Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vill ni bidra med nya lösningar på artrosvårdens behov?

Publicerad: Uppdaterad:
Höftartrospatienters kartlagda vårdresa

For english version, click here!

Artros förekommer hos drygt en fjärdedel av alla individer över 40 år och höftartros är en av de vanligaste formerna. VGR som Innovationsmotor jobbar just nu med att söka externa lösningar på behov utifrån höftartrospatienters vårdresa. Projektet bidrar med en process genom vilken vårdens behov kan presenteras för externa aktörer, och utgör en bro för samverkan.

Tre definierade utmaningar

För att identifiera innovativa idéer som kan leda till lösningar på de behov som finns relaterat till denna patientgrupp, genomför Innovationsmotorn just nu en omvärldsspaning kring tre definierade utmaningar. Utmaningarna är framtagna utifrån material från det nationella arbetet med ett personcentrerat, sammanhållet vårdförlopp samt patient- och medarbetarintervjuer. Nu behöver vi era inspel!

1. Hur kan hälso- och sjukvården på ett tillförlitligt sätt upptäcka artros i ett tidigt skede?

Genom att tidigt komma igång med grundbehandling i form av träning kan symtom lindras och patienternas livskvalitet förbättras.

Artrosförändringar syns vanligtvis inte på röntgen förrän många år efter symtomdebut och därför finns det behov av alternativa verktyg för att ställa diagnosen i ett tidigt skede. Kunskapen om artros kan variera bland vårdgivare, vilket innebär att tiden till diagnos och behandling varierar mellan patienter.

2. Hur kan hälso- och sjukvården erbjuda ett individanpassat och resurseffektivt träningsstöd?

Artros är en kronisk sjukdom som ofta kan hållas i schack med regelbunden träning. Idag erbjuds patienter att gå artrosskola, där man får information, strategier och träningsråd, vanligtvis följt av handledd träning och en uppföljning efter tre månader. Därefter förväntas man kunna hålla igång träningen på egen hand, men det kan för många vara en stor utmaning att lyckas etablera den vanan.

3. Hur kan sjukdomsutveckling och behandling kontinuerligt följas och utvärderas?

Kontinuerlig utvärdering är ett verktyg för patienterna att bibehålla motivationen och för vårdgivare att följa sjukdomsutvecklingen. Dessutom skulle en mer utförlig dokumentation underlätta remissbeslutet inför eventuell operation. 

Hur skulle er organisation ta sig an utmaningarna?

Vi eftersöker nya infallsvinklar, helhetsgrepp eller detaljlösningar kring de tre utmaningar som har kartlagts. Idéerna behöver inte vara färdigutvecklade lösningar. Målet är att samla in inspel kring innovativa lösningar och idéer på vägar framåt.

Vilka är ni?

Vi ser att ni kommer från branschorganisationer, företag, högskola, patientförening eller att ni arbetar som vårdgivare. Ni kan antingen vara placerad inom Västra Götaland eller i andra regioner.

Vad blir nästa steg?

Projektgruppen i Innovationsmotorn kommer att gå igenom de idé- och lösningsförslag som inkommit och om det finns frågor kommer ni att kontaktas för komplettering. I nästa steg kommer förslagen att bedömas av en tvärfunktionell arbetsgrupp där representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Swedish Medtech, VGR, Regionala kunskapsstyrningen, Chalmers och Sahlgrenska Akademin ingår. Patientperspektivet tillvaratas genom en patientrepresentant. Gruppen kommer att fokusera på såväl potentiell patientnytta som genomförbarhet.

Därefter kommer gruppen att kontakta de förslag som är intressanta för fortsatt forskning, utveckling och samverkan.

Observera att detta inte är en anbudsförfrågan och därför inte förpliktigar VGR till någon upphandling eller annat åtagande. Svar på denna inbjudan förpliktigar inte svarslämnaren att inkomma med anbud i en eventuellt kommande upphandling. 

Skicka in lösningsförslag!

Har ni en idé eller en lösning på en eller flera av de tre utmaningarna?

  1. Beskriv kortfattat ert inspel genom att fylla i mallen och 
  2. Skicka den till innovationsplattformen@vgregion.se. Ange "Innovationsmotor" i ämnesraden. Vi vill ha ert förslag senast den 10 februari.

Har ni frågor? 

Den 26:e januari genomförde vi en frågestund där patientföreträdare, sjukgymnast, ortoped och projektledning svarade på frågor. Här finner ni frågorna och svaren som uppkom.  

Offentlighet och sekretess

Uppgifter som lämnas med anledning av denna inbjudan omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att de uppgifter som lämnas som utgångspunkt kommer att vara offentliga.

VGR som Innovationsmotor

Målet med Innovationsmotorprojektet är ökad samverkan mellan vårdverksamhet, akademi och medicinteknisk industri – för att hitta nya, innovativa lösningar på vårdens behov. Projektet finansieras av Medtech4Health och Regionala Utvecklingsnämnden i VGR.

Publicerad:
Uppdaterad: