Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Alkohol och droger

Bilden visar en närbild av ett glas med wiskey och två kartor med tabletter på ett bord.

Inledning

Alkohol

Formellt handlar det om drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent. För medarbetare som har ett alkoholberoende rekommenderas att man inte dricker drycker som innehåller någon alkohol alls. Om man till exempel dricker mycket lättöl med en alkoholhalt på 2,2% så kan det totala alkoholintaget bli högt.

Droger

Alkohol, narkotika och läkemedel är exempel på olika droger. Även hälsofarliga ämnen som lim, lösningsmedel samt hälsofarliga varor under utredning om narkotikaklassning anses som droger. Droganvändning orsakar någon form av rus och kan leda till beroende och missbruk. Vissa droger ordineras av läkare, men det är icke läkarordinerade läkemedel som enligt denna guide definieras som droger.

Riskbruk

Ingen blir missbrukare från den ena dagen till den andra. När man talar om riskbruk är det i samband med alkohol. Var tionde svensk anses ha riskabla alkoholvanor, det vill säga ungefär 1 000 000 personer i Sverige. Om den som befinner sig i riskzonen får hjälp och stöd i ett tidigt skede, av både chef och arbetskamrater, finns det mycket att vinna. En vinst framförallt för den enskilde och dennes anhöriga, men också för arbetskamrater, arbetsmiljön och arbetsgivare. När det diskuteras alkoholfrågor på arbetsplatsen och bland vänner är det inte ovanligt att man delar in människor i två grupper. Vi som inte har problem och de som har problem. På samma sätt som det är svårt att göra denna indelning när det gäller våra kostvanor är det samma problem när det gäller alkoholfrågan.

Missbruk

Missbruk kan beskrivas som ett regelbundet bruk av exempelvis droger, vilket är ett bruk som ger skadeverkningar för individen, omgivningen, arbetsplatsen och samhället. Bruket kan resultera i både fysiska och psykiska symtom. Begreppet missbruk är svårdefinierat, då det finns skillnader mellan olika droger och deras effekter. Missbruk innebär inte nödvändigtvis att en medarbetare använder droger under arbetstid, men missbruk kan ändå ge upphov till problem i arbetet. Det är ofta svårt för individen att erkänna ett missbruk.

Tecken på riskbruk och missbruk i arbetslivet:

 • Använda alkohol och droger under arbetstid.
 • Komma påverkad till arbetet och att vara påverkad på arbetet.
 • Anlända till arbetsplatsen med nedsatt arbetsförmåga på grund av användning av alkohol eller droger, exempelvis med bakrus.
 • Utebli från arbetsplatsen på grund av alkohol- eller drogmissbruk.

Västra Götalandsregionens arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Det innebär ett absolut förbud för alla att vara påverkade av eller bruka alkohol eller droger i arbetet.  

Alkohol- eller drogbruk utanför arbetsplatsen får inte ske så att det påverkar säkerheten, arbetsmiljön eller effektiviteten i arbetet. 

Syftet med guiden är att ge vägledning hur man förebygger och avhjälper risk- och missbruk av alkohol och droger hos medarbetare. Det finns även andra typer av missbruk där du som chef behöver agera, t.ex. spelmissbruk mm.

All dokumentation kring individ ska göras i HälsoSAM, IT-stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering - Insidan (vgregion.se) det vill säga vid:

 • tidiga insatser på grund av att medarbetaren mår dåligt på arbetet 
 • sjukskrivning 
 • arbetsanpassning inför återgång till arbetet efter sjukskrivning

Steg för steg

Att avgöra om en medarbetare har ett risk- eller missbruk av alkohol och droger kan vara svårt, men det finns tidiga signaler som är mer eller mindre tydliga.  Alla har ett ansvar att agera för att förebygga att en medarbetare fastnar i ett risk- eller missbruk. Om du som medarbetare funderar på eller kanske är orolig över dina alkoholvanor kan du få mer information hos Hälsan och Arbetslivet. 

Tidiga signaler på risk- eller missbruk

 • Försämrad arbetsprestation, till exempel minskat intresse för arbetet eller sämre kvalitet och  felbedömningar.       
 • Onormal frånvaro, svårigheter att sköta arbetstider, till exempel upprepad korttidsfrånvaro, semester och annan ledighet som tas ut med kort varsel.  
 • Förändrat beteende, ojämnt humör, lättirriterad eller att medarbetaren drar sig undan arbetsgruppen.  
 • Bakfull på arbetet, luktar alkohol eller har abstinens i form av darrningar och svettningar.
 • Positivt utslag på Alkolås.  

Du som Chef ska:

 • Samtala med den berörda medarbetaren vid misstänkt eller konstaterat risk- eller missbruk.
 • Informera medarbetaren om att hen kan ha med skyddsombud/facklig representant eller någon annan som medarbetaren känner förtroende för, vid samtalet. 
 • Dokumentera samtalet och alla åtgärder i ärendet på ett sakligt och objektivt sätt i hälsoSAM.
 • Ge berörd medarbetare möjlighet att ta del av dokumentationen.   

Om påverkad i tjänst

En påverkad medarbetare ska inte vara på arbetsplatsen. Det är alla medarbetares ansvar att påtala för ansvarig chef om någon medarbetare förefaller vara påverkad av alkohol eller droger.

Du som chef ska då:

 • Ansvara för att avvisa medarbetaren från arbetsplatsen.
 • Närvara under hela transporten hem eller till vårdinrättning. Om du inte är på plats ska du alltid underrättas och utse en person som då ska närvara.

Provtagning kan göras innan medarbetaren lämnar arbetsplatsen. Om hen vägrar provtagning är det du som chef eller av dig utsedd person som avgör om hen är påverkad och ska avvisas från arbetsplatsen.

Provtagning kan beställas hos Hälsan och Arbetslivet. Varje arbetsplats ska ha lokala rutiner för hur man hanterar provtagning och till vem man ska vända sig vid misstanke om risk eller missbruk.

 • Medarbetare på Hälsan och Arbetslivet ser till att berörd medarbetare skriver under blanketten "Chefens tillåtelse att ta del av drogtestresultatet” innan  provtagning genomförs.
 • Du som chef kallar medarbetaren för samtal nästkommande dag - innan ordinarie arbete börjar. Detta för att markera ett oacceptabelt uppträdande och utreda eventuell risk- eller missbruksproblematik.

Positivt utslag vid alkolås i samband med bilkörning hanteras enligt gällande rutin för förvaltningen/bolaget

Eventuella arbetsrättsliga åtgärder

Vid avsteg från rehabiliteringsplanen ska du som chef:

 • Tydliggöra att det eventuellt kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.
 • Alltid ta kontakt med HR-funktionen vid eventuella arbetsrättsliga åtgärder t.ex:
   • Avstängning
   • Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning
   • Avslut av tjänst
 • Dokumentera eventuella arbetsrättsliga åtgärder i hälsoSAM.

Se "Checklistor och mallar" nedan

Rehabiliteringsutredning

Du som chef ska:

 • Göra en rehabiliteringsutredning tillsammans med medarbetaren vid ett konstaterat risk- eller missbruk. Rehabiliteringsutredningen kan även göras om det inte föreligger någon sjukfrånvaro. 
 • Undersöka vilket behov av stöd och hjälp som medarbetaren behöver för att komma tillrätta med sitt risk- eller missbruk.
 • Informera medarbetaren om att hen kan ha med skyddsombud/facklig representant eller någon annan som medarbetaren känner förtroende för, under rehabiliteringsutredningen. 
 • Ta stöd från HR-funktionen vid behov.
 • Kontakta Hälsan och Arbetslivet för rekommendation om lämplig behandlingsåtgärd, eventuellt med stöd av externa vårdgivare. 
 • Dokumentera rehabiliteringsutredningen i hälsoSAM.
 • Ge berörd medarbetare möjlighet att ta del av dokumentationen.  

Du som Medarbetare ska:

 • Lämna de upplysningar som behövs och aktivt delta i din rehabilitering. 

Rehabiliteringsplan

När rehabiliteringsbehovet är fastställt ska du som chef och tillsammans med medarbetaren:

 • Upprätta en rehabiliteringsplan som ska innehålla behandlingsupplägg och eventuella arbetsanpassande åtgärder på arbetsplatsen för att möjliggöra återgång i arbete. 

 Dessutom kan ni komma överens om:

 • Principer för att medarbetaren ska hålla sig alkohol- och drogfri som till exempel slumpmässiga provtagningar och krav på läkarintyg från första sjukdagen. 

Du som Chef ska:

 • Dokumentera rehabiliteringsplanen i hälsoSAM. Av dokumentationen ska det framgå vad som gäller om rehabiliteringsplanen avbryts. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

Du som chef ska:

 • Följa upp rehabiliteringsplanen regelbundet och revidera den vid behov.
 • Göra detta genom ”uppföljningsmöte” i hälsoSAM och dokumentera uppföljningen.
 • Ge berörd medarbetare möjlighet att ta del av dokumentationen från uppföljningarna.
 • Boka tider för regelbundna uppföljningar. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

Du som chef ska:

 • Avsluta rehabiliteringsarbetet när du vid de regelbundna uppföljningarna konstaterar att medarbetaren är fri från risk- eller missbruk.  
 • Dokumentera detta i hälsoSAM. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

PDF-dokument

Titel

Anpassningsbara dokument

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att:  

 • Se till så att arbetsmiljön är fri från alkohol och droger. 
 • Genomföra ett initialt samtal med medarbetare vid misstanke om risk- eller missbruk. 
 • Göra en rehabiliteringsutredning och upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med medarbetaren vid ett konstaterat risk- eller missbruk. Rehabiliteringsutredningen kan även göras om det inte föreligger någon sjukfrånvaro.
 • Följa upp rehabiliteringsplanen regelbundet och revidera den vid behov.
 • Informera medarbetaren om att hen kan ha med skyddsombud/facklig representant eller någon annan som medarbetaren känner förtroende för vid samtal, rehabiliteringsutredning/-plan och uppföljningar.
 • Kontakta HR-funktionen och Hälsan och Arbetslivet för stöd.
 • Dokumentera allt som rör ett ärende i hälsoSAM. 
 • Ge berörd medarbetare möjlighet att ta del av dokumentationen.
 • Avvisa medarbetare från arbetsplatsen vid påverkan i tjänst.  
 • Erbjuda drogtest vid misstanke om risk-/missbruk eller påverkan i tjänst. 
 • Introducera alla nya medarbetare om gällande guide.
 • Informera regelbundet alla medarbetare på arbetsplatsträffen om gällande guide.

Medarbetarens roll innebär att:  

 • Lämna de upplysningar som behövs för att aktivt delta i sin rehabilitering.
 • Informera närmaste chef om någon medarbetare påträffats påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen. 
 • Informera närmaste chef om eget legalt bruk, det vill säga när läkare föreskrivit användning av läkemedel som kan påverka förmågan att utföra arbetet negativt. 
 • Meddela sin närmaste chef om bilen inte går att starta på grund av positivt utslag på alkolås. 

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att:

 • Se till så att arbetsmiljön är fri från alkohol och droger 
 • Stötta medarbetare vid samtal och ”rehabiliteringsmöten”, om medarbetaren så önskar
 • Koppla in facklig organisation vid arbetsrättsliga frågor

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-06-13 17:32