Mera om hälsa på arbetsplatsen

Här finns artiklar, presentationer, webseminarier och annan aktuell information om hälsa på arbetsplatsen.

Aktivitetsbaserat kontor

I Västra Götalandsregionen byggs just nu två Regionens hus med plats för 1900 medarbetare inom administration. Syftet är att samlokaliserar verksamheter och funktioner för att utveckla nya arbetsformer. Man kommer även att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW). ISM kommer att utvärdera arbetet och har även gjort en sammanställning av aktuell forskning om ABW.

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetsmiljösatsning lönar sig

Genomtänkta satsningar på arbetsmiljön är även ekonomiskt lönsamma. Det visar det danska forskningsprojektet "Företagens finansiella kostnader och vinster från interventioner i arbetsmiljön och deras betydelse för arbetsmiljöarbetet”.

Arbetsmiljösatsning lönar sig

Effekter av hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar på arbetsplatsen ger resultat under förutsättning att det  kombineras med uppföljande insatser. Annars skall man avstå! Det finns även riktlinjer framtagna.

Effekter av hälsoundersökningar

Filmer om vår forskning

ISM bedriver tvärvetenskaplig forskning inom området hälsofrämjande arbetsplatser och behandling av stressrelaterad ohälsa. Här ges några smakprov.

Filmer om vår forskning

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i kommuner

Slutsatsen av denna avhandling är att hälsofrämjande arbetsmiljöarbete domineras av friskvårdsinsatser samt att detta behöver breddas för att inkludera psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön.

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i kommuner

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen

Resultatet från denna avhandling är att den självskattade hälsan och sjukfrånvaron i de olika kommunerna var relaterad dels direkt till hur mycket man satsar på konkreta hälsofrämjande åtgärder som riktar sig till individer och grupper och dels indirekt till ledarskapet och det sociala klimatet i verksamheten.

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen

Mäta och följa goda organisationer

Denna antologi från Arbetsmiljöverket sammanfattar resultatet från projektet positiva arbetsmiljöindikatorer. Tillsammans visar indikatorerna olika sätt att organisera arbetet som är väsentliga för anställda och företag/verksamheter.

Mäta och följa goda organisationer

Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och produktivitet

I denna rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, görs en litteraturgenomgång, där man framförallt studerat den psykosociala arbetsmiljön och dess effekter på medarbetarnas hälsa och organisationens produktivitet.

Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och produktivitet 

Sverigestudien 2017

Sverigestudien är en årlig nationell studie som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), AB Volvo och Preera sedan 2009. I studien ber man ett statistiskt signifikant urval av personer som lever i Sverige att svara på vilka värderingar de anser speglar dem själva, deras arbetsplats, deras kommun och Sverige som nation. Nu finns även ett dialogstöd för att tillsammans med andra starta ett samtal om värderingar, till exempel på arbetsplatsen.

Sverigestudien 2017

Teamarbete

Att arbeta i team har många positiva effekter, men ibland är det svårt att genomföra i praktiken. De anställdas delaktighet i förändringsprocessen är avgörande för hur man upplever förändringen, vilket i sin tur är avgörande för förändringens resultat, var den viktigaste slutsatsen i denna studie.

Teamarbete

Webbföreläsningar ISM

I samband med ISM:s 10 årsjubileum 2013 sammanfattades ISMs forskning och kliniska erfarenhet på två nätverksträffar. Här kan du ta del av dessa via webben.

Webbföreläsningar ISM

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Marica Heimdahl

marica.heimdahl@vgregion.se