Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu är det klart – 21 projekt beviljas medel ur Innovationsfonden 2020

Publicerad:
Pengar

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 800 000kr.
En digital smärtskola för patienter som lider av långvariga smärttillstånd. Innehållet ska kunna användas som förbehandling före en planerad rehabiliteringsperiod.

Scanner och 3D skrivare för att tillverka hand- och fingerortoser/skenor, Närhälsan, 550 000kr.
Ny teknik för att tillverka ortoser/skenor på ett effektivare sätt än nuvarande teknik och arbetssätt inom rehabilitering.

Logoped i BVC-team, Centrumpraktiken Kungälv, 500 000kr.
Införa logopeder i BVC-team för att kunna ge råd kring språkstimulans, påbörja behandlande insatser för barn med uttalssvårigheter, samt ge information kring AKK (tecken och bilder).

Ultraljudsundersökning av axel vid primärbedömningar av inremitterade patienter, Södra Älvsborgs sjukhus, 492 000kr.
Förbättra diagnostik, snabba på vårdprocessen för patienter med axelbesvär, samt minska behovet av att använda magnetresonansundersökning (MR) för att diagnostisera patienter med axelbesvär.

Främja hälsa med digital vård genom Machine Learning vid stressrelaterad ohälsa – implementeringsfas, Närhälsan, FoUU-centrum Fyrbodal, 1 499 000kr.
Erbjuda ett lättillgängligt digitalt verktyg för patienters egenvård kring stress och för vårdpersonal i deras behandlingsarbete vid stressrelaterad ohälsa.

Ett unikt verktyg för att påvisa nervcellsskada som påverkar hjärnan – analys av proteinet NFL i blod, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 500 000kr.
Ny metod i klinisk rutinverksamhet där man med ett enkelt blodprov kan påvisa hjärnskada hos patienter.

Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi - vårdpersonal och patient, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 725 000kr.
Implementera framtagen applikation för att ge förutsättningar till ökad patientdelaktighet och möjliggöra digital interaktion inom kontexten operation/anestesi, både preoperativt och postoperativt.

Minska tidig återinskrivning i heldygnsvården med maskininlärning: utveckling och implementering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 500 000kr.
Utvärdera, vidareutveckla och testa AI, samt skapa ett beslutsstöd baserat på detta.

SUCCCE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
Utvärdera ny teknik i form av smarta glasögon som har potential att bidra till förbättrat patientomhändertagande, lugnare arbetsmiljö samt ökad patientsäkerhet på operationsavdelning. 

Digitala vårdmöten i logopedi för patienter med stroke eller neurologisk sjukdom, Sjukhusen i väster, 303 500kr.
Utöka möjligheten för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård att kunna ta del av logopediska insatser via digital lösning.

Digital lösning för uppföljning av medicinändringar av psykiatriska läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 95 000kr.
Utvärdera om SENO-applikationen (en digital plattform för uppföljning av nyinsatta läkemedel inom psykiatrin) kan öka följsamhet kring läkemedelsbehandling, förbättra behandlingsresultat, samt spara tid och resurser för patienter och personal.

Munhälsa vid rättspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
I samarbete med Folktandvården genomföra en behovsanalys kring patienternas verkliga behov är kopplat till munhälsa, samt kartlägga på vilket sätt patienterna vill ta del av insatser

Digitalt föräldrastöd via 1177 till barn med tal- och/eller språkstörning, Skaraborgs Sjukhus, 770 000kr.
Utveckla, färdigställa och implementera ett digitalt föräldrastöd.

Ett AI-baserat beslutssupportsystem för individualiserad MS-behandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 940 000kr.
Utveckla ett AI-baserat beslutssupportsystem för att förbättra terapivalet vid behandling av MS, samt möjliggöra individualisering av behandlingen.

FRAMSIM - Framtidens Simulering, Skaraborgs sjukhus, 1 040 000kr.
Testa användningen av tekniken Augmented Reality (AR) för att förbättra och ge en bättre miljö för träning och inlärning hos hela traumateamet SkaS.

Implementering och utvärdering av det digital biopsykosociala behandlingsprogrammet "IKBT vid migrän", Närhälsan, 98 000kr.
Utvärdera implementeringen av programmet genom att utveckla en organisatorisk vårdkedja och utvärdera upplevelser samt effekter av programmet.

Digitalt föräldrastöd för behandling av barn med ätsvårigheter, 521 000, Södra Älvsborgs sjukhus
Ge ett ökat digitalt stöd till föräldrar med barn som har ätsvårigheter för att främja en patientcentrerad vård, samt möjliggöra ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av vårdgivarresurser.

Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24h efter inskrivning med hjälp av AI, Södra Älvsborgs sjukhus, 1 480 000kr.
Utveckla AI för som ska prediktera och ge beräknat besked om planerat utskrivningsdatum.

Ull i ortopedtekniken, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000kr.
Utvärdera användandet av ull för att förbättra ortopedtekniska hjälpmedel.

Growthgraft, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
Utveckla och utvärdera ett graft mellan system och lungcirkulation som växer med den växande patientens kärl.

Utvärdering hur 3D-teknik kan användas för bättre och mer utvecklat träningsmateriel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 260 000kr.
Utvärdera hur 3D-teknik kan användas för att skapa bättre och mer realistiskt utbildningsmateriel.

Publicerad: