Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinsk kvalitetsuppföljning, specialiserad vård

Koncernavdelning data och analys har i uppdrag att följa upp den medicinska kvaliteten för regionens specialiserade vård. För detta ändamål har avdelningen skapat en uppföljningsprocess bestående av flera delar, där resultatet för Västra Götalandsregionen redovisas och analyseras i förhållande till såväl riksgenomsnitt som uppsatta regionala och nationella målvärden. Den medicinska kvaliteten avseende regionens specialiserade vård, redovisas i flera publikationer och visningsytor och gås igenom med förvaltningarna inom ramen för verksamhetscontrolling. 

Uppföljningen av den medicinska kvaliteten i regionen sker i dialog med sjukhusförvaltningarna med utgångspunkt i uppgifter registrerade i nationella eller regionala kvalitetsregister samt i våra regionala databaser. Registren innehåller bl.a. uppgifter om diagnoser och olika typer av ingrepp och behandlingar. Läs mer om nationella kvalitetsregister

Data och analys tillgängliggör resultaten från registren i statistikverktyget Kvartalen samt i de årliga rapporterna Verksamhetsanalys, Medicinskt kvalitetsavsnitt och Sjukhusrapporten. Dessa vänder sig till något olika målgrupper och är utformade för olika ändamål.

Kvalitetsindikatorer VGR

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med de regionala programområdena, regionala processteam och representanter från förvaltningarna. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. Förteckningen fastställs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Data och analys tillgängliggör resultaten för de pioriterade indikatorerna i statistikverktyget KviS samt i årliga rapporter så som Verksamhetsanalys, Medicinskt kvalitetsavsnitt och Sjukhusrapporten. 

 

Medicinsk kvalitet i Verksamhetsanalys

I Regionfullmäktiges mål står att läsa att ”Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras” med fokus på att ”samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser”. Med utgångspunkt i denna målbild jämförs i Verksamhetsanalysen värdena för de medicinska indikatorerna i Västra Götalandsregionen med riksgenomsnittet.

Jämförelsen på Västra Götalandsnivå är viktig, men Västra Götalandsregionen är dock en så stor del av riket så att vi ofta får värden som är nära riksgenomsnittet. Värdena blir därmed är svåra att använda för att motivera satsningar på kvalitetsutveckling inom olika medicinska verksamhetsområden. Inom Västra Götalandsregionen kan kvaliteten variera mycket och kan vara tecken på ojämlik vård trots att vi på regional nivå ligger vid riksgenomsnittet. Därför jämförs den medicinska kvaliteten även, så långt möjligt, mellan köns- och åldergrupper, mellan de olika sjukhusen i regionen samt över tid.

KviS, Kvalitetsindikatorer i Sjukhusvård

KviS är ett webbaserat statistikverktyg som kan användas för uppföljning och som hjälp vid utveckling av den medicinska kvaliteten i sjukhusvården. KviS ersätter tidigare Kvartalen. Den primära målgruppen är sjukhusledningarna och andra som arbetar med kvalitet på sjukhusen. Datan som publiceras i KviS kommer till största delen från nationella kvalitetsregister och är därmed även tillgängliga på andra håll, framför allt genom de nationella kvalitetsregistrens egna redovisningar och i Vården i siffror. KviS är tänkt att underlätta kvalitetsarbetet då varje sjukhus inte behöver lägga ner arbete på att ta fram data. Applikationen skapar vidare förutsättningar för bättre jämförelser eftersom datan redovisas på ett enhetligt sätt och är jämförelsevis aktuell; Data kommer in i KviS kvartalsvis med lite drygt en och en halv månads fördröjning. I andra redovisningar kan eftersläpningen vara upp till 18 månader.

KviS produceras av Registercentrum Västra Götaland som är en del av Koncernavdelning data och analys.

Sjukhusrapporten

Sjukhusrapporten: Sjukvård i Västra Götalandsregionen. Med fokus på sjukhusbaserad vård är en sammanställning av de resultat som redovisas i Verksamhetsanalysen och i KviS. Rapporten är beställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och publiceras årligen i oktober-november. Syftet är att granska hur sjukvården i Västra Götalandsregionen faller ut vid en jämförelse mot riksgenomsnittet samt i förhållande till uppsatta målnivåer på förvaltningsnivå.

Avsikten är inte att beskriva varje enskild del av sjukvården, utan framförallt att peka på de medicinska områden som faller ut klart sämre än riksgenomsnittet eller Västra Götalandsregionens fastställda mål, men också lyfta fram särskilda områden där förbättringar gjorts. Rapporten innehåller även rekommendationer som baseras på avvikelserna i sig men också på den kunskap om verksamheterna som inhämtats i samband med controllingmöten.

Nationella redovisningar och sammanställningar

Resultat för medicinsk kvalitet för regionen redovisas även i diverse olika nationella sammanställningar; rapporter och webbapplikationer. Data och analys gör årligen fördjupningar utifrån de publicerade resultaten från de nationella rapporterna för att bättre förstå regionens utfall.  

Statistik; Vården i siffror

Rapport från SKR Öppna jämförelser: Hälso- och sjukvårdsrapporten 
- publiceras årligen i juni

Artiklar i Dagens Medicin: Sveriges bästa sjukhus
- publiceras årligen i januari (dock ej 2021 pga av Covid-19-pandemin) 

Rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 
- publiceras årligen i mars

Profilbild av Maria Telemo Taube

Maria Telemo Taube

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-02 09:17