Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

På grund av språkbarriärer kan patienter ha svårt att kommunicera när de söker vård. Ultraljudsmottagningen på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har under ett halvår använt en tolkapp vid möten med föräldrar som besöker sjukhuset för bland annat rutinultraljud. Syftet är att utvärdera effekten av tjänsten, som ska ses som ett komplement till möjligheten att ha en ”mänsklig” tolk på plats.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står vi inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Hösten 2018 gav Koncernstab regional utveckling Innovationsplattformen uppdraget att kartlägga behov, styrkor, brister och hinder inom innovationssystemet i hälso- och sjukvården. Ett arbete som nu har resulterat i en nulägesanalys och rekommendation om vägen framåt.

Folktandvården har tagit sin första robot i drift. Rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare tog två hela arbetsdagar varje månad att utföra manuellt gör nu roboten på 30 minuter.

Videomöten med din transplantationsläkare, hälsocoach eller logoped. Gruppträning på distans eller videosamtal med psykiatriker. Vård genom digitala videomöten kan se ut på många sätt och i appen Mitt vårdmöte kommer Västra Götalandsregionen, VGR, samla regionens digitala vårdutbud.

Sahlgrenska universitetssjukhuset och Swedish Medtech bjuder in till ett symposium om infektionsprevention före, under och efter operation. Nätverkande under utställning med exempel på medicinteknik som reducerar eller förebygger VRI.

För att ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård – programområde Barnuppdraget. Caroline Damgaard, projektsamordnare på Innovationsplattformen, stöttar i flera av programmets pilotprojekt som handlar om att testa och utvärdera nya lösningar.

Ännu ett steg för att digitalisera vården har tagits när barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping och Mariestad introducerat behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT).

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i det Nationella innovationsrådet. Wennberg blir en av tio utvalda personer i rådet som tillsammans med regeringen ska arbeta med frågor inom bland annat digitalisering och life science.

Konsumtionen av vård ökar i takt med en åldrande befolkning och krav ställs på att öka effektiviteten. Ett treårigt projekt vid Högskolan i Borås strävar nu efter att göra vården mer jämlik och träffsäker, genom att utveckla artificiell intelligens som stöd i akutvården.

Västra Götalandsregionens digitaliseringsstrategi ska vara ett stöd till organisationen för vilka digitala tjänster vi ska utveckla, införa och erbjuda regionens invånare.

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och en möjlighet för VGR att synas och påverka i frågor som är viktiga för Västra Götalands utveckling. VGR vill påverka frågor på nationell nivå ur ett regionalt perspektiv, i en riktning som gynnar VGR:s och Västra Götalands intressen.

Kjell Foss samtalar i detta avsnitt med Ragnar Lindblad som är programägare för FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av det nya IT-systemet kommer att innebära den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu sker.

Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.

En tre dagars konferens om artificiell intelligens både från ett hälsoperspektiv och ett etiskt perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Chalmers AI Research Center (CHAIR) och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den 12-14 november arrangeras Kvalitetsmässan 2019. Årets tema handlar om digitala lösningar och innovationer som bidrar till att skapa hållbara samhällen. Som anställd inom Västra Götalandsregionen erbjuds du fri entré på fackmässan och även rabatt på seminarieprogrammet.

Hur offentlig sektor fungerar berör oss alla. Fluortanten var en välfärdsinnovation som mötte dåtidens behov. Hur gör vi för att det offentliga ska driva på utvecklingen för att möta människors behov och de samhällsutmaningar vi står inför nu? Lyssna på Vinnovas podd och få konkreta tips av Sara Tunheden, Innovationsguiden/SKL, tjänstedesignern Richard Hylerstedt och Jonny Paulsson, Vinnova.

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- ochsjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen mellan 10 juni, 2019 – 1 mars, 2020.

Projekt Högsbo specialistsjukhus startar nu upp ett arbete med att beskriva hur det nya sjukhuset ska fungera i praktiken. Utgångspunkten för detta är patienternas behov. Under sommaren 2019 kommer patienter bjudas in till flera aktiviteter för att delta i att beskriva sina upplevelser och vad som är viktigt i mötet med oss. Patienternas behov kommer utgöra grunden för fortsatt arbete med hur vi i vården möter dessa behov och utformar vår verksamhet och arbetssätt i det nya sjukhuset.

Skaraborgs Sjukhus har återigen tilldelats det fina medicinska priset Guldskalpellen. 2019 går det till samarbetet mellan kirurgi, anestesi och operation, som med ERAS-konceptet halverat antalet komplikationer och radikalt minskat vårdtiden för patienter som genomgått tarmkirurgi.

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt. Du kan söka för produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Ditt projekt kan handla om utveckling av ny teknik eller anpassning av befintlig teknik eller tjänst.

För att kunna tydliggöra en innovationsprocess har Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) gett Innovationsplattformen i uppdrag att kartlägga behov, styrkor, brister och hinder inom innovationssystemet i hälso- och sjukvården. Nyligen träffades en grupp innovatörer för att dela med sig av sina erfarenheter vid en designinspirerad workshop – som tog hjälp av ett ”innovationsflipper”.

Den 21–23 maj är det dags för Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte – på Svenska Mässan i Göteborg. I år medverkar Innovationsplattformen i två seminarier och finns på plats i VGR:s utställningsmonter. Vi ser fram emot att träffa besökare från hälso- och sjukvård, företag och akademi!

Nyfiken på framtidens vårdinformationsmiljö? Nu lanseras webbutbildningen med samma namn. Där får man lära sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård, både på ett generellt plan och med koppling till satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen samtalar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Vår grundkurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

”En läkare som inte tagit hjälp av AI är en oansvarig person om 10 år”

Nu kan alla mottagningsverksamheter i Västra Götalandsregionen erbjuda patienter digitala vårdmöten genom appen Mitt vårdmöte. Logopedimottagningen i NU-sjukvården är första specialistmottagning som börjar erbjuda tjänsten.

Detta erbjudande riktar sig till er som kan ta en forskningsidé inom AI vidare till en högre mognadsgrad och närmare tillämpning och användning. Projekten ska vara samverkansprojekt där flera aktörer bidrar med olika kompetenser och där behovsägarna har en ledande roll.

Nu finns det en spelplan som tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen.

På uppdrag av Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) utför Innovationsplattformen en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att tydliggöra en innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR.

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens och patienters behov och villkor. Inn2Health är ett treårigt samverkansprojekt som inleddes i januari 2019. Projektet drivs av Sahlgrenska Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting föreslår en samverkansmodell lik den som finns för läkemedel.

När patienter missar sina inbokade tider kostar det hälso- och sjukvården stora resurser. Och förlänger vårdköer. Onödigt åt alla håll och en negativ trend som måste brytas. Mer healthtech är ett sätt.

Under våren 2019 startar bygget av Högsbo specialistsjukhus – ”det smarta sjukhuset”. Innovation och utveckling av nya former för att arbeta med nära hälso- och sjukvård står i fokus. Innovationsplattformen är på flera sätt delaktig i arbetet och bidrar till utvecklingen av det nya specialistsjukhuset.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra utlysningsomgång under 2019.

Logopediverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus har beviljats över en halv miljon kronor från Innovationsfonden VGR för två projekt som ska öka tillgängligheten och ge bättre stöd till logopedpatienter och deras anhöriga.

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) finns det robotar som hjälper till att ordna läkarintyg och underlättar kommunikationen mellan akutmottagning och vårdavdelningar. Robotarna har kunnat utvecklas och införas i verksamheterna tack vare ett innovationsprojekt om RPA-teknik (Robot Process Automation). Projektet leds av Utvecklingsstaben på SÄS och finansieras av Innovationsfonden och den regionala sjukskrivningsprocessen. Förhoppningen är att robotlösningarna ska spridas i hälso- och sjukvården för att avlasta och ge vårdpersonal mer tid till patienterna.

I premiäravsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med programchef Jan Eriksson om de omfattande förändringar som nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Habilitering Hisingen barn och ungdom har ett stort antal patienter som behöver språktolk. Med hjälp av finansiering från Innovationsfonden kan mottagningen testa digitala tolkar vid telefonsamtal.

Det bubblar och sjuder av aktiviteter inom Life Science-sektorn i Västsverige. Forskare, investerare, entreprenörer och kompetenser inom olika områden attraheras av regionen och de möjligheter som är svåra att hitta på andra ställen i världen, menar Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

Om metoden inte finns, så uppfinner vi den själva! Så gick tankegångarna på Kungälvs sjukhus när man sökte efter ett koncept för att införa egenrond för patienter som vårdas för psykossjukdom eller annan psykisk ohälsa. Nu har psykiatriavdelning  9 fått stöd av Innovationsfonden för att arbeta fram metoden.

Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling – och att behandlingen blir rätt.  I ett unikt test med avancerade kameror kan man redan i ambulansen avgöra vilken behandling som krävs – och var. Arbetet har finansierats av bland annat Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen (VGR).

Nyligen lanserades AntiStress, en app som är utvecklad av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Tina Arvidsdotter, vid Forskning och Utvecklingsenheten primärvård i Fyrbodal, ligger bakom appen och ska under 2019 vidareutveckla det digitala stödet med hjälp av pengar från Innovationsfonden.

Ett första projekt inom Life Science ska nu genomföras på samverkansplattformen AI Innovation of Sweden. Med hjälp av algoritmer ska datorer lära sig att analysera hjärtbilder tagna av datortomograf.

Appen AntiStress som, är utvecklad inom vården i Västra Götalandsregionen (VGR), bygger på vetenskapliga studier av vad som får människor att koppla av, varva ned och må bättre.

I år har Västra Götalandsregionen en egen monter där vi - tillsammans med flera andra verksamheter i hälso- och sjukvården - kommer att finnas på plats för att träffa alla som är intresserade eHälsa och nya innovativa lösningar.

Missade du vår uppskattade innovationsdag? Eller vill du lyssna en gång till? Nu finns alla presentationerna tillgängliga via vår YouTube-kanal.

Som forskningssjuksköterska är du med och bidrar till utvecklingen av den nya kliniska prövningsverksamheten på sjukhuset. Du ansvarar för studier där du förväntas planera, genomföra och följa upp det kliniska studiearbetet tillsammans med ansvarig prövare och övriga medarbetare. I studierna arbetar du med patienter och frivilliga försökspersoner och ansvarar för att utföra undersökningar och provtagningar enligt protokoll för varje specifik studie. Du förväntas även skapa och leda ett nätverk av aktiva forskningssjuksköterskor på sjukhuset. Tjänsten innebär tjänstgöring under dagtid, men om specifik studie så kräver kan även kvälls-/nattjänstgöring i undantagsfall förekomma.

Mobil närvård har breddinförts i Västra Götaland och nio av tio patienter är nöjda. Teamens arbete har minskat besöken på sjukhusens akutmottagningar och antalet slutenvårdsdagar.

Logopediverksamheten i Skaraborg har satsat på stöd och behandling via digitala kanaler. Med hjälp av bidrag på närmare en miljon kronor har flera olika piloter dragits igång med främsta syfte att hjälpa patienterna nå ett bättre resultat.

En studie visar att drönare kan leverera blod eller blodprover minst dubbelt så snabbt som dagens transportlösningar. Nu utforskar Innovationsplattformen och studenter vid Chalmers tekniska högskola möjligheterna med den nya tekniken i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR).

Vid årsskiftet tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) det första digitala spadtaget för en ny utbildning för ST-läkare. Innovation och teknik står i fokus och det planeras att bli en tvåårig utbildning på deltid, öppen för alla ST-läkare att söka.

För att stötta denna regionala strävan, söker vi nu en projektledare till Innovationsplattformen, som i nära samarbete med Grants Office inom Gothia Forum, ska utgöra ett professionellt stöd för våra VGR-kollegor i den kliniska verksamheten att söka extern projektfinansiering för innovation.

Den 15 januari välkomnade Innovationsplattformen en stor och blandad publik till Innovationsdagen. Dagen riktade sig till innovationsintresserade medarbetare i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Även deltagare från akademin och regionala life science-aktörer syntes till i den fullsatta aulan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som fullkomligt bubblade av engagemang och innovationskraft.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR), har sedan 2013 haft ett forum för unga rådgivare. Unga rådgivare stöttar regiondirektören och koncernledningen i regionövergripande frågor. De bidrar med idéer och diskuterar frågor tillsammans med regiondirektören och med resten av rådgivarna. En ung rådgivare som alldeles nyss har utsetts för uppdraget är Elin Ståhl, tjänstedesigner på Innovationsplattformen.

Problem med sömnen leder ofta till oro och lidande. Målgruppen för internetbehandlingen är patienter inom psykiatrin, där sömnproblem är vanliga och kan göra det svårt att bli bättre även avseende andra problem, som depression och ångest.

Stort grattis till Fredrik Malmenstål, projektledare för innovationsprojektet Digitalt terapistöd vid behandling av PTSD, som mottog utmärkelsen vid Västra Götalandsregionens Innovationsdag för hälso- och sjukvården. Genom utmärkelsen vill Innovationsplattformen uppmärksamma ett projekt som fått finansiering från Innovationsfonden under 2018 och som har genomfört utomordentligt innovationsarbete.

Vi söker dig som drivs av att göra skillnad inom Hälso- och sjukvården och ser möjligheter med den nya tekniken. Du ska leda och möjliggöra omställning, digitalisering och arbeta med förändringsledning. Du kommer bilda och bygga upp det nystartade funktionsområdet digital forsknings- och utvecklingsenhet. Detta innebär att du representerar SU regionalt och nationellt i relevanta fora och är en sammanhållande länk inom kunskapsområdet.

De huvudsakliga uppgifterna för tjänsten som samordnare är att stötta alla de aktiviteter som ingår i sjukhusets övergripande verksamhet kring innovation och klinisk prövning. I tjänsten ingår att starta upp och samordna verksamheten för klinisk prövning, att projektleda samverkansprojekt med aktörer inom life science eller delta som koordinerande part/projektdeltagare i projekt. Det ingår även att hantera förfrågningar från externa parter, t ex företag och akademi, att kommunicera kring dessa samt att skapa möjligheter till externfinansiering.

Genom att kombinera förnyelsebara biomaterial från skogen tillsammans med 3D-printingteknologin testas nu framtidens patientspecifika sårförband. Det är bara ett av flera exempel på medicintekniska innovationer som är sprungen ur vårdens och patienters behov och som bygger på en nära samverkan mellan sjukvården, akademin och näringslivet.

Sedan i oktober förra året testar Brånemarkkliniken i Göteborg och oral protetik i Borås en digital tjänst för att beställa protetik. Testet utförs på uppdrag av ett Life science-företag och projektledare från Innovationsplattformen är med som stöttande part under hela projektperioden.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din verksamhet utifrån användarens behov. Det kan gälla dig som arbetar strategiskt eller verksamhetsnära, som chef, verksamhetsutvecklare eller medarbetare. Utbildningen riktar sig i första hand till kvinnosjukvården med anledning av Nationell satsning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men även andra verksamheter är välkomna. Inga förkunskaper krävs, bara en nyfikenhet på tjänstedesign!

Nu söker vi två tjänstedesigners som vill vara med och utveckla vården i Västra Götalandsregionen.

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Den 20 december hölls en slutbedömning där 23 innovativa verksamheter beviljades finansiering under 2019.

Den 15 januari bjuder Innovationsplattformen in till en innovationsfylld förmiddag i Sahlgrens aula. Dagen riktar sig framför allt till medarbetare i hälso- och sjukvården som är intresserade av innovation och vill ta del av inspirerande presentationer eller testa nya lösningar i innovationsutställningen. Deltagande är kostnadsfritt och alla som anmäler sig före den 9 januari bjuds på lunch. Välkommen!

För att utveckla den prehospitala vården vill Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PreHospen vid Högskolan i Borås och Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park tillsammans skapa en bred samverkansarena. Denna skall som ledstjärna ha visionen: Inga misstag i prehospital bedömning och prioritering.

Idéen om en digital lösning för måltidsbeställning föddes när Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) arrangerade H@ck for Healh 2017. Då träffades IT-studenter och vårdpersonal för att arbeta fram en lösning utifrån ett identifierat behov i vården. Behovet handlade om att erbjuda patienter möjlighet till att beställa sin egen mat, läsa menyn på flera språk, samt att mäta antal kalorier. Under ”hacket” tog man fram ett konceptförslag som sedan dess har utvecklats till dagens färdiga prototyp – MatAppen.

Konferensen Framtid Västra Götaland gick av stapeln den 4 december och lockade över 400 deltagare som på olika sätt arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. Innovationsplattformen och programkontoret för Omställningen i hälso- och sjukvården bjöd in till ett gemensamt seminarium om tjänstedesign och hur närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg har använt metodiken för att utveckla sin verksamhet.

Nu kan patienter få konsultation av en specialist via videolänk. Projektet som testas på elva kliniker väntas leda till kortare kötid och färre remisser.

Skaraborgs sjukhus närsjukvårdsteam i Lidköping har under tio års tid arbetat med geriatrisk specialistvård i hemmet för de mest multisjuka äldre. Teamet samarbetar med både primärvården och kommunen med den enskilde patientens behov som gemensamt nav. Arbetet är en kvalitetsmässig fullträff med kraftigt minskade vårdkostnader, ökad vårdkvalitet och framförallt minskat lidande för patienten. Teamet har också fått finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin arbetsmodell med hjälp av tjänstedesign.

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Stort grattis till Hälsocoach online som fick årets Kvalitetspris när Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) höll sina forsknings- och kvalitetsdagar, 7-8 november.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är först i Europa med att prova en ny hjärt- lungmaskin på barn.

På uppdrag av Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetare Innovationsplattformen med en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att utreda behovet av en innovationsstrategi, samt rekommendationer om vägen framåt i arbetet med att stärka innovationssystemet.

Vill du veta mer om Innovationsfonden eller hur Innovationsplattformen kan stötta din verksamhet i arbetet med att utveckla en ny produkt, tjänst, metod, process eller organisationsförändring? Eller har du frågor kring Omställningen i vården - VGR:s gemensamma strategi för att bland annat utveckla digitala vårdformer och tjänster?

Artificiell intelligens skulle kunna hjälpa dig att få en mer träffsäker diagnos, minska användningen av antibiotika och förutse hjärtinfarkter. Mängden av patientinformation gör sjukvården till ett drömprojekt för programmerare. Så varför har man inte kommit längre?

Innovationsplattformen har påbörjat en kartläggning av testbäddsverksamheter som finns, eller är under uppbyggnad, inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Arbetet kommer utgå från tidigare kartläggningar och rapporter och kommer även fokusera på att undersöka incitament för testbädd, både utifrån vårdens perspektiv och från näringsliv och akademi.

Arbetslust är en tidskrift som ges ut fyra gånger om året av Hälsan & Arbetslivet, Arbetsmiljödelegationen och Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Tidningen har intervjuat Kajsa Söderblom, tjänstedesigner på Innovationsplattformen, och Agneta Patriksson, regionutvecklare på Koncernstab Hälso- och sjukvård, som beskriver hur viktigt det är att involvera användaren i utvecklingsarbetet och hur de använder tjänstedesign i ett projekt som ska förbättra kvinnosjukvården i VGR.

Under året testar Regionservice hjälpmedelskonsultation genom videosamtal mellan hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter. Det är ett projekt som pågår under 2018 och har fått pengar från Innovationsfonden för att utvärdera metoden.

Framtid Västra Götaland är en årlig konferens och en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Årets konferens äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 4 december och handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland.

Närsjukvårdsteamet västra Skaraborgs utvecklingsarbete med medarbetare, patienter och anhöriga tilldrar sig internationellt intresse. Det senaste förbättringsprojektet tillsammans med en tjänstedesigner gav fyra nya lösningar. Snart ska teamets läkare knytas till Chalmers för aktionsforskning.

Simulatorcentrum i Väst har öppet hus den 30 november för att visa hur de arbetar med simulering. Det drivs av FoUUI vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men är ett regionalt centrum för simulering och träning av medicinska färdigheter, praktiska färdigheter, kommunikation, ledarskap och samarbete.

PICTA, Prehospital ICT Arena, på Lindholmen Science Park, får stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet med att driva innovation och nyttiggörande inom prehospital eHälsa. De nästkommande tre åren får PICTA 5,7 miljoner kronor i grundfinansiering.

Landsting och regioner kan få olika stöd när de utvecklar program till plattformen Stöd och behandling. Inera erbjuder utvecklare och designers stöd via ett designnätverk.

Den 17 september samlades ett hundratal personer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att diskutera behov och användning av 3D-teknik i hälso- och sjukvården. Seminariet arrangerades av Innovationsplattformen tillsammans med RISE Research Institute of Sweden och dagen bjöd på presentationer och givande samtal kring vårdens behov och utmaningar, samt en översikt på de lösningar och möjligheter som 3D-teknologin erbjuder. Seminariet avslutades med en paneldiskussion om potentialen för ett framtida 3D-kompetenscentrum i Västra Götalandsregionen.

Forskningen och affärsutvecklingen inom life science står inför en lika stor revolution som fordonsindustrin. Men branschen måste öka takten.

Västra Götalandsregionens vill skapa smartare digitala vårdmötestjänster som gör nytta för både invånare och medarbetare. Just nu pågår ett projekt som undersöker vilka befintliga vårdmötestjänster som kan digitaliseras och hur de ska utformas för att fungera bra för alla användargrupper – vårdpersonal, patienter och deras närstående. Med hjälp av tjänstedesignmetodik går projektet på djupet för att identifiera användarnas faktiska behov. Under 2019 kommer tre olika prototyper att testas och utvärderas för vidare implementering i hälso- och sjukvården.

De verktyg och algoritmer som för närvarande utvecklas hjälper personal att fokusera på varje patient med hjälp av smart processövervakning och visualisering. AI kan förutsäga den kommande arbetsbelastningen, och flexibel och proaktiv processplanering. I detta samtal presenterar Kristofer Bengtsson, från Chalmers Tekniska högskola, sina resultat och delar sin erfarenhet av att arbeta med AI-forskning på ett sjukhus.

1,6 miljoner invånare i Västra Götaland får nu tillgång till videobesök, tidbokning och smarta formulär sedan regionen tecknat avtal om en ny digital plattform.

Den 19 september beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Innovationsfonden blir en bestående satsning, med 20 miljoner kronor per år, för att främja innovation inom hälso- och sjukvården. Just nu pågår en ny utlysning och fram till den 30 september kan verksamheter och medarbetare söka medel för innovationsarbete.

Nyligen publicerade SKL rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård. Med inspiration från internationella initiativ i England och Danmark presenteras en modell för hur Sverige, genom samordning och tydligare spelregler, bättre kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) i kombination med multiresistenta bakterier är ett allvarligt och växande globalt problem. Enligt Sveriges kommuner och landsting drabbas upp till nio procent av alla som vårdas på sjukhus i Sverige av en vårdrelaterad infektion. Den 21 september genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset och branschorganisationen Swedish Medtech ett gemensamt symposium för att diskutera framtidens lösningar. Lina Strand Backman, enhetschef på Innovationsplattformen, deltar i paneldiskussionen.

Senast uppdaterad: 2018-09-18 09:18