Aktuellt

Den 15 januari bjuder Innovationsplattformen in till en innovationsfylld förmiddag i Sahlgrens aula. Dagen riktar sig till alla medarbetare i hälso- och sjukvården som är intresserade av innovation och vill ta del av inspirerande presentationer eller testa nya lösningar i innovationsutställningen. Deltagande är kostnadsfritt och alla som anmäler sig före den 9 januari bjuds på lunch. Välkommen!

För att utveckla den prehospitala vården vill Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PreHospen vid Högskolan i Borås och Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park tillsammans skapa en bred samverkansarena. Denna skall som ledstjärna ha visionen: Inga misstag i prehospital bedömning och prioritering.

Idéen om en digital lösning för måltidsbeställning föddes när Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) arrangerade H@ck for Healh 2017. Då träffades IT-studenter och vårdpersonal för att arbeta fram en lösning utifrån ett identifierat behov i vården. Behovet handlade om att erbjuda patienter möjlighet till att beställa sin egen mat, läsa menyn på flera språk, samt att mäta antal kalorier. Under ”hacket” tog man fram ett konceptförslag som sedan dess har utvecklats till dagens färdiga prototyp – MatAppen.

Konferensen Framtid Västra Götaland gick av stapeln den 4 december och lockade över 400 deltagare som på olika sätt arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. Innovationsplattformen och programkontoret för Omställningen i hälso- och sjukvården bjöd in till ett gemensamt seminarium om tjänstedesign och hur närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg har använt metodiken för att utveckla sin verksamhet.

Nu kan patienter få konsultation av en specialist via videolänk. Projektet som testas på elva kliniker väntas leda till kortare kötid och färre remisser.

Skaraborgs sjukhus närsjukvårdsteam i Lidköping har under tio års tid arbetat med geriatrisk specialistvård i hemmet för de mest multisjuka äldre. Teamet samarbetar med både primärvården och kommunen med den enskilde patientens behov som gemensamt nav. Arbetet är en kvalitetsmässig fullträff med kraftigt minskade vårdkostnader, ökad vårdkvalitet och framförallt minskat lidande för patienten. Teamet har också fått finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin arbetsmodell med hjälp av tjänstedesign.

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Stort grattis till Hälsocoach online som fick årets Kvalitetspris när Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) höll sina forsknings- och kvalitetsdagar, 7-8 november.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är först i Europa med att prova en ny hjärt- lungmaskin på barn.

På uppdrag av Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetare Innovationsplattformen med en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att utreda behovet av en innovationsstrategi, samt rekommendationer om vägen framåt i arbetet med att stärka innovationssystemet.

Vill du veta mer om Innovationsfonden eller hur Innovationsplattformen kan stötta din verksamhet i arbetet med att utveckla en ny produkt, tjänst, metod, process eller organisationsförändring? Eller har du frågor kring Omställningen i vården - VGR:s gemensamma strategi för att bland annat utveckla digitala vårdformer och tjänster?

Artificiell intelligens skulle kunna hjälpa dig att få en mer träffsäker diagnos, minska användningen av antibiotika och förutse hjärtinfarkter. Mängden av patientinformation gör sjukvården till ett drömprojekt för programmerare. Så varför har man inte kommit längre?

Innovationsplattformen har påbörjat en kartläggning av testbäddsverksamheter som finns, eller är under uppbyggnad, inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Arbetet kommer utgå från tidigare kartläggningar och rapporter och kommer även fokusera på att undersöka incitament för testbädd, både utifrån vårdens perspektiv och från näringsliv och akademi.

Arbetslust är en tidskrift som ges ut fyra gånger om året av Hälsan & Arbetslivet, Arbetsmiljödelegationen och Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Tidningen har intervjuat Kajsa Söderblom, tjänstedesigner på Innovationsplattformen, och Agneta Patriksson, regionutvecklare på Koncernstab Hälso- och sjukvård, som beskriver hur viktigt det är att involvera användaren i utvecklingsarbetet och hur de använder tjänstedesign i ett projekt som ska förbättra kvinnosjukvården i VGR.

Under året testar Regionservice hjälpmedelskonsultation genom videosamtal mellan hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter. Det är ett projekt som pågår under 2018 och har fått pengar från Innovationsfonden för att utvärdera metoden.

Framtid Västra Götaland är en årlig konferens och en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Årets konferens äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 4 december och handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland.

Närsjukvårdsteamet västra Skaraborgs utvecklingsarbete med medarbetare, patienter och anhöriga tilldrar sig internationellt intresse. Det senaste förbättringsprojektet tillsammans med en tjänstedesigner gav fyra nya lösningar. Snart ska teamets läkare knytas till Chalmers för aktionsforskning.

Simulatorcentrum i Väst har öppet hus den 30 november för att visa hur de arbetar med simulering. Det drivs av FoUUI vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men är ett regionalt centrum för simulering och träning av medicinska färdigheter, praktiska färdigheter, kommunikation, ledarskap och samarbete.

PICTA, Prehospital ICT Arena, på Lindholmen Science Park, får stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet med att driva innovation och nyttiggörande inom prehospital eHälsa. De nästkommande tre åren får PICTA 5,7 miljoner kronor i grundfinansiering.

Landsting och regioner kan få olika stöd när de utvecklar program till plattformen Stöd och behandling. Inera erbjuder utvecklare och designers stöd via ett designnätverk.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. I den här grundkursen får deltagarna kunskap om hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Kursen riktar sig framför allt till medarbetare som jobbar inom kvinnosjukvård, men övriga medarbetare från offentlig sektor i Västra Götalandsregionen är också välkomna.

Den 17 september samlades ett hundratal personer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att diskutera behov och användning av 3D-teknik i hälso- och sjukvården. Seminariet arrangerades av Innovationsplattformen tillsammans med RISE Research Institute of Sweden och dagen bjöd på presentationer och givande samtal kring vårdens behov och utmaningar, samt en översikt på de lösningar och möjligheter som 3D-teknologin erbjuder. Seminariet avslutades med en paneldiskussion om potentialen för ett framtida 3D-kompetenscentrum i Västra Götalandsregionen.

Fallolyckor står för fem procent av skadorna i vården. På Frölunda specialistsjukhus har vårdpersonalen utvecklat en ny metod som helt satt stopp för fallolyckor i samband med operation av ljumskbråck.

Forskningen och affärsutvecklingen inom life science står inför en lika stor revolution som fordonsindustrin. Men branschen måste öka takten.

Västra Götalandsregionens vill skapa smartare digitala vårdmötestjänster som gör nytta för både invånare och medarbetare. Just nu pågår ett projekt som undersöker vilka befintliga vårdmötestjänster som kan digitaliseras och hur de ska utformas för att fungera bra för alla användargrupper – vårdpersonal, patienter och deras närstående. Med hjälp av tjänstedesignmetodik går projektet på djupet för att identifiera användarnas faktiska behov. Under 2019 kommer tre olika prototyper att testas och utvärderas för vidare implementering i hälso- och sjukvården.

De verktyg och algoritmer som för närvarande utvecklas hjälper personal att fokusera på varje patient med hjälp av smart processövervakning och visualisering. AI kan förutsäga den kommande arbetsbelastningen, och flexibel och proaktiv processplanering. I detta samtal presenterar Kristofer Bengtsson, från Chalmers Tekniska högskola, sina resultat och delar sin erfarenhet av att arbeta med AI-forskning på ett sjukhus.

1,6 miljoner invånare i Västra Götaland får nu tillgång till videobesök, tidbokning och smarta formulär sedan regionen tecknat avtal om en ny digital plattform.

Den 19 september beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Innovationsfonden blir en bestående satsning, med 20 miljoner kronor per år, för att främja innovation inom hälso- och sjukvården. Just nu pågår en ny utlysning och fram till den 30 september kan verksamheter och medarbetare söka medel för innovationsarbete.

Nyligen publicerade SKL rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård. Med inspiration från internationella initiativ i England och Danmark presenteras en modell för hur Sverige, genom samordning och tydligare spelregler, bättre kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) i kombination med multiresistenta bakterier är ett allvarligt och växande globalt problem. Enligt Sveriges kommuner och landsting drabbas upp till nio procent av alla som vårdas på sjukhus i Sverige av en vårdrelaterad infektion. Den 21 september genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset och branschorganisationen Swedish Medtech ett gemensamt symposium för att diskutera framtidens lösningar. Lina Strand Backman, enhetschef på Innovationsplattformen, deltar i paneldiskussionen.

Science Park Skövde, det blir det nya namnet på innovationsmiljön Gothia Science Park i Skövde. – Det är ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen, säger Leif Hultman, styrelseordförande för Gothia Science Park.

För att ta tillvara på innovativa idéer och utveckla hälso- och sjukvården med medarbetarnas delaktighet avsätter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 miljoner kronor till Innovationsfonden. Nytt är att utlysningen till viss del kommer att prioritera större innovativa idéer som stödjer Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka mellan 7-30 september.

Många anställda har idéer om hur deras egen verksamhet eller arbetsmiljö kan bli bättre. Inom Västra Götalandsregionen finns Innovationsplattformen som ska fånga upp dem. Alla som kommer med idéer får prata med en innovationscoach.

Narkossjuksköterskorna såg att arbetsmiljön kunde bli säkrare med en bättre vagn för avfallshantering på operationssalen. Nu har idén blivit verklighet – med hjälp av Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen utvecklar en positionering som kommer att underlätta för alla. Via en länk i ett sms kommer patienten att hitta till sin mottagning betydligt snabbare än idag, vilket kan innebära att missade tider minskar med 30 procent.

Mammografienheten i NU-sjukvården kontrollerar kvinnor som är 40-74 år med 21 månaders mellanrum. Syftet är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge symtom. Nu testar enheten om artificiell intelligens (AI) kan ge en mer effektiv bildgranskning med bibehållen hög kvalitet.

I november invigs Data & Factory Arena, en nationell samverkansplattform för artificiell intelligens, på Lindholmen i Göteborg. Målet är att erbjuda aktörer från industrin, akademin samt offentlig förvaltning och sjukvård en arena för att accelerera AI-relaterad forskning och innovation i Sverige och utomlands.

500 medarbetare från hälso- och sjukvården är just nu med och påverkar valet av nytt IT-system i vården.

Digitaliseringen, utvecklingen inom life science sektorn och omställningen till ett klimatsmart samhälle innebär möjligheter att skapa ett ännu starkare Västra Götaland och nya sätt för människor att leva ett gott liv. Men hur bra är vi egentligen på att fånga upp och realisera de innovativa idéerna inom både den privata och offentliga sektorn? De som skapar affärer och förnyar och förbättrar vårt välfärdsystem.

Artikeln, som fått omdömet Highly Commended” (högst berömvärd) vid Emerald Literati Awards, bygger på insikten att det finns olika drivkrafter och sätt att resonera kring förändringar och förbättringsarbete inom vården även om man har samma mål. I det här arbetet har man gått djupare in på hur man kan skapa engagemang hos vårdpersonal kring förbättringsarbete. Artikeln handlar också om vad det är som påverkar engagemanget, hur förutsättningar för engagemang skapas – och vad som blir resultatet om det sker på ett bra sätt.

Sverige och den offentliga sektorn är inne i en stor samhällsomvandling som både möjliggörs genom, och drivs på av digitaliseringen - en strukturomvandling som kräver andra arbetssätt än idag. Västra Götalandsregionen testar just nu ett nytt digitaliserat arbetssätt.

Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden arrangerar Innovationsplattformen ett seminarium som bland annat diskuterar behov och användning av 3D-teknik i vården och tillgängliga teknologier. Dagen är till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, men riktar sig också till aktörer inom näringsliv eller akademi som kan möta vårdens behov kring 3D-teknik.

KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus ger sig in i kampen om en ny utmärkelse. De är inbjudna till att konkurrera om Quality Innovation Award.

Att få en cancerdiagnos ställer saker och ting på sin spets. I det skedet är kanske inte sexualiteten en primär fråga, men efter ett tag kan de frågorna bli viktiga för patienten att få prata om och ibland få hjälp med. Nytt samarbete över mottagningsgränserna på Kungälvs sjukhus gör att patienterna snabbt få svar på sina frågor.

NU-sjukvårdens mammografi upptäcker fler cancerfall tidigt, genom screening, jämfört med resten av landet. Två sjuksköterskor har utvecklat ett sätt att dokumentera kvaliteten på bilderna för att sedan återkoppla till varje sjuksköterska två gånger per halvår för att de individuellt ska kunna höja kvaliteten som bildproducenter.

Ökad tillgänglighet och många nöjda patienter. Det är resultatet av drygt ett års satsning med single responder, en ny form av ambulanssjukvård i Svenljunga och Tranemo. Nu har modellen blivit ordinarie verksamhet och ska dessutom utvidgas i Bollebygds kommun i höst.

Grattis till verksamheten för radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en av sju verksamheter som får medel från Medtech4Health utlysning om Stöd till Innovatörer i vård & omsorg 2018.

Blodtryck, puls och andningsfrekvens kan nu skickas direkt till patientens journal via en app i mobilen. Än så länge används appen på 55 vårdavdelningar i Västra Götalandsregionen(VGR).

Allt fler personer i vårt samhälle upplever långvarig stress och sjukskrivningarna ökar. Stressrelaterad psykisk ohälsa uppskattas vara relaterad till cirka 80 procent av långtidssjukskrivningar. Tina Arvidsdotter projektledare FoU primärvård, har fått pengar från Innovationsfonden för ett projekt som ska utvärdera användandet av sensorer för att mäta hjärnaktivitet och andningsfrekvens vid behandling av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Västra Götalandsregionens stora omställningsarbete av hälso- och sjukvården handlar bland annat om att utveckla digitala vårdtjänster så att mer vård kan ges utanför sjukhusen. Det pågår därför ett aktivt arbete för att skapa smartare vårdmötestjänster som gör nytta för invånare och medarbetare. Vårdmötestjänsterna ska vara anpassade till individuella behov och vara enkla att använda för alla, oavsett tid och plats.

22 år gammal miste Ulf Karlsson sin högerarm. Drygt 20 år senare är han på väg att bli hel igen. Han är en av fyra i världen som fått en robotarm, tack vare ett unikt forsknings- och utvecklingsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Framtidens sjukvård och digitaliseringens möjligheter – kring det kretsade många frågor i årets upplaga av VGR i Almedalen. Fokus låg också på hållbarhet, mat, ungas medievanor och hur infrastruktur ska finansieras.

Några njuter redan av semestern. Några har påbörjat nedräkningen till en välförtjänt ledighet. Några ska jobba hela sommaren. Oavsett hur sommarplanerna ser ut så vill vi på Innovationsplattformen önska er en riktigt trevlig sommar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset skriver om Västra Götalandsregionens nya rutin som innebär att samtliga Närhälsans vårdcentraler skickar bildremisser på misstänkta tumörer och hudförändringar till regionens hudmottagningar. Bildremisserna bedöms av specialistläkare som i många fall kan ställa diagnos och bedöma nästa steg i behandlingsprocessen utan att patienten behöver besöka mottagningen.

Avdelningen för Vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen har publicerat en rapport som undersöker hur artificiell intelligens (AI) används i hälso- och sjukvården. Även de större IT-leverantörernas lösningar har analyserats för att få en bättre uppfattning om hur de kan användas via nätbaserade tjänster. Rapporten baseras på en förstudie av Lars Lindsköld och Marcus Österberg och resultatet visar att användning av AI-teknik vid egenvård har stor potential inom den närmsta framtiden.

Innovationsplattformen har satt ihop en guide med tips på seminarier och debatter inom ämnet innovation i hälso- och sjukvården. Många sänds via webben, men guiden ger också tips till dig som är på plats i Almedalen.

Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri vård (Clean Care) tar ett helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården. Projektet har nu blivit beviljat finansiering för steg 2 inom Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven Innovation”. I projektgruppen, som koordineras av RISE, ingår Innovationsplattformen och 11 andra parter från akademi, industri och vården.

Innovationsfonden är till för att ta tillvara på vårdens innovationskraft. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under 2018 avsatt 20 miljoner kronor till Innovationsfonden för att ta tillvara på vårdpersonalens innovativa idéer. Beviljade medel ska bidra till att utveckla, testa, eller utvärdera innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder.

När ronden är klar ligger patientens värden redan i journalsystemet. I stället för att vårdpersonal skriver upp värdet för vitalparametrar – det vill säga bland annat blodtryck, puls, vikt och temp – i ett block och senare för in dem i journalsystemet, registreras allt via appen direkt in i journalen. Under 2017 finansierade Innovationsfonden utförandet av ett första pilotprojekt som visade att varje avdelning sparade flera timmar i månaden med hjälp av den nya appen. Nu pågår införandet på fler sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Hon banar väg för goda idéer inom sjukvården. Artikel om Innovationsplattformen i Göteborgs-Posten.

Totalt har 51 bidrag nominerats till Guldskalpellen som delas ut till årets förnyare och årets banbrytare inom sjukvården. 13 av bidragen kommer från Västra Götalandsregionen vilket återigen visar på en stor innovationskraft inom vår region.

Första helgen i maj deltog studenter från Chalmers tekniska högskolan och Göteborgs universitet i ett tvådagar långt hackathon. Studenternas uppgift var att ta fram digitala lösningar för utmaningar och behov inom framför allt akutsjukvården. Magnus Kristiansson, ny projektledare på Innovationsplattformen, var på plats som sakkunnig och deltog även i juryn.

Att sätta på ett plåster kan verka som en enkel sak, men det finns många delar på kroppen där ett förband har svårt att fästa, till exempel på fuktiga och rörliga kroppsdelar som i armhålor och ljumskar. Om förbandet inte sitter ordentligt kan såret bli infekterat och skapa långvarigt lidande hos patienter. Innovationsprojektet Onskin vill kunna scanna sår direkt under operation och med 3D-printer skriva ut förband anpassade specifikt efter sårets djup och yta. På så sätt kan sår läka snabbare och minska lidandet för patienter, men också innebära stora ekonomiska vinster för vården.

Sedan augusti förra året har Hälsocoach online, med sina tre hälsocoacher, hjälp personer att förbättra sina levnadsvanor. Tack vare pengar från Innovationsfonden har Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med Närhälsan kunnat utveckla en modern och flexibel online-tjänst som passar människor som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen.

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen får ett tillskott på 308 miljoner kronor under 2018. Pengarna ska bland annat användas till att utöka personalen och förstärka eftervården för kvinnor som har fött barn. Tillsammans med enheten Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling har Innovationsplattformen påbörjat ett gemensamt arbete som sätter den gravida kvinnan, föräldraskapet och vårdpersonal i fokus.

Det första regionala processteamet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är på plats. Det är ett första steg i bildandet av en ny kunskapsorganisation för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Innovationsplattformen ingår som stödfunktion till processteamet KOL och har fått i uppdrag att samla in och analysera information kring hur patienter upplever livet med en KOL-sjukdom. Arbetet kommer att utföras med hjälp av tjänstedesignmetodik och intervjuer med både patienter och personal från SkaS, SÄS, NU och SU är planerade under våren. Resultatet från intervjuerna kommer sedan ligga till grund för den analys som ska ge en bättre förståelse för KOL-patienters upplevda behov.

Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.

Senast uppdaterad: 2018-09-18 09:18