Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
Hoppa till chatbot

Innovationsprocess: Hur driver jag ett innovationsprojekt?

Innovationsprocessen

Här kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården i VGR få information, tips och hjälp för att driva ditt innovationsprojekt. Innovationsprocess består av fem faser där varje fas består av ett antal aktiviteter. Tänk på att du inte behöver ha en lösning på ditt problem för att ta hjälp av processen, eftersom första fasen handlar om att undersöka problemet och behoven.

En innovationsprocess är den process som börjar med ett problem och slutar med en innovation som skapar värde. Projektidéer kan komma från t.ex. behov som är identifierade i verksamheten, forskningsresultat, produktpresentationer eller samarbeten. Oavsett ursprung är processen densamma.

Innovationsprocessen är framtagen för att bidra till en ökad tydlighet och effektivitet kring innovationsarbete inom hälso-och sjukvården i VGR. Flera länkar är därför bara tillgängliga internt i VGR.

– Jag upplevde materialet som tydligt, koncist och pedagogiskt och ett mycket bra stöd. Innovationsprocessen ger en struktur till arbetet vilket jag gillar! säger ett projekt som fått finansiering av Innovationsfonden under 2021.


Utveckling av Innovationsprocessen leds av Innovationsplattformen i VGR och förbättringar sker fortlöpande. För synpunkter kontakta innovationsplattformen@vgregion.se

Fas 1: Behov och planering

Fas 1: Behov och planering

Syftet med denna fas är att undersöka målgruppens behov och beskriva problemet i en klar problemformulering. I denna fas beaktas även regulatoriska aspekter av problemet, intressenter samt befintliga lösningar på liknande problem. Klicka här för mer info!

 

Fas 2: Idé och koncept

Fas 2: Idé och koncept

Syftet med denna fas är att finna lösningar på behovet och som efter hand avgränsas till en lösning. Enkla prototyper tas fram som successivt förfinas genom återkoppling från tester med användare. Klicka här för mer info!

 

Fas 3: Utveckling

Fas 3: Utveckling

Syftet med denna fas är att utveckla det koncept som valts att gå vidare med. Omfattning och innehåll varierar utifrån typ av lösning. Utveckling kan ske internt, via inköp eller i samverkan med näringsliv och akademi. Klicka här för mer info!

 

Fas 4: Implementering

Fas 4: Implementering

Syftet med denna fas är att lösningen ska börja användas och komma till nytta. Ägande, förvaltning och effektutvärdering är viktiga komponenter. Klicka här för mer info!

 

Fas 5: Spridning

Fas 5: Spridning

Syftet med denna fas är att innovationen sprids för att skapa värde och nytta för fler. Klicka här för mer info!

Diskussion

Metoder och mallar

Här finner du metoder, mallar och verktyg som underlättar innovationsprocessen.

Regelverk

Lagar och regelverk

Det finns olika lagar och regelverk som är viktiga att tänka på under innovationsprocessens gång. Läs mer här!

En definition av innovation är att nyttiggöra något nytt. Att praktiskt använda eller införa en ny (i VGR) produkt, tjänst, process, metod eller organisering som mer effektivt och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov. Innovationen kan redan vara i användning inom andra regioner, men viktigt är att det är något nytt för hälso- och sjukvården i VGR.

Innovationsarbetet i VGR ska sträva efter:
• Nya produkter för användning i hälso- och sjukvården
• Nya tjänster inom hälso- och sjukvården
• Nya processer eller metoder
• Nya sätt att leda och organisera hälso- och sjukvården

Vad är innovation?

Vad är en innovationsprocess?

En innovationsprocess är den process som börjar med ett problem och slutar med en innovation. Projektidéer kan komma från olika håll; behov som är identifierade i verksamheten, forskningsresultat, produktpresentationer eller samarbeten. Oavsett ursprung är processen densamma, med stort initialt fokus på analys av behovet.

Det finns ingen generell innovationsprocess som fungerar för alla organisationer och bolag. Utformningen av den innovationsprocess som utvecklas är anpassad till VGR:s förutsättningar inom hälso-och sjukvården. Inspiration har tagits från den internationella standarden om innovationsledningssystem, ISO 56002:2019, SKR:s Innovationsguide, andra organisationers innovationsprocesser samt erfarenheter från innovationsarbete inom VGR. 

I praktiken är denna process sällan rak och sekventiell. Arbetet i processen gör ofta loopar inom processens faser och mellan faserna, innovationsprocessen är alltså iterativ. Innovationsprocessens börjar med en beskrivning av det problem som behöver lösas. Om det inte finns ett problem, utan istället en möjlighet, skapas istället en formulering kring det. Innovationsprocessen börjar alltså inte med en färdig lösning.

Innovationsprojekt leder inte alltid till implementering – men till viktig kunskap

Det är svårt att i förväg veta hur ett behov på bästa sätt ska lösas. Därför behöver olika idéer och koncept undersökas, där vissa utvecklas vidare och vissa förkastas. Ibland kan man behöva gå ett steg längre och helt avsluta ett projekt för att prioritera andra satsningar. Detta är en del av innovationsarbetet.

För att symbolisera denna viktiga del med innovationslogiken visualiseras innovationsprocessen som en tratt: allt som påbörjas ska inte implementeras.

Innovationsprocessen som en tratt


I början tillåtas därför ett undersökande arbetssätt med en bred ansats för att inte begränsas till för små utvecklingssteg utan hitta innovativa koncept. Efterhand, som ”tratten” smalnar av, löper de projekt vidare som är mest prioriterade, som ligger i linje med en organisations strategier, tillgängliga resurser och/eller som bäst bemöter de behov som finns. Forskare räknade fram att det i tillverkningsindustrin krävs ca 3000 idéer för att lansera en ny och lyckad produkt på en marknad*. Idéer sållades bort allt eftersom utvecklingen pågick; av 3000 idéer blev 125 pilotprojekt, 4 gick vidare till utveckling och 2 lanserades*.

* Stevens GA and Burley J 1997, 3000 raw ideas equal 1 commersial success

De projekt som inte drivs till sista steget av innovationsprocessen är inte misslyckade utan en del av arbetsprocessen. Ofta tas delar av dessa projekt upp i andra projekt eller lösningar. Verksamheten har genom projektet också fått ökad kunskap om det identifierade behovet. Dessutom har själva drivandet av innovationsprojektet gett verksamheten ökad kunskap kring innovationsarbete som kommer underlätta framtida utvecklings- och innovationsprojekt. Det är därför viktigt att sprida den erfarenhet och kunskap som projektet har lett till, även om man inte implementerat en lösning. Lika viktigt är att ta tillvara andras erfarenheter och kunskap i sitt eget projekt.

Positiva aspekter från innovationsprojekt som avslutats innan en lösning har implementerats

 • Ökad kunskap och erfarenheter kring det undersökta behovet
 • Ökad kunskap och erfarenheter av innovationsarbete och utvecklande av verksamheten
 • Återanvändning av delar av lösningen är möjlig i andra projekt
 • De resurser som skulle lagts på projektet kan läggas på andra mer prioriterade projekt

Läs också: projekt som tidigare beviljats medel från Innovationsfonden

Information om andra innovationsprojekt kan finnas på respektive förvaltnings webblats, under FoU.

Inköp

Lär dig mer om bl.a. "Lagen om offentlig upphandling (LOU)" och "Hur och när pratar jag med leverantörer" genom Koncerninköps utbildningsfilmer och texter.

Läs mer här om vilka aktiviteter i innovationsprocessen som har nytta av kontakt med Koncerninköp, t.ex. samarbete med leverantörer.

För information om inköp och upphandling, läs mer här. Kontakta Inköp via mejl: koncerninkop@vgregion.se eller telefon: 010-441 02 00.

Regionalt stöd vid innovationsprojekt med digitaliseringslösningar

Verksamheter och funktioner som arbetar med digitalisering finns på olika nivåer i VGR, lokalt och regionalt. Regional organisation är Koncernstab digitalisering. I ett och samma innovationsprojekt kan man behöva ha kontakt med båda. Innovationer med digitala komponenter som ska implementeras i flera förvaltningar kräver tidig kontakt med VGR:s regionala organisation, dvs Koncernstab digitalisering.

Innovationsteam inom Koncernstab digitalisering

Ett innovationsteam bildades i början av 2022 inom Koncernstab digitalisering för att stärka stödet vid digitalisering i verksamhetsinitierade innovationsprojekt. Innovationsteamet är vägen in till Koncernstab digitalisering för dessa projekt. Teamet ger stöd till innovationsprojekt i VGR och driver inte egna innovationsprojekt. Se exempel på vad teamet kan göra nedan:

 1. hjälper innovationsprojekt att hitta rätt när det gäller att återanvända befintliga förmågor så som plattformar, system och andra tekniska lösningar samt förmedlar kontakter till pågående regionala digitaliseringsprojekt
 2. ger stöd vid informationsklassning
 3. ger stöd vid kravarbete inför framtagning/inköp av digital prototyp
 4. stöttar innovationsprojekt i att sätta upp, testa och utvärdera pilot eller proof of concept
 5. ger stöd inför utveckling, implementering och spridning efter avslutat prototyparbete

Innovationsteamets kontaktuppgifter: rs.ksd.innovationsteam@vgregion.se

Ledning och styrning av IS/IT - insidan (vgregion.se)

Se nyheter kring Ledning och styrning

Förvaltningarnas samordnare IS (SIS) En annan väg till stöd är via förvaltningens "samordnare IS" (SIS). SIS finns på varje förvaltning och har bl.a. till uppgift att samordna förvaltningens behov och krav gentemot koncernstabens regionala leveransorganisation. SIS och Innovationsteamet samverkar.

Stöd och behandling (SoB)

E-tjänsten Stöd och behandling används för att förmedla stöd- och behandlingsprogram. Exempel på stödprogram är patientutbildningar, stöd för behandlingsuppföljning, och stöd till närstående.

Om du har en idé till ett program, börja med att stämma av idén med din förvaltnings kontaktperson för Stöd och behandling. (Saknas kontaktperson går du direkt till nästa steg). Fyll sedan i blanketten "Nominera idé till stödprogram" och skicka den till sob@vgregion.se

Koncernstab Digitalisering gör en bedömning om Stöd och behandling är rätt plattform för idén och hjälper till med regional och nationell samordning. Koncernstab Digitalisering, Koncernkontoret hjälper även verksamheter att skapa program. Läs mer här.

Formulärhantering

Med e-tjänsten Formulärhantering kan formulär skickas till en eller flera mottagare och svaren kan enkelt följas upp. Exempel på formulär är hälsodeklarationer, enkäter om levnadsvanor och uppföljning av vårdaktiviteter. Läs mer om Formulärhantering.

Robotic Process Automation i VGR

RPA står för Robotic Process Automation och är en mjukvarurobot som lärs upp för att utföra regelbaserade arbetsuppgifter. Roboten efterliknar det arbete som en människa i vanliga fall skulle ha utfört.
VGR IT har etablerat en tjänst och plattform för RPA. De kan ge råd och stöd i arbetet med automatisering, t.ex. hjälp för utvärdering av idé för robotisering, skapande av digitala medarbetare, anskaffning av licenser m.m.

Vill du veta mer eller har frågor om RPA, ta kontakt via funktionsbrevlådan eller läs mer här.

Kompetenscentrum Krav och Test

VGR kompetenscentrum Krav och Test kan bl.a. erbjuda rådgivning inom krav och test samt tillhandahålla riktlinjer, processer, rutinbeskrivningar, checklistor och mallar inom området. Krav och Test arbetar främst, men inte enbart, inom IT och är en del av Koncernstab Digitalisering. Läs mer här.

AI kompetenscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Under hösten 2021 startades Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetenscentrum för AI med målet att stödja utveckling och införande av AI i den kliniska praktiken. Läs mer här. Mer information om AI och Machine Learning finns även på SU:s interna webbplats.

Medicinteknik

Många digitala lösningar så som appar och AI-lösningar kan vara medicintekniska produkter. Inom VGR finns lokala medicintekniska verksamheter. Information om medicinteknik finns även på Vårdgivarwebben.

Informationssäkerhet

Läs om grunderna i informationssäkerhet och få svar på vanliga frågor om t.ex. upphandling av nya varar och tjänster här.

Fler länkar till VGR-gemensam information om informationssäkerhet finns här.

Levande bibliotek

Levande bibliotek är en stödfunktion dit du kan vända dig om du söker patientföreträdare för t.ex. förbättringsarbeten och innovationsprojekt. Levande biblioteket har kontakt med patient- och brukarorganisationer samt ett forum för patienter och närstående med intresse av att bidra.

Läs mer på deras hemsida: Levande bibliotek - Vårdgivarwebben (vgregion.se)

E-bibilioteket i Västra Götalandsregionen

E-biblioteket i VGR har databaser med vetenskaplig medicinsk forskning och erbjuder kliniskt kunskapsstöd. Biblioteket kan även ge söktips. En del av de lokala sjukhusbiblioteken kan även hjälpa till med själva informationssökningen.

Nedan följer tips och exempel från innovatörer och tidigare genomförda innovationsprojekt.

1. Fem tips från innovativ medarbetare

Andreas Gremyr har drivit flera innovationsprojekt inom VGR. Han ger nu 5 tips för genomförande av innovationsprojekt:

 • Börja smått och testa tidigt – kan visa vad som är framkomligt
 • Användarna är nyckeln – designa, testa och utvärdera tillsammans
 • Hålla sig till målet – motstå frestelser att bygga på och lägga till
 • Anta att man underskattar komplexiteten - samarbeta brett för att få in många kompetenser
 • Sök aktivt stöd och förbättra därmed förutsättningarna för ett lyckat innovationsprojekt. Sök Innovationsfonden och lär av andras projekt.

Andreas Gremyr är verksamhetsutvecklare och doktorand vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Psykos, respektive Jönköping University.

2. Genomförd behovskartläggning

Behovskartläggningen handlade om bättre munhälsa inom Rättspsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Charlotte Hveem som ledde arbetet insåg att det behövdes nya arbetssätt för att förbättra munhälsan, men att man inte visste exakt vilka behov patienterna hade. Läs mer här.

3. Framtagande av prototyp

Läs mer om den prototyp på visir som togs fram av studenter på Chalmers tekniska högskola, utifrån behov inom vården i Västra Götalandsregionen.

Aktuellt

Nedan finner du aktuella nyheter kring innovationsprocessprojektet.

Den interna chattbotten Eli svarar på frågor om innovation i hälso-sjukvåden

Under sex sommarveckor har Chalmerstudenterna Nora Nyborg och Marcus Lorentzon arbetat med att utveckla VGR:s interna chattbott, Eli. Eli ska kunna svara på frågor om innovation och om den relativt nya innovationsprocessen inom hälso- och sjukvården. Syftet är att underlätta för medarbetare så att de enklare kan navigera i innovationsprocessen och hitta relevant information.

Testning av innovationsprocessen in om ePsykiatrienheten, SU

Innovationsprocessen testas av ePsykiatrienheten på SU

För att påbörja implementeringen av innovationsprocessen i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, testats den av olika verksamheters innovationsprojekt. Ett av testerna har genomförts inom ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Frågor?

Har du frågor, synpunkter eller material som kan passa på denna webbplats? Se kontaktuppgifter nedan.

Sandra Olsson

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-08-26 08:57

Chatta med Eli chatbot logo