Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinsk kvalitetsuppföljning, vårdcentraler och rehab

Koncernavdelning data och analys har i uppdrag att följa upp den medicinska kvaliteten för vårdcentraler och rehabenheter inom vårdvalet i Västra Götaland. För detta ändamål har avdelningen skapat en uppföljningsprocess bestående av flera delar, där resultatet för Västra Götalandsregionen redovisas och analyseras i förhållande till uppsatta regionala och till nationella målvärden.

I nuläget görs nationella jämförelser enbart för diabetes för vårdval vårdcentral. Den medicinska kvaliteten avseende regionens vårdcentraler och rehabenheter inom vårdvalet i primärvården, redovisas på flera visningsytor och används som underlag för avtalsuppföljning och för verksamhetscontrolling för Närhälsans vårdenheter inom vårdvalet. 

Uppföljningen av den medicinska kvaliteten i vårdvalet regionen sker i årliga dialoger med vårdcentraler. Dessutom i verksamhetscontrolling med förvaltningsledningen i Närhälsan två gånger per år.

Kvalitetsindikatorer vårdvalen i primärvården i VGR

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för vårdval vårdcentral och vårdval rehab med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med de regionala programområdena, regionala processteam och representanter från vårdenheter inom vårdvalet. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att vårdenheter inom vårdvalet inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. Förteckningen är en del av Krav- och kvalitetsboken och fastställs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Indikatorerna gäller såväl för offentliga som privata vårdenheter inom vårdvalet i regionen.

Länk till primärvårdens indikatorer publicerade i Krav- och kvalitetsboken

Regionala visningsytor för kvalitetsindikatorer

Uppföljningen utgår från Munin som är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av vårdval vårdcentral, samt Hugin som är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av kvalitetsindikatorerna för vårdval Rehab. 

Indikatorerna i Munin och Hugin är ett stöd i verksamheternas egna förbättringsarbeten och ger möjlighet till jämförelser mellan enheter, jämförelser över tid, samt som underlag för avtalsuppföljning. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten och ger underlag för invånarnas val av vårdcentraler och rehabenheter.

QregPV är ett regionalt kvalitetsregister för primärvården i Västra Götaland. Registret hämtar in data från journaler på alla offentliga och privata vårdcentraler i regionen. Registret kan användas för att identifiera behov av förbättringsinsatser på vårdcentralen. Med QregPV blir det också lättare att utvärdera effekten av insatser som genomförts. I registret samlas även data över folksjukdomar som astma, KOL och diabetes. Statistiken i QregPV är öppen för alla. Data redovisas per månad. Utöver att se statistiken på en enskild vårdcentral kan man jämföra vårdcentraler med varandra. 

Medicinsk kvalitet i Verksamhetsanalysen. I primärvårdsavsnittet jämförs i värdena för ett urval av medicinska indikatorerna för vårdenheter inom vårdvalet i Västra Götalandsregionen på hälso- och sjukvårdsnämndsnivå.

Nationella visningsytor för kvalitetsindikatorer

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården som ger stöd för att lära, följa upp och förbättra vården. Primärvårdskvalitet samordnas av Sveriges regioner och kommuner (SKR). En stor majoritet av enheterna inom vårdvalet i regionen är anslutna till Primärvårdskvalitet och kan jämföra sig med andra enheter och över tid. Primärvårdskvalitet innehöll i januari 2020 över 400 indikatorer. 

Vården i siffror/primärvård presenterar och visualiserar kvalitetssäkrad statistik från flera källor inom svensk hälso- och sjukvård. Verktyget används för dialog och analys inom kvalitets- och förbättringsarbete. 

Nationella kvalitetsregister används för kvalitetsuppföljning av vårdcentraler och rehabiliteringsenheter, till exempel Nationella diabetesregistret, Svenska Demensregistret, Luftvägsregistret och BOA-registret (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).  Registren innehåller bl.a. uppgifter om diagnoser och olika typer av behandlingar. Det är enbart Nationella diabetesregistret som har tillräcklig täckningsgrad för att kunna användas för nationella jämförelser av vårdcentraler inom vårdvalet i regionen. Läs mer om nationella kvalitetsregister

Rapporter medicinsk kvalitet i vårdvalet i regionen

Primärvårdsrapporten redovisar en kartläggning av ett urval av primärvårdens medicinska kvalitetsindikatorer för de vanliga kroniska sjukdomarna, samt läkemedel till äldre. Rapporten är tänk att vara en lättillgänglig information om vårdcentralernas utfall för valda indikatorer.

Syftet med rapporten är att stimulera till kvalitetsdrivet uppföljnings- och förbättringsarbete på vårdcentralerna. Den vänder sig till verksamhetschefer inom vårdval vårdcentral, regionens politiker och förvaltningsledningen för Närhälsan samt till andra berörda och intresserade inom området.

Rapporten är en inomregional kartläggning av vårdcentraler i Västra Götaland, såväl offentliga som privata primärvårdsaktörer, som omfattas av vårdvalet. De valda indikatorerna ingår i avtals- och kvalitetsuppföljning av vårdval vårdcentral som finns redovisade på den webbaserade visningsyta Munin. Kartläggningen består av jämförelser av utfall av ett urval kvalitetsindikatorer för vårdcentraler inom regionen på vårdcentralsnivå, samt visar på trender per hälso- och sjukvårdsnämndnivå.

 I framtiden kommer även att ett urval av indikatorer för vårdval rehab att redovisas.

Profilbild av Karin Fröjd

Karin Fröjd

Specialistläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-03 11:30