Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Detta arbetsmaterial av Lotta Dellve och Andrea Eriksson kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det finns en rapport med samma namn som har fördjupande teoretisk och empiriskt underlag. 

Hur kan arbetsmaterialet användas?

Författarna till materialet har haft chefer inom vård och omsorg, på olika nivåer, i åtanke när de utvecklat arbetsmaterialet. Många av teorierna och reflektionsövningarna i materialet passar även för andra typer av verksamheter och arbetsmaterialet kan också användas av medarbetare och arbetsgrupper.

Materialet kanmed fördel även användas av stöd- och stabsfunktioner, till exempel personalfunktion (HR), verksamhetsutvecklare och företagshälsovården. Arbetsmaterialetkan tillämpas på den enskilda arbetsplatsen eller som ett verktyg för att få struktur på hälso- och arbetsmiljöarbetet i hela organisationen.

Arbetsmaterialet är tänkt att användas för att utveckla hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden, i det vardagliga arbetet eller under pågående verksamhetsutveckling. Materialet ger fördjupat kunskapsunderlag av hanteringen av organisatorisk och social arbetsmiljö.

Perspektiv i arbetsmaterialet

Chefers och ledares arbete med att utveckla och bevara hållbara arbetsförhållanden kan indelas i följande perspektiv:

  • Hälsofrämjande – bibehålla och stärka det som får många och envar att må bra
  • Förebyggande – undvika risker och skada som kan ske i arbetet
  • Rehabiliterande – behandla och lindra skador och sjukdomar.

Arbetsmaterialet fokuserar främst psykosociala och organisatoriska resurser (hälsofrämjande perspektiv) samt även att minska risker (förebyggande perspektiv). Materialet är indelat i olika teman som delvis överlappar varandra. Man kan arbeta med utvalda teman vid olika tillfällen och i den ordning som passar bäst. Varje tema innehåller:

  • Sammanfattning av teori och forskning
  • Bilder som stöd och inspiration för reflektion
  • Reflektions- och dialogfrågor.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, arbetsmaterial 2016

Enstaka exemplar av det tryckta materialet kan beställas från Göteborgs Universitet.

socav@socav.gu.se

Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Detta arbetsmaterial är en föregångare till materialet ovan, men finns fortfarande att ladda ned med tillhörande stödverktyg. Även denna bygger på forskning och har prövats bland chefer i ett forskningsprojekt.

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, arbetsmaterial 2008

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, manual

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, processtöd för samtalsledare

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, utvärdering, 2009


Senast uppdaterad: 2018-02-27 10:19