Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enkäter och andra instrument

Det finns en rad instrument för att kartlägga medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Vi presenterar några exempel i första hand för dig som letar efter instrument för kartläggning utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, organisatoriska och/eller psykosociala faktorer.

WEMS

WEMS, är ett nytt svensk instrument som fokuserar på den anställdes upplevelse av arbetssituationen. En styrka med instrumentet är att det både kan användas som ett mätinstrument och som ett arbetsinstrument i ett förändringsarbete byggt på delaktighet. Instrumentet har validitets- och reliabilitetstestats. 

WEMS på Högskolan Kristianstads webbplats 

COPSOQ II

Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II) har utvecklats av det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö som ett tillförlitligt instrument för bedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Det är ett omfattande och generellt instrument, som inkluderar dimensioner baserade på olika teorier om psykosociala faktorer i arbetet samt på empirisk forskning, snarare än att vara kopplat till en specifik teori. De viktigaste områdena som instrumentet omfattar är:

 • krav i arbetet
 • arbetsorganisation
 • arbetsinnehåll
 • samarbete
 • ledarskap
 • balans mellan arbete och privatliv
 • arbetsplatsens sociala miljö
 • kränkande beteenden
 • hälsa och välbefinnande

COPSOQ är avsett att fungera som en slags meny från vilken det är möjligt att kostnadsfritt välja skalor och antal frågor utifrån det aktuella behovet. Den har även referensvärden att jämföra den egna undersökningen med. Nu finns ett uppdaterat och språkligt validerat svensk version.

COPSOQ II på svenska

Medarbetarenkät som bygger på OSA

ISM fick i uppdrag att ta fram 2017 års Medarbetarenkät åt Sveriges största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen (VGR). Enkäten har fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Oktober 2019 gjordes en uppföljning med samma enkät. Använd gärna frågorna men vänligen tydliggör i er organisation att det är frågor framtagna av Västra Götalandsregionen.

Medarbetarenkät som bygger på OSA

Guide för hälso och arbetsmiljöarbete -  Medarbetarenkät/metodguide, VGR

10 tips för bra medarbetarenkäter

 • Tänk på att det kan vara svårt att garantera anonymiteten i grupper med färre än tio personer. Gå då igenom frågorna tillsammans i grupp istället.
 • Ställ konkreta frågor som inte missförstås och ger tydliga svar.
 • Håll språket enkelt i enkäten.
 • Undvik ledande frågor som får svarspersonerna att svara på ett visst sätt.
 • Ha de viktigaste frågorna först. Svarspersonerna kan tröttna en bit in i enkäten och är då kanske inte lika benägna att svara.
 • “Alltid” är ett knepigt svarsalternativ. Välj istället exempelvis “ofta” eller “stämmer helt”. Undvik också “instämmer”, eftersom det är mer påstående än svar.
 • Svarsalternativen måste utesluta varandra.
 • Formulera gärna frågor istället för påståenden. Det blir mer naturligt att svara då.
 • Fråga om typ av anställning (heltid, visstid och så vidare), för att kunna jämföra resultatet i olika grupper.
 • Om man gör flera medarbetarenkäter över tid gäller det att ha samma frågor så det går att jämföra resultaten och se förändringar.

Källa; Suntarbetsliv.se

10 tips för en bra medarbetarenkät, suntarbetsliv.se

Övriga enkäter och instrument

Verktyg för kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkät om psykosocial arbetsmiljö, Prevent 2016

Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats,HFS-nätverket 2015

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21,Kap 6 Hälsofrämjande arbetsplatser

Senast uppdaterad: 2017-02-02 07:52