Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsprocess i hälso- och sjukvården

Innovationsprocessen

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Detta ställer ökade krav på utvecklingen av rådande strukturer och system, samt nya innovativa lösningar. För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem. För att stärka innovationssystemet pågår det ett regionalt arbete med att utveckla en innovationsprocess i VGR. Syftet med innovationsprocessen är att bidra till en ökad tydlighet och effektivitet kring innovationsarbete inom hälso-och sjukvården i regionen.                                                                                                                Informationen på denna webbplats är inte komplett utan kommer utvecklas under projektets gång.

Behov, styrkor, brister och hinder i innovationssystemet

Som ett första steg genomförde Innovationsplattformen en kartläggning 2019 kring hur utvecklingen av innovationer ser ut idag inom de olika hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i VGR, inklusive viktiga stödprocesser som juridik, IT och inköp. Se mer i filmen nedan.

En fungerande innovationsprocess i VGR kan bidra till flera fördelar:

  • Att det finns en ökad kunskap om vad innovation innebär, vilket underlättar och stimulerar till innovation och samarbeten
  • Att innovationer håller hög kvalité och bidrar med värde genom att behovsägarna alltid är del av innovationsprocessen
  • Att hälso- och sjukvården i VGR är en attraktiv samarbetspartner för andra myndigheter, samt näringsliv och akademi, genom att ha en tydlig och transparent innovationsprocess

I en underlagsrapport* till Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst definieras innovation som att "nyttiggöra något nytt och nyttigt, dvs. att praktiskt använda eller införa t.ex. en ny produkt, process, metod eller organisation som är effektivare och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov".

Vi på Innovationsplattformen tycker detta stämmer väl överens med vår egen syn på vad innovation är och hur det skapar värde.

Vad är innovation?

Vidare beskriver rapporten fem typer av innovation som vi också väljer att förhålla oss till inom vårt uppdrag:

• nya produkter som används inom hälso- och sjukvård
• nya produktionsprocesser eller metoder
• nya sätt att organisera vården
• nya tjänster som erbjuds inom hälso- och sjukvård, samt
systeminnovationer, mer omfattande ändringar av arbetssätt och processer i hälso- och sjukvården för att komma åt mer svårlösta problem.

Olika typer av innovation

*Källa: Möjligheter och hinder för innovation i vård och omsorg. Underlagsrapport till Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst, publicerad maj, 2018.

  • Den är en beskrivning av vilka aktiviteter som behöver ske i processens olika steg/faser
  • Den tydliggör vilka funktioner som ansvarar för att dessa aktiviteter blir utförda, alternativt kan vara stöd vid genomförandet av dessa aktiviteter
  • Den beskriver vilka beslutspunkter som krävs för att ta idéutvecklingen vidare i processen
  • Den informerar om hur de olika aktiviteterna i processen genomförs

Innovationsprocessen består av fyra faser.

1. Behov & planering

Behov & omvärld

I behovsfasen skapas en god förståelse för målgruppens behov, kända såväl som okända. I denna fas undersöks även hur behovet tillgodoses på andra ställen (t.ex. andra kliniker, sjukhus och regioner).

2. Idé & koncept

Idé & koncept

Detta är en kreativ fas där idégenerering sker och olika lösningar undersöks genom enkla tester och verifieringar. Fasen resulterar i en eller flera lösningar som möter användarens behov.

3. Utveckling

Utveckling

I utvecklingsfasen testas lösningen iterativt för att säkerställa att den möter behoven som finns. Utvecklingen kan ske i samverkan med externa parter, t. ex. näringsliv och akademi. Regelverk/mer info/länk?

4. Implementering

Implementering

I implementeringsfasen ska lösningen börja användas, spridas och komma till nytta. Effektutvärdering (länk till guiden), ägande, förvaltning samt planering för kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar blir viktiga komponenter.

Det finns flera juridiska aspekter som är viktiga att ha i beaktande under innovationsprocessens gång. Läs mer här

Aktuellt

Nedan finner du aktuella nyheter kring innovationsprocessprojektet.

Frågor?

Har du frågor, synpunkter eller material som kan passa på denna webbplats? Se kontaktuppgifter nedan.

Sandra Olsson

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-02 11:15