Hälsofrämjande arbetsplats

Begreppet hälsofrämjande arbetsplats används ofta för att beskriva olika aktiviteter och insatser som syftar till att främja hälsa. För att åstadkomma ett långsiktigt resultat räcker det inte med enskilda aktiviteter. Man behöver även grunda det hälsofrämjande arbetet i vissa vägledande teorier och principer, så att man kan göra medvetna val  av insatser och HUR de skall genomföras.

Definitioner och perspektiv

Att enas om en definition på hälsa är en viktig start för en hälsofrämjande process på en arbetsplats eller organisation. Här presenterar vi den definition av hälsa som ISM brukar utgå från, men också några andra referenser. Både det förebyggande och det hälsofrämjande perspektivebehövs. Men vilka är dess olika utgångspunkter och kännetecken?

Definitioner och perspektiv

Vägledande principer

Arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser kan vara fyllt av utmaningar. Desto viktigare är det att utgå från kunskap och erfarenheter av centrala framgångsfaktorer. Genom att hålla fast vid och ständigt leda tillbaks till dessa vägledande principer kan en tydlig riktning bibehållas även när det blåser motvind.

Vägledande principer

Förändringsarbete

Vad krävs för att lyckas med ett förändringsarbete mot en mer hälsofrämjande arbetsplats? Det finns en hel del forskning att utgå från, men hur det skall göras beror på  förutsättningar och behov på din arbetsplats/organisation.

Förändringsarbete

Nulägesanalys

Kännetecknande för en hälsofrämjande ansats är att ha fokus på framtid och det önskade läget. Men vi behöver en grundläggande noggrann nulägesanalys och en förstålese för historien för att sätta den planerade insatsen i sitt sammanhang.

Nulägesanalys

Enkäter och andra instrument

Det finns en rad instrument för att kartlägga medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Vi presenterar några exempel i första hand för dig som letar efter instrument för kartläggning utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, organisatoriska och/eller psykosociala faktorer.

Enkäter och andra instrument

Verktyg och metoder

Det mest framgångsrika är att fokusera på breda strategier för att främja hälsa, kombinerat med riktade insatser mot specifika riskgrupper. En annan viktig princip är att kombinera insatser riktade mot enskilda medarbetare med insatser som kan förbättra de organisatoriska förutsättningarna. Vilka metoder som passar just er beror på sammanhanget.

Verktyg och metoder

Utvärdering

Det är många samverkande faktorer som påverkar resultatet av hälsofrämjande insatser. Det finns ingen enkel manual, men det finns generella ledstänger och verktyg. Att ställa sig frågan varför man skall utvärdera kan ge svar på vilken metod som passar bäst. Är det processen och/eller effekten av de olika insatserna som genomförts (inverkansfaktorer), eller kanske hela projektet eller programmet som ska utvärderas.

Utvärdering

Hälsa på arbetsplatsen ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 är en sammanställning av kunskap och metoder om hälsa på arbetsplatsen. Där kan du hämta mer kunskap och goda exempel att använda utifrån de förutsättningar som råder på din arbetsplats.

ISM-rapport 21

Hälsofrämjande arbetsplatser, kap 6 ISM-rapport 21

Aktuella länkar

Företagskollen, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-30 14:20