Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågestund med VGR som Innovationsmotor

Publicerad:
Frågestund

Den 26 januari genomförde projektet "VGR som Innovationsmotor" en frågestund kring pågående arbete med att hitta externa lösningar på identifierade utmaningar inom artrosvården. Nedan finner du presentationen från frågestunden, samt frågor som uppkom med tillföljande svar.

Presentation

Här finner du presentationen.

Frågor & svar

Hur ser projektets tidplan ut?

 • Det beror på hur många lösningsförslag vi får in men ambitionen är att behandla inkomna förslag under våren (februari-april 2021).
 • Utifrån de inkomna lösningsförslagen kommer vi inom projektet att göra en analys med avseende på nytta och genomförbarhet. Utifrån denna bedömning kommer projektet att sammanställa förslag på framtida samverkansprojekt för berörda hälso- och sjukvårdsverksamhet. Därefter är det verksamheten som beslutar om, när och hur man går vidare med det specifika projektförslaget.

Vilken upphandlingsform ser ni kan bli aktuell?

 • Vi letar först och främst inte efter rena upphandlingsprojekt, utan vill hitta projekt där samverkan och viss samutveckling kan bli aktuellt. Det är anledningen till att mognadsgrad (TRL nivå) efterfrågas, eftersom det underlättar vår bedömning av vilken typ av projekt det kan bli tal om.
 • Vårt mål med omvärldsspaningen har varit att hålla vår förfrågan så öppen som möjligt. Målet är att få insikt både i vad som redan finns att tillgå på marknaden och vilka nya lösningar som kan vara möjliga.
 • Upphandlingsregelverket har vägar för icke-färdiga lösningar, d.v.s. sam-utveckling. Se Sweper spelplan för mer information.

Visst finns det ett forskningsundantag inom Upphandlingslagstiftningen?

 • Utrymmet för att samverka utan att upphandla är större för forskning- och utvecklingstjänster än för andra samverkansformer. Man måste då dela på resultatet av forskningen och/eller dela på finansieringen. Enligt LOU 1 kap, 5 §.
 • Generellt sett så vill vi poängtera att i det här projektet är det vi från hälso- och sjukvården som är initiativtagare, d.v.s. det är vi som ställer frågan och bjuder in och att alla har chans att bidra, vilket skapar en konkurrensneutralitet.

Vad gäller med avseende på finansiering i forskningssamarbeten?

 • De olika parterna skall dela på finansiering. Det måste inte vara exakt 50/50, men det skall finnas en rimlighet i fördelning av kostnader.

Ni nämnde att Innovationsmotorprojektet är nationellt – hur samarbetar ni med de andra regionerna?

 • Vi som är Innovationsmotorer delar generella erfarenheter mellan varandra men vi jobbar inte med samma patientgrupper.

Finns det en risk att vården fragmenteras när projekt i olika regioner inte samverkar? Att varje region utvecklar sina egna lösningar?

 • Risken finns men målet med projektet är att hitta framgångsrika lösningar. Självklart vill vi sedan inspirera andra att göra något liknande. Kanske kan vi använda den nationella kunskapsorganisationen som ett sätt att sprida lyckade lösningar.
 • Det finns en poäng med att låta många frön blomma. Någon region kan gå före och sedan inspirera andra vid lyckade genomföranden.

Vad används idag? Har Innovationsmotorn sammanställt något kring befintliga lösningar på utmaningarna?

 • Målsättningen är att förutsättningslöst söka lösningar, därför går vi ut med en behovsannons. Vi vill inte begränsa lösningsförslagen genom att staka ut riktningen från start.
 • Vi har därför undvikt att göra en sammanställning av vilka lösningar som finns på marknaden idag. Ett av målen med omvärldsspaningen är att be er om hjälp att delge vad som finns tillgängligt.

Hur ser vägen till kommersialisering ut efter genomfört innovationsprojekt? Finns det inte risk att man som utvecklare lägger tid och energi till att samverka och att verksamheten går vidare och tänker "det här gör vi själva"? Hur regleras det?

 • Primärt söker vi externa lösningar, inte att bedriva egenutveckling.
 • Vi har en tvärfunktionell arbetsgrupp i Innovationsmotorn vars uppgift bl.a. är att tidigt identifiera om liknande lösningar redan finns eller håller på att utvecklas internt. Allt för att undvika att någon lägger ner jobb i onödan.

Kan vi fylla i lösningsmallen på engelska?

 • Ja, det går bra. En engelsk version av både behovsannonsen och lösningsmallen kommer dessutom inom kort.

Vad blir utfallet om VGR väljer att gå vidare med vårt förslag? Kan vi t.ex. förvänta oss att göra ett pilotprojekt?

 • Det är vår målsättning men det är upp till de kliniska verksamheterna att ta besluten avseende om, när och hur.
 • Genom att vi skapat denna förfrågan öppet, transparent och konkurrensneutralt skapar vi möjligheten att nå ett nyttiggörande genom att vi kan välja vägen upphandling om vi ser att det är den bästa vägen framåt.
 • Nyttiggörande är en viktig del i begreppet innovation. Vi driver alltid projekten mot att nå nyttiggörande.

Att tänka på

Skicka gärna in ert lösningsförslag även om det inte exakt möter de identifierade behoven. Det är fortfarande av stort intresse för Innovationsmotorns omvärldsspaning och inte omöjligt att det blir aktuellt för exempelvis ett samverkansprojekt.

Publicerad: