Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsplattformen på Vitalis 2019

Den 21–23 maj är det dags för Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte – på Svenska Mässan i Göteborg. I år medverkar Innovationsplattformen i två seminarier och finns på plats i VGR:s utställningsmonter. Vi ser fram emot att träffa besökare från hälso- och sjukvård, företag och akademi!

Under Vitalis möts representanter från kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Medverkar i två seminarier

Konferensprogrammet erbjuder över 300 föreläsningar och diskussioner. Innovationsplattformen deltar också i två av de seminarier som äger rum den 22 maj. Det ena är ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionen, Innovations Skåne och Innovationplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Titeln är  ”Vägen in i vården – innovation i tre storstadsregioner” och Innovationsplattformen är en av de verksamheter som kommer beskriva innovationsarbeten hälso- och sjukvården och vilket värde det skapar. Medarbetare från Innovationsplattformen deltar också i seminariet om ”Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård”. Vid detta tillfälle står tjänstedesign fokus och hur metodiken kan stimulera och underlätta för att ta tillvara invånarnas behov i utveckling av vårdtjänster.

Här är en lista på några av årets seminarier som har koppling till hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen:

21 maj

SWELife-projektet SWEPER: ökad nytta av data inom precisionsmedicin – Status och slutsatser
Inom projektet har VGR, SLL, Innovation Skåne och VLL gemensamt tagit fram en spelplan för att bidra till ökad tydlighet och gemensamt språkbruk för mer effektiv utveckling och implementering av nya innovationer.

ViPHS - Videostöd i den prehospitala strokekedjan
I projektet ViPHS har arbetar vi med att utveckla, implementera och utvärdera videostöd för prehospital bedömning av stroke. Projektet drivs i samverkan mellan Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås med stöd från Innovationsfonden VGR och VINNOVA.

Förenklad åtkomst till patientinformation i vården
Flexiblare och effektivare arbetssätt, förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet inom vården. Beskriver ett verksamhetsprojekt i VGR.

22 maj

Vägen in i vården – innovation i tre storstadsregioner
Innovationsverksamheterna i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om arbetet med att stödja innovation och samarbeten för att accelerera utvecklingen inom vården. 

Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård
Hur kan tjänstedesign stimulera och underlätta för att ta tillvara invånarnas behov i utveckling av vårdtjänster? Med erfarenheter av två konkreta exempel beskrivs utvecklingsprocessen och hur chefer och ledare kan bidra till en användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård.

Vägen till en hållbar tillämpning av informatik i VGR
I arbetet för att nå framtidens vårdinformationsmiljö behöver VGR etablera informatik som en del i både verksamhetens förändringsarbete och för införandet av nya system. Hur delar man uppgifter i axeln verksamhet - informatik - teknik?

Modernisera vårdprocesser med en mobil lösning som för vårdpersonalen närmare patienten
Västra Götalandsregionen har börjat implementera en mobil applikation för att möjliggöra att registrera och visa patientdata direkt i mötet med patienten via smartphone. VGR är den första sjukvårdsregionen i Sverige att utnyttja denna teknik.

Hälsocoach online – Hälsovinster på invånarens villkor
Hälsocoach online är en online-tjänst som erbjuder individuella samtal för att motivera till förbättrade levnadsvanor, nuvarande inriktade på tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor. Projektet startade som ett samarbete mellan primärvård och specialistsjukvård och utgör nu en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete.

Framtidens vårdinformationsmiljöer är här – så förnyas svensk hälso- och sjukvård
Inledning och presentationer ifrån de tre regioner som genomfört upphandlingar, Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt SUSSA och efter det Inera. Ett avslutande samtal modereras av Patrik Sundström.

Automatiserade vårdprocesser med RPA-teknik
Södra Älvsborgs Sjukhus har genom externa projektmedel utvecklat automatisering i några av vårdens processer med hjälp av RPA stöd. Automatisering med hjälp av RPA syftar till att förenkla administrativa processer, agera ifyllnadsstöd och kvalitetssäkra delar av vårdens processer.

Gröna korset 2.0 - vårdskadeprevention i realtid
Gröna korset en visuell metod som bidrar till förbättrad patientsäkerhetskultur och skapar ökad patientsäkerhet. Metoden är utvecklad på SÄS, med inspiration från industrin och handlar om att dagligen identifiera vårdskador och risker för vårdskador samt initiera förbättringsåtgärder.

23 maj

Mobil prehospital testbädd (PreTest)
Syftet med detta projekt är att utveckla en mobil testbädd för prehospital sjukvård. Testbädden ska bestå av dels en fysisk miljö i form av en fullt utrustad ambulans som kan flyttas till önskad miljö samt utrustning för simulering (t.ex. simuleringsdockor) och datainsamling (bild, video och ljud).

Ångesthjälpen Ung (ÅHU)
Ångesthjälpen Ung - digitaliseringens möjligheter för att stödja unga med psykisk ohälsa Som ett led i Västra Götalandsregionens arbete med omställningen till den nära vården är digitalisering en viktig komponent. Föreläsningen belyser regionens utvecklingsarbete kring internetförmedlade behandlingsmetoder inom ramen för pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i primärvården.

Komplexitet i digitaliseringsprojekt - Dolda hinder för att skala upp vår framgångsrika pilot
Sedan några år har det utvecklats en sk digital patientvy för de svårast sjuka i psykiatrin. Denna samlar information från vårdens system och visualiserar det som är viktigt och till stöd för uppföljning under patientbesöket. Utvecklingen har gått ifrån behov, idé, proof-of-concept, prototyp och till pilot för nu ca 400 patienter.

VGR på Vitalis

Alla medarbetare inom Västra Götalandsregionen är välkomna att besöka mässans utställningsarena – helt kostnadsfritt! Anmälan för VGR-anställda

VGR på Vitalis
Senast uppdaterad: 2019-05-21 11:16