det gick. Analys betyder att frågan delas upp i beståndsdelar i syfte att få fördjupad kunskap. 

Ersättningsmodeller och datasystem

Enheten ska bidra i användning och utveckling av beskrivningssystem och ersättningsmodeller för hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Enheten ska också kravställa datasystem/infrastruktur för data som hanteras inom koncernavdelningen. 

Forskning

De regionala vårddatabaserna kan användas för forskning. För mer information kontakta Mikael Kjerfve, mikael.kjerfve@vgregion.se

 

Enheten för samhällsanalys har två huvudsakliga uppdrag:

  • Bevaka utvecklings­tendenser och tillhandahålla och sprida kunskapsunderlag om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar.
  • Bistå koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur med uppföljning och utvärdering av insatser inom de olika verksamhetsområdena.

Exempel på uppgifter är uppföljningar av program och projekt, utvärderingar i egen regi eller genom uppdrag till externa utförare, bearbeta, tolka och tillhandahålla relevant statistik, genomföra utredningar och identifiera insatsområden, publicera olika rapporter samt medverka i extern kommunikation av vår verksamhet och anordna seminarier.

Utredning och analys

Enheten ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning.

Statistik

Enheten ska producera, bearbeta och sprida statistik inom de områden som lyfts fram i Vision Västra Götaland. I detta ingår att genom att producera statistikrapporter, ta fram statistik på beställning samt att bistå med statistikkompetens inom Västra Götalandsregionen.

Uppföljning och utvärdering

Enheten ansvarar för att följa upp och utvärdera strategier, program, projekt och verksamhetsbidrag inom koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. Vidare ingår uppföljning och utvärdering av de övergripande styrdokumenten. Enheten ska även bistå koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur i utveckling av en gemensam uppföljnings- och utvärderingsmodell. Det finns även ett ansvar för utveckling/uppföljning av indikatorer, analys och presentation/tillgängliggörande av resultat.

Spridning av kunskap

Spridning av kunskap om drivkrafter bakom regional utveckling ska ske såväl internt som externt. Enheten för samhällsanalys har ett särskilt ansvar för att förmedla resultat av egna och andras analyser, utvärderingar och uppföljningar. Enheten arrangerar löpande miniseminarier med syfte att öka kunskap och spridning av aktuella analyser och utvecklingsinsatser.

 

Registercentrum Västra Götaland ger stöd till nationella kvalitetsregister och hör till Västra Götalandsregionen, men uppdraget är främst nationellt.

Du kan läsa mer om Registercentrum Västra Götaland på den externa hemsidan.

 Registercentrum Västra Götalands webbplats

Profilbild av Marie Andreasson Röllgårdh

Marie Andreasson Röllgårdh

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Anneli Torstensson

Anneli Torstensson

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Nina Bonnedahl

Nina Bonnedahl

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Karin Althoff

Karin Althoff

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Ulrika Frithiofsson

Ulrika Frithiofsson

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-12-11 12:29