Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor & svar

ansökan

Här finns nödvändig och viktig information, både inför och efter ansökan.

För frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se

Via vår YouTube-kanal kan du också ta del av filmade presentationer som tar upp viktig information och användbara tips.

Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen kan ansöka om finansiering från Innovationsfonden.

 

En innovation är att nyttiggöra en ny lösning som svarar mot ett existerande behov, som i detta fall finns inom Västra Götalandsregionen. Det kan exempelvis handla om ökad patientsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö, effektivare flöden och arbetssätt, minskad miljöpåverkan eller nya typer av tjänster till våra invånare. Värdet av innovationen uppstår dels genom nyttiggörandet (implementeringen) av innovationen, dels genom de kunskaper och insikter som uppstår under projektets gång.

Syftet med pengarna ska vara att kartlägga behov, testa, utvärdera och/eller införa en ny produkt, tjänst, process, metod eller organisering som mer effektivt och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov. Innovationen ska vara ny för hälso- och sjukvården i VGR, men kan redan användas inom andra regioner.

Din verksamhetschef (eller motsvarande) ska ge sitt godkännande till att projektet får genomföras och resultaten omhändertas inom verksamheten.
Verksamhetschefen ska inom en vecka från att utlysningen har stängt, signera den slutförda ansökan. Detta sker med hjälp av BankID i Research Web. Chefen ansvarar för att det är möjligt att genomföra projektet enligt framtagen projektplan samt att det finns en plan för fortsatt omhändertagande av projektresultatet efter att fondfinansieringen upphört. Det är därför viktigt att verksamhetschefen är väl informerad om vad ansökan handlar om och hur projektet ska genomföras.

Det ses som positivt i bedömningen av ansökan att verksamheten medfinansierar projektet. Detta blir viktigare ju längre i Innovationsprocessen projektet har kommit.

För projekt som söker medel för aktiviteter i fas 3 – 5 av VGR:s Innovationsprocess läggs större vikt vid att projektet är förankrat i verksamheten. Därför ska verksamhetschef (eller motsvarande) i ansökan formulera en motivering till beskrivet projekt. I motiveringen ska det framgå att chefen är väl insatt i, och står bakom resultat av tidigare arbete, och vill att valt koncept ska utvecklas och införas.

Du kan söka medel för samma projekt flera gånger. Det blir då ett sk ”fortsättningsprojekt”. Det finns ingen gräns för antalet gånger som samma projekt kan beviljas, men den totala summan från samtliga beviljade ansökningar får inte överstiga 3 100 000 kr. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar och enligt samma kriterier.

Pengarna från Innovationsfonden kan användas till

  • Lönekostnader, inklusive sociala avgifter, för deltagares direkta medverkan i projektet (overheadkostnader ersätts inte).
  • Materialkostnader, till exempel inköp av/hyra utrustning som är nödvändig för att kunna genomföra projektet.
  • VGR-interna resurskostnader, t.ex. Koncernstab Digitalisering (KSD). Vid IT-utveckling gäller den regionala styrmodellen för IT-utveckling oberoende av tilldelning av medel.
  • Externa resurser för exempelvis prototypframtagning, omvärldsbevakning, projektledning eller andra konsulttjänster.

Se mer information på intranätet 

Pengarna från Innovationsfonden kan inte användas till:

  • Projekt där projektledare/deltagare har för avsikt att på sikt driva projektet vidare utanför VGR.
  • Projekt som utgår från en idé som omfattas av ett s.k. fribrevsavtal (innebär att VGR avsagt sig ägande- och/eller nyttjanderätten).
  • Projekt som i huvudsak ägnar sig åt forskning.
  • Verksamheters ordinarie förbättrings- eller kvalitetsarbete.
  • Investeringskostnader, dvs kostnader som faller under ramen för kapitalinvesteringsregler. Skatteverket har satt en beloppsgräns på ett helt prisbasbelopp. Om beloppet för ditt inköp är lägre än ett prisbasbelopp får man köpa in det med pengar från Innovationsfonden oavsett livslängd. Överstiger inköpet beloppet ett prisbasbelopp får man köpa in det endast om livslängden är kortare än 3 år.
  • Samutvecklingsprojekt som bygger på att ägandet av resultat och bakgrundsinformation helt tillkommer annan part än VGR.

För att få finansiering från Innovationsfonden krävs att resultatet, och information som ligger till grund för resultatet, tillkommer VGR och skapar nytta. Om projektet erhåller medel från andra finansiärer samtidigt, är förutsättningen att delen av projektet som finansieras från Innovationsfonden uppfyller kriterierna för tilldelning och att det är möjligt att följa upp hur medlen används på ett tydligt sätt.

Alla ansökningar bedöms av en bedömningsgrupp som består av personer med olika kompetens och befattningar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Även externa experter med kunskap om innovation ingår i bedömningsgruppen. Samtliga bedömare arbetar under sekretess.

Alla ansökningar bedöms enligt kriterier baserade på NABC-metoden. Mer information om detta finns i utlysningstexten. 

Beviljat belopp tillfaller verksamheten där huvudsökande har sin VGR-anställning. Alla kostnader inom projektet hanteras enligt ekonomirutinerna vid din verksamhet. Samtliga kostnader ska konteras med ett ansvarsnummer för projektet, som controllern tar fram.

Utbetalning av belopp upp till 100 000 kr (beloppsnivå 1)
Pengarna betalas ut i förskott. Faktura för beviljad summa skickas till kostnadsställe 658 80 Inr: 731 06. Projektets titel ska finnas med i fakturaunderlaget.

Projekt som bedrivs i en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets förvaltning ska istället för faktura meddela projektansvarsnummer till projektets coach på Innovationsplattformen. Pengarna förs då över till detta nummer.

Utbetalning av belopp mellan 100 001 och 1 500 000 kr (beloppsnivå 2)
Pengarna betalas ut varje månad i efterhand, d.v.s. när kostnaderna är upparbetade. Faktura skickas månadsvis till kostnadsställe 658 80 Inr: 731 06. Projektets titel ska finnas med i fakturaunderlaget.

Projekt som bedrivs i en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets förvaltning ska istället för faktura meddela projektansvarsnummer till projektets coach på Innovationsplattformen. De samlade kostnaderna för varje månad förs över till detta nummer.

Innovationsplattformens faktureringsadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fe 1065, ansvar 65880
405 83 Göteborg

Projekt som är i behov av att inköp görs kan i sitt ansökningsarbete rådgöra med Koncerninköp (Västra Götalandsregionens upphandlingsorganisation). Tänk på att det kan finnas ledtider för upphandling om avtal för specifika produkter eller tjänster som inte finns i VGR:s avtalskatalog.

Koncerninköp:
010-441 02 00
koncerninkop@vgregion.se

Observera att VGR lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om din ansökan innehåller känsliga immaterialrättsliga uppgifter rekommenderas du att först ta kontakt med Innovationsplattformen.

Läs mer om behandling av personuppgifter i VGR

Har du frågor som handlar om innehåll för ansökan, kontakta innovationsfonden@vgregion.se

Har du andra frågor om ansökningsverktyget (ResearchWeb) eller problem med att logga in/skicka in rapporter, kontakta support@researchweb.org

Innovationsfondens styrgrupp fattar formella beslut kring Innovationsfondens utveckling. Styrgruppen består av representanter från Innovationsplattformen, samt ledande funktioner från koncernstab Hälso- och sjukvård, koncernstab Regional utveckling, Program Millennium, Koncernstab digitalisering, Koncerninköp samt regionjuristerna. Ordförande för styrgruppen är FoUUI-chefen för Koncernstab Hälso- och sjukvård.


Senast uppdaterad: 2022-01-26 14:03